Besluit Normbedragen Voorzieningen UWV 2022

[Regeling vervallen per 08-02-2023 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2023.]
Geraadpleegd op 03-06-2023.
Geldend van 01-07-2022 t/m 23-09-2022

Artikel 1

[Regeling vervallen per 08-02-2023 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2023]

Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen hanteert bij het toekennen van voorzieningen voor de werksituatie of de onderwijssituatie en bij het toekennen van een tolkvoorziening voor de leefsituatie, de normbedragen zoals opgenomen in de bijlage bij dit besluit. De indexering per 1 januari 2022, zoals bedoeld in artikel 2 van dit besluit, is reeds in de bijlage bij dit besluit vermelde normbedragen op en na 1 januari 2022 verwerkt.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 08-02-2023 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2023]

UWV indexeert de normbedragen voorzieningen als volgt:

 • 1. Tweemaal per jaar, per 1 januari en per 1 juli, normbedrag B11 met dezelfde index als het wettelijk minimumloon;

 • 2. Jaarlijks, per 1 januari:

  • a. De normbedragen C20-I, C20-III, Z1, Z2 en Z3 met dezelfde index als het maximum premieloon;

  • b. De normbedragen met de codes C18-II, C18-III, C18-IV, C22, C25-I, C25-V, C25-VI, C26-I, C26-II, C27, C31, C32, C33, C34, C35, C71, E17-A1, G22-I en I12 met de consumentenprijsindex (CPI);

  • c. De normbedragen met de codes E17-I, E17-II, E17-III, E17-A3, Q1 en Q2 met dezelfde index als de Cao-lonen in de gezondheid – en welzijnszorg;

  • d. Normbedrag Z4 op basis van het door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vastgestelde percentage.

 • 3. De aanpassingspercentages per 1 januari 2022 bedragen;

  • a. Voor het normbedrag dat wordt geïndexeerd op basis van het wettelijke minimumloon: 1,41%. Dit betreft het aanpassingspercentage zoals opgenomen in de Regeling van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 12 oktober 2021, nummer 2021 -0000161578;

  • b. Voor de normbedragen die worden geïndexeerd met dezelfde index als het maximum premieloon: 2,39%;

  • c. Voor de normbedragen die worden geïndexeerd met de CPI: 2,697% Het betreft hier het indexcijfer september 2021;

  • d. Voor de normbedragen, die worden geïndexeerd op basis van de CAO lonen in de gezondheid- en welzijnszorg: 3,32%. Het betreft hier het indexcijfer september 2021.

  • e. Voor normbedrag Z4 heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het indexcijfer vastgesteld op 3,4%.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 08-02-2023 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2023]

UWV laat periodiek onafhankelijk (markt)onderzoek uitvoeren naar de actualiteit van de normbedragen.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 08-02-2023 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2023]

Het Besluit normbedragenbesluit UWV 2021 (Staatscourant van 1 februari 2021, nummer 4189) wordt ingetrokken.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 08-02-2023 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2023]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin dit besluit is geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2022.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 08-02-2023 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2023]

Dit besluit wordt aangehaald als het Besluit Normbedragen Voorzieningen UWV 2022.

Dit besluit wordt met de toelichting en de bijlage in de Staatscourant geplaatst.

Amsterdam, 21 december 2021

M.R.P.M. Camps

Voorzitter Raad van Bestuur

NORMBEDRAGEN VOORZIENINGEN 1 JANUARI 2022

Normbedrag geldend

Normbedrag geldend

op en na 01-07-2021

op en na 01-01-2022

B11

Drempelbedrag (incl. BTW)

€ 145,25

€ 147,30

C18-II

Normbedrag referentieauto (incl. BTW)

€ 5.159,27

€ 5.298,44

C18-III

Eigen bijdrage verzekeringskosten

€ 54,76

€ 56,24

C18-IV

Eigen bijdrage motorrijtuigenbelasting

€ 47,90

€ 49,19

C20-I

Inkomensgrens vervoersvoorzieningen

€ 40.819,84

€ 41.794,29

C20-III

Inkomensgrens vervoersvoorzieningen

€ 61.229,75

€ 62.691,43

C22

Kilometervergoeding bruikleenauto

€ 0,14

€ 0,14

C25-I

Kilometervergoeding gebruik eigen personenauto

€ 0,37

€ 0,37

C25-V

Kilometervergoeding gebruik eigen bestelauto/bus

€ 0,51

€ 0,52

C25-VI

Kilometervergoeding eigen bestelauto/bus leefdomein boven de inkomensgrens

€ 0,15

C26-I

Algemeen gebruikelijke kosten woon-werkvervoer per kilometer onder de inkomensgrens C20-I

€ 0,18

€ 0,18

C26-II

Algemeen gebruikelijke kosten woon-werkvervoer per kilometer boven de inkomensgrens C20-I en C20-III

€ 0,37

€ 0,37

C27

Normbedrag maximale eigen bijdrage woon-werkvervoer

€ 233,28

€ 239,57

C31

Taxikostenvergoeding leefdomein

€ 5.751,23

€ 5.906,37

C32

Taxikostenvergoeding leefdomein voor personen met een visuele beperking

€ 2.875,61

€ 2.953,18

C33

Rolstoeltaxivergoeding leefdomein

€ 7.340,97

€ 7.538,99

C34

Combinatievergoeding (taxi + overig vervoer) leefdomein

€ 2.875,61

€ 2.953,18

C35

Rolstoeltaxivergoeding leefdomein boven de inkomensgrens

€ 1.632,62

C71

Vergoeding reiskosten voor een begeleider

€ 1.421,05

€ 1.459,38

E17-I

Uurvergoeding geregistreerde tolk werkdomein en leefdomein (bedrag excl. BTW)

€ 66,09

E17-II

Uurvergoeding geregistreerde tolk onderwijsdomein (bedrag excl. BTW)

€ 57,66

E17-III

Uurvergoeding voor intermediaire dienstverlener werk/onderwijsdomein (bedrag excl. BTW)

€ 22,64

€ 23,39

E17-A1

Reisvergoeding geregistreerde tolk werkdomein, onderwijsdomein en leefdomein (bedrag excl. BTW)

€ 0,73

E17-A3

Reisvergoeding voor intermediaire dienstverlener werk/onderwijsdomein (bedrag excl. BTW)

€ 0,34

€ 0,35

G22-I

Vergoeding computer (bedrag incl. BTW)

€ 834,34

€ 856,84

I12

Normbedrag voor verstrekking in bruikleen (Contractuele uitzonderingen zijn mogelijk)

€ 2.996,80

€ 3.077,64

Q1

Uurvergoeding voor Persoonlijke ondersteuning/Jobcoaching (bedrag excl. BTW)

€ 92,39

€ 95,46

Q2

Subsidiebedrag voor Interne Jobcoaching

   
 

begeleidingsregime jaar 1 licht

€ 2.932,92

€ 3.030,37

 

begeleidingsregime jaar 1 midden

€ 4.996,83

€ 5.162,85

 

begeleidingsregime jaar 1 intensief

€ 7.386,62

€ 7.632,04

 

begeleidingsregime jaar 2 licht

€ 1.520,77

€ 1.571,30

 

begeleidingsregime jaar 2 midden

€ 2.498,42

€ 2.581,43

 

begeleidingsregime jaar 2 intensief

€ 3.693,31

€ 3.816,02

 

begeleidingsregime jaar 3 licht

€ 1.520,77

€ 1.571,30

 

begeleidingsregime jaar 3 midden

€ 1.520,77

€ 1.571,30

 

begeleidingsregime jaar 3 intensief

€ 2.932,92

€ 3.030,37

 

Subsidiebedrag voor Interne Jobcoaching voor een proefplaatsing

   
 

begeleidingsregime licht

€ 543,13

€ 561,18

 

begeleidingsregime midden

€ 651,76

€ 673,42

 

begeleidingsregime intensief

€ 869,01

€ 897,89

Z1

Inkomensgrens voor startende zelfstandige

€ 91.195,15

€ 93.372,16

Z2

Vergoeding kosten begeleiding startende zelfstandigen voor en na de start (bedrag excl. BTW)

€ 4.103,78

€ 4.201,75

Z3

Voorbereidingskrediet startende zelfstandigen (bedrag incl. BTW)

€ 3.191,82

€ 3.268,02

Z4

Starterskrediet

€ 37.816,86

€ 39.102,63

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2022, 25086, datum inwerkingtreding 24-09-2022, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze bijlage. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-07-2022.

Bijlage Normbedragen voorzieningen 01 juli 2022

[Regeling vervallen per 08-02-2023 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2023]

   

Normbedrag geldend

Normbedrag geldend

   

op en na 01-01-2022

op en na 01-07-2022

B11

Drempelbedrag (incl. BTW)

€ 147,30

€ 149,96

       

C18-II

Normbedrag referentieauto (incl. BTW)

€ 5.298,44

€ 5.298,44

       

C18-III

Eigen bijdrage verzekeringskosten

€ 56,24

€ 56,24

       

C18-IV

Eigen bijdrage motorrijtuigenbelasting

€ 49,19

€ 49,19

       

C20-I

Inkomensgrens vervoersvoorzieningen

€ 41.794,29

€ 41.794,29

       

C20-III

Inkomensgrens vervoersvoorzieningen

€ 62.691,43

€ 62.691,43

       

C22

Kilometervergoeding bruikleenauto

€ 0,14

€ 0,14

       

C25-I

Kilometervergoeding gebruik eigen personenauto

€ 0,37

€ 0,37

       

C25-V

Kilometervergoeding gebruik eigen bestelauto/bus

€ 0,52

€ 0,52

       

C25-VI

Kilometervergoeding eigen bestelauto/bus leefdomein boven de inkomensgrens

€ 0,15

€ 0,15

       

C26-I

Algemeen gebruikelijke kosten woon-werkvervoer per kilometer onder de inkomensgrens C20-I

€ 0,18

€ 0,18

       

C26-II

Algemeen gebruikelijke kosten woon-werkvervoer per kilometer boven de inkomensgrens C20-I en C20-III

€ 0,37

€ 0,37

       

C27

Normbedrag maximale eigen bijdrage woon-werkvervoer

€ 239,57

€ 239,57

       

C31

Taxikostenvergoeding leefdomein

€ 5.906,37

€ 5.906,37

       

C32

Taxikostenvergoeding leefdomein voor personen met een visuele beperking

€ 2.953,18

€ 2.953,18

       

C33

Rolstoeltaxivergoeding leefdomein

€ 7.538,99

€ 7.538,99

       

C34

Combinatievergoeding (taxi + overig vervoer) leefdomein

€ 2.953,18

€ 2.953,18

       

C35

Rolstoeltaxivergoeding leefdomein boven de inkomensgrens

€ 1.632,62

€ 1.632,62

       

C71

Vergoeding reiskosten voor een begeleider

€ 1.459,38

€ 1.459,38

       

E17-I

Uurvergoeding geregistreerde tolk werkdomein en leefdomein (bedrag excl. BTW)

€ 66,09

€ 66,09

E17-II

Uurvergoeding geregistreerde tolk onderwijsdomein (bedrag excl. BTW)

€ 57,66

€ 57,66

       

E17-III

Uurvergoeding voor intermediaire dienstverlener werk/onderwijsdomein (bedrag excl. BTW)

€ 23,39

€ 23,39

       

E17-A1

Reisvergoeding geregistreerde tolk werkdomein, onderwijsdomein en leefdomein (bedrag excl. BTW)

€ 0,73

€ 0,73

       

E17-A3

Reisvergoeding voor intermediaire dienstverlener werk/onderwijsdomein (bedrag excl. BTW)

€ 0,35

€ 0,35

       

G22-I

Vergoeding computer (bedrag incl. BTW)

€ 856,84

€ 856,84

       

I12

Normbedrag voor verstrekking in bruikleen

(Contractuele uitzonderingen zijn mogelijk)

€ 3.077,64

€ 3.077,64

       

Q1

Uurvergoeding voor Persoonlijke ondersteuning/Jobcoaching (bedrag excl. BTW)

€ 95,46

€ 95,46

       

Q2

Subsidiebedrag voor Interne Jobcoaching

   
 

begeleidingsregime jaar 1 licht

€ 3.030,37

€ 3.030,37

 

begeleidingsregime jaar 1 midden

€ 5.162,85

€ 5.162,85

 

begeleidingsregime jaar 1 intensief

€ 7.632,04

€ 7.632,04

       
 

begeleidingsregime jaar 2 licht

€ 1.571,30

€ 1.571,30

 

begeleidingsregime jaar 2 midden

€ 2.581,43

€ 2.581,43

 

begeleidingsregime jaar 2 intensief

€ 3.816,02

€ 3.816,02

       
 

begeleidingsregime jaar 3 licht

€ 1.571,30

€ 1.571,30

 

begeleidingsregime jaar 3 midden

€ 1.571,30

€ 1.571,30

 

begeleidingsregime jaar 3 intensief

€ 3.030,37

€ 3.030,37

       
 

Subsidiebedrag voor Interne Jobcoaching voor een proefplaatsing

   
 

begeleidingsregime licht

€ 561,18

€ 561,18

 

begeleidingsregime midden

€ 673,42

€ 673,42

 

begeleidingsregime intensief

€ 897,89

€ 897,89

       

Z1

Inkomensgrens voor startende zelfstandige

€ 93.372,16

€ 93.372,16

       

Z2

Vergoeding kosten begeleiding startende zelfstandigen voor en na de start (bedrag excl. BTW)

€ 4.201,75

€ 4.201,75

       

Z3

Voorbereidingskrediet startende zelfstandigen (bedrag incl. BTW)

€ 3.268,02

€ 3.268,02

       

Z4

Starterskrediet

€ 39.102,63

€ 39.102,63

Naar boven