Tournee- en promotieregeling

Geraadpleegd op 24-02-2024.
Geldend van 23-12-2022 t/m heden

Artikel 1. Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • bestuur: de raad van bestuur van de stichting Nederlands Fonds voor Podiumkunsten;

 • Nederland: het Koninkrijk der Nederlanden, bestaande uit Nederland inclusief Bonaire, Sint-Eustatius en Saba en Aruba, Curaçao en Sint Maarten;

 • podiumkunstenaar: iemand die artistiek-inhoudelijk actief is in de podiumkunsten en in die hoedanigheid aantoonbaar geïntegreerd is in de professionele podiumkunstpraktijk in Nederland.

Artikel 2. Doel

Het bestuur kent in het kader van deze regeling subsidies toe aan podiumkunstenaars aan het begin van hun carrière om hen in staat te stellen zich te presenteren en te werken aan hun zichtbaarheid voor een publiek en programmeurs.

Artikel 3. Budget

 • 1 Het bestuur kan een of meer subsidieplafonds vaststellen.

 • 2 Het bestuur kan eerder vastgestelde subsidieplafonds verhogen of verlagen.

 • 3 Besluiten als bedoeld in het eerste en tweede lid worden bekendgemaakt via de website van het Fonds Podiumkunsten.

Artikel 4. Aanvraagprocedure

 • 1 De aanvraag wordt digitaal ingediend.

 • 2 Een aanvraag wordt ingediend met behulp van een door het bestuur opgesteld formulier.

 • 3 Het bestuur kan als onderdeel van de beoordelingsprocedure nadere informatie opvragen die noodzakelijk is voor het beoordelen van de aanvraag.

 • 4 Een aanvraag kan niet eerder dan vier maanden en niet later dan een maand voor het eerste concert of de eerste voorstelling worden ingediend.

 • 5 Aanvragen worden afgehandeld op volgorde van indiening. Als moment van indiening geldt de datum waarop de aanvraag compleet is.

Artikel 5. Aanvrager

 • 1 Een aanvraag kan worden ingediend door (een) podiumkunstenaar(s) die niet langer dan 5 jaar actief en aantoonbaar geïntegreerd is/zijn in de professionele podiumkunstpraktijk in Nederland.

 • 2 Een aanvraag kan tevens worden ingediend door een derde, zijnde een rechtspersoon die op grond van de statuten of feitelijke activiteiten kan worden aangemerkt als vertegenwoordiger van de podiumkunstenaar(s) als bedoeld in het eerste lid.

 • 3 Het bestuur weigert het subsidie:

  • a. als de aanvraag wordt ingediend door een instelling die zich primair richt op het presenteren van podiumkunstenaanbod, zoals een podium of festival;

  • b. als de aanvrager meerjarig wordt gesubsidieerd door het Fonds Podiumkunsten of de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Artikel 6. Subsidieaanvraag

Een aanvraag kan worden gedaan voor het geven van een serie concerten of voorstellingen op podia of festivals in Nederland inclusief een bijdrage voor de marketing en promotie rondom de podiumkunstenaar(s) en de serie.

Artikel 7. Vereisten

 • 1 Een bijdrage op grond van deze regeling kan slechts worden toegekend indien:

  • a. sprake is van een serie van minimaal 3 en maximaal 10 concerten of voorstellingen binnen een periode van maximaal 3 maanden;

  • b. de concerten of voorstellingen plaatsvinden op podia of festivals in Nederland die in de disciplines of genres waarbinnen de podiumkunstenaar(s) opereert/opereren een relevante programmering verzorgen;

  • c. de concerten of voorstellingen zijn bevestigd door de betreffende podia of festivals;

  • d. met de betreffende podia of festivals een redelijke vergoeding voor de podiumkunstenaar(s) is overeengekomen;

  • e. de podiumkunstenaar(s) hoofdzakelijk eigen werken uitvoert/uitvoeren of werken die specifiek voor de podiumkunstenaar(s) zijn gemaakt.

 • 2 Niet in aanmerking voor subsidie komen activiteiten:

  • a. die onvoldoende bijdragen aan de doelstelling van deze regeling;

  • b. waarvan de artistieke kwaliteit onvoldoende gewaarborgd is;

  • c. waar onvoldoende is voorzien in randvoorwaarden om een goede uitvoering van de activiteiten te garanderen.

 • 3 Het bestuur kan, onverminderd het bepaalde in artikel 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht, het subsidie weigeren:

  • a. als voor de podiumkunstenaar(s) waarop de aanvraag betrekking heeft, reeds tweemaal eerder in een kalenderjaar subsidie is verstrekt op grond van deze regeling;

  • b. als reeds eerder voor dezelfde activiteit subsidie is aangevraagd in het kader van deze regeling;

  • c. als er onvoldoende sprake is van een reeks logisch samenhangende concerten of voorstellingen.

Artikel 8. Hoogte subsidie

 • 1 Een subsidie voor het geven van een serie concerten of voorstellingen bedraagt per aanvrager nooit meer dan 15.000 euro in totaal.

 • 2 Per concert of voorstelling bedraagt het subsidie 1.000 euro, exclusief de bijdrage voor marketing en promotie.

 • 3 De aanvullende bijdrage voor marketing en promotie bedraagt 500 euro per concert of voorstelling.

Artikel 9. Aan het subsidie verbonden verplichtingen

 • 1 De ontvanger van het subsidie meldt onverwijld aan het bestuur als:

  • a. de activiteiten waarvoor subsidie is verstrekt niet of niet geheel zullen doorgaan;

  • b. niet of niet geheel aan de aan het subsidie verbonden verplichtingen zal worden voldaan;

  • c. het subsidie niet kan worden ingezet conform de doelstelling van de regeling;

  • d. er aanzienlijke wijzigingen zijn ten opzichte van de aanvraag op basis waarvan subsidie is verstrekt.

 • 2 De ontvanger van het subsidie plaatst het logo of de naam van het Fonds Podiumkunsten op alle publiciteitsuitingen die betrekking hebben op de gesubsidieerde activiteiten en stuurt exemplaren van drukwerk dat betrekking heeft op de officiële programmagegevens aan het Fonds Podiumkunsten.

 • 3 Het bestuur kan bij beschikking andere dan de in het eerste en tweede lid opgenomen verplichtingen aan het subsidie verbinden.

Artikel 10. Verantwoording

 • 1 Het bestuur kan na het verstrijken van de in de beschikking opgenomen einddatum de ontvanger van het subsidie verzoeken een beknopt inhoudelijk verslag van de gerealiseerde activiteiten en een overzicht van het aantal concerten of voorstellingen, inclusief de plekken waar de activiteiten plaatsvonden en het aantal bezoekers, over te leggen. Daarnaast kan worden gevraagd om een toelichting op de gerealiseerde activiteiten op het gebied van marketing en promotie.

 • 2 Als de ontvanger van het subsidie niet kan aantonen dat de activiteiten waarvoor subsidie is verstrekt volgens plan hebben plaatsgevonden, kan het bestuur het subsidie lager vaststellen of intrekken.

 • 3 Als op enig moment blijkt dat niet is voldaan aan een enige verplichting, kan het bestuur het subsidie lager vaststellen of intrekken.

 • 4 Binnen 22 weken na het verstrijken van de in de aanvraag opgenomen afrondingsdatum stelt het bestuur het subsidie ambtshalve vast, tenzij dit niet mogelijk is omdat het bestuur de ontvanger van het subsidie heeft verzocht bewijsstukken als bedoeld in het eerste lid in te sturen.

Artikel 12. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

V. van Hulst,

directeur-bestuurder

Naar boven