Regeling specifieke uitkering kwijtschelding schulden SZW in verband met de hersteloperatie toeslagen

Geraadpleegd op 26-03-2023.
Geldend van 05-11-2022 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 16 november 2021, 2021-0000180781, tot de verstrekking van een specifieke uitkering aan gemeenten voor compensatie van de kosten die verband houden met het kwijtschelden van publieke schulden binnen het SZW-domein in het kader van de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire toeslagen (Regeling specifieke uitkering kwijtschelding schulden SZW in verband met de hersteloperatie toeslagen)

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 17, tweede lid, van de Financiële-verhoudingswet;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2. Verstrekking van een specifieke uitkering

De Minister verstrekt aan gemeenten een specifieke uitkering ter bekostiging van:

  • a. de door de colleges kwijtgescholden of gerestitueerde schulden binnen het SZW-domein van gedupeerden en toeslagpartners; en

  • b. de kosten die samenhangen met de uitvoering van deze kwijtschelding en restitutie door het college.

Artikel 3. Hoogte van de specifieke uitkering

  • 1 De hoogte van de uitkeringscomponent, bedoeld in artikel 2, onderdeel a, bedraagt per gemeente honderd procent van de gederfde inkomsten in een begrotingsjaar die het rechtstreekse gevolg zijn van het kwijtschelden of restitueren van de verschuldigde schulden van gedupeerden en toeslagpartners.

  • 2 Gemeenten ontvangen ter compensatie van de kosten, bedoeld in artikel 2, onderdeel b, een forfaitaire vergoeding van € 275,00 per gedupeerde die woonachtig is in de betreffende gemeente. Per gedupeerde wordt het forfaitaire bedrag, bedoeld in de eerste zin, eenmalig uitgekeerd.

Artikel 4. Verantwoording

Artikel 5. Procedure tot vaststelling van de uitkering

  • 1 De Minister stelt de hoogte van de specifieke uitkering per gemeente vast door de uitkeringscomponenten, bedoeld in artikel 2, onder a en b, bij elkaar op te tellen.

  • 2 De specifieke uitkering wordt voor de eerste maal over het verantwoordingsjaar 2021 vastgesteld en vervolgens in ieder kalenderjaar op basis van de verantwoordingsgegevens, bedoeld in artikel 4.

  • 5 Indien de verantwoordingsinformatie, bedoeld in het derde lid, niet binnen achttien maanden na het kalenderjaar waarop het betrekking heeft door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is ontvangen, stelt de Minister de specifieke uitkering ambtshalve vast.

  • 6 Indien de toepassing van het vierde lid naar het oordeel van de Minister leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard kan de Minister de gederfde inkomsten of kosten die als fout of onzeker worden aangemerkt, in afwijking van het tweede lid, geheel of gedeeltelijk bij de vaststelling in aanmerking nemen.

  • 7 Bij de toepassing van dit artikel wordt uitgegaan van de gegevens waarvan de Minister kennis heeft op 30 september van het jaar volgend op het verantwoordingsjaar, met dien verstande dat gegevens die de gemeente op verzoek van de Minister op een latere datum verstrekt mede in aanmerking worden genomen.

Artikel 6. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 7. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling specifieke uitkering kwijtschelding schulden SZW in verband met de hersteloperatie toeslagen

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 16 november 2021

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A.D. Wiersma

Naar boven