Wet tijdelijke onderwijsvoorzieningen bij massale toestroom van ontheemden

Geraadpleegd op 21-07-2024.
Geldend van 14-07-2022 t/m 31-07-2022

Wet van 6 juli 2022 tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, Wet op het voortgezet onderwijs en Wet voortgezet onderwijs 2020 in verband met de inrichting van tijdelijke onderwijsvoorzieningen als gevolg van de massale toestroom van ontheemden als bedoeld in de Richtlijn 2001/55/EG van de Raad van 20 juli 2001 betreffende minimumnormen voor het verlenen van tijdelijke bescherming in geval van massale toestroom van ontheemden en maatregelen ter bevordering van een evenwicht tussen de inspanning van de lidstaten voor de opvang en het dragen van de consequenties van de opvang van deze personen (PbEU 2001, L212) (Wet tijdelijke onderwijsvoorzieningen bij massale toestroom van ontheemden)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat in verband met massale toestroom van ontheemden het wenselijk is om het mogelijk te maken om met spoed tijdelijke onderwijsvoorzieningen in te richten, indien dat noodzakelijk is om het recht op onderwijs voor leerplichtigen te waarborgen;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel III. Wet voortgezet onderwijs 2020

[Treedt in werking op 01-08-2022]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Artikel IV. Evaluatiebepaling

Onze Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs zendt binnen een jaar na het vervallen van het in artikel II, onderdeel D, voorgestelde artikel 9.5 van de Wet voortgezet onderwijs 2020, een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk aan de Staten-Generaal.

Artikel V. Inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Artikel VI. Citeertitel

Deze wet wordt aangehaald als: Wet tijdelijke onderwijsvoorzieningen bij massale toestroom van ontheemden.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

’s-Gravenhage, 6 juli 2022

Willem-Alexander

De Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

A.D. Wiersma

Uitgegeven de dertiende juli 2022

De Minister van Justitie en Veiligheid,

D. Yeşilgöz-Zegerius

Naar boven