Beleidsregel tegemoetkoming Wet wijziging geregistreerd geslacht 1985–2014

[Regeling vervalt per 18-10-2024.]
Geraadpleegd op 31-01-2023.
Geldend van 18-10-2021 t/m heden

Beleidsregel van de Minister voor Rechtsbescherming van 26 augustus 2021, nr. 3487693, houdende regels voor de verstrekking van een tegemoetkoming in verband met het leed dat transgender en intersekse personen hebben ondervonden als gevolg van de tussen 1985 en 2014 geldende wetgeving voor de wijziging van het geregistreerde geslacht (Beleidsregel tegemoetkoming Wet wijziging geregistreerd geslacht 1985–2014)

De Minister voor Rechtsbescherming,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

 • arts: zorgverlener die als arts staat ingeschreven in het register, bedoeld in artikel 3 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg;

 • DUS-I: Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen;

 • Minister: Minister voor Rechtsbescherming;

 • tegemoetkoming: eenmalige financiële bijdrage als gebaar ter erkenning van de grote gevolgen die personen hebben ondervonden die zijn overgegaan tot wijziging van de vermelding van het geslacht in de geboorteakte of die een nieuwe geboorteakte hebben laten opmaken in verband met de wijziging van het in de oude geboorteakte geregistreerde geslacht en daarvoor gehouden waren aan de voorschriften uit artikel 28, eerste lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, zoals dit artikel luidde tussen 1 juli 1985 en 1 juli 2014;

 • transitie: handelingen die voldoen aan de voorschriften uit artikel 28, eerste lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, zoals dit artikel luidde tussen 1 juli 1985 en 1 juli 2014 teneinde het in de geboorteakte vermelde geslacht te wijzigen of een nieuwe geboorteakte op laten te maken.

Artikel 2. Voorwaarden tegemoetkoming

De Minister verstrekt op aanvraag een eenmalige tegemoetkoming aan:

 • a. personen van wie de vermelding van het geslacht in de geboorteakte voor 1 juli 2014 is gewijzigd of voor wie een nieuwe geboorteakte is opgemaakt voor 1 juli 2014 in verband met de wijziging van het in de oude geboorteakte geregistreerde geslacht; of

 • b. personen die voor 1 juli 2014 zijn gestart met een transitietraject leidende tot een transitie voor 1 juli 2016 en de wijziging van de vermelding van het geslacht in de geboorteakte of het opmaken van een nieuwe geboorteakte voor 1 juli 2016.

Artikel 3. Bedrag tegemoetkoming

De eenmalige tegemoetkoming bedraagt € 5.000 per persoon.

Artikel 4. Aanvraag

 • 1 Een aanvraag voor een tegemoetkoming wordt ingediend bij DUS-I.

 • 2 Voor het indienen van de aanvraag wordt gebruik gemaakt van een aanvraagformulier dat op de website https://www.dus-i.nl beschikbaar is gesteld.

 • 3 Een aanvraag kan vanaf 18 oktober 2021 tot en met 18 oktober 2023 worden ingediend.

 • 4 Een aanvrager is verplicht te verstrekken:

  • a. de gegevens waarnaar in het aanvraagformulier wordt gevraagd;

  • b. een niet ouder dan drie maanden zijnde gewaarmerkt afschrift van een geboorteakte waaruit blijkt dat de vermelding van het geslacht tussen 1 juli 1985 en 1 juli 2016 is gewijzigd of een gewaarmerkt afschrift van een in deze periode nieuw opgemaakte geboorteakte in verband met de wijziging van het in de oude geboorteakte geregistreerde geslacht; en

  • c. desgevraagd overige inlichtingen en bewijsstukken, indien die noodzakelijk zijn voor de beoordeling van de aanvraag.

 • 5 Indien sprake is van een nieuw opgemaakte geboorteakte gaat de aanvraag tevens vergezeld van:

  • a. een rechterlijke uitspraak waaruit blijkt dat de nieuwe geboorteakte is opgemaakt in verband met de wijziging van het in de oude geboorteakte geregistreerde geslacht;

  • b. een door de Minister vastgesteld formulier voorzien van een verklaring van arts inhoudende dat de aanvrager voor 1 juli 2014 een transitie heeft ondergaan en een machtiging om de juistheid van deze verklaring bij de desbetreffende arts te verifiëren; of

  • c. een machtiging aan DUS-I om een verklaring inhoudende dat de aanvrager voor 1 juli 2014 een transitie heeft ondergaan op te vragen bij een door de aanvrager aan te wijzen arts.

 • 6 Een aanvraag door een persoon als bedoeld onder artikel 2, onder b, gaat tevens vergezeld van:

  • a. een door de Minister vastgesteld formulier voorzien van een verklaring van een arts inhoudende dat de aanvrager voor 1 juli 2014 gestart is met een transitietraject leidende tot een transitie voor 1 juli 2016 en een machtiging aan DUS-I om de juistheid van deze verklaring bij de desbetreffende arts te verifiëren; of

  • b. een machtiging aan DUS-I om een verklaring inhoudende dat de aanvrager voor 1 juli 2014 gestart is met een transitietraject leidende tot een transitie voor 1 juli 2016 op te vragen bij een door de aanvrager aan te wijzen arts.

 • 7 Een aanvraag die na 18 oktober 2023 wordt ontvangen, wordt afgewezen.

Artikel 5. Besluit en uitbetaling

 • 1 De Minister beslist binnen 8 weken op een volledige aanvraag voor een tegemoetkoming.

 • 2 Indien de Minister besluit tot toekenning van een tegemoetkoming worden de kosten voor het aanvragen van een gewaarmerkt afschrift van de geboorteakte door de Minister vergoed.

 • 3 De Minister betaalt het bedrag van de tegemoetkoming en de vergoeding van de kosten van het aanvragen van een gewaarmerkt afschrift van de geboorteakte in één keer uit.

Artikel 6. Intrekking besluit

 • 1 De Minister kan een besluit tot toekenning van een tegemoetkoming intrekken indien:

  • a. de aanvrager aan wie een tegemoetkoming is toegekend onjuiste of onvolledige informatie heeft verschaft, waardoor een tegemoetkoming ten onrechte is toegekend; of

  • b. het besluit tot toekenning van een tegemoetkoming anderszins onjuist was en de aanvrager dat wist, dan wel behoorde te weten.

 • 2 De Minister vordert een bedrag dat ten onrechte is uitbetaald terug van degene aan wie is uitbetaald.

Artikel 7. Inwerkingtreding en vervaldatum

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 18 oktober 2021 en vervalt met ingang van 18 oktober 2024.

Artikel 8. Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel tegemoetkoming Wet wijziging geregistreerd geslacht 1985–2014.

Deze beleidsregel zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Rechtsbescherming,

S. Dekker

Naar boven