Besluit noodmaatregelen coronacrisis

[Regeling vervallen per 01-02-2022 met terugwerkende kracht tot en met 12-03-2020.]
Geraadpleegd op 27-09-2023.
Geldend van 11-03-2020 t/m 11-03-2020

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

1. Inleiding

[Regeling vervallen per 01-02-2022 met terugwerkende kracht tot en met 12-03-2020]

[Treedt in werking op 25-12-2021]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

2. EB en ODE

[Regeling vervallen per 01-02-2022 met terugwerkende kracht tot en met 12-03-2020]

[Treedt in werking op 25-12-2021]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

3. Invordering

[Regeling vervallen per 01-02-2022 met terugwerkende kracht tot en met 12-03-2020]

[Treedt in werking op 25-12-2021]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

4. Betalingsverzuimboeten

[Regeling vervallen per 01-02-2022 met terugwerkende kracht tot en met 12-03-2020]

[Treedt in werking op 25-12-2021]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

5. Douane

[Regeling vervallen per 01-02-2022 met terugwerkende kracht tot en met 12-03-2020]

[Treedt in werking op 25-12-2021]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

6. Loonheffingen

[Regeling vervallen per 01-02-2022 met terugwerkende kracht tot en met 12-03-2020]

[Treedt in werking op 25-12-2021]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

7. Belasting van personenauto’s en motorrijwielen

[Regeling vervallen per 01-02-2022 met terugwerkende kracht tot en met 12-03-2020]

[Treedt in werking op 25-12-2021]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

8. Vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting (winst)

[Regeling vervallen per 01-02-2022 met terugwerkende kracht tot en met 12-03-2020]

8.1. Termijn bij gebruikmaking terugwerkende kracht bij geruisloze omzetting, bedrijfsfusie, juridische fusie, splitsing en geruisloze terugkeer

[Regeling vervallen per 01-02-2022 met terugwerkende kracht tot en met 12-03-2020]

[Treedt in werking op 25-12-2021]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

8.2. Urencriterium

[Regeling vervallen per 01-02-2022 met terugwerkende kracht tot en met 12-03-2020]

[Treedt in werking op 25-12-2021]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

8.3. Fiscale reserve 2019 voor coronagerelateerd verlies 2020 (fiscale coronareserve)

[Regeling vervallen per 01-02-2022 met terugwerkende kracht tot en met 12-03-2020]

[Treedt in werking op 25-12-2021]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

8.4. Voorlopige aanslag

[Regeling vervallen per 01-02-2022 met terugwerkende kracht tot en met 12-03-2020]

[Treedt in werking op 25-12-2021]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

8.5. Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren & subsidie financiering vaste lasten

[Regeling vervallen per 01-02-2022 met terugwerkende kracht tot en met 12-03-2020]

Terugwerkende kracht

Voor dit onderdeel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2021, 50389, datum inwerkingtreding 25-12-2021, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze circulaire.divisie. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2020.

Terugwerkende kracht

Voor dit onderdeel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Tot de winst van een onderneming behoren tegemoetkomingen op grond van de Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS) en subsidies op grond van de Regeling subsidie financiering vaste lasten MKB COVID-19, de Regeling subsidie vaste lasten financiering COVID-19 of de Regeling subsidie financiering vaste lasten startende MKB-ondernemingen COVID-19. Deze tegemoetkomingen en subsidies stel ik evenwel vrij van de heffing van inkomstenbelasting (box 1) en vennootschapsbelasting.1

Voor een tegemoetkoming die ziet op de periode van 16 maart tot en met 15 juni 2020 of een subsidie die ziet op de periode 1 juni 2020 tot en met 30 september 2020 geldt een wettelijke vrijstelling van de heffing van inkomstenbelasting (box 1) en vennootschapsbelasting (artikel XVII van het Belastingplan 2021).

Inmiddels zijn er ook subsidies voor andere periodes dan hiervóór vermeld.

Goedkeuring – 1

Vooruitlopend op wetgeving keur ik met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2020 goed dat een subsidie (inclusief opslag) die is verstrekt op grond van de Regeling subsidie vaste lasten financiering COVID-19, is vrijgesteld van de heffing van inkomstenbelasting (box 1) en vennootschapsbelasting, mits ter zake voor de betreffende periode goedkeuring van de Europese Commissie is verkregen.

In de toelichting van de Regeling subsidie vaste lasten financiering COVID-19 is opgenomen of voor de betreffende periode goedkeuring van de Europese Commissie is verkregen.

Goedkeuring – 2

Vooruitlopend op wetgeving keur ik met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2021 goed dat een subsidie die is verstrekt op grond van de Regeling subsidie financiering vaste lasten startende MKB-ondernemingen COVID-19, is vrijgesteld van de heffing van inkomstenbelasting (box 1) en vennootschapsbelasting.

Toelichting

De subsidie kan in de aangifte (inkomsten- of vennootschapsbelasting) worden opgenomen in de rubriek ‘Overige buitengewone baten’ én in de rubriek ‘Overige vrijgestelde winstbestanddelen’. Op die manier wordt geen inkomstenbelasting (box 1) of vennootschapsbelasting geheven over de tegemoetkoming of subsidie. Verder wordt voor de volledigheid opgemerkt dat op het moment van publicatie van dit besluit voor de Subsidie vaste lasten voor de perioden in het jaar 2020 en het eerste kwartaal van 2021 de goedkeuring van de Europese Commissie reeds verkregen is evenals voor de regeling voor startende MKB-ondernemingen voor het eerste kwartaal van 2021.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2021, 50389, datum inwerkingtreding 25-12-2021, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze tekst. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2020.

8.6. Zorglichamen

[Regeling vervallen per 01-02-2022 met terugwerkende kracht tot en met 12-03-2020]

[Treedt in werking op 25-12-2021]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

8.7. Verlenging overgangsregelingen zorg- en sociale werkbedrijf-lichamen

[Regeling vervallen per 01-02-2022 met terugwerkende kracht tot en met 12-03-2020]

[Treedt in werking op 25-12-2021]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

8.8. Herinvesteringsreserve

[Regeling vervallen per 01-02-2022 met terugwerkende kracht tot en met 12-03-2020]

[Treedt in werking op 25-12-2021]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

9. Omzetbelasting

[Regeling vervallen per 01-02-2022 met terugwerkende kracht tot en met 12-03-2020]

[Treedt in werking op 25-12-2021]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

10. Heffing over Duitse netto-uitkeringen

[Regeling vervallen per 01-02-2022 met terugwerkende kracht tot en met 12-03-2020]

Terugwerkende kracht

Voor dit onderdeel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2021, 50389, datum inwerkingtreding 25-12-2021, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze circulaire.divisie. Deze wijziging werkt terug tot en met 11-03-2020.

Terugwerkende kracht

Voor dit onderdeel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Inwoners van Nederland die normaal gesproken in Duitsland werken kunnen als gevolg van aan de coronacrisis gerelateerde maatregelen Duitse socialezekerheidsuitkeringen zoals ‘Kurzarbeitergeld’, ‘Insolvenzgeld’ en ‘Arbeitslosengeld’ ontvangen. Als deze (eventueel in combinatie met bepaalde andere) Duitse uitkeringen in een kalenderjaar € 15.000 of minder bedragen, wijst artikel 17 van het belastingverdrag met Duitsland2het heffingsrecht over deze Duitse uitkeringen toe aan Nederland.

In de normale situatie is het arbeidsinkomen van deze personen in Duitsland belast. Verder zijn de genoemde uitkeringen gebaseerd op het netto-inkomen, waardoor er door Nederlandse belastingheffing een ongewenste inkomensachteruitgang ontstaat. Daarom keur ik het volgende goed.

Goedkeuring

Ik keur onder de volgende voorwaarden goed dat de uitkeringen ‘Kurzarbeitergeld’, ‘Insolvenzgeld’ en ‘Arbeitslosengeld’ ontvangen door een inwoner van Nederland in de periode van 11 maart 2020 tot en met 31 december 2021 worden vrijgesteld. Hierbij wordt de methode van artikel 22, tweede lid, onderdelen a en b, van het belastingverdrag met Duitsland toegepast.

Dit betekent dat de genoemde uitkeringen in de Nederlandse belastinggrondslag worden opgenomen en de belasting vervolgens wordt verminderd met de Nederlandse belasting die naar evenredigheid kan worden toegerekend aan de ontvangen uitkeringen.

Voorwaarden

Voor deze goedkeuring gelden de volgende twee voorwaarden:

  • a. De belastingplichtige maakt voor het eerst aanspraak op ‘Kurzarbeitergeld’, ‘Insolvenzgeld’ of ‘Arbeitslosengeld’ op of na 11 maart 2020.

  • b. De belastingplichtige kan gegevens overleggen die onderbouwen dat aan de eerste voorwaarde is voldaan.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2021, 50389, datum inwerkingtreding 25-12-2021, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze tekst. Deze wijziging werkt terug tot en met 11-03-2020.

11. Inkomstenbelasting

[Regeling vervallen per 01-02-2022 met terugwerkende kracht tot en met 12-03-2020]

11.1. Eigenwoningrente

[Regeling vervallen per 01-02-2022 met terugwerkende kracht tot en met 12-03-2020]

[Treedt in werking op 25-12-2021]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

11.2. Reisaftrek

[Regeling vervallen per 01-02-2022 met terugwerkende kracht tot en met 12-03-2020]

Terugwerkende kracht

Voor dit onderdeel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2021, 50389, datum inwerkingtreding 25-12-2021, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze circulaire.divisie. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2020.

Terugwerkende kracht

Voor dit onderdeel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

In de inkomstenbelasting bestaat de mogelijkheid van reisaftrek voor woon-werkverkeer dat met het openbaar vervoer wordt afgelegd. Onder voorwaarden kan een forfaitair bepaald bedrag aan reisaftrek in mindering worden gebracht op het loon zoals aangegeven in de aangifte inkomstenbelasting. Voorwaarden zijn onder meer dat de belastingplichtige ten minste eenmaal per week tussen woning en werk met het openbaar vervoer pleegt te reizen en dit vervoer niet door de werkgever wordt vergoed. De hoogte van de reisaftrek is onder andere afhankelijk van het aantal dagen per week waarin tussen woning en werk wordt gereisd. Voor veel mensen leiden de maatregelen rondom de coronacrisis – waaronder het advies tot thuiswerken – tot een gewijzigd reispatroon, terwijl niet in alle situaties de kosten voor het openbaar vervoer zijn afgenomen. Hierbij valt te denken aan doorlopende abonnementen voor rekening van de belastingplichtige. Het gewijzigde reispatroon leidt in die situaties zonder goedkeurend beleid tot een vermindering van de hoogte van de reisaftrek. Dit acht ik ongewenst.

Goedkeuring

Ik keur voor het belastingjaar 2020 onder voorwaarde goed dat een wijziging in het reispatroon van de belastingplichtige als gevolg van de coronacrisis niet leidt tot een wijziging in de hoogte van de reisaftrek. Voor het voldoen aan de voorwaarden voor de reisaftrek en de berekening van de hoogte van de reisaftrek mag worden uitgegaan van het reispatroon dat zou hebben plaatsgevonden als geen sprake was geweest van de maatregelen ter bestrijding van de coronacrisis.

Voorwaarde

Hieraan verbind ik de voorwaarde dat de goedkeuring uitsluitend geldt voor de periode waarin en voor zover de reiskosten van de belastingplichtige zijn doorgelopen, terwijl hij een gewijzigd reispatroon had waardoor er geen of minder woon-werkverkeer was. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de goedkeuring niet geldt vanaf het moment dat de belastingplichtige geen reiskosten meer heeft. De reisaftrek wordt in dat geval naar evenredigheid berekend.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2021, 50389, datum inwerkingtreding 25-12-2021, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze tekst. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2020.

11.3. Belastingrente en ‘hulp bij aangifte’ (aangifte 2019 en 2020)

[Regeling vervallen per 01-02-2022 met terugwerkende kracht tot en met 12-03-2020]

[Treedt in werking op 25-12-2021]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

12. Uitstel publicatieplicht financiële gegevens ANBI’s

[Regeling vervallen per 01-02-2022 met terugwerkende kracht tot en met 12-03-2020]

[Treedt in werking op 25-12-2021]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

13. Wet implementatie EU-richtlijn grensoverschrijdende constructies

[Regeling vervallen per 01-02-2022 met terugwerkende kracht tot en met 12-03-2020]

[Treedt in werking op 25-12-2021]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

14. Ingetrokken regeling

[Regeling vervallen per 01-02-2022 met terugwerkende kracht tot en met 12-03-2020]

[Treedt in werking op 25-12-2021]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

15. Inwerkingtreding en vervaldatum

[Regeling vervallen per 01-02-2022 met terugwerkende kracht tot en met 12-03-2020]

[Treedt in werking op 25-12-2021]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

16. Citeertitel

[Regeling vervallen per 01-02-2022 met terugwerkende kracht tot en met 12-03-2020]

[Treedt in werking op 25-12-2021]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Bijlage Gepubliceerde lijst van de wereld douaneorganisatie; indelingen van medische voorzieningen in verband met uitbraak COVID-19

[Regeling vervallen per 01-02-2022 met terugwerkende kracht tot en met 12-03-2020]

[Treedt in werking op 25-12-2021]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

  1. Met vrijstelling bedoel ik dat de tegemoetkoming niet tot de winst als bedoeld in artikel 3.8 Wet IB 2001 behoort. ^ [1]
  2. Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen van 12 april 2012, zoals gewijzigd bij protocol van 11 januari 2016. ^ [2]
Naar boven