Regeling financiële verantwoording landelijke publieke media-instellingen, NPO en Ster 2022

Geraadpleegd op 27-09-2022.
Geldend van 01-01-2022 t/m 29-04-2022

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 19 april 2022, nr. WJZ/30984886 (13746), houdende vaststelling van een nieuw financieel handboek voor de landelijke publieke media-instellingen, de NPO en de Ster (Regeling financiële verantwoording landelijke publieke media-instellingen, NPO en Ster 2022)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

Gelet op artikel 2.172, derde lid, van de Mediawet 2008;

Besluit:

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2022, 11333, datum inwerkingtreding 30-04-2022, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze aanhef. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2022.

Artikel 1. Vaststelling handboek financiële verantwoording

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Op de jaarrekening van de landelijke publieke media-instellingen, de NPO en de Ster is de bij deze regeling gevoegde bijlage van toepassing.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2022, 11333, datum inwerkingtreding 30-04-2022, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2022.

Artikel 2. Intrekking oude Regeling financiële verantwoording

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

De Regeling financiële verantwoording landelijke publieke media-instellingen, NPO en Ster 2020 wordt ingetrokken, met dien verstande dat die regeling van toepassing blijft op de verantwoording tot en met het boekjaar 2021.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2022, 11333, datum inwerkingtreding 30-04-2022, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2022.

Artikel 3. Inwerkingtreding

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2022.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2022, 11333, datum inwerkingtreding 30-04-2022, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2022.

Artikel 4. Citeertitel

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling financiële verantwoording landelijke publieke media-instellingen, NPO en Ster 2022.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2022, 11333, datum inwerkingtreding 30-04-2022, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2022.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

G. Uslu

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2022, 11333, datum inwerkingtreding 30-04-2022, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit regeling-sluiting. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2022.

Bijlage als bedoeld in artikel 1 van de Regeling financiële verantwoording landelijke publieke media-instellingen, NPO en Ster 2022

Terugwerkende kracht

Voor deze bijlage is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Copro 21087A3

Handboek financiële verantwoording landelijke publieke media-instellingen, NPO en Ster 2022

1

Inleiding

 

1.1

Ministeriële regeling

 

1.2

Kader

 

1.3

Informatie

 

1.4

Betrokkenheid bij andere rechtspersoon

 

1.5

Samenwerkingsomroep

2

Jaarrekening

 

2.1

Inleiding

 

2.2

Balans met toelichting

   

2.2.1

Materiële vaste activa

     

2.2.1.1

Bedrijfsgebouwen en terreinen

     

2.2.1.2

Overige materiële vaste activa

     

2.2.1.3

Vaste activa niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar

   

2.2.2

Financiële vaste activa

     

2.2.2.1

Deelnemingen

     

2.2.2.2

Overige effecten

   

2.2.3

Vlottende activa

     

2.2.3.1

Voorraden

       

2.2.3.1.1

Nog niet verspreid media-aanbod

       

2.2.3.1.2

Herhalingen

     

2.2.3.2

Effecten

     

2.2.3.3

Overlopende actiefpost pensioenpremies

   

2.2.4

Eigen vermogen

     

2.2.4.1

Herwaarderingsreserve Materiële Vaste Activa

     

2.2.4.2

Reserve Koersverschillen Beleggingen

     

2.2.4.3

Reserve voor media-aanbod

     

2.2.4.4

Overige reserves

     

2.2.5

Voorzieningen

     

2.2.5.1

CAO Omroeppersoneel

   

2.2.6

Kortlopende schulden

     

2.2.6.1

Overgedragen Reserve Media-aanbod

     

2.2.6.2

Schulden inzake pensioenen

     

2.2.6.3

Overlopende passiva

       

2.2.6.3.1

Overlopende passiva Media-aanbod

 

2.3

Exploitatierekening met toelichting

   

2.3.1

Baten media-aanbod

   

2.3.2

Programmagebonden eigen bijdragen

   

2.3.3

Overige bedrijfsopbrengsten

   

2.3.4

Directe kosten media-aanbod

   

2.3.5

Organisatiekosten

     

2.3.5.1

Personele organisatiekosten

     

2.3.5.2

Huisvestingskosten

     

2.3.5.3

Overige algemene organisatiekosten

   

2.3.6

Lasten onafhankelijk product

   

2.3.7

Bartering

   

2.3.8

Nevenactiviteiten en verenigingsactiviteiten

   

2.3.9

Verstrekkingen zendgemachtigden

   

2.3.10

Financieel resultaat

   

2.3.11

Vennootschapsbelasting

   

2.3.12

Over te dragen reserves media-aanbod

   

2.3.13

Aantal fte

   

2.3.14

Bezoldiging

     

2.3.14.1

Titel 9 Boek 2 BW

     

2.3.14.2

WNT

     

2.3.14.3

BPPO

 

2.4

Kasstroomoverzicht

 

2.5

Bijzonderheden

Modellen

I

Balans

II

Exploitatierekening

III

Kasstroomoverzicht

IVa

Toelichting op exploitatierekening media-instellingen

IVb

Toelichting op exploitatierekening NPO

aI

Specificatie bij exploitatierekening (modellen II, IVa en IVb)

Vb

Definitie organisatiekosten bij exploitatierekening (modellen II, IVa en IVb)

VI

Toelichting op nevenactiviteiten per cluster

VV

Sponsorbijdragen en bijdragen van derden

VIII

Bartering-contracten

IX

Kosten per genre

X

Verklaring governance en interne beheersing

Bijlagen bij het handboek

Bijlage 1 Controleprotocol Publieke media-instellingen

Bijlage 2 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant bij de jaarrekening

Bijlage 3 Wet- en regelgeving inzake financiële rechtmatigheid

1. Inleiding

1.1. Ministeriële regeling

Dit Handboek Financiële verantwoording landelijke publieke media-instellingen, NPO en Ster (hierna: Handboek), is een ministeriële regeling op grond van artikel 2.172, derde lid, Mediawet 2008.1 Op grond van deze wettelijke bepaling kunnen bij ministeriële regeling nadere regels worden gesteld over de inhoud en inrichting van de jaarrekening.

Het Handboek vervangt het Handboek Financiële verantwoording landelijke publieke media-instellingen, NPO en Ster 2020 en is van toepassing met ingang van het boekjaar 2022.2 Voor de leesbaarheid wordt in het Handboek met ‘publieke media-instelling’ bedoeld de landelijke publieke media-instellingen (zoals: de omroeporganisaties en de taakomroepen), de NPO en de Ster.3 Indien een bepaling alleen voor een van de landelijke publieke media-instellingen of de NPO van toepassing is, wordt dit expliciet vermeld.

De doelstelling van de voorschriften en modellen van het handboek is drieledig. Het Handboek:

 • streeft naar onderling vergelijkbare jaarverslaggeving van publieke media-instellingen;

 • houdt rekening met het specifieke karakter van de publieke media-instellingen;

 • geeft weer de wet- en regelgeving die relevant is voor de verklaring van de accountant bij de jaarrekening van de publieke media-instellingen.

1.2. Kader

Op de financiële verantwoording van de publieke media-instellingen zijn naast het Handboek van toepassing:

Op grond van artikel 2.172, eerste lid, Mediawet 2008, is Titel 9 Boek 2 BW van toepassing op de publieke media-instellingen, met dien verstande dat zij de winst- en verliesrekening vervangen door een exploitatierekening. Op de exploitatierekening zijn de bepalingen omtrent de winst- en verliesrekening zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing. Bij toepassing van de omvangscriteria volgens de artikelen 2:396 en 2:397 BW dient het begrip netto-omzet te worden geïnterpreteerd als de totale baten (inclusief subsidies en bijdragen van derden) van de publieke media-instelling.

De controleplicht is voor alle publieke media-instellingen van toepassing op de wijze zoals die in artikel 2:393 BW is geregeld, ongeacht de omvang van de publieke media-instelling. Voorts dienen de publieke media-instellingen in overeenstemming met artikel 2:391 BW een bestuursverslag op te stellen dat verenigbaar is met de jaarrekening.

Wanneer sprake is van afwijkingen tussen Titel 9 Boek 2 BW, het Handboek en de RJ, weegt Titel 9 Boek 2 BW het zwaarst, vervolgens het Handboek – in zijn hoedanigheid van ministeriële regeling – en daarna de RJ.4 Het Handboek hanteert hierbij het uitgangspunt dat het geen mogelijkheden wil uitsluiten, die op basis van Titel 9 Boek 2 BW mogelijk zijn. Hierbij kan worden gedacht aan de keuzemogelijkheid ten aanzien van de grondslag voor de waardering van een actief en een passief, waarbij de verkrijgings- of vervaardigingsprijs en de actuele waarde in aanmerking komen (artikel 2:384, eerste lid, BW). Het Handboek sluit hierop aan en wil niet zonder meer een van deze mogelijkheden negeren.

Het Handboek vormt evenals de RJ een nadere invulling van Titel 9 Boek 2 BW. Het Handboek bevat voorschriften die inhoudelijk kunnen afwijken van de RJ, omdat ze meer of minder ruimte bieden dan de RJ. Drie voorbeelden dienen ter illustratie van de relatie tussen de RJ en het Handboek. Stel dat de RJ ten aanzien van een specifieke actiefpost twee waarderingsmethoden bieden, dan kan het Handboek voorschrijven dat uitsluitend één van deze methoden is toegestaan. Een tweede voorbeeld is dat het Handboek beide methoden van de richtlijnen uitsluit en een andere (derde) methode voorschrijft. Een derde voorbeeld is dat het Handboek voorschriften stelt die de richtlijnen nader verdiepen, bijvoorbeeld door het stellen van concrete afschrijvingspercentages met betrekking tot de specifieke actiefpost.

1.3. Informatie

De landelijke publieke media-instellingen en de Ster zenden jaarlijks voor 1 mei de jaarrekening aan het Commissariaat voor de Media (hierna: Commissariaat) en sturen gelijktijdig een afschrift aan de raad van bestuur van de NPO (art. 2.171, tweede lid, Mediawet 2008).

De NPO stelt jaarlijks vóór 1 juni het bestuursverslag over het afgelopen kalenderjaar vast (art. 2.17, eerste lid, Mediawet 2008). De raad van bestuur van de NPO zendt vóór 1 juli zijn jaarrekening aan het Commissariaat (art. 2.171, derde lid, Mediawet 2008).

De Ster stelt jaarlijks vóór 1 juni een bestuursverslag over het afgelopen kalenderjaar vast.

De NPO, NOS, NTR en de Ster nemen in het bestuursverslag een samengevatte jaarrekening op (art. 2.171, tweede lid, Mediawet 2008).

Bestuursverslag

Het bestuursverslag is opgesteld in overeenstemming met artikel 2:391 BW, de RJ en de richtlijnen van het CvdM. Het bestuursverslag dient verenigbaar te zijn met de jaarrekening en bevat de verklaring volgens model X ‘Verklaring governance en interne beheersing’ en de onderdelen zoals opgenomen in model X.

Jaarrekening

De jaarrekening bevat minimaal de volgende onderdelen:

 • balans (model I) met toelichting;

 • exploitatierekening (model II) met toelichting;

 • kasstroomoverzicht (model III);

 • aanvullende toelichting bij de balans en exploitatierekening (modellen IVa en IVb ten behoeve van exploitatierekening);

 • toelichting op de nevenactiviteiten per cluster (model VI);

 • toelichting op sponsorbijdragen en bijdragen van derden (model VII);

 • toelichting op bartering-contracten (model VIII);

 • toelichting op de programmakosten per genre (model IX).

Overige gegevens

De ‘Overige gegevens’ zoals genoemd in artikel 2:392 BW, met inachtneming van hetgeen bepaald is in het vijfde lid van genoemd artikel.

Met betrekking tot de jaarrekening zijn het controleprotocol en het model Controleverklaring opgenomen in bijlagen 1 en 2 van dit Handboek.

Aanvullende informatie

De aanvullende informatie sluit aan bij de gepubliceerde jaarrekening en bestaat uit:

 • accountantsverslag;

 • management letter (indien van toepassing);5

 • financiële verantwoordingsdocumenten van gelieerde rechtspersonen (zie 1.4);

 • een schriftelijke toelichting waarin de maatregelen worden uiteengezet in geval van niet-kostendekkende nevenactiviteiten.

1.4. Betrokkenheid bij andere rechtspersoon

Publieke media-instellingen kunnen betrokken zijn bij andere rechtspersonen. Dit betreft rechtspersonen waarin een publieke media-instelling een aanmerkelijk (financieel) belang heeft of waarop de publieke media-instelling een overwegende invloed uitoefent. Een publieke media-instelling is betrokken bij een rechtspersoon als bijvoorbeeld één of meer van de volgende aspecten, eventueel in onderlinge samenhang bezien, van toepassing zijn.

Deze opsomming van aspecten is niet limitatief:

 • de publieke media-instelling heeft een belang verworven in een rechtspersoon om andere redenen dan het beleggen van overtollig vermogen;

 • de publieke media-instelling heeft op enigerlei wijze aanspraak op de door een rechtspersoon gegenereerde winst;

 • de publieke media-instelling is betrokken bij het ontstaan van een rechtspersoon;

 • in de doelomschrijving van een rechtspersoon wordt verwezen naar de behartiging van één of meer belangen van de publieke media-instelling;

 • een rechtspersoon voert een taak uit die voorheen door de publieke media-instelling werd uitgevoerd of door de publieke media-instelling als één van haar taken wordt gezien;

 • de publieke media-instelling heeft statutair of feitelijk invloed op de bestuurssamenstelling van een rechtspersoon of op de beslissingen van het bestuur van een rechtspersoon; of

 • de publieke media-instelling draagt op enigerlei wijze (al dan niet financieel) bij aan de financiering van de bedrijfsvoeringsmiddelen van een rechtspersoon.

De financiële bescheiden of de jaarrekening van de bedoelde rechtspersonen, waarover de betreffende publieke media-instelling uit hoofde van haar betrokkenheid kan beschikken, worden gelijktijdig met de toezending van de jaarrekening van de publieke media-instelling naar het Commissariaat gestuurd.

Indien sprake is van duurzame kapitaaldeelname in een afzonderlijke rechtspersoon ten dienste van de eigen werkzaamheden van de publieke media-instelling, zijn de betreffende bepalingen van artikel 2:24c BW inzake de zogenaamde deelneming in een rechtspersoon van toepassing.

1.5. Samenwerkingsomroep

Van alle omroeporganisaties wordt conform paragraaf 1.3 tijdig de volledige financiële verantwoording verstrekt aan het Commissariaat en de NPO. De jaarrekening van een landelijke publieke media-instelling die samenwerkingsomroep is, is een samengestelde jaarrekening die tevens een jaarrekening per onderliggende vereniging bevat die is ingericht volgens het Handboek.

De bepaling van de consolidatiekring geschiedt in principe overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW en de RJ. Hiervan kan in het geval van een samenwerkingsomroep worden afgeweken. Een omroepvereniging die overheersende zeggenschap uitoefent of centrale leiding heeft, op een andere groepsmaatschappij die voldoet aan de definitie samenwerkingsomroep als bedoeld in artikel 2.24a van de Mediawet 2008, heeft de keuzemogelijkheid om de samenwerkingsomroep niet in de consolidatie te betrekken. Indien de omroepvereniging de keuze maakt de samenwerkingsomroep niet in de consolidatie te betrekken wordt deze verwerkt als deelneming. De gehanteerde verwerkingswijze dient te worden toegelicht in de jaarrekening.

2. Jaarrekening

2.1. Inleiding

De jaarrekening van een publieke media-instelling wordt opgesteld in euro’s en bevat minimaal de onderdelen vermeld in 1.3. Dit hoofdstuk gaat nader in op:

 • de balans met toelichting (zie 2.2);

 • de exploitatierekening met toelichting (zie 2.3);

 • het kasstroomoverzicht (zie 2.4).

De publieke media-instelling neemt alleen die posten in de voorgeschreven modellen op, die voor de betrokken instelling van toepassing zijn.

2.2. Balans met toelichting

De publieke media-instelling neemt in haar jaarrekening de balans op conform model I. Met betrekking tot de waarderingsgrondslagen zijn in aanvulling op de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW de volgende regels van toepassing.

2.2.1. Materiële vaste Activa

Waarderingsgrondslag

Waardering van materiële vaste activa geschiedt overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW en de RJ op basis van verkrijgings-/vervaardigingsprijs of actuele waarde onder aftrek van afschrijvingen. Ongerealiseerde waardemutaties dienen plaats te vinden via de balanspost Herwaarderingsreserve Materiële Vaste Activa en mogen niet via de exploitatierekening lopen. Doel van deze verwerkingswijze is om de impact op de volatiliteit van de reserve voor media-aanbod te beperken. Een uitzondering hierop geldt voor de situatie dat de herwaarderingsreserve onvoldoende omvang heeft om een waardevermindering volledig op te vangen. In een dergelijke situatie dient de waardevermindering verwerkt te worden via de exploitatierekening, nadat eerst de herwaarderingsreserve is teruggebracht tot een nihil saldo. Duurzame waardeverminderingen worden dus bij het ontbreken van een herwaarderingsreserve verwerkt via de exploitatierekening.

Aanschaffingen boven € 2.500 worden geactiveerd. Aanschaffingen tot en met € 2.500 komen direct ten laste van de exploitatierekening.

Met betrekking tot materiële vaste activa gelden aanvullende specifieke regels ten

aanzien van de volgende activa:

 • bedrijfsgebouwen en terreinen (zie 2.2.1.1);

 • overige materiële vaste activa (zie 2.2.1.2);

 • vaste activa niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar (zie 2.2.1.3).

2.2.1.1. Bedrijfsgebouwen en terreinen

Waarderingsgrondslag

Bij waardering tegen actuele waarde wordt de bepaling van de actuele waarde voldoende regelmatig uitgevoerd om ervoor te zorgen dat de boekwaarde niet aanzienlijk verschilt van de actuele waarde op balansdatum. De publieke media-instelling stelt bij waardering tegen actuele waarde in ieder geval elke drie jaar de actuele waarde vast.

Bij waardering op basis van verkrijgings-/vervaardigingsprijs gelden de volgende afschrijvingsmethoden en -termijnen die in de onderstaande tabel worden weergegeven.

Tabel 1. Afschrijvingsmethoden bij waardering op basis van verkrijgings-/vervaardigingsprijs

Activum

Afschrijvingstermijn

Afschrijvingsmethode

Terreinen

geen afschrijving

geen afschrijving

Bedrijfsgebouwen incl. facilitaire gebouwen

afschrijvingen in een termijn van 40 jaar op basis van de verkrijgings-/vervaardigingsprijs

lineaire afschrijving over de (resterende) afschrijvingstermijn

(Aanpassing) pand: verbouwingskosten die een fundamentele wijziging in het gebruik van het pand tot gevolg hebben

afschrijving op gelijke wijze als bij bedrijfsgebouwen

afschrijving op gelijke wijze als bij bedrijfsgebouwen

(Aanpassing) pand: verbouwingskosten die geen fundamentele wijziging in het gebruik van het pand tot gevolg hebben

afschrijving in een termijn van 10 jaar

10% van de historische kosten

2.2.1.2. Overige materiële vaste activa

Waarderingsgrondslag

In geval van waardering op basis van verkrijgings-/vervaardigingsprijs wordt op materiële vaste activa met beperkte gebruiksduur jaarlijks afgeschreven volgens een stelsel dat op de verwachte toekomstige gebruiksduur is afgestemd. Het Handboek geeft een nadere duiding over de verwachte toekomstige gebruiksduur die is weergegeven in de onderstaande tabel. Het Handboek hanteert hierbij voor een aantal activacategorieën een bandbreedte. Het is vervolgens aan de publieke media-instellingen en de NPO om de gebruiksduur van het actief in te schatten en af te zetten tegen de bandbreedtes. Daarmee kan een herziening van de afschrijvingstermijnen dus verwerkt worden als schattingswijziging.

Tabel 2. Jaarlijkse afschrijvingspercentages overige materiële vaste activa

Overige materiële vaste activa

Jaarlijkse afschrijvingspercentage van de historische kostprijs

Inventaris en inrichting

14,29% – 20% (5 – 7 jaar)

Facilitaire apparatuur

14,29% – 20% (5 – 7 jaar)

Hardware en software

20% – 33,33% (3 – 5 jaar)

Vervoermiddelen

12,5% – 25% (4 – 8 jaar)

Technische installaties

6,67%

Zend- en energie-installaties

6,67%

2.2.1.3. Vaste activa niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar

Waarderingsgrondslag

Deze betreffen materiële vaste activa die niet dienstbaar zijn aan de publieke media-instelling en die ook niet meer zullen worden aangewend voor uitvoering van de mediataak. Te denken valt aan gebouwen die geheel of gedeeltelijk worden verhuurd aan derden of die duurzaam geheel of gedeeltelijk leegstand vertonen.

In geval van gebouwen die deels worden verhuurd of die deels leeg staan, moet zowel het verhuurde als het duurzaam leegstaande deel afzonderlijk verkoopbaar zijn of afzonderlijk door middel van een financiële lease aan anderen ter beschikking gesteld kunnen worden om als zelfstandige kasstroom-genererende eenheid te kunnen worden aangeduid. In dit geval is sprake van een vastgoedbelegging en is RJ 213 van toepassing.

Een actief dat niet meer aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar is, is niet gelijk aan een ‘buiten gebruik gesteld actief’. In geval van buiten gebruikstelling is RJ 212.501 van toepassing.

Toelichting

De toelichting geeft inzicht in de aard en omvang van bijzondere waardeverminderingen.

2.2.2. Financiële vaste activa

Hierbij gelden regels voor:

 • deelnemingen (zie 2.2.2.1);

 • overige effecten (zie 2.2.2.2).

2.2.2.1. Deelnemingen

Toelichting

De toelichting geeft een overzicht van alle rechtspersonen waarbij een publieke media-instelling betrokken is, geeft inzicht in de aard van de rechtspersonen. Verder geeft het overzicht inzicht in het resultaat per deelneming. Het overzicht vermeldt de omvang van eventuele afwaarderingen en licht daarbij bijzondere afwaarderingen nader toe.

2.2.2.2. Overige effecten

Waarderingsgrondslag

Het gaat hierbij om effecten die bestemd zijn om duurzaam te worden aangehouden. Ongerealiseerde waardemutaties vinden plaats via de balanspost ‘Reserve Koersverschillen Beleggingen’ en mogen niet via de exploitatierekening verlopen om daarmee de impact op de volatiliteit van de reserve media aanbod te beperken. Een uitzondering hierop geldt voor de situatie dat de balanspost ‘Reserve Koersverschillen Beleggingen’ onvoldoende omvang heeft om een waardevermindering volledig op te vangen. In een dergelijke situatie wordt de waardevermindering verwerkt via de exploitatierekening nadat eerst de balanspost ‘Reserve Koersverschillen Beleggingen’ is teruggebracht tot een nihil saldo.

Toelichting

De toelichting vermeldt de marktwaarde van de ter beurze genoteerde effecten, ongeacht de toegepaste waarderingsgrondslag.

2.2.3. Vlottende Activa

Voor de volgende posten gelden aanvullende regels:

 • voorraden (zie 2.2.3.1);

 • effecten (zie 2.2.3.2);

 • overlopende actiefpost pensioenpremies (zie 2.2.3.3).

2.2.3.1. Voorraden

Dit betreft zowel nog niet verspreid media-aanbod als herhalingen. Een overzicht specificeert het totaal van deze post naar nog te verspreiden media-aanbod en herhalingen. Het overzicht vermeldt de omvang van eventuele afwaarderingen en licht bijzondere afwaarderingen nader toe. In aanvulling hierop gelden de volgende regels.

2.2.3.1.1. Nog niet verspreid media-aanbod

Waarderingsgrondslag

Waardering van media-aanbod geschiedt tegen directe kosten. Onder de directe kosten vallen de personele kosten van eigen medewerkers en overige medewerkers, de facilitaire kosten en de overige programmakosten. Kosten die niet direct aan het programma zijn toe te rekenen (bijvoorbeeld die van de directie/programmaleiding en planning media-aanbod, netcoördinatie) maken deel uit van de organisatiekosten.

De waardering van media-aanbod wordt verminderd met de voor dit media-aanbod ontvangen bijdragen van derden en bijdragen van het NPO fonds. De bijdragen van derden betreffen bijdragen van commerciële sponsors, de Stichting coproductiefonds Binnenlandse Omroep (CoBO) en overige derden.

Gereed voor uitzending maar nog niet verspreid media-aanbod wordt op balansdatum individueel beoordeeld. Media-aanbod wordt volledig afgewaardeerd als er door de landelijke publieke media-instelling in overleg met de raad van bestuur van de NPO of de door hem gemandateerden definitief is besloten het media-aanbod niet te verspreiden.

Als twee jaar na de eerste voorraadwaardering nog geen beslissing is genomen ten aanzien van het verspreiden van media-aanbod, wordt het betreffende media-aanbod volledig afgewaardeerd. In specifieke gevallen kan hiervan worden afgeweken. Het gaat dan om gevallen waarin wel voldoende zekerheid bestaat over de verspreiding van het media-aanbod, maar niet over het jaar waarin de verspreiding zal plaatsvinden of de verspreiding later dan twee jaar na aankoop of productie zal plaatsvinden. Dit geldt bijvoorbeeld voor de aankoop van (licenties voor) speelfilms en series die minimaal twee jaar na aankoop ingaan.

Toelichting

De toelichting licht afwijkingen toe, inclusief de waarde per speelfilm/serie e.d. De toelichting toont verder afzonderlijk de vermindering met de voor media-aanbod ontvangen bijdragen van derden. Voor het nog niet verspreide media-aanbod wordt per afzonderlijk media-aanbod de hoogte van de ontvangen bijdragen van derden gespecificeerd, waarbij ook de organisatie wordt vermeld die de bijdrage heeft verstrekt (model VII).

2.2.3.1.2. Herhalingen

Waarderingsgrondslag

De directe kosten van media-aanbod worden toegerekend aan de eerste verspreiding van media-aanbod. Alleen indien op het moment van eerste verspreiding schriftelijk is vastgelegd dat dit media-aanbod daadwerkelijk herhaald zal worden én voor de herhaling bekostiging is vastgesteld, mag een deel van de directe kosten worden toegerekend aan de herhaling. Waardering van een herhaling geschiedt tegen maximaal het vastgestelde bekostigingsbedrag.

Aangekocht media-aanbod waarbij op basis van contractuele afspraken is betaald voor het recht op herhaling van media-aanbod, worden op balansdatum gewaardeerd, mits schriftelijk is vastgelegd dat dit media-aanbod daadwerkelijk herhaald zal worden én voor de herhaling bekostiging is vastgesteld. Waardering geschiedt tegen maximaal het vastgestelde bekostigingsbedrag.

Alle herhalingen worden drie jaar na de eerste voorraadwaardering volledig afgewaardeerd.

Toelichting

De toelichting geeft inzicht in de aard en omvang van de afwaarderingen.

2.2.3.2. Effecten

Waarderingsgrondslag

Dit betreft effecten die niet duurzaam worden aangehouden, niet zijnde financiële instrumenten conform RJ 290 (zie 2.2.4). Ongerealiseerde waardemutaties vinden plaats via de balanspost ‘Reserve Koersverschillen Beleggingen’ en mogen niet via de exploitatierekening verlopen om daarmee de impact op de volatiliteit van de reserve media aanbod te beperken.

Een uitzondering hierop geldt voor de situatie dat de balanspost ‘Reserve Koersverschillen Beleggingen’ onvoldoende omvang heeft om een waardevermindering volledig op te vangen. In een dergelijke situatie wordt de waardevermindering verwerkt via de exploitatierekening nadat eerst de balanspost ‘Reserve Koersverschillen Beleggingen’ is teruggebracht tot een nihil saldo.

Toelichting

De toelichting vermeldt de marktwaarde van de ter beurze genoteerde effecten.

2.2.3.3. Overlopende actiefpost pensioenpremies

Uitgangspunt is dat de in de verslagperiode te verwerken pensioenlast gelijk is aan de over die periode aan het pensioenfonds / bedrijfstakpensioenfonds verschuldigde pensioenpremies. Als de op balansdatum reeds betaalde premies de verschuldigde premies overtreffen, wordt een overlopende actiefpost opgenomen voor zover sprake zal zijn van terugbetaling door het fonds of van verrekening met in de toekomst verschuldigde premies.

2.2.4. Eigen Vermogen

Een verloopoverzicht van elk afzonderlijk onderdeel van het Eigen Vermogen geeft inzicht in de mutaties.

2.2.4.1. Herwaarderingsreserve Materiële Vaste Activa

Positieve ongerealiseerde waardemutaties worden verwerkt via een Herwaarderingsreserve Materiële Vaste Activa. Dit geldt ook voor negatieve ongerealiseerde waardemutaties, voorzover de herwaarderingsreserve die toelaat. Indien de herwaarderingsreserve niet beschikbaar is, verloopt een negatieve ongerealiseerde waardemutatie via de exploitatierekening.

2.2.4.2. Reserve Koersverschillen Beleggingen

Positieve ongerealiseerde waardemutaties worden verwerkt via een Reserve Koersverschillen Beleggingen. Dit geldt ook voor negatieve ongerealiseerde waardemutaties, voorzover de reserve die toelaat. Indien de reserve niet beschikbaar is, verloopt een negatieve ongerealiseerde waardemutatie via de exploitatierekening.

2.2.4.3. Reserve voor media-aanbod

De Reserve voor media-aanbod wordt gevormd op basis van de Bindende Regeling Mediareserves van de NPO op grond van de artikelen 2.10, tweede lid, onder c, en 2.174, eerste lid, Mediawet 2008.

Waarderingsgrondslag

De reserve voor media-aanbod kan incidenteel een negatief saldo vertonen. In het volgende boekjaar wordt de negatieve reserve voor media-aanbod verrekend met het exploitatieresultaat van dat boekjaar. Indien dit exploitatieresultaat onvoldoende is voor volledige verrekening wordt het resterende negatieve saldo van de reserve voor media-aanbod afgeboekt van de algemene reserve.

Toelichting

De toelichting geeft inzicht in de aard en omvang van een eventuele negatieve reserve voor media-aanbod. Ook geeft deze inzicht in de mutaties van de reserve voor media-aanbod. Het bedrag dat wordt onttrokken of gedoteerd via de verwerking van het exploitatieresultaat wordt expliciet genoemd. De reserve is bestemd voor de verzorging van het media-aanbod. In geval van onttrekking dienen de bedragen te zijn besteed aan de doelen waarvoor zij oorspronkelijk bestemd zijn (artikel 2.176 Mediawet 2008).

2.2.4.4. Overige reserves

Toelichting

Overige reserves worden in de toelichting nader gespecificeerd.

2.2.5. Voorzieningen

2.2.5.1. CAO Omroeppersoneel

Op grond van de CAO die van toepassing is voor het omroeppersoneel worden in ieder geval de volgende voorzieningen getroffen:

 • Jubileumvoorziening

 • De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De voorziening betreft de contante waarde van de in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen. De berekening is gebaseerd op gedane toezeggingen, blijfkans en leeftijd. Bij het tot stand komen van de berekende waarde is rekening gehouden met een rekenrente. Deze rekenrente wordt gehanteerd voor het contant maken van de toekomstige kasstromen bij de waardering van de voorziening.

 • Voorziening Loopbaantraject

 • Deze voorziening wordt gevormd op grond van de cao voor het omroeppersoneel en wordt nominaal bepaald.

Toelichting

Een verloopoverzicht van de jubileumvoorziening en voorziening loopbaantraject geeft inzicht in de dotaties, onttrekkingen en overige mutaties. Het doel van de voorziening wordt toegelicht.

2.2.6. Kortlopende schulden

2.2.6.1. Overgedragen Reserve Media-aanbod

De Overgedragen Reserve voor media-aanbod wordt gevormd op basis van de Bindende Regeling Mediareserves van de NPO op grond van de artikelen 2.10, tweede lid, onder c, en 2.174, eerste lid, Mediawet 2008.

Toelichting

De toelichting geeft aan de hand van een verloopoverzicht inzicht in de mutatie van de Overgedragen Reserve voor media-aanbod ultimo boekjaar. De Overgedragen Reserve voor media aanbod ultimo boekjaar t-1 wordt in het boekjaar t besteed aan de doelen waarvoor zij oorspronkelijk bestemd is (artikel 2.176 eerste lid, Mediawet 2008).

2.2.6.2. Schulden inzake pensioenen

Uitgangspunt is dat de in de verslagperiode te verwerken pensioenlast gelijk is aan de over die periode aan het pensioenfonds/bedrijfstakpensioenfonds verschuldigde pensioenpremies. Voor zover de verschuldigde premies op balansdatum nog niet zijn voldaan, wordt hiervoor een verplichting opgenomen.

2.2.6.3. Overlopende passiva

Bedragen die in een volgend jaar tot betaling komen.

2.2.6.3.1. Overlopende passiva Media-aanbod

In de jaarrekening van NPO houden de overlopende passiva verband met budget voor media-aanbod.

Waarderingsgrondslag

Als de raad van bestuur van de NPO de bedragen die voor de verzorging van media-aanbod ter beschikking zijn gesteld in een boekjaar niet volledig aan de landelijke publieke media-instellingen heeft toegekend, dan verantwoordt de NPO deze middelen als ‘overlopende passiva budget voor media-aanbod’.

Toelichting

De NPO geeft bij de toelichting een specificatie van deze post.

2.3. Exploitatierekening met toelichting

De publieke media-instelling, NPO en de Ster nemen in hun jaarrekening de exploitatierekening op conform model II. Daarbij geven zij inzicht in de herkomst van baten en lasten van de publieke media-instelling.

In de toelichting op de exploitatierekening conform model IVa blijken de afzonderlijke exploitaties van de instelling, gesplitst in media-aanbod, nevenactiviteiten en verenigingsactiviteiten en organisatiekosten (bij landelijke publieke media-instellingen) of indirecte kosten (bij Ster). De posten worden conform de indeling van modellen Va en Vb gerubriceerd. Daarbij is per post de aansluiting met de categoriale indeling vermeld.

Voor NPO geldt model IVb. In dit model wordt onderscheid gemaakt tussen de NPO-organisatie en NPO Media, waarbij de middelen bestemd voor de media-instellingen gepresenteerd worden bij NPO Media.

2.3.1. Baten media-aanbod

Grondslagen

Onder baten media-aanbod wordt verstaan alle middelen die door de raad van bestuur van de NPO ter beschikking zijn gesteld voor de verzorging van media-aanbod en in het boekjaar volledig zijn toegekend, of rechtstreeks door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (hierna: OCW) beschikbaar worden gesteld aan de NPO.

Toelichting

In de toelichting op de exploitatierekening conform model IVa worden de baten media-aanbod verantwoord in media-aanbod en organisatiekosten. Nevenactiviteiten en verenigingsactiviteiten zijn hiervan uitgesloten. De baten media-aanbod worden in model IVa onderverdeeld naar de volgende categorieën:

 • Vergoedingen OCW

  Gelden die rechtstreeks door OCW beschikbaar zijn gesteld.

 • Omroepbrede middelen

  Alle verstrekkingen niet zijnde OCW-programmabudget die vanuit de raad van bestuur van de NPO beschikbaar worden gesteld voor de verzorging van media-aanbod, inclusief door de NPO ontvangen baten in het kader van gemeenschappelijke belangen belangenbehartiging.

 • Inzet overgedragen reserve media-aanbod

  De overgedragen reserve (zie 2.2.6.3) dient conform artikel 2.176, eerste lid, Mediawet 2008 in een volgend kalenderjaar besteed te worden aan de doelen waarvoor zij oorspronkelijk bestemd zijn, tenzij de Minister van OCW op verzoek van de raad van bestuur van de NPO ontheffing heeft verleend om de gereserveerde middelen geheel of gedeeltelijk niet in het volgende kalenderjaar te besteden aan de doelen waarvoor zij oorspronkelijk zijn bestemd (artikel 2.176, tweede lid, Mediawet 2008).

2.3.2. Programmagebonden eigen bijdragen

Grondslag

Modellen II en IV schrijven voor dat in de exploitatierekening in aanvulling op de andere baten specifiek wordt gerapporteerd over de programmagebonden eigen bijdragen. Het gaat hierbij om inkomsten die direct gerelateerd zijn aan een specifiek programma, zoals sponsoring en bijdragen van derden.

Toelichting

Onder verwijzing naar de artikelen 2.106 t/m 2.114 van de Mediawet 2008 wordt jaarlijks een gespecificeerd overzicht conform model VII verstrekt van alle sponsorbijdragen en bijdragen van andere derden die in het boekjaar in de exploitatierekening zijn verantwoord voor de verspreiding van media-aanbod.

Sponsoring is het verstrekken van financiële of andere bijdragen door een onderneming of een natuurlijke persoon, die zich gewoonlijk niet bezighoudt met de vervaardiging van mediadiensten of media-aanbod, ten behoeve van de totstandkoming of aankoop van media-aanbod teneinde de verspreiding daarvan naar het algemene publiek of een deel daarvan te bevorderen of mogelijk te maken (artikel 1.1, eerste lid, Mediawet 2008).

Onder sponsoring van media-aanbod wordt niet verstaan het verstrekken van een bijdrage ten behoeve van de totstandkoming of aankoop van media-aanbod door:

 • a. overheidsinstellingen en andere instellingen die geen particuliere onderneming uitoefenen (zogenaamde cofinanciering);

 • b. de publieke media-instelling die het media-aanbod, waarvoor de bijdrage wordt verstrekt, verzorgt;

 • c. de (co)producent die zich gewoonlijk bezighoudt met de vervaardiging van mediadiensten of media-aanbod en geheel of gedeeltelijk is belast met de productie van het media-aanbod waarvoor de bijdrage wordt verstrekt6;

 • d. het NPO-fonds; het NPO-fonds is onderdeel van de NPO en stimuleert hoogwaardige dramaproducties, documentaires en talentontwikkeling bij de publieke omroep, uitgezonden en geplaatst via radio, televisie en online; alleen landelijke publieke media-instellingen kunnen aanvragen indienen bij het fonds.

Het overzicht conform model VII wordt ook ingevuld voor het in de voorraad opgenomen, maar nog niet verspreid media-aanbod. Als laatste wordt het overzicht ook ingevuld voor de bijdragen voor verspreid media-aanbod die direct door een buitenproducent zijn ontvangen en niet door de publieke media-instelling die het media-aanbod heeft verzorgd.

Sponsorbijdragen en andere bijdragen van derden worden direct met de publieke media-instelling verrekend, zodat deze bijdragen als inkomsten in de exploitatierekening van de publieke media-instelling worden verantwoord. Het in mindering brengen van deze bijdragen op de kosten van verzorging van media-aanbod is niet toegestaan. Als bijdragen voor verzorgd media-aanbod toch direct zijn uitbetaald aan de buitenproducent en niet aan de publieke media-instelling die het media-aanbod heeft verspreid, dan blijft de publieke media-instelling verantwoordelijk voor de verantwoording van deze bijdragen in de toelichting op de jaarrekening.

2.3.3. Overige bedrijfsopbrengsten

Overige opbrengsten betreffen alle opbrengsten die niet vallen onder baten Media-aanbod, programmagebonden eigen bijdragen, opbrengst programmabladen, opbrengst overige nevenactiviteiten, opbrengst verenigingsactiviteiten en barteringsbaten. Indien er sprake is van doorberekeningen aan publieke media-instellingen genoemd in hoofdstuk 2 van de Mediawet 2008, dan worden deze doorberekende kosten niet als opbrengsten verantwoord, maar in mindering gebracht op de specifieke kostencategorieën.

Op grond van artikel 2.2, tweede lid, onderdeel i, Mediawet 2008 dient de NPO zorg te dragen voor de geïntegreerde financiële verslaglegging en verantwoording. Om op transparante wijze inzicht te geven in deze geïntegreerde verslaggeving worden tussen landelijke media-instellingen, dan wel tussen landelijke publieke media-instellingen en NPO onderling gefactureerde bedragen verrekend met de kosten en niet verantwoord als opbrengsten.

2.3.4. Directe kosten media-aanbod

Grondslagen

Uit de Mediawet 2008 volgt de verplichting dat de kosten van de verzorging van media-aanbod worden verantwoord door de landelijke publieke media-instellingen. De directe kosten omvatten de personele kosten van eigen medewerkers en overige medewerkers, de facilitaire kosten en de overige programmakosten.

Toelichting

Onder directe kosten worden die kosten verstaan die samenhangen met de kernactiviteiten van de organisatie. Het gaat hierbij om activiteiten die gericht zijn op de voortbrenging van een of meerdere producten. Er is sprake van een product bij de publieke media-instellingen, indien het onderdeel uitmaakt van het media-aanbod. Bij de publieke media-instellingen wordt het media-aanbod namelijk beschouwd als een verzameling van verschillende producten.

In model IX worden de directe kosten (zijnde de som der bedrijfslasten) voor media-aanbod inzichtelijk gemaakt per genre. Hierbij wordt de Crossmediale Content Classificatie gehanteerd die door de NPO omroepbreed is vastgesteld.7 De toerekening van de programma-onafhankelijke directe kosten aan de genres dient plaats te vinden op bedrijfseconomische grondslagen.

2.3.5. Organisatiekosten

Grondslagen

Alle kosten van de publieke media-instellingen die niet rechtstreeks samenhangen met de kernactiviteiten van de organisatie en dus verband houden met ondersteunende activiteiten, worden aangemerkt als organisatiekosten. De Ster gebruikt de term ‘indirecte kosten’ in plaats van ‘organisatiekosten’.

De organisatiekosten en de vergoeding ervan worden in een aparte kolom ingevuld (zie model IVa). De lasten op de platforms, nevenactiviteiten en verenigingsactiviteiten bestaan dus alleen nog maar uit directe kosten. Op de laatste kostenregel ‘Toerekening organisatiekosten’ kunnen organisatiekosten toegerekend worden aan de verenigings- en nevenactiviteiten. De toerekening van de organisatiekosten aan nevenactiviteiten en verenigingsactiviteiten dient plaats te vinden op bedrijfseconomische grondslagen.

De basis voor toerekening van organisatiekosten aan nevenactiviteiten en verenigingsactiviteiten is de kostprijs. Voor de toerekening van organisatiekosten worden de volgende organisatiekostensoorten onderscheiden:

 • personele organisatiekosten;

 • huisvestingskosten;

 • overige algemene organisatiekosten.

Bij de toerekening van organisatiekosten aan nevenactiviteiten en verenigingsactiviteiten worden enkele van de in model Vb gedefinieerde categorieën organisatiekosten uitgezonderd. Dit betreft mediaspecifieke overhead die ook voorheen niet is toegerekend aan nevenactiviteiten en verenigingsactiviteiten. Het betreft de rubrieken A2, A9, A10, B1 t/m B4 en dat deel van de onder rubriek C begrepen huisvestingskosten, die samenhangen met het gebruik van het bedrijfspand

voor mediaspecifieke activiteiten.

De hiervoor genoemde organisatiekostensoorten worden hierna toegelicht.

2.3.5.1. Personele organisatiekosten

Grondslagen

Voor de toerekening van de personele organisatiekosten wordt de opslagcalculatiemethode gehanteerd. Grondslag voor het opslagpercentage is de verhouding tussen de personele organisatiekosten, verminderd met de personele kosten in de uitzonderingsrubrieken, en de directe personele kosten, verhoogd met personele lasten in de uitzonderingsrubrieken.

Voorbeeld 1:

A:

Totaal directe personele kosten

€ 100

     
 

Totaal personele organisatiekosten

€ 10

 

De opslag (A) voor de personele organisatiekosten is dan 10/100 = 10%

   

De nevenactiviteit of verenigingsactiviteit heeft € 40 directe personele kosten. Hierop wordt opslag A toegepast. In dit voorbeeld is dat 10% van € 40 = € 4.

2.3.5.2. Huisvestingkosten

Grondslagen

De toerekening van de huisvestingskosten voor niet media-specifiek gebruik vindt plaats op basis van de door de nevenactiviteit of verenigingsactiviteit gebruikte vloeroppervlakte (m2).

Voorbeeld 2:

 

B:

Totale vloeroppervlakte bedraagt

150m2

 

De nevenactiviteit of verenigingsactiviteit gebruikt hiervan

15m2

 

De toerekening (B) voor de huisvestingskosten is dan 15/150 = 10%.

   

Totale huisvestingskosten bedragen € 100. Dan wordt de toerekening B toegepast. In dit voorbeeld is dat 10% van € 100 = € 10.

2.3.5.3. Overige algemene organisatiekosten

Grondslagen

Voor de toerekening van de overige algemene organisatiekosten wordt (conform de personele organisatiekosten) de opslagcalculatiemethode gehanteerd. Grondslag voor het opslagpercentage is de verhouding tussen de algemene organisatiekosten, verminderd met de overige kosten in de uitzonderingsrubrieken, en de directe overige algemene kosten verhoogd met de overige kosten in de uitzonderingsrubrieken.

Voorbeeld 3:

   
     

C:

Totaal facilitaire kosten en overige directe kosten

€ 50

 

Totaal overige algemene organisatiekosten

€ 10

 

De opslag (C) voor de overige algemene organisatiekosten is dan 10/50 = 20%

   

De nevenactiviteit of verenigingsactiviteit heeft € 15 directe facilitaire kosten en overige kosten. Hierop wordt opslag C toegepast. In dit voorbeeld is dat 20% van € 15 = € 3.

2.3.6. Lasten onafhankelijk product

Toelichting

Door de landelijke publieke media-instellingen wordt in de toelichting een opgave verstrekt van de totale lasten, zoals opgenomen in de exploitatierekening van het betreffende boekjaar, die samenhangen met de verzorging van media-aanbod dat bestaat uit Europese producties die kunnen worden aangemerkt als onafhankelijke productie als bedoeld in de artikelen 2.115 tot en met 2.121 Mediawet 2008. De bepaling van de hoogte van de totale lasten geschiedt aan de hand van een door het Commissariaat op te stellen beleidsregel over de genoemde wetsartikelen.

De landelijke publieke media-instellingen maken conform onderstaande tabel in hun opgave een onderscheid tussen de lasten die direct aan de betrokken onafhankelijk producent zijn vergoed en de interne lasten die de media-instelling maakt ten behoeve van de onafhankelijke producties. Daarnaast rapporteert de media-instelling over het aantal onafhankelijke producties per titel dat met de opgegeven totale lasten tot stand is gekomen.

Directe lasten vergoed aan buitenproducenten

 

Interne lasten door media-instelling

Lasten personeel in loondienst

Lasten personeel niet in loondienst

Facilitaire lasten (excl. afschrijvingen)

Afschrijvingen

Rechten

Overige lasten

Toerekening organisatiekosten

 

Totale lasten onafhankelijk product

De NPO rapporteert jaarlijks vóór 1 juli aan het Commissariaat hoeveel procent van het totaal van de budgetten, bedoeld in artikel 2.149, eerste lid, Mediawet 2008 (met uitzondering van onderdeel e) die ter beschikking zijn gesteld voor het verzorgen van media-aanbod, conform de beleidsregel van het Commissariaat is besteed aan Europese producties als bedoeld in de artikelen 2.116 tot en met 2.121 Mediawet 2008 die kunnen worden aangemerkt als onafhankelijke productie. Hiervoor gebruikt de NPO de opgaven van de landelijke publieke media-instellingen.

2.3.7. Bartering

Grondslagen

Na afloop van een boekjaar worden bartertransacties verantwoord in de exploitatierekening. Baten uit bartering dienen afzonderlijk te worden verantwoord in de exploitatierekening op basis van de geldelijke waarde van de ontvangen goederen of diensten. De lasten worden opgenomen onder de relevante kostenposten in de exploitatierekening op basis van de geldelijke waarde van de geleverde goederen of diensten.

De omvang van de baten wordt bepaald op de reële waarde van de ontvangen zaken of diensten, vermeerderd of verminderd met eventuele ontvangen of betaalde liquide middelen of activa die op zeer korte termijn liquide te maken zijn8. Indien de reële waarde van de ontvangen zaken of diensten niet betrouwbaar kan worden bepaald, worden de baten bepaald op de reële waarde van de geruilde zaken of diensten, vermeerderd of verminderd met eventuele betaalde of ontvangen liquide middelen of activa die op zeer korte termijn liquide te maken zijn.

In de exploitatierekening worden de baten en lasten van alle bartertransacties verantwoord, ongeacht de aard en reële waarde van de bartertransactie. Voor de volledigheid wordt hierbij vermeld dat dit in tegenstelling is tot de RJ (RJ 270.108), waarbij een bartertransactie met een gelijke aard en reële waarde niet wordt beschouwd als een transactie die een opbrengst genereert.

Toelichting

Bartering is te omschrijven als ruilhandel met gesloten beurzen tussen een publieke media-instelling en een externe contractpartij. Een belangrijke voorwaarde bij deze ruilhandel is dat de geleverde goederen of diensten ondanks de gelijke geldelijke waarde toch over en weer gefactureerd worden. De facturering is van belang in verband met zowel mediarechtelijke als belastingtechnische eisen. In de financiële administratie dienen alle bartertransacties intracomptabel (dus verwerkt in het grootboek) te worden vastgelegd. Het is niet toegestaan om bartertransacties uitsluitend extracomptabel vast te leggen.

Model VIII van dit handboek geeft weer hoe de baten en/of lasten als gevolg van bartertransacties verantwoord dient te worden.

2.3.8. Nevenactiviteiten en verenigingsactiviteiten

Grondslagen

Voor nevenactiviteiten en verenigingsactiviteiten wordt altijd een gescheiden administratie gevoerd. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 2.135, eerste lid, Mediawet 2008 worden de inkomsten uit nevenactiviteiten en verenigingsactiviteiten (waaronder inkomsten uit vermogen) aangewend voor de verzorging van media-aanbod van de publieke media-instelling. Dit betreft ook de gerealiseerde koerswinsten, ofwel het verschil tussen de verkoopopbrengst en de boekwaarde van financiële belangen in derden. Genomen koersverliezen kunnen eerst met gerealiseerde koerswinsten worden verrekend alvorens saldering met andere verenigingsgebonden baten en lasten plaatsvindt.

De exploitatie van programmabladen is een nevenactiviteit, de inkomsten hieruit worden gerapporteerd via de post ‘Opbrengsten Programmabladen’. Andere inkomsten uit nevenactiviteiten worden gerapporteerd via de post ‘Opbrengst overige nevenactiviteiten’.

Toelichting

De toelichting op de posten ‘Opbrengsten Programmabladen’ en ‘Opbrengst overige nevenactiviteiten’ dient inzicht geven in de opbrengsten per cluster van activiteiten, waarbij activiteiten van gelijke aard worden geclusterd.

Hierbij wordt gebruik gemaakt van model VI. Het overzicht van model VI wordt ingevuld voor ieder cluster van nevenactiviteiten conform de beleidsbrieven van het Commissariaat inzake clusterindeling nevenactiviteiten. Voor programmabladen en deelnemingen wordt een exploitatie per individuele activiteit (programmablad, deelneming) aangeleverd. Dit geldt tevens voor (experimentele) nevenactiviteiten (zoals publiek-private samenwerkingsverbanden die kwalificeren als nevenactiviteit) die niet in één van de clusters zijn opgenomen.

Indien de exploitatie van een individuele nevenactiviteit in een boekjaar niet kostendekkend is, wordt deze nevenactiviteit separaat verantwoord. Daarbij dient tevens de volgende informatie per niet-kostendekkende nevenactiviteit te worden verstrekt:

 • naam en omschrijving nevenactiviteit;

 • startdatum nevenactiviteit;

 • exploitatieoverzicht huidig boekjaar.

De beleidsregels inzake nevenactiviteiten van het Commissariaat worden in dit kader gevolgd.

De programmabladabonnements- en lidmaatschapsgelden worden van elkaar gescheiden. De toegerekende opbrengsten en kosten worden in de toelichting separaat zichtbaar gemaakt. Het lidmaatschapsgeld wordt tegelijk met het abonnementsgeld geïncasseerd. Voor incassokosten mag een forfaitair percentage van 10% van de bruto lidmaatschapsgelden als zodanig worden verantwoord ten laste van het verenigingsresultaat.

2.3.9. Verstrekkingen zendgemachtigden

Grondslagen

De NPO is verantwoordelijk voor het beheer van omroepmiddelen die zijn toegewezen aan de landelijke publieke media-instellingen. In de praktijk betekent dit dat de NPO de verstrekking van omroepmiddelen aan hen verzorgt. De door OCW beschikbaar gestelde gelden worden in de jaarrekening van de NPO als baten verantwoord in de exploitatierekening. De verstrekkingen aan de landelijke publieke media-instellingen, inclusief inzet overgedragen reserve media-aanbod, worden in de jaarrekening van de NPO verantwoord als lasten onder de post ‘Verstrekkingen zendgemachtigden’ in de exploitatierekening.

Toelichting

Model IX maakt inzichtelijk ten behoeve van welke genre de verstrekkingen zendgemachtigden zijn toegekend.

2.3.10. Financieel resultaat

Toelichting

Het financiële resultaat wordt in de toelichting gespecificeerd conform het volgende overzicht:

 

Boekjaar

Voorgaand boekjaar

Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren

   

Rentebaten en inkomsten uit beleggingen

   

Waardeverandering van vorderingen die tot de vaste activa behoren

   

Gerealiseerde waardeverandering van beleggingen resp. effecten

   

Ongerealiseerde waardeverandering van beleggingen resp. effecten1

   

Ongerealiseerde waardeverandering van materiële vaste activa2

   

Rentelasten en soortgelijke kosten (-/-)

   

1 Ongerealiseerde waardemutaties worden verwerkt via de exploitatierekening indien sprake is van onvoldoende Reserve Koersverschillen Beleggingen.

2 Ongerealiseerde waardemutaties worden verwerkt via de exploitatierekening indien sprake is van onvoldoende Herwaarderingsreserve Materiële Vaste Activa.

2.3.11. Vennootschapsbelasting

Toelichting

Voor zover een organisatie vennootschapsbelasting verantwoordt, wordt deze opgenomen in model I9 en II van de jaarrekening. In modellen IVa en IVb is de verwerking afhankelijk van de oorsprong van het fiscaal belastbare resultaat.

2.3.12. Over te dragen reserves media-aanbod

Over te dragen reserves media-aanbod betreft het surplus boven het door de Raad van Bestuur gestelde maximum van de reserve media-aanbod dat ontstaat na verwerking van het resultaat. Deze dient conform de bindende regeling van de NPO over te worden gedragen aan de NPO-organisatie. Het surplus wordt toegevoegd aan de overgedragen reserve media-aanbod onder de kortlopende schulden.

De NPO-organisatie verantwoord op deze regel de door media-instellingen overgedragen reserves.

Indien sprake is van een overschrijding van de normering conform artikel 2.177 Mediawet 2008, verantwoordt de NPO-organisatie een eventuele overdracht aan de Algemene Mediareserve (AMr) ook op deze regel.

2.3.13. Aantal fte

Toelichting

Het aantal medewerkers in Full Time Equivalent (fte) dat ultimo boekjaar in dienst is bij de publieke media-instelling wordt aangegeven in de toelichting conform model IVa. Dit geldt ook voor het gemiddelde aantal medewerkers in fte dat gedurende het boekjaar in dienst is geweest bij de publieke media-instelling. Ook het gemiddelde aantal fte wordt aangegeven in model IVa.

2.3.14. Bezoldiging

Hierbij gelden regels in verband met:

 • Artikel 2:383 BW;

 • WNT;

 • Beloningskader Presentatoren in de Publieke Omroep (BPPO).

2.3.14.1. Titel 9 Boek 2 BW

Toelichting

In de toelichting van de jaarrekening wordt overeenkomstig artikel 2:383 BW opgave gedaan van de bezoldiging van de gezamenlijke bestuurders en gewezen bestuurders en, afzonderlijk, voor de gezamenlijke toezichthouders en gewezen toezichthouders. De bedragen worden in het boekjaar ten laste van de publieke media-instelling verantwoord. Op overeenkomstige wijze wordt afzonderlijk opgave gedaan van de bezoldiging van de gezamenlijke directieleden en gewezen directieleden.

2.3.14.2. WNT

Grondslag

De wijze waarop de bezoldiging wordt berekend, is overeenkomstig de berekeningswijze zoals deze is bepaald in de WNT die op 1 januari 2013 in werking is getreden. Volgens artikel 1.3, eerste lid, onderdeel d, vallen de landelijke publieke media-instellingen, de Ster en de NPO onder het bezoldigingsmaximum en het openbaarmakingsregime.

Voor nadere bepalingen omtrent de hoogte van het bezoldigingsmaximum en de berekening wordt verwezen naar paragraaf 2 van de WNT.

Toelichting

In de financiële verantwoording wordt van iedere (gewezen) bestuurder de bezoldiging openbaar gemaakt conform de bepalingen in de WNT. Indien een bestuurder naast zijn besturende functie eveneens presentator is bij de media-instelling wordt de verdeling in de financiële verantwoording inzichtelijk gemaakt.

Indien een (gewezen) bestuurder meer bezoldiging heeft ontvangen dan het bezoldigingsmaximum zoals bepaald in de WNT, is het meerdere een onverschuldigde betaling.

Voor leden van raden van commissarissen en leden van raden van toezicht zijn specifieke bepalingen opgenomen in de WNT. Voor deze leden geldt eveneens het openbaarmakingsregime.

Jaarlijks worden de bezoldigingen voor 1 juli van het jaar volgend op het boekjaar gemeld.

Bij bezoldiging boven de norm van iedere reguliere functionaris (niet zijnde topfunctionaris) gelden aanvullende toelichtingsvereisten.

Instellingen die onder de reikwijdte van de WNT vallen én tevens bezoldigingsgegevens van bestuurders en toezichthouders openbaar moeten maken op grond van artikelen 2:383, eerste lid, en 2:383c BW, kunnen er voor kiezen om de BW-verantwoording van bezoldigingsgegevens achterwege te laten. In dit Handboek is er voor gekozen om in deze situatie vermelding van bezoldigingsgegevens in het kader van Titel 9 Boek 2 BW achterwege te laten met als doel om overlap van gegevens te vermijden.

Voor meer actuele informatie wordt verwezen naar de site www.topinkomens.nl. Specifiek geldt met ingang van boekjaar 2021 dat voor publieke media-instellingen die onder categorie A, B en C zijn ingedeeld een verlaagde bezoldingsmaxima topfunctionarissen van toepassing is, zie bezoldigingsmaxima 4. Media-instellingen (bijlage 1).

2.3.14.3. BPPO

Toelichting

Op grond van artikel 2.3, derde lid, onderdeel b, Mediawet 2008 is door de raad van bestuur van de NPO “Het Beloningskader Presentatoren in de Publieke Omroep” (BPPO) opgesteld. Het bedrag dat uiteindelijk is toegestaan om boven het maximum van categorie C aan een presentator toe te kennen, mag bij ledenverenigingen ten aanzien van contracten aangegaan na 1 september 2009 niet betaald worden uit de omroepbudgetten, maar alleen uit de verenigingsmiddelen. Dit geldt eveneens voor het deel van het dienstverband dat een bestuurder tevens presentator bij de media-instelling is.

Het bedrag dat uit verenigingsmiddelen is betaald, wordt in de toelichting van de jaarrekening conform model IVa opgenomen. De media-instelling licht op adequate wijze toe hoe het bedrag, dat uit verenigingsmiddelen is betaald, tot stand is gekomen.

2.4. Kasstroomoverzicht

De kasstromen worden conform model III ingedeeld naar herkomst uit operationele activiteiten, investeringsactiviteiten en financieringsactiviteiten.

2.5. Bijzonderheden

Het gaat hierbij om ontwikkelingen die een significante invloed hebben op de hoogte van de omvang van balansposten, baten en lasten, evenals significante verschillen tussen enerzijds posten van de exploitatierekening en anderzijds de begroting. De bijzonderheden die zich in het boekjaar hebben voorgedaan, worden tekstueel toegelicht in de jaarrekening op een zodanig niveau dat daarmee voldoende transparantie wordt gecreëerd over de precieze aard van de bijzonderheden. Dit betreft onder meer een toelichting op:

 • de wijziging van verdeelsleutels bij de vaststelling van de lasten;

 • een aanzienlijke stijging of daling (meer dan 10%) van balansposten, baten en lasten ten opzichte van vorig jaar;

 • bijzondere waardeverminderingen;

 • afwijkingen als een post van de exploitatierekening meer dan 10% afwijkt van de begroting, bedoeld in artikel 2.147 Mediawet 2008, of de begroting van de Ster, bedoeld in artikel 14, tweede lid, van de statuten van de Ster;

 • de overige bedrijfslasten, ongeacht hun omvang en/of afwijking ten opzichte van voorgaand jaar dan wel begroting. De omvang van de toelichting mag hierbij wel worden afgestemd op de omvang van de betreffende lasten.

Model I Balans

 

Boekjaar

Voorgaand boekjaar

 

Boekjaar

Voorgaand boekjaar

Vaste activa

   

Eigen vermogen

   

Immateriële vaste activa

   

Algemene reserve

   

Kosten van onderzoek en ontwikkeling

   

Herwaarderingsreserve Materiële Vaste Activa

   

Concessies en vergunningen

   

Reserve Koersverschillen Beleggingen

   

Overige immateriële vaste activa

   

Reserve voor media-aanbod

   
     

Overige reserves

   

Materiële vaste activa

         

Bedrijfsgebouwen en -terreinen

   

Voorzieningen

   

Inventaris en inrichting

   

Voor pensioenen

   

Andere vaste bedrijfsmiddelen

   

Voor belastingen

   

Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering

   

Overige

   

Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar

         
     

Langlopende schulden

   

Financiële vaste activa

   

Obligaties en onderhandse leningen

   

Deelnemingen

   

Schulden aan kredietinstellingen

   

Vordering op deelnemingen

   

Schulden aan leveranciers

   

Overige effecten

   

Schulden aan deelnemingen

   
     

Belastingen en premies sociale

verzekeringen

   

Vlottende activa

   

Schulden inzake pensioenen

   

Onderhanden werk en gereed product m.b.t. media-aanbod

   

Overige schulden

   

Overige voorraden

   

Overlopende passiva

   
           

Vorderingen

   

Kortlopende schulden

   

Handelsdebiteuren

   

Overgedragen Reserve Media-aanbod

   

Deelnemingen

   

Obligaties en onderhandse leningen

   

Belastingen en premies sociale verzekeringen

   

Schulden aan kredietinstellingen

   

Overige vorderingen

   

Schulden aan leveranciers

   

Overlopende activa

   

Schulden aan deelnemingen

   
     

Belastingen en premies sociale verzekeringen

   

Effecten

   

Schulden inzake pensioenen

   
     

Overige schulden

   

Liquide middelen

   

Overlopende passiva

   
           

Totaal

   

Totaal

   

Model II Exploitatierekening

 

Boekjaar

Voorgaand boekjaar

Baten

   

Media-aanbod

   

– Vergoedingen OCW

   

– Omroepbrede Middelen

   

– Inzet overgedragen reserve media-aanbod

   

Subtotaal baten media-aanbod

   

Programmagebonden eigen bijdragen1

   

Opbrengst programmabladen2

   

Opbrengst overige nevenactiviteiten

   

Opbrengst Verenigingsactiviteiten3

   

Barteringbaten

   

Overige bedrijfsopbrengsten

   

Som der bedrijfsopbrengsten

   
     

Lasten

   

Lasten personeel in loondienst

   

Lasten personeel niet in loondienst

   

Facilitaire lasten (exclusief afschrijvingen)

   

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

   

Rechten

   

Lasten buitenproducent

   

Barteringlasten

   

Overige lasten

   

Verstrekkingen zendgemachtigden4

   

Som der bedrijfslasten

   
     

Bedrijfsresultaat

   
     

Financieel resultaat

   
     

Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening

   

Vennootschapsbelasting

   

Over te dragen reserve voor media-aanbod5

   
     

Exploitatieresultaat na overdracht en belastingen

   

1 Geldt niet voor de NPO.

2 Geldt niet voor de NPO en voor de taakomroepen.

3 Geldt niet voor de NPO en voor de taakomroepen.

4 Deze post is uitsluitend van toepassing op de NPO, inclusief inzet overgedragen reserve.

5 Inclusief eventuele overdracht in het kader van artikel 2.177.

Model III Kasstroomoverzicht

 

Boekjaar

Voorgaand boekjaar

I Kasstroom uit operationele activiteiten

   

Exploitatieresultaat

   
     

Aanpassen voor:

   

Afschrijvingen vaste activa

   

Mutatie voorzieningen

   

Bruto kasstroom uit operationele activiteiten

   
     

Mutatie voorraden

   

Mutatie vorderingen

   

Mutatie kortlopende schulden

   

Netto kasstroom uit operationele activiteiten

   
     

II Kasstroom uit investeringsactiviteiten

   

Investeringen in (im)materiële vaste activa

   

Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa

   

Investeringen in financiële vaste activa

   

Desinvesteringen financiële vaste activa

   

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

   
     

III Kasstroom uit financieringsactiviteiten

   

Ontvangsten uit langlopende schulden

   

Aflossing van langlopende schulden

   

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

   
     

Mutatie liquide middelen I – II + III

   
     

Liquide middelen einde boekjaar

   

Liquide middelen begin boekjaar

   

Mutatie liquide middelen

   

Model IVa Toelichting op exploitatierekening media-instellingen10

 

Media-aanbod

Neven-activiteiten

Verenigings-activiteiten

Organisatie-kosten

Totaal

Begroting1

Afwijking boekjaar -begroting

In % van begroting2

Baten

             

Media-aanbod

             

– Vergoedingen OCW

             

– Omroepbrede Middelen

             

– Inzet overgedragen reserve media-aanbod

             

Subtotaal baten media-aanbod

             

Programmagebonden eigen bijdragen

             

Opbrengst programmabladen

             

Opbrengst overige nevenactiviteiten

             

Opbrengst

Verenigingsactiviteiten

             

Barteringbaten

             

Overige bedrijfsopbrengsten

             

Som der bedrijfsopbrengsten

             
               

Lasten

             

Lasten personeel in loondienst

             

Lasten personeel niet in loondienst

             

Facilitaire lasten (exclusief afschrijvingen)

             

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

             

Rechten

             

Lasten buitenproducent

             

Barteringlasten

             

Overige lasten

             

Toerekening organisatiekosten (tbv neven- en verenigingsactiviteiten)

             

Som der bedrijfslasten

             
               

Bedrijfsresultaat

             
               

Financieel resultaat

             
               

Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening

             

Vennootschapsbelasting

             

Toerekening resultaat nevenactiviteiten en verenigingsactiviteiten aan verzorging media-aanbod3

             

Over te dragen reserve voor media-aanbod

             
               

Exploitatieresultaat na overdracht en belastingen

             
               

FTE gemiddeld

             

FTE ultimo4

             

1 Geldt alleen voor de Ster, zoals bedoeld in de statuten artikel 14 tweede lid.

2 Geldt alleen voor de Ster, zoals bedoeld in de statuten artikel 14 tweede lid.

3 Conform inzet eigen middelen volgens intekening van in boekjaar uitgezonden media-aanbod.

4 Opgave van de feitelijk aanwezige bezetting (exclusief vacatures), voor zover in dienst van de publieke media-instelling.

Model IVb Toelichting op exploitatierekening NPO11

 

NPO

NPO Media

Totaal boekjaar

 

Totaal voorgaand boekjaar

Vergoedingen OCW

         

Omroepbrede Middelen (OBM)

         

Opbrengst overige nevenactiviteiten

         

Overige bedrijfsopbrengsten (inclusief barteringbaten)

         

Totaal baten

         

Lasten personeel in loondienst

         

Lasten personeel niet in loondienst

         

Facilitaire lasten (exclusief afschrijvingen)

         

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

         

Rechten

         

Lasten buitenproducent

         

Barteringlasten

         

Overige lasten

         

Verstrekkingen zendgemachtigden1

         

Totaal lasten

         
           

Bedrijfsresultaat

         
         

Financieel resultaat

         
           

Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening

         

Vennootschapsbelasting

         

Over te dragen reserve voor media-aanbod2

         

Exploitatieresultaat na overdracht en belastingen

         

1 Inclusief inzet overgedragen reserve.

2 Inclusief eventuele overdracht in het kader van artikel 2.177 Mediawet 2008.

Model Va Specificatie bij exploitatierekening (Modellen II, IVa en IVb)12

BATEN

     

Toelichting

Media-aanbod

1.1

Vergoedingen OCW

 

Gelden die rechtstreeks door OCW beschikbaar zijn gesteld.

 

1.2

Omroepbrede middelen

 

Alle verstrekkingen niet zijnde OCW-programmabudget die vanuit de raad van bestuur NPO beschikbaar worden gesteld voor de verzorging van media-aanbod inclusief door de NPO ontvangen baten in het kader van gezamenlijke belangenbehartiging.

 

1.3

Inzet overgedragen

reserve media-aanbod

 

Overgedragen reserve media-aanbod dient conform artikel 2.176 Mediawet 2008 in een volgend kalenderjaar besteed te worden aan de doelen waarvoor oorspronkelijk bestemd zijn.

Programma gebonden eigen bijdragen

2.1

Bijdragen CoBO

CoBO-fonds

Reguliere CoBO-bijdragen

 

2.2

Bijdragen Filmfonds

   
 

2.3

Sponsorbijdragen

 

Zie artikelen 2.113, 2.114 eerste lid Mediawet 2008

 

2.4

Bijdragen overige derden

 

Zie artikelen 2.113, 2.114 tweede lid Mediawet 2008

 

2.5

Overige

programmaopbrengsten

 

Zoals opbrengst kaartverkoop, aan derden doorberekende salarissen e.d. buiten de publieke media-instelling.

 

2.6

Opbrengst gebruiksrechten

 

Zoals abonnementen, sms opbrengsten e.d.

 

2.7

STER: Reclameopbrengsten

   

Opbrengst programmabladen

3.1

Opbrengst

abonnementsgelden

 

Na aftrek verschuldigde BTW en voorziening voor non-betaling e.d.

 

3.2

Opbrengst losse verkoop

 

Na aftrek retouren

 

3.3

Opbrengst advertenties

   

Opbrengst overige nevenactiviteiten

4.1

Opbrengst

verkoop geluidsdragers e.d.

 

Al dan niet via derden

 

4.2

Opbrengst

uitzendrechten/formats Nevenactiviteiten

 

Exclusief aan publieke media-instellingen (welke worden verrekend met de kosten)

 

4.3

Opbrengst

verhuurde panden

 

Exclusief aan publieke media-instellingen (welke worden verrekend met de kosten)

 

4.4

Aan derden

doorberekende

salarissen e.d.

 

Exclusief radio, televisie en overig media-aanbod; Exclusief aan publieke media-instellingen (welke worden verrekend met de kosten)

 

4.5

Overige nevenactiviteiten

 

Exclusief aan publieke media-instellingen (welke worden verrekend met de kosten)

Opbrengst vereniging(-sactiviteiten)

5.1

Contributies leden

   
 

5.2

Opbrengst ledenbladen

 

Zijnde niet programmabladen

 

5.3

Overige opbrengsten

ten bate van de vereniging

 

Dotaties, legaten

Barteringbaten

6

     

Overige

bedrijfsopbrengsten

7

Overige

bedrijfsopbrengsten

NPO e/o omroepen

 

Exclusief doorbelastingen zonder winstopslag, aan publieke media-instellingen (welke worden verrekend met de kosten)

         

LASTEN

Nieuw

   

Toelichting

Lasten personeel in loondienst

8.1

Salarissen CAO personeel

   
 

8.2

Vakantiegeld (idem)

   
 

8.3

Decemberuitkering (idem)

   
 

8.4

Overwerk 100

en 150% (idem)

   
 

8.5

NRD vergoeding (idem)

   
 

8.6

Dotatie

reorganisatievoorziening

   
 

8.7

Afvloeiingslasten,

ontslagvergoedingen

   
 

8.8

Mutatie verplichtingen openstaande vakantie-uren

   
 

8.9

Reiskosten

woon-werk verkeer

 

Indien vaste vergoeding; opslag% over 8.1 t/m 8.6

 

8.10

WAO uitkeringen

   
 

8.11

Overlijdensuitkeringen

   
 

8.12

Gratificaties/

Jubileumuitkeringen

   
 

8.13

Pensioenlasten

 

Jaarlijks vergelijken van werkelijke kosten en opslag. Het verschil naar exploitaties toerekenen o.b.v. werkelijke loonsom.

 

8.14

Werkgeversaandeel

soc. Verz. Wetten

 

Idem

 

8.15

Bijdrage werkgever in ziektekostenverzekering

 

Idem

 

8.16

BPPO (bedrag dat

boven het maximum

van beloningskader BPPO

aan presentatoren wordt toegekend)

 

Dit deel wordt in model IV verantwoord onder verenigingsactiviteiten

Lasten personeel niet in loondienst (exclusief bij afname totaal pakket)

9.1

Honorering freelancers

 
 

9.2

Uitzendkrachten

   
 

9.3

Zelfstandigen zonder

personeel (ZZP'er)

   
 

9.4

Stagiaires

   
 

9.5

BPPO (bedrag dat

boven het maximum

van beloningskader

BPPO aan presentatoren

wordt toegekend)

 

Dit deel wordt in model IV verantwoord onder verenigingsactiviteiten

Facilitaire lasten productie (exclusief afschrijvingen)

10.1

Opname en techniek

Verbindingen, Faciliteiten NOB, materiaalwagen en crew, apparatuur e.d.

Inclusief verrekening interne cameraploeg.

 

10.1.1

 

STER: Technische diensten RTV

 
 

10.1.2

 

STER: Data en distributiekosten RTV

 
 

10.2

Vormgeving

Video-, Audiovormgeving, ontwerpkosten, Graphics, Special effects e.d.

 
 

10.3

Decor en locatie

Huur van locaties, decor ontwerp, licht ontwerp e.d.

 
 

10.4

Postproductie

Montageapparatuur, Ondertiteling, digitale opslag, beeldbewerking, Audiodescriptie, afwerkingskosten, promotie e.d.

 
 

10.5

Distributie- en

uitzendkosten

   
 

10.6

Sales (geluidsdragers,

boeken e.d.)

   
 

10.7

Programmabladen

   
 

10.7.1

 

Druk- en verzendkosten

 
 

10.7.2

 

Artikelen, foto's e.d.

 
 

10.7.3

 

kosten advertentieacquisitie

 
 

10.7.4

 

Kortingen reclamebureau

 
 

10.7.5

 

Plaatsingskosten advertenties

 
 

10.7.6

 

Distributiekosten

 
 

10.7.7

 

Wervingskosten abonnees

 
 

10.8

Directe kosten

vereniging

 

Met betrekking tot het goed en democratisch functioneren van de vereniging

 

10.8.1

 

Productie- en verzendkosten betaaldocumenten

 
 

10.8.2

 

Kosten ledenadministratie

 
 

10.8.3

 

Kosten verzorging ledenvergaderingen

 
 

10.8.4

 

Kosten ledenwerving

 
 

10.8.5

 

Overige directe kosten vereniging

 

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

11.1

Afschrijving inventaris en inrichting

   
 

11.2

Afschrijving facilitaire apparatuur

   
 

11.3

Afschrijving hardware en software

   
 

11.4

Afschrijving gebouwen

   

Rechten

12.1

Buma-Stemra / Sena / PAM

   
 

12.2

Uitzendrechten

   
 

12.3

Licentievergoedingen (inclusief aankopen via NPO)

   
 

12.4

Auteursrechten

   
 

12.5

SVOD-rechten

   
 

12.6

Overige rechten

Muziekrechten, formatrechten, beeldrechten, fragmentrechten e.d.

 

Lasten buitenproducenten

13.1

Kosten buitenproducenten

Kosten die door een buitenproducent aan de omroep zijn gefactureerd, inclusief fee, onvoorzien en btw.

 

Barteringlasten

14

     

Overige lasten

15.1

Algemene kosten

   
 

15.1.1

 

Reis en verblijf

 
 

15.1.2

 

Overige algemene kosten

Verzekeringen, vergaderkosten, relatiegeschenken, drukwerk, porti, kopieerkosten, lidmaatschappen branche organisaties en kosten betalingsverkeer e.d.

 

15.2

Overige kosten CAO personeel

   
 

15.2.1

 

Reiskosten woon-werk verkeer

Indien variabele vergoeding

 

15.2.2

 

Overige personele lasten

Bijvoorbeeld kerstpaketten, kinderdagverblijf, vakbond, studiekosten, telefoon, auto, bijdrage werkgever inzake maaltijdverzorging

 

15.3

Uitbesteed werk aan bedrijven

 

Advieskosten, bewaking, catering, schoonmaakkosten

 

15.4

Promotiekosten

   
 

15.4.1

 

Advertenties dag- en weekbladen

 
 

15.4.2

 

Kosten onderzoek

 
 

15.5

Afschrijvingen vlottende activa

   
 

15.5.1

 

Afschrijvingen media-aanbod

Alleen de niet reguliere afschrijvingen.

 

15.5.2

 

Idem voorraad geluidsdragers e.d.

 
 

15.5.3

 

Idem m.b.t. programmabladen

 
 

15.6

Huisvestingskosten (niet zijnde huur van locaties)

 

Exclusief afschrijving, bewaking, rentelasten

 

15.6.1

 

Huur

Aan derden betaalde huren, geen interne (binnen publieke media-instelling) huurverrekeningen.

 

15.6.2

 

Belastingen

 
 

15.6.3

 

Verzekeringen

 
 

15.6.4

 

Onderhoudskosten

 
 

15.6.5

 

Kosten interne verhuizingen

 
 

15.6.6

 

Onderhoudscontracten

 
 

15.6.7

 

Gas, energie en water

 
 

15.6.8

 

Onderhoud tuin

 
 

15.6.9

 

Vuilafvoer

 
 

15.7

Ster: Research

Ster: PR en Communicatie

Ster: bereiksonderzoek, ad hoc onderzoek en overig onderzoek.

Ster: marketing communicatie, corporate communicatie, interne communicatie, web en overige middelen.

 
 

15.7.1

 

Directe productiekosten

 
 

15.7.2

 

Promotiekosten

 
 

15.7.3

 

Afschrijving voorraden

 

Verstrekkingen zengemachtigden

16

Verstrekkingen zendgemachtigden

Verstrekkingen van omroepmiddelen aan de landelijke publieke media-instellingen. Deze categorie is alleen van toepassing voor de NPO.

 

Toerekening organisatiekosten

17

   

Toerekening aan nevenactiviteiten en verenigingsactiviteiten

Financieel resultaat

18.1

Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren

Opbrengst deelnemingen

 
 

18.2

Rentebaten en inkomsten uit beleggingen

Rentebaten op liquiditeiten

Eliminatie interne renteverrekeningen

 

18.2.1

 

Resultaat op beleggingen

Inclusief gerealiseerde boekwinsten en ongerealiseerde koerswinsten

 

18.3

Waardeverandering op vorderingen die tot de vaste activa behoren

Afwaardering deelnemingen

 
 

18.4

Gerealiseerde waardeverandering van beleggingen respectievelijk effecten

 

Indien ultimo boekjaar de boekwaarde respectievelijk de marktwaarde lager is dan de verkrijgingsprijs.

 

18.5

Ongerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen resp. effecten

 

Ongerealiseerde waardemutaties worden verwerkt via de exploitatierekening indien sprake is van onvoldoende Reserve Koersverschillen Beleggingen.

 

18.6

Ongerealiseerde waardeveranderingen van materiële vaste activa

 

Ongerealiseerde waardemutaties worden verwerkt via de exploitatierekening indien sprake is van onvoldoende Herwaarderingsreserve Materiële Vaste Activa.

 

18.7

Rentelasten en soortgelijke kosten

 

Elimineren interne renteverrekeningen

Toerekening resultaat nevenactiviteiten en verenigingsactiviteiten

aan verzorging media-aanbod

19

   

Toerekening resultaat nevenactiviteiten en verenigingsactiviteiten aan verzorging geplaatste media-aanbod.

Over te dragen reserve

media-aanbod

20

     

Model Vb Definitie organisatiekosten bij exploitatierekening (Modellen II, IVa en IVb)13

Organisatiekosten

Subcategorie

Toelichting

A. Generieke Overhead

A1

Directie

• Loonkosten algemene directie1

• Vacatiegelden Raad van Toezicht (indien geen onderdeel van de vereniging)

 

A2

Hoger management in primair proces

• Loonkosten hogere managementfuncties in het primair proces. Het betreft hier de hoofden van platforms (bijv. Hoofd TV, Hoofd Radio) en de hoofden van genreclusters (bijv. Hoofd Nieuws, Hoofd Kunst & Cultuur etc.). Overige managementfuncties in het primair proces vallen onder directe kosten.

 

A3

Secretariële ondersteuning (ten bate van directie/ management)

• Loonkosten van secretariële ondersteuning van de algemene directie en de hogere managementfuncties in het primair proces. De stelregel geldt dat secretaresses en assistenten van indirecte functies als indirect kunnen worden beschouwd, en secretaresses en assistenten van directe functies als direct

• Kosten van tijdelijke inhuur van secretariële ondersteuning

 

A4

Beleid & Strategie

• Loonkosten van beleidsmedewerkers, beleidsadviseurs, en strategisch medewerkers

• Kosten van tijdelijke inhuur van beleids- en strategisch medewerkers

• Kosten van beleids-, organisatie- en strategisch advies

• Kosten van organisatieadvies samenhangend met reorganisaties

 

A5

OR

• Loonkosten van leden OR.

• Loonkosten van tijdelijke vervanging vaste OR-leden

• Advieskosten OR

 

A6

Financiën en Inkoop

• Loonkosten van medewerkers die zich bezighouden met (financiële) administratie.

• Loonkosten van medewerkers die zich bezighouden met externe financiële planning (begrotingen) en externe verantwoording (kwartaalverslagen, bestuursverslagen etc.)

• Loonkosten van medewerkers die zich bezighouden met interne budgetverdelingen (begrotingen) en interne management accountant (verantwoording)

• Loonkosten van medewerkers die zich een significant deel van hun arbeidstijd bezighouden met inkoopactiviteiten (>50%). Het betreft hier niet de aankoop van programma's, uitzendrechten, en overige programmatische licenties

• Kosten tijdelijke inhuur administratieve en financieel medewerkers

• Kosten fiscaal adviseurs

• Externe kosten bestuursverslag en overige rapportages

• Accountantskosten

• Bank- en incassokosten

 

A7

Personeelszaken, HR, personeels-administratie

• Loonkosten van medewerkers die zich bezighouden met personeelszaken en Human Resource Management

• Loonkosten van medewerkers die zich bezighouden met personeels- en salarisadministratie

• Kosten van tijdelijke inhuur medewerkers personeelszaken, HRM, personeels- en salarisadministratie

• Kosten extern personeels- en HRM-advies.

• Kosten uitbesteding personeels- en salarisadministratie.

• Kosten personeelswerving

• Sollicitatiekosten

• Kosten in-, door- en uitstroming personeel (opleiding en training zijn ook indirect kosten, maar vallen onder de hoofdcategorie overige indirecte kosten)

• Kosten werkzekerheidsafspraken en loopbaanoriëntatie

• Afdrachten AWO-fonds

• Kosten flankerend personeelsbeleid

 

A8

M&C:

Communicatie

• Loonkosten van medewerkers die zich bezighouden met interne communicatie (personeelsvoorlichting, inhoudelijke onderhoud intranet, interne nieuwsbrieven, etc) en externe communicatie (persvoorlichting etc.)

• Tijdelijke inhuur van medewerkers communicatie.

• Kosten interne en externe voorlichtingsevenementen (presentatoren, zaalhuur, kosten faciliteiten, decor en rekwisieten, representatie, fotografie, brochures, catering, etc.)

• Kosten van bijeenkomsten Public Relations

• Kosten perspresentaties

• Portokosten

• Koeriersdiensten

• Drukwerk (incl. papier, mappen etc.)

• Kosten kopiëren (incl. papier, mappen etc.)

• Kosten scannen

• Verzendkosten

 

A9

M&C:

Omroep-marketing

• Loonkosten van medewerkers die zich bezighouden met marketing en profilering van de omroep (omroeppromotie). Hieronder vallen niet de activiteiten die onderdeel uitmaken van de verenigingsactiviteiten, zoals ledenwerving en ledenbehoud

• Tijdelijke inhuur van medewerkers omroepmarketing

• Ontwikkelkosten van omroepmarketingcampagne

• Kosten advertenties en overige promotie-uitingen

• ontwerp en layoutkosten van advertenties en overige promotie-uitingen

• Kosten promotie-evenementen van omroep (presentatoren, zaalhuur, kosten faciliteiten, decor en rekwisieten, representatie, fotografie, brochures, catering, etc.)

• Reclameposters ter promotie van omroep

• Promotiematerialen samenhangend met omroepmarketing

 

A10

M&C:

Programma-marketing

(Exclusief Promo’s)

• Loonkosten van medewerkers die zich bezighouden met marketing van het media-aanbod (programmapromotie, presentatorenpromotie, etc.)

• Tijdelijke inhuur van medewerkers programmamarketing

• Ontwikkelkosten van programmamarketingcampagne

• Kosten advertenties en overige promotie-uitingen

• ontwerp en layoutkosten van advertenties en overige promotie-uitingen

• Kosten promotie-evenementen van specifieke programma's (presentatoren, zaalhuur, kosten faciliteiten, decor en rekwisieten, representatie, fotografie, brochures, catering, etc.)

• Reclameposters ter promotie van programmering

• Promotiematerialen samenhangend met programmamarketing

 

A11

Juridische Zaken

• Loonkosten van medewerkers die zich bezighouden met juridische zaken

• Kosten tijdelijke inhuur medewerkers juridische zaken

• Kosten juridisch advies (bijvoorbeeld in geval van reorganisatie)

• Kosten Rechtsbijstand

• Advocaatkosten

• Kosten rechtsgang (griffierechten)

B. Media-specifieke overhead

B1

Programmering coördinatie en intekening

• Loonkosten van medewerkers die zich bezighouden met de intekening op het programmaschema, en daarmee samenhangende coördinerende taken. Het gaat hier enkel om de loonkosten van medewerkers die een significant deel van hun arbeidstijd (>50%) met deze activiteiten bezighouden.

 

B2

Marktonderzoek

• Loonkosten van medewerkers die zich bezighouden met marktonderzoek ter ondersteuning van de mediaprogrammering

• Doorberekende kosten vanuit de NPO-afdeling Publieksonderzoek

• Ingekocht marktonderzoek ter ondersteuning van de mediaprogrammering

 

B3

Documentatie & Archivering

• Loonkosten van medewerkers die zich bezighouden met de documentatie en archivering van papieren materialen (beleidsarchief, administratie, bestuursverslagen etc.)

• Loonkosten van medewerkers die zich bezighouden met de documentatie en archivering van programmamateriaal (videobestanden, audiobestanden, etc.)

• Tijdelijke inhuur medewerkers documentatie & archivering

• Kosten bewaarbanden

• Bewaarloon banden Technicolor

• Vernietigingskosten banden

• Advieskosten op het gebied van documentatie en archivering

 

B4

Idee- en concept-ontwikkeling

• Loonkosten van medewerkers die zich bezighouden met idee-, concept-, format- en programmaontwikkeling. De loonkosten worden als organisatiekosten aangemerkt, overige kosten worden als directe productiekosten aangemerkt.

C. Huis-vesting

C1

Gebouwkosten (excl. studio)

• Loonkosten van medewerkers die zich bezighouden met gebouw technisch beheer

• Tijdelijke inhuur medewerkers gebouw technisch beheer

• Afschrijvingen op gebouwen en afschrijvingen op verbouwingskosten

• Afschrijvingen op installaties

• Rentelasten op hypotheek huisvesting

• Toegerekende kapitaallasten voor huisvesting, indien pand is gefinancierd met eigen vermogen

• Huurlasten van huisvesting

• Servicekosten in geval van huur

• Huurlasten parkeerterreinen

• Assurantie samenhangend met huisvesting

• Gemeentelijke belastingen, heffingen, en leges (OZB, verontreinigingsheffing)

• Waterschapsbelasting

• Kosten interne verbouwingen en renovaties

• Kosten interne verhuizingen

• Tekeningenbeheer

• Onderhoudskosten (timmer- en metselwerk, loodgieterskosten, elektriciteitswerk, schilderwerk, stoffeerwerk, reparatiewerkzaamheden vloer, afpompen koelmachine, verhelpen storingen, periodieke inspecties, kosten onderhoudscontracten, etc.)

• Reparatie en klein onderhoud

• Dotatie voorziening onderhoud

• Kosten plantenbakken

• Kosten onderhoud tuinen

 

C2

Inventaris

• Afschrijvingen inventaris met een kostprijs > € 2.500

• Kosten inventaris met een kostprijs < € 2.500 (bureaus, bureaustoelen, ventilatoren, etc.)

• Aanschaf bedrijfsmiddelen

• Onderhoud inventaris

 

C3

GWE

• Kosten gas

• Kosten water

• Kosten elektra (excl. studio)

 

C4

Gebouw-exploitatie

• Loonkosten van medewerkers die zich bezighouden met huishoudelijke zaken

• Loonkosten van medewerkers beveiliging, receptie

• Loonkosten van medewerkers klantcontactcentrum en telefonisten

• Kosten van tijdelijke inhuur medewerkers huishoudelijke zaken, beveiliging en receptie, klantcontactcentrum en telefonisten.

• Kosten van uitbesteding huishoudelijke zaken, beveiliging en receptie, klantcontactcentrum en telefonisten.

• Kosten inbraakinstallatie

• Kosten beveiligingscamera's

• Schoonmaakkosten (zowel kosten van personeel als schoonmaakmiddelen)

• Kosten sanitaire artikelen

• Kosten vuilafvoer

• Advieskosten ten aanzien van huisvesting

 

C5

Postkamer & Repro

• Loonkosten van medewerkers postkamer en repro

• Kosten tijdelijke inhuur medewerkers postkamer en repro

• Koeriersdiensten direct samenhangend met postbehandeling (interne haal- en brengservices, stadsritten)

 

C6

Catering

(niet aan maken programma verbonden)

• Loonkosten medewerkers catering

• Kosten tijdelijke inhuur medewerkers catering

• Kosten koffieautomaten (afschrijving, automaat, koffie, thee)

• Kosten overige vrij verkrijgbare (voedings-)producten (suiker, melk, roerstaafjes, bekertjes etc.) (waarbij geen sprake is van een noodzakelijke declaratie of vergoeding van de medewerker)

• Kosten serviesgoed en keukengerei

D. ICT

D1

Automatisering en werkplek-ondersteuning

• Loonkosten medewerkers die zich bezighouden met automatisering en werkplekondersteuning

• Kosten tijdelijke inhuur medewerkers automatisering en werkplekondersteuning

• Kosten installatie en implementatie hardware en softwaresystemen

• Kosten onderhoud automatiseringshardware en -software

• Kosten onderhoud netwerk

• Kosten serviceovereenkomsten

• Desktop PC's en laptops

• Desk phones

• Printers, printer services, cartridges etc.

• Overige generieke hardware (hard drives, chargers, batterijen etc.)

• Werkpleksoftware

• Web based applicatiekosten

• Kosten generieke ICT-licenties en certificaten

• Afschrijvingen op licenties

• Verzekeringskosten hardware en software

• Kosten leasecontracten ICT-hardware en -software

• Doorberekening ICT-kosten NPO

• Kosten advies mbt ICT, automatisering en werkplekondersteuning

 

D2

Algemene ICT- infrastructuur

• Kosten internet en data hosting

• Internet abonnementskosten

• Kosten email hosting en VPN services

• Kosten interne en externe housing en hosting (servercapaciteit)

• Kosten domeinregistratie

• Netwerk- en systeemcomponenten (routers, switchers, interne bekabeling etc.)

• Netwerk- en systeemsoftware

• Kosten glasvezelverbindingen

E. Overige organisa-tiekosten

E1

Opleidingen en

trainingen

• Kosten opleiding en studie

• Kosten educatief verlof

• Kosten trainingen en cursussen (excl. direct aan programma’s gerelateerd)

• Kosten deelname (educatief) congres

• Kosten coaching

 

E2

Ziekteverlof en uitkeringen

• Loonkosten medewerkers langdurig ziekte- en arbeidsongeschiktheidsverlof

• Kosten arbodienst

• Kosten bedrijfsarts

• Kosten zwangerschapsverlof

• Kosten zorgverlof

• Ontslagvergoedingen

• Kosten Sociaal Plan

• Dotatie reorganisatievoorzieningen samenhangend met personeel

 

E3

Algemene

Kredietrente

• Algemene lasten kredietrente, niet direct samenhangend met de financiering van huisvesting, ICT, productiefaciliteiten etc.

 

E4

Reis- en verblijfkosten indirect personeel

• Reis- en verblijfkosten binnenland en buitenland

• Parkeer, tol- en veergelden

• Auto km-vergoeding

• Autohuur (inclusief benzine)

• OV-jaarkaart en OV-fiets

• Visa, vergunningen en permits

 

E5

Telefoonkosten indirect personeel

• Telefoonvergoeding

• Kosten abonnementen mobiele telefonie

• Gesprekskosten mobiele telefonie

• Mobiele telefoon hardware

• Telefoonkosten binnenland en buitenland

• Telefoonkosten centrale

• Projectkosten en advieskosten samenhangend met telefonie

 

E6

Algemene persoonsgebonden kosten

• Representatie binnenland en buitenland (voor indirect personeel)

• Kosten bedrijfsauto's

• Afschrijving bedrijfsauto's

• Werkgeversbijdrage kantinekosten

• Kosten dienstkleding (incl. wasserij en stomerij)

• Kerstpakket

• Geschenken, cadeaus, bloemen

• Gratificaties, jubilea, afscheid

• Personeelsuitjes en -feesten

 

E7

Overige kosten indirect personeel

• Kantoorbenodigdheden (incl. magazijn)

• Vergader- en receptiekosten

• Abonnementen

• Lectuur, boeken en tijdschriften

• Relatiegeschenken

• Gedeclareerde catering indirecte functies

• Overige declaraties

1 Onder loonkosten worden de volgende kosten verstaan: salariskosten, sociale lasten, pensioenlasten, december- en vakantie-uitkering, NRD-uitkering, arbeidsmarkttoeslagen, werkgeversbijdrage zorgverzekeringen.

Model VI Toelichting op nevenactiviteiten per cluster14

 

Cluster 1

Cluster 2

Cluster.

Overige1

Totaal

Baten

         
           

Opbrengst programmabladen

         

Opbrengst overige nevenactiviteiten

         

Opbrengst Verenigingsactiviteiten

         

Barteringbaten

         

Overige bedrijfsopbrengsten

         

Som der bedrijfsopbrengsten

         
           

Lasten

         

Lasten personeel in loondienst

         

Lasten personeel niet in loondienst

         

Facilitaire lasten (exclusief afschrijvingen)

         

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

         

Rechten

         

Lasten buitenproducent

         

Barteringlasten

         

Overige lasten

         

Toerekening organisatiekosten

         

Som der bedrijfslasten

         
           

Bedrijfsresultaat

         
         

Financieel resultaat

         
           

Exploitatieresultaat voor toerekeningen Eigen Bijdragen

         

1 (Experimentele) nevenactiviteiten (zoals publiek-private samenwerkingsverbanden die kwalificeren als nevenactiviteit) die niet in één van de voorgaande clusters zijn opgenomen.

Indien de exploitatie van een individuele nevenactiviteit niet kostendekkend is, wordt deze nevenactiviteit separaat verantwoord.

Model VII Sponsorbijdragen en bijdragen van derden15

 

Specificatie bijdragen derden in €

Specificatie in €

Titel Media-aanbod

Aantal afleveringen

Naam Organisatie

Totale bijdrage in €

Commerciële sponsoring

CoBO

Mediafonds

Overige derden

NPO-Fonds

                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

Aansluiting exploitatierekening----->>>>

0

0

0

0

0

0

                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

Aansluiting ‘ vermindering van voorraad’ in balans ----->>>>

0

0

0

0

0

0

                 
                 
                 
                 
                 
                 

Totaal ontvangen bijdragen derden door buitenproducent---->>>>

0

0

0

0

0

0

Verklaring kolommen

 

Media-aanbodtitel

De naam van het media-aanbod waarvoor een bijdrage van een sponsor of een derde is ontvangen.

Aantal afleveringen

Het aantal afleveringen van het media-aanbod waarop de bijdrage betrekking heeft.

Naam organisatie

De naam van de organisatie of instelling die een bijdrage heeft verstrekt.

Totale bijdrage in €

De financiële bijdragen die zijn ontvangen ten behoeve van media-aanbod. Dit betreft bijdragen van particulieren, ondernemingen, overheidsinstellingen, instellingen zoals genoemd in artikel 1.1,tweede lid, Mediawet 2008, overige organisaties.

 

Alle bijdragen die in de exploitatierekening zijn verantwoord worden vermeld. Het totaal sluit aan met de exploitatierekening.

 

Indien meerdere organisaties bijdragen hebben verstrekt voor één bepaald media-aanbod worden zij apart genoemd.

Commerciële sponsoring

De bijdrage invullen indien afkomstig van een particuliere onderneming.

CoBo, Mediafonds

De bijdrage invullen indien afkomstig van één van deze fondsen.

Overige derden

De bijdrage invullen indien afkomstig van een overheidsinstelling, een instelling zoals genoemd in artikel 1.1, tweede lid Mediawet 2008 of een overige organisatie of instelling hier niet eerder genoemd.

Model VIII Bartering-contracten16

Nr

Participant barterovereenkomst

Aanvang

Einde

Prestatie aan de omroepinstelling

Prestatie door de omroepinstelling

Factuurbedrag1

01

         

02

           

03

           

04

           
             
             

Totaal

1 Alle bedragen zijn inclusief BTW. Ook wordt de transactie verantwoord in het jaar waarin de betreffende baat of last plaatsvindt.

Model IX Kosten per genre17

Genre

Totaal boekjaar

Totaal voorgaand boekjaar1

1. nieuws en actualiteiten

   

2. opinie

   

3. levensbeschouwing

   

4. kennis en educatie

   

5. human interest

   

6. kunst en expressie

   

7. muziek

   

8. fictie

   

9. sport

   

10. amusement

   

11. documentaire (vorm)

   

Overige Media-aanbod2

   

Totaal

   

1 Vanwege wijziging in systematiek wordt in de verantwoording 2022 geen vergelijkende cijfers van 2021 gepresenteerd.

2 Kosten voor de verzorging van een aanbodkanaal waarop generiek beschreven media-aanbod behorend bij bestaande mediaproducten wordt aangeboden.

Het totaal van dit model sluit aan met de som der bedrijfslasten van het media-aanbod van model IVa of met de het totaal van de lasten van NPO Media in model IVb.

Model X Verklaring governance en interne beheersing

Teneinde de jaarrekening zinvol te kunnen interpreteren, verschaft het bestuursverslag conform RJ 400.108 informatie over [naam instelling: landelijke publieke media-instellingen en NPO].

Conform RJ 400.122 is in het bestuursverslag ook informatie opgenomen over de toepassing van de Gedragscode Integriteit Publieke omroep 2021, die fungeert als gedragscode. Het bestuursverslag voldoet aan de specifieke voorschriften van Principe 7 van de Gedragscode Integriteit Publieke omroep 2021. Principe 7 betreft de openbare verantwoording door het bestuur en de raad van toezicht van [naam van de omroep] van hun functioneren. Principe 7 is door de Raad van Bestuur van de NPO op grond van het bepaalde in artikel 2.3, tweede lid, juncto artikel 2.10, tweede lid, aanhef en onder c, en artikel 2.60, eerste lid, Mediawet 2008 bindend vastgesteld voor de landelijke publieke media-instellingen.

Het bestuursverslag voldoet ook aan de beleidsregels van het Commissariaat van 26 september 2017 ten aanzien van de governance en interne beheersing van de NPO, de RPO en de landelijke en regionale publieke media-instellingen (Stcrt. 2017, 57731).

Ondertekening door /namens raad van toezicht en directie met vermelding van naam en functie.

[Plaats], [Datum]

[ondertekening]

Bijlage 1. bij het Handboek; controleprotocol publieke media-instellingen

Inleiding

Voor welke instellingen geldt dit controleprotocol?

Op basis van de artikelen 2.171, 2.172 en 2.179 Mediawet 2008 is dit protocol van toepassing op de publieke media-instellingen.

Doel

De op basis van de artikelen 2.149 t/m 2.157 Mediawet 2008 door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (hierna: de Minister) ter beschikking gestelde budgetten worden via het Commissariaat verstrekt aan de raad van bestuur van de NPO, die deze gelden ter beschikking stelt aan de landelijke publieke media-instellingen. Een uitzondering hierop is de Ster. De Ster wordt op grond van artikel 2.105, derde lid, Mediawet 2008 bekostigd door vermindering van de Ster-opbrengsten met de door de Minister goedgekeurde uitgaven. Namens de Minister verwacht de publieke media-instelling van de instellingsaccountant een verklaring van getrouwheid en van rechtmatigheid bij de jaarrekening van de publieke media-instelling. Het controleprotocol is bedoeld om de verwachtingen van de Minister vast te leggen ten aanzien van deze verklaringen. Deze verklaringen zijn mede de basis voor het oordeel van de departementale accountant bij de departementale jaarrekening.

Wettelijk kader

De NPO en de landelijke publieke media-instellingen leggen op grond van artikel 2.171, eerste t/m derde lid, Mediawet 2008, financiële rekening en verantwoording af aan het Commissariaat over de financiële rechtmatigheid van de uitgaven. Krachtens artikel 2.172, derde lid, Mediawet 2008 zijn nadere regels gesteld voor de inrichting van de jaarrekening. Deze regels zijn opgenomen in het Handboek Financiële Verantwoording landelijke publieke media-instellingen, NPO en Ster 2022 (hierna: Handboek). Voor het rechtmatigheidsoordeel controleert de instellingsaccountant de naleving van:

 • de artikelen van de Mediawet 2008 die zijn vermeld in dit controleprotocol;

 • de Wet normering topinkomens (WNT);

 • de Europese (daarmee wordt bedoeld Europese richtlijnen 2014/23/EU betreffende het plaatsen van concessieopdrachten en 2014/24/EU betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten) en nationale wet- en regelgeving inzake aanbestedingen (daarmee wordt bedoeld Aanbestedingswet 2012 en Aanbestedingsbesluit en Gids Proportionaliteit)18;

 • het Handboek;

 • de aanwijzingen van het Commissariaat19;

 • relevante beleidsregels van het Commissariaat.

Een en ander is limitatief opgesomd in bijlage 3 van het Handboek: ‘Wet- en regelgeving inzake financiële rechtmatigheid’.

Het object van controle is de verantwoording van de publieke media-instelling. De verantwoording bestaat uit de jaarrekening, het bestuursverslag volgens artikel 2:391 BW (inclusief de bedrijfsvoeringverklaring) en de overige gegevens van artikel 2:292, eerste lid, onder b tot en met h, BW.

Bij de controle van de jaarrekening stelt de instellingsaccountant de getrouwheid daarvan vast. Hieronder worden mede verstaan de toedeling van de kosten naar media-aanbod, nevenactiviteiten en verenigingsactiviteiten en naar categorie (direct – organisatie). De controle van de jaarrekening is tevens gericht op de financiële rechtmatigheid van de baten en lasten. Op grond van zijn controlewerkzaamheden dient de instellingsaccountant een getrouwheids- en rechtmatigheidsoordeel, zoals opgenomen in het model Controleverklaring, af te geven bij de jaarrekening.20

De instellingsaccountant stelt tevens vast dat geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek, dat het bestuursverslag inclusief de bedrijfsvoeringverklaring overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld en dat de in artikel 2:392, eerste lid, onder b tot en met h, BW vereiste gegevens zijn toegevoegd. Ook stelt hij conform NBA Standaard 720 vast dat, voor zover hij dit kan beoordelen, het bestuursverslag inclusief de bedrijfsvoeringverklaring verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391, vierde lid, BW. Verder moet de accountant conform artikel 2:393 BW vaststellen of er in het licht van de tijdens de controle verkregen kennis en begrip omtrent de rechtspersoon en haar omgeving, materiële onjuistheden in het bestuursverslag zijn vastgesteld met opgave van de aard van deze onjuistheden.

De controle dient te worden uitgevoerd in overeenstemming met de Nadere Voorschriften Controle- en overige standaarden (NV COS) zoals uitgegeven door de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) en de aanwijzingen zoals opgenomen in dit controleprotocol. Bij de controle op de naleving van het bepaalde in de WNT dient de instellingsaccountant uit te gaan van de in het betreffende jaar geldende Regeling Controleprotocol WNT van het Ministerie van BZK.

Procedure

De Ster stelt conform artikel 2.103 de Mediawet 2008 jaarlijks voor 1 juni haar bestuursverslag vast en dient dat in bij de Minister. De landelijke publieke media-instellingen sturen in overeenstemming met artikel 2.171, tweede lid, Mediawet 2008 vóór 1 mei de jaarrekening in bij het Commissariaat. Op grond van artikel 2.171, derde lid, Mediawet 2008 zendt de NPO vóór 1 juli de jaarrekening van de NPO aan het Commissariaat. Het Commissariaat stelt op grond van de artikelen 2.173 en 7.6 t/m 7.8 Mediawet 2008 vóór 1 september een verantwoording op over het beheer van de mediagelden in het voorgaande boekjaar, voorzien van een getrouwheids- en rechtmatigheidsoordeel van de accountant van het Commissariaat, ten behoeve van de Minister. In deze verantwoording zijn de vaststellingen opgenomen van de mediabijdragen over voorgaande jaren voor alle publieke media-instellingen, die door tussenkomst van het Commissariaat worden bekostigd.

De accountant van het Commissariaat maakt voor de hiervoor genoemde verantwoording gebruik van de controleverklaringen bij de jaarrekeningen van de publieke media-instellingen. Daarnaast maakt hij gebruik van de jaarlijkse toetsing door het Commissariaat van de financiële rechtmatigheid van de besteding van de mediabijdragen.

Het Commissariaat is belast met de jaarlijkse toetsing van de financiële rechtmatigheid van de besteding van mediagelden op basis van de jaarrekeningen van de landelijke publieke media-instellingen en de NPO. De toetsing van de financiële rechtmatigheid geschiedt door het Commissariaat. Een van de beheermaatregelen die het Commissariaat ter beschikking staat, is het reviewen van de accountantscontroles bij de landelijke publieke media-instellingen en de NPO. Het doel van de review is het krijgen van inzicht in de kwaliteit van de door de instellingsaccountants uitgevoerde werkzaamheden. De uitkomsten van deze review gebruikt de accountant van het Commissariaat voor de controle van de jaarrekening van het Commissariaat. Het Commissariaat kan de reviewtaak uitbesteden aan een registeraccountant. De reviews worden uitgevoerd mede op basis van een roulatiesysteem.

Reikwijdte accountantsonderzoek

Onderzoeksaanpak

De instellingsaccountant neemt in zijn controledossier een risicoanalyse op, waarin rekening wordt gehouden met de aandachtspunten van dit controleprotocol. Dit controledossier vormt de basis voor een review die het Commissariaat kan (laten) uitvoeren. De instellingsaccountant controleert de financiële rechtmatigheid van de besteding van de mediagelden. De op de financiële rechtmatigheid van toepassing zijnde wettelijke bepalingen uit de Mediawet 2008 en overige relevante wet- en regelgeving zijn limitatief aangegeven in bijlage 3 ‘Wet- en regelgeving inzake financiële rechtmatigheid’. Van de instellingsaccountant wordt verwacht dat hij over de naleving van deze bepalingen rapporteert in het accountantsverslag, voor zover hierover bevindingen zijn te melden op grond van zijn controle.

Voor aanbestedingen die boven de Europese drempelbedragen vallen, gelden de gebruikelijke controle en rapportage toleranties. Bij de toetsing van de drempelbedragen voor Europese aanbestedingen dient uitgegaan te worden van de contractwaarde exclusief BTW.

Voor de definiëring van de fout moet in het eerste jaar worden uitgegaan van de volledige contractwaarde. Als het contract meerdere jaren loopt, dan moet het contract ook opgenomen zijn in de toelichting van de niet uit de balans blijkende verplichtingen in de jaarrekening. Indien geen contract aanwezig is, wordt de fout bepaald door de in dat jaar opgenomen kosten.

Voor de aanbestedingen onder de Europese drempelbedragen op grond van wet- en regelgeving geldt een kwalitatieve tolerantie. Hiermee wordt bedoeld dat de instellingsaccountant de AO/IB rondom deze aanbestedingen beoordeelt en daarover rapporteert in het accountantsverslag. Dit heeft geen effect op zijn verklaring.

Bij de jaarlijkse toetsing van de financiële rechtmatigheid van alle bestedingen en inkomsten kunnen door het Commissariaat aanwijzingen zijn gegeven. De instellingsaccountant betrekt de naleving van de aanwijzingen in zijn controle. Voor zover deze niet zijn nageleefd, maakt de instellingsaccountant daarvan melding in het accountantsverslag. Tevens weegt de instellingsaccountant eventuele fouten en onzekerheden die hieruit voortvloeien, bij de strekking van het rechtmatigheidsoordeel.

Voor de controle van de volledigheid van de sponsoropbrengsten van buitenproducenten (zie ook model VII), stelt de accountant vast of de meldingen die de omroeporganisatie van de buitenproducent in het boekjaar heeft ontvangen en vastgelegd in de administratie, allen zijn verantwoord in de toelichting op de jaarrekening. Tevens stelt de accountant vast of de omroeporganisatie schriftelijk heeft vastgelegd (bijvoorbeeld in contracten) dat buitenproducenten sponsoropbrengsten aan de omroeporganisatie moeten melden. Alle tekortkomingen in de interne beheersing omtrent ontvangen sponsoropbrengsten door de buitenproducenten worden opgenomen in het accountantsverslag.

Betrouwbaarheid en nauwkeurigheid

De controle behoort zodanig te worden ingepland en uitgevoerd dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de verantwoording geen afwijkingen van materieel belang bevat. Indien laatst genoemd begrip voor het gebruik van statistische technieken gekwantificeerd moet worden, moet uitgegaan worden van een betrouwbaarheid van 95%.

Een goedkeurende controleverklaring impliceert dat, gegeven de eerder genoemde betrouwbaarheid, in de verantwoording geen afwijkingen (onjuistheden) en in de controle geen onzekerheden voorkomen met een belang dat groter is dan de voorgeschreven toleranties.

Voor de strekking van de controleverklaring gelden de volgende toleranties in het onderstaande schema:

Schema 1. Toleranties
 

Onjuistheden (in de verantwoording)

Onzekerheden (in de controle)

 

Beperking

Afkeuring

Beperking

Oordeels-onthouding

Rechtmatigheid

% van de totale lasten

>2 en <4

=>4

>4 en <10

=>10

Getrouwheid

Balans (% van de balanstelling)

Exploitatierekening (% van de baten)

>5 en <10

>2 en <5

=>10

=>5

>5 en <10

>5 en <10

=>10

=>10

Indien de accountant zowel fouten als onzekerheden aantreft, weegt hij deze fouten en onzekerheden bij zijn oordeelsvorming altijd in onderlinge samenhang. Voor het omgaan met geconstateerde fouten geldt de volgende gedragslijn. Geconstateerde fouten die invloed kunnen hebben op de financiële rechtmatigheid van baten en lasten moeten voor zover mogelijk door de instelling worden gecorrigeerd. Indien dit niet meer mogelijk is, gelden de tolerantiegrenzen zoals weergegeven in schema 1. Voor het omgaan met geconstateerde fouten die invloed hebben op de getrouwheid van baten en lasten gelden de toleranties die in schema 1 staan. De instelling corrigeert deze fouten als de tolerantiegrens wordt overschreden. De accountant vermeldt alle fouten groter dan 0,1% van de lasten die niet zijn gecorrigeerd in het accountantsverslag. Rechtmatigheidsfouten worden in absolute zin opgevat. Salderen van deze fouten is daarom niet toegestaan.

Normenkader

De publieke media-instelling stelt de jaarrekening op in overeenstemming met de richtlijnen die zijn opgenomen in het Handboek, de richtlijnen die zijn opgenomen in Titel 9 Boek 2 BW en de RJ. Zie hiervoor paragraaf 1.2 van het Handboek.

De instellingsaccountant controleert de jaarrekening van de publieke media-instellingen waarin, indien van toepassing, tevens opgenomen de verantwoording van de verenigingen van de publieke media-instellingen. De controle is gericht op het vaststellen van de getrouwheid van de jaarrekening en op de toetsing van de financiële rechtmatigheid van de baten en lasten. Onder financiële rechtmatigheid wordt verstaan dat alle financiële transacties van de publieke media-instelling hebben plaatsgevonden binnen de bepalingen die bij het wettelijke kader in bijlage 3 van het Handboek zijn weergegeven. Als een financiële transactie niet in overeenstemming met het wettelijke kader heeft plaatsgevonden, dan merkt de instellingsaccountant het totale bedrag van de financiële transactie aan als een fout in de verantwoording. Het totaal aan financiële rechtmatigheidsfouten betrekt de instellingsaccountant bij het rechtmatigheidsoordeel.

Rapportages accountantsonderzoek

Controleverklaring

De instellingsaccountant van de publieke media-instelling verstrekt een controleverklaring inzake getrouwheid en financiële rechtmatigheid bij de jaarrekening. De instellingsaccountant hanteert bij het opstellen van de goedkeurende controleverklaring het voorgeschreven model dat bij dit controleprotocol is gevoegd.

De accountant stelt vast of de modelverklaring voor wat betreft de algemene teksten in overeenstemming is met de laatste voorbeeldtekst van de controleverklaring bij de jaarrekening zoals deze is vermeld op de website van de NBA. Indien de algemene teksten afwijken van de modelverklaring, neemt de accountant de algemene teksten over zoals vermeld op de website van de NBA.

Bij een niet-goedkeurende controleverklaring past de accountant het model aan overeenkomstig de betreffende voorbeeldteksten van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants. De instellingsaccountant waarmerkt de jaarrekening.21

Accountantsverslag

De instellingsaccountant stelt een accountantsverslag op en deelt dit verslag met de raad van toezicht van de media-instelling. De raad van toezicht stuurt dit verslag naar het Commissariaat. In het accountantsverslag rapporteert de instellingsaccountant tenminste over niet door de instelling gecorrigeerde fouten (getrouwheid/financiële rechtmatigheid).

Bijlage 2. bij het Handboek; controleverklaring van de onafhankelijke accountant bij de jaarrekening

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: het bestuur en de raad van toezicht van (naam instelling)

Verklaring over de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening [jaartal]

Ons oordeel

Wij hebben de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening [jaartal] van ... (naam entiteit) te ... (statutaire vestigingsplaats) gecontroleerd.

Naar ons oordeel:

 • geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van (naam instelling) per 31 december [jaartal] en van het resultaat over [jaartal] in overeenstemming met de Regeling vaststelling Handboek Financiële verantwoording landelijke publieke media-instellingen, NPO en Ster 2022.

 • zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties over [jaartal] in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals vermeld in de Regeling vaststelling Handboek Financiële verantwoording landelijke publieke media-instellingen, NPO en Ster 2022.

De jaarrekening bestaat uit:

 • 1. de balans per 31 december [jaartal];

 • 2. de exploitatierekening over [jaartal];

 • 3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële

verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden, het Controleprotocol Publieke media-instellingen van de Regeling vaststelling Handboek Financiële verantwoording landelijke publieke media-instellingen, NPO en Ster 2022 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.

Wij zijn onafhankelijk van ... [naam instelling] zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd

In overeenstemming met de in het betreffende jaar geldende Controleprotocol WNT hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub n en o, Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit:

 • het bestuursverslag, waaronder het verslag van de raad van toezicht;

 • de overige gegevens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:

 • met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;

 • alle informatie bevat die op grond van de Regeling vaststelling Handboek Financiële verantwoording landelijke publieke media-instellingen, NPO en Ster 2022 is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de controle van de jaarrekening of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in het Controleprotocol Publieke media-instellingen van de Regeling vaststelling Handboek Financiële verantwoording landelijke publieke media-instellingen, NPO en Ster 2022 en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de Regeling vaststelling Handboek Financiële verantwoording landelijke publieke media-instellingen, NPO en Ster 2022.

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van toezicht voor de jaarrekening

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met de Regeling vaststelling Handboek Financiële verantwoording landelijke publieke media-instellingen, NPO en Ster 2022. Het bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties in overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals vermeld in de Regeling vaststelling Handboek Financiële verantwoording landelijke publieke media-instellingen, NPO en Ster 2022. In dit kader is het bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de organisatie in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de organisatie te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de organisatie haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de instelling.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate, maar geen absolute mate, van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het Controleprotocol Publieke media-instellingen van de Regeling vaststelling Handboek Financiële verantwoording landelijke publieke media-instellingen, NPO en Ster 2022, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen.

Onze controle bestond onder andere uit:

 • het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude en van het niet rechtmatig tot stand komen van baten, lasten en balansmutaties, die van materieel belang zijn, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;

 • het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de instelling;

 • het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;

 • het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de instelling haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten.

 • Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een onderneming haar continuïteit niet langer kan handhaven;

 • het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen;

 • het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen en of de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.

Wij communiceren met de raad van toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Plaats en datum

... [naam accountantspraktijk]

... [naam accountant]

Bijlage 3. bij het Handboek; wet- en regelgeving inzake financiële rechtmatigheid

Deze bijlage bevat een limitatief overzicht van wet- en regelgeving die relevant is bij de beoordeling van financiële rechtmatigheid. De vermelde wet- en regelgeving is daarbij in samengevatte vorm toegelicht. Voor de integrale tekst wordt verwezen naar de betreffende wet- en regelgeving.

Financiële transacties

 

Inhoud

Toelichting

Artikel Mediawet 2008

NPO

2.2 juncto 2.60

Besteding bekostiging

In dit artikel staat beschreven voor welke taken van de NPO de bekostiging gebruikt kan worden. Daaronder valt ook het toezicht op naleving van de regelingen en besluiten die te maken hebben met de coördinatie en ordening van de aanbodkanalen (artikel 2.60).

2.135

Besteding bekostiging

De inkomsten van de NPO en publieke media-instellingen dienen uitsluitend te worden gebruikt voor de uitvoering van de publieke media-opdracht, tenzij de wet anders heeft bepaald (zie artikel 2.136).

2.151, lid 1

Ontvangst bekostiging

Beschrijft de doorbetaling van de door de Minister vastgestelde budgetten door het Commissariaat aan de raad van bestuur.

2.151, lid 2

Besteding bekostiging

Dit artikel bepaalt waaraan de NPO de ontvangen budgetten moet besteden.

2.152

Grondslag voor berekening omvang bekostiging

Beschrijft op welke wijze het budget over de omroeporganisaties met erkenning verdeeld moet worden.

2.152a

Grondslag voor berekening omvang bekostiging

Beschrijft op welke wijze het budget over de omroeporganisaties met een voorlopige erkenning verdeeld moet worden.

2.154

Toepassen financiële sancties bij niet nakomen besluiten

Bepaalt de financiële sanctie die de raad van bestuur kan opleggen als een instelling inbreuk heeft gemaakt op bindende besluiten van de raad van bestuur of een omroeporganisatie naar de mening van de raad van bestuur onvoldoende uitvoering geeft aan de bereidheid tot samenwerking ten behoeve van de landelijke publieke mediadienst.

2.155

Beslissingstermijn bekostiging

Bepaalt dat de raad van bestuur jaarlijks vóór 1 januari beslist over de verdeling van de budgetten.

2.157, lid 1

Uitvoering bekostiging

Beschrijft de wijze waarop landelijke publieke media-instellingen voorschotten ontvangen.

2.157, lid 2

Toepassen financiële sancties

Bepaalt de financiële sanctie als een instelling de jaarrekening niet tijdig indient.

2.157, lid 3

Toepassen financiële sancties

Bepaalt de financiële sanctie als een instelling gelden in strijd met het bepaalde bij of krachtens deze wet uitgeeft.

2.167, lid 2

Ontvangst bekostiging

Beschrijft de doorbetaling van de bijdrage uit de Algemene mediareserve door het Commissariaat aan de raad van bestuur.

2.168, lid 2 en 3

Ontvangst bekostiging

Beschrijft de doorbetaling van de bijdrage uit de renteopbrengsten (op de Algemene mediareserve) door het Commissariaat aan de raad van bestuur.

2.174

Voorschriften voor reserves

Beschrijft de wijze waarop gelden voor het verzorgen van media-aanbod en voor het uitvoeren van de taken en werkzaamheden van de NPO gereserveerd moeten worden.

2.176, lid 2

Voorschriften voor reserves

Bepaalt dat als een deel van de gereserveerde gelden in enig jaar niet in het volgend jaar is besteed aan het doel waarvoor zij oorspronkelijk bestemd zijn, er op verzoek van de raad van bestuur van de NPO ontheffing door de Minister mogelijk is.

Landelijke publieke media-instellingen en de NPO

2.24, lid 1, onderdeel e en lid 2

Vaststellen bedrag van ledencontributie

Bepaalt dat de jaarlijkse contributie van de omroepvereniging tenminste € 5,72 bedraagt. Dit bedrag kan bij algemene maatregel van bestuur worden aangepast.

2.105, lid 3 (Ster)

Inkomsten naar de overheid

Bepaalt dat de netto reclameopbrengsten naar de overheid gaan.

2.135, lid 1

Besteding bekostiging

De inkomsten van de NPO en publieke media-instellingen dienen uitsluitend te worden gebruikt voor de uitvoering van de publieke media-opdracht, tenzij de wet anders heeft bepaald (zie artikel 2.136).

2.135, lid 2

Besteding bekostiging

De landelijke publieke media-instelling die samenwerkingsomroep is, draagt ervoor zorg dat de omroepverenigingen die hij vertegenwoordigt, al hun inkomsten voor de uitvoering van de publieke mediaopdracht gebruiken, tenzij bij of krachtens deze wet anders is bepaald.

2.136

Besteding eigen inkomsten

Verenigingsactiviteiten en dekking van verliezen van de vereniging door opbrengst programmabladen.

2.152a, lid 3

Besteding bekostiging

Bepaalt dat de bekostiging gebruikt dient te worden voor verzorging van media-aanbod.

2.174

Voorschriften voor reserves

Beschrijft de wijze waarop gelden voor het verzorgen van media-aanbod gereserveerd moeten worden.

2.174a, lid 1, juncto artikel 16a, Mediabesluit 2008

Voorschriften voor reserves

Bepaalt dat omroepverenigingen hun resultaat uit verenigingsactiviteiten tot een bedrag van € 750.000 kunnen reserveren voor verenigingsactiviteiten.

2.176

Voorschriften voor reserves

Bepaalt dat gereserveerde gelden voor de verzorging van media-aanbod in het volgende kalenderjaar worden besteed aan de doelen waarvoor zij oorspronkelijk bestemd zijn.

2.177

Voorschriften voor reserves

Bepaalt dat onrechtmatig uitgegeven of te veel gereserveerde gelden worden teruggevorderd door het Commissariaat.

2.174, lid 2

Reservering gelden media-aanbod

Totaal van de gereserveerde gelden in een kalenderjaar bedraagt niet meer dan tien procent van de uitgaven van de NPO en

de landelijke publieke media-instellingen.

2.176

Reservering gelden media-aanbod

Gereserveerde gelden voor de verzorging van media-aanbod worden in het volgende kalenderjaar besteed aan de doelen waarvoor

zij oorspronkelijk bestemd zijn. De Minister kan op verzoek van de raad van bestuur van de NPO ontheffing verlenen.

2.177

Reservering gelden media-aanbod

Terugvordering gelden media-aanbod in nader genoemde omstandigheden.

Financiële beheershandelingen

 

Inhoud

Toelichting

Artikel Mediawet 2008

2.109

Sponsoring

Sponsorbijdragen worden rechtstreeks door de media-instelling schriftelijk bedongen of aanvaard.

2.113

Sponsoring

Sponsoring verantwoorden in de jaarrekening.

2.116, lid 1, juncto artikel 14b, Mediabesluit2008

Besteding bekostiging

Bepaalt het minimum percentage onafhankelijk product

2.132, lid 3

Nevenactiviteiten

Nevenactiviteiten dienen verband te houden of ten dienste te staan van de verwezenlijking van de publieke media-opdracht en direct gerelateerd te zijn aan het media-aanbod. Ze moeten op marktconforme wijze worden verricht en tenminste kostendekkend zijn.

2.134

Nevenactiviteiten

Betreft regels voor nevenactiviteiten.

2.141

Dienstbaarheid verbod

Bepaalt dat de publieke media-instellingen met al hun activiteiten niet dienstbaar mogen zijn aan het maken van winst door derden.

2.142a

Inrichting organisatie

Bepaalt de scheiding tussen leiding en toezichthoudend orgaan

2.172

Van toepassingsverklaring Titel 9 Boek 2 BW

 

2.178

Bedrijfsprocessen

Deugdelijke inrichting van de bedrijfsprocessen en een deugdelijke administratie.

Artikel Mediabesluit 2008

16

Resultaat programmabladen

Bepaalt dat inkomsten uit programmabladen jaarlijks tot ten hoogste het bedrag dat nodig is om een verlies van de omroepvereniging te dekken, worden besteed aan verenigingsactiviteiten.

16a

Bekostiging publieke mediadiensten

Omroeporganisaties die een erkenning of een voorlopige erkenning als bedoeld in artikel 2.23 van de wet hebben verkregen, kunnen netto inkomsten uit contributies en verenigingsactiviteiten als bedoeld in artikel 2.136 van de wet tot een bedrag van € 750.000 reserveren voor die verenigingsactiviteiten.

Beleidsregels Commissariaat

Het Commissariaat heeft als bestuursorgaan de bevoegdheid om beleidsregels vast te stellen over de afweging van belangen, de vaststelling van feiten of de uitleg van wettelijke voorschriften. Een aantal beleidsregels heeft betrekking op het toetsingskader van financiële rechtmatigheid en/of de jaarverslaggeving van instellingen. Deze beleidsregels zijn in het onderstaande overzicht opgenomen.

Beleidsregel

Artikel nr.

Inhoud

Beleidsregels nevenactiviteiten 2016 (Stcrt.2015,44300,zoals laatstelijk gewijzigd bij Stcrt. 2017, 37835)

Art. 8

Kostendekkendheid

 

Art. 9

Kostendekkendheid

 

Art. 10

Kostendekkendheid

 

Art. 14

Meldingsplicht experimentele nevenactiviteiten

 

Art. 15

Beëindiging nevenactiviteiten

Regeling sponsoring publieke media-instellingen 2018 (Stcrt. 2018, 20005)

Art. 14

Sponsorbijdrage rechtstreeks van de sponsors

Beleidsregels reclame publieke media-instellingen 2019 (Stcrt. 2019, 23380)

Art. 6

Inkomsten reclame

 

Art. 7

Dienstbaarheidsverbod

Beleidsregels verenigingsactiviteiten 2018(Stcrt.2018, 30747)

Artikel 1

Voorwaarden voor schenkingen aan derden

Beleidsregels governance en interne beheersing 2017 (Stcrt. 2017, 57731)

   
 

Art. 3.4

Verslag Raad van Toezicht in verband met toezicht op interne risicomanagement- en controlesysteem van organisatie

 

Art. 5.1

Externe verslaggeving van organisatie dient te zijn voorzien van controleverklaring externe accountant

 

Art. 5.4

Verslag bestuur bevat verantwoording over interne beheersing

 

Art. 5.5

Verantwoording bestuur over besteding van alle middelen

 

Art. 5.6

Verslag Raad van Toezicht inzake functioneren bestuur en raad van toezicht en wijze waarop invulling is gegeven aan bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht

De bovenstaande beleidsregels kunnen worden geraadpleegd via de Staatscourant en de website van het Commissariaat.

Regelingen NPO

De NPO is op grond van artikel 2.10 Mediawet 2008 belast met het vaststellen van regelingen die nodig zijn voor de uitvoering van zijn taken. Deze regelingen zijn op grond van artikel 2.60 Mediawet 2008 bindend voor de landelijke publieke media-instellingen, voor zover die hen aangaan. Regelingen die gerelateerd zijn aan de financiële verantwoording van de landelijke publieke media-instel