Regeling specifieke uitkering kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Geraadpleegd op 26-03-2023.
Geldend van 05-11-2022 t/m heden

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 25 november 2021, nr. 2021-0000049505, houdende regels voor de verstrekking van een specifieke uitkering aan gemeenten voor de bekostiging van de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen van gedupeerden door de toeslagenaffaire (Regeling specifieke uitkering kwijtschelding gemeentelijke belastingen)

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 17, tweede lid, van de Financiële-verhoudingswet juncto artikel 4:23, derde lid, onderdeel a, van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2. Verstrekking van een specifieke uitkering

De Minister verstrekt aan gemeenten een specifieke uitkering ter bekostiging van:

  • a. de kwijtgescholden verschuldigde gemeentelijke belastingen van gedupeerden en toeslagpartners; en

  • b. de kosten die samenhangen met de uitvoering van deze kwijtschelding.

Artikel 3. Hoogte van de specifieke uitkering

  • 1 De hoogte van de uitkeringscomponent, bedoeld in artikel 2, onder a, bedraagt per gemeente honderd procent van de gederfde belastinginkomsten in een begrotingsjaar die het rechtstreekse gevolg zijn van het kwijtschelden van de op 31 december 2020 verschuldigde gemeentelijke belastingen van gedupeerden en toeslagpartners.

  • 2 De hoogte van de uitkeringscomponent, bedoeld in artikel 2, onder b, bedraagt € 150,– per gedupeerde.

Artikel 4. Procedure tot vaststelling van de uitkering

  • 2 Op basis van de informatie, bedoeld in het eerste lid, stelt de Minister de hoogte van de uitkeringscomponent, bedoeld in artikel 2, onder a, vast.

  • 3 De Minister stelt de hoogte van de specifieke uitkering per gemeente vast door de uitkeringscomponenten, bedoeld in artikel 2, onder a en b, bij elkaar op te tellen.

  • 4 De Minister stelt de specifieke uitkering vast binnen een jaar na de ontvangst van de informatie, bedoeld in het eerste lid.

Artikel 5. Verantwoording

Het college legt verantwoording af over de besteding van de specifieke uitkering op de wijze, bedoeld in artikel 17a van de Financiële-verhoudingswet.

Artikel 6. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 7. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling specifieke uitkering kwijtschelding gemeentelijke belastingen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

K.H. Ollongren

Naar boven