Alcoholregeling

Geraadpleegd op 23-07-2024.
Geldend van 01-07-2021 t/m 31-10-2022

Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 8 juni 2021, kenmerk 2353779-1007921-WJZ, houdende regels ter uitvoering van de Alcoholwet (Alcoholregeling)

Hoofdstuk 1. Verbindingslokaliteit slijterij

Artikel 1.1

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • loopafstand: de afstand, gemeten langs een denkbeeldige, kortst realiseerbare lijn tussen twee punten, waarover op een afstand van ten minste 0,30 m van constructieonderdelen kan worden gelopen en waarbij de loopafstand over een trap samenvalt met de klimlijn;

 • verbindingslokaliteit: een tot een inrichting waarin het slijtersbedrijf wordt uitgeoefend behorende lokaliteit in gebruik als passage tussen een neringruimte en een slijtlokaliteit.

Artikel 1.2

 • 1 Een verbindingslokaliteit heeft aan alle zijden gesloten wanden met een hoogte van ten minste 2,40 m van de vloer af gemeten.

 • 2 Een verbindingslokaliteit bestemd of mede bestemd voor bezoekers, heeft ten hoogste een afsluitbare toegang met een breedte van ten hoogste 2,40 m naar de slijtlokaliteit en ten hoogste een afsluitbare toegang met een breedte van ten hoogste 2,40 m naar de neringruimte. De loopafstand tussen de toegang naar de slijtlokaliteit en de toegang naar de neringruimte bedraagt ten minste 2,00 m.

 • 3 Een verbindingslokaliteit uitsluitend bestemd voor personeel van het slijtersbedrijf, heeft ten hoogste één afsluitbare toegang met een breedte van ten hoogste 1,00 m naar de slijtlokaliteit en ten hoogste één afsluitbare toegang met een breedte van ten hoogste 1,00 m naar de neringruimte. De loopafstand tussen de toegang naar de slijtlokaliteit en de toegang naar de neringruimte bedraagt ten minste 1,00 m.

Hoofdstuk 2. Vergunning en ontheffing

Artikel 2.1

 • 1 Een aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de wet of een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de wet geschiedt door het indienen van een volledig ingevuld formulier of elektronische informatiedrager dat in ieder geval de in dit artikel genoemde elementen bevat, zoals opgenomen in het corresponderende deel van de bijlage bij deze regeling.

 • 2 De aanvraag van een vergunning tot het uitoefenen van het horecabedrijf of het slijtersbedrijf door natuurlijke personen of rechtspersonen, met uitzondering van een paracommerciële rechtspersoon als bedoeld in artikel 1 van de wet bevat de in Model A van de bijlage genoemde elementen, een en ander vergezeld van de benodigde verklaringen.

 • 3 De aanvraag van een vergunning tot het uitoefenen van het horecabedrijf door een paracommerciële rechtspersoon als bedoeld in artikel 1 van de wet bevat de in Model B van de bijlage genoemde elementen.

Artikel 2.2

 • 1 Een besluit tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de wet wordt gesteld op een formulier dat overeenkomt met het daartoe als model D-1 van de bijlage opgenomen model indien het horecabedrijf of het slijtersbedrijf wordt uitgevoerd door natuurlijke personen of rechtspersonen, met uitzondering van paracommerciële rechtspersonen.

 • 2 Een besluit tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de wet wordt gesteld op een formulier dat overeenkomt met het daartoe als model D-2 van de bijlage opgenomen model indien het horecabedrijf wordt uitgeoefend door een paracommerciële rechtspersoon.

Hoofdstuk 3. Toezicht

Artikel 3.1

Met het toezicht op de naleving van het bij en krachtens de Alcoholwet bepaalde zijn belast de ambtenaren van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

Artikel 3.2

Artikel 3.3

De ambtenaren, bedoeld in artikel 3.2, tweede lid:

 • a. hebben met goed gevolg het examen toezichthouder Alcoholwet afgelegd dat voldoet aan de eisen zoals vastgesteld door de examencommissie Drank- en Horecawet van de Stichting Exameninstelling Toezicht en Handhaving, gevestigd te Amersfoort; en

 • b. beschikken over een aanwijzing door de Minister van Justitie en Veiligheid als buitengewoon opsporingsambtenaar op grond van artikel 142 van het Wetboek van Strafvordering.

Artikel 3.4

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Artikel 3.3, aanhef en onderdeel a, is niet van toepassing op:

 • a. een ambtenaar die voor 1 januari 2015 als toezichthouder op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de wet was aangewezen en sindsdien onafgebroken deze functie heeft uitgeoefend;

 • b. een ambtenaar die in 2013 of 2014 met goed gevolg het examen toezichthouder Drank- en Horecawet heeft afgelegd dat voldeed aan de eisen zoals vastgesteld door de examencommissie van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, en voor 1 januari 2016 is aangewezen als toezichthouder op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de wet.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2022, 28792, datum inwerkingtreding 01-11-2022, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-07-2021.

 • b. een ambtenaar die in 2013 of 2014 met goed gevolg het examen toezichthouder Drank- en Horecawet heeft afgelegd dat voldeed aan de eisen zoals vastgesteld door de examencommissie van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, en voor 1 januari 2016 is aangewezen als toezichthouder op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de wet;

 • c. een ambtenaar die voor 1 juli 2021 met goed gevolg het examen toezichthouder Drank- en Horecawet heeft afgelegd dat voldeed aan de eisen zoals vastgesteld door de examencommissie Drank- en Horecawet van de Stichting Exameninstelling Toezicht en Handhaving, gevestigd te Amersfoort.

Hoofdstuk 4. Wijzigingen andere regelingen

Artikel 4.1

[Red: Wijzigt de Regeling bewijsstukken sociale hygiëne Drank- en Horecawet 2015.]

Artikel 4.2

[Red: Aanwijzingsregeling toezichthoudende ambtenaren en ambtenaren met specifieke uitvoeringstaken op grond van SZW wetgeving.]

Artikel 4.3

[Red: Wijzigt de Aanwijzingsregeling willekeurige afschrijving en investeringsaftrek milieu-investeringen 2009.]

Artikel 4.6

[Red: Wijzigt de Regeling indicatieve vaststelling reikwijdte Dienstenwet.]

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

P. Blokhuis

Model A. als bedoeld in artikel 2.1, tweede lid

De aanvraag ter verkrijging van een vergunning op grond van artikel 3 van de Alcoholwet voor het uitoefenen van een horecabedrijf of slijtersbedrijf door natuurlijke personen of rechtspersonen, met uitzondering van een paracommerciële rechtspersoon als genoemd in artikel 1 van de Alcoholwet, bevat de volgende elementen.

 • 1. De vergunning wordt aangevraagd voor de uitoefening van

  • □. het horecabedrijf

  • □. het slijtersbedrijf

 • 2. Ondernemingsvorm

  • □. Natuurlijk(e) persoon/personen

  • □. Rechtspersoon/rechtspersonen

  Kvk-nummer of vestigingsnummer:

  Indien er sprake is van een rechtspersoon, de handelsnaam invullen:

 • 3. Natuurlijk(e) persoon/personen

  Ondernemer 1:

  • a. Naam en voornamen:

  • b. Straatnaam en huisnummer:

  • c. Postcode en plaatsnaam:

  • d. Telefoonnummer:

  • e. Geboortedatum:

  • f. Geboorteplaats:

  • □. Ondernemer I beschikt over een verklaring sociale hygiëne.

  • □. Ondernemer I verklaart op geen enkele wijze bemoeienis te hebben met de bedrijfsvoering of de exploitatie van het horecabedrijf of het slijtersbedrijf waarvoor de vergunning wordt aangevraagd. Dit wordt door de vergunninghouder bevestigd in een schriftelijke verklaring.

  Ondernemer 2:

  • a. Naam en voornamen:

  • b. Straatnaam en huisnummer:

  • c. Postcode en plaatsnaam:

  • d. Telefoonnummer:

  • e. Geboortedatum:

  • f. Geboorteplaats:

  • □. Ondernemer 2 beschikt over een verklaring sociale hygiëne.

  • □. Ondernemer 2 verklaart op geen enkele wijze bemoeienis te hebben met de bedrijfsvoering of de exploitatie van het horecabedrijf of het slijtersbedrijf waarvoor de vergunning wordt aangevraagd. Dit wordt door de vergunninghouder bevestigd in een schriftelijke verklaring.

 • 4. Rechtspersoon/rechtspersonen

  Rechtspersoon A:

  • a. Naam:

  • b. Vestigingsplaats:

  Rechtspersoon B:

  • a. Naam:

  • b. Vestigingsplaats:

 • 5. Namen van de bestuursleden van de rechtspersoon/rechtspersonen

  Bestuurslid 1:

  • a. Naam en voornamen:

  • b. Straatnaam en huisnummer:

  • c. Postcode en plaatsnaam:

  • d. Telefoonnummer:

  • e. Geboortedatum:

  • f. Geboorteplaats:

  • □. Bestuurslid 1 beschikt over een verklaring sociale hygiëne.

  • □. Bestuurslid 1 verklaart op geen enkele wijze bemoeienis te hebben met de bedrijfsvoering of de exploitatie van het horecabedrijf of het slijtersbedrijf waarvoor de vergunning wordt aangevraagd. Dit wordt door de vergunninghouder bevestigd in een schriftelijke verklaring.

  Bestuurslid 2:

  • a. Naam en voornamen:

  • b. Straatnaam en huisnummer:

  • c. Postcode en plaatsnaam:

  • d. Telefoonnummer:

  • e. Geboortedatum:

  • f. Geboorteplaats:

  • □. Bestuurslid 2 beschikt over een verklaring sociale hygiëne.

  • □. Bestuurslid 2 verklaart op geen enkele wijze bemoeienis te hebben met de bedrijfsvoering of de exploitatie van het horecabedrijf of het slijtersbedrijf waarvoor de vergunning wordt aangevraagd. Dit wordt door de vergunninghouder bevestigd in een schriftelijke verklaring.

 • 6. Adres van de inrichting waarvoor de vergunning moet gelden

  • a. Straatnaam en huisnummer:

  • b. Postcode en plaatsnaam:

 • 7. Omschrijving van de tot de inrichting behorende lokaliteiten, terrassen of slijtlokaliteiten waarvoor de vergunning moet gelden

  Plaats in de inrichting, eventuele benaming en oppervlakte in m2

  • a.

  • b.

  • c.

  • d.

  • □. De inrichting voldoet aan de eisen als genoemd in het Alcoholbesluit.

 • 8. De aanvraag heeft betrekking op:

  • □. De vestiging van een nieuw bedrijf

  • □. De overname van een bestaand bedrijf

  • □. Een wijziging van de ondernemingsvorm

  • □. Andere omstandigheden, namelijk:

 • 9. Is de inrichting voor het publiek geopend?

  • □. Ja

  • □. Nee

Aldus naar waarheid ingevuld op datum, te woonplaats, land.

Op grond van artikel 29, tweede lid, van de Alcoholwet, hoort bij deze vergunning een aanhangsel waarop de leidinggevenden van het horecabedrijf of slijtersbedrijf staan vermeld. Ten aanzien van een leidinggevende bij wie sprake is van een situatie als bedoeld in artikel 8, vierde lid, van de Alcoholwet, maakt de burgemeester daaromtrent een aantekening. Dit aanhangsel wordt gewijzigd bij toevoeging of wijziging van leidinggevenden. Voor het aanmelden van een leidinggevende wordt verwezen naar de bijlage behorende bij Model A.

Bijlage behorende bij Model A

Verklaring van een leidinggevende werkzaam in de inrichting

 • 1. Deze bijlage behoort bij een aanvraag ter verkrijging van een vergunning voor de uitoefening van:

  • □. het horecabedrijf

  • □. het slijtersbedrijf

 • 2. Gegevens van de inrichting waarvoor de vergunning geldt:

  • a. Naam:

  • b. Straatnaam en huisnummer:

  • c. Postcode en plaatsnaam:

 • 3. Persoonlijke gegevens

  • a. Naam en voornamen:

  • b. Straatnaam en huisnummer:

  • c. Postcode en plaatsnaam:

  • d. Telefoonnummer:

  • e. Geboortedatum:

  • f. Geboorteplaats:

  • □. beschikt over een verklaring sociale hygiëne

  Verklaart leiding te geven aan de uitoefening van het bedrijf met ingang van:

  Is in loondienst

  • □. Ja

  • □. Nee

   Is .. .. uren per week werkzaam in de inrichting.

Aldus naar waarheid ingevuld op datum, te woonplaats, land.

Model B. als bedoeld in artikel 2.1, derde lid

De aanvraag ter verkrijging van een vergunning op grond van artikel 3 van de Alcoholwet voor het uitoefenen van een horecabedrijf door een paracommerciële rechtspersoon als genoemd in artikel 1 van de Alcoholwet, bevat de volgende elementen.

 • 1. Rechtspersoon/rechtspersonen

  Rechtspersoon A:

  • a. Naam:

  • b. Vestigingsplaats:

  Rechtspersoon B:

  • a. Naam:

  • b. Vestigingsplaats:

 • 2. Kvk-nummer of vestigingsnummer:

 • 3. Namen van de bestuursleden van de rechtspersoon/rechtspersonen

  Bestuurslid 1:

  • a. Naam en voornamen:

  • b. Straatnaam en huisnummer:

  • c. Postcode en plaatsnaam:

  • d. Telefoonnummer:

  • e. Geboortedatum:

  • f. Geboorteplaats:

  Bestuurslid 2:

  • a. Naam en voornamen:

  • b. Straatnaam en huisnummer:

  • c. Postcode en plaatsnaam:

  • d. Telefoonnummer:

  • e. Geboortedatum:

  • f. Geboorteplaats:

 • 4. Adres van de inrichting waarvoor de vergunning moet gelden

  • a. Straatnaam en huisnummer:

  • b. Postcode en plaatsnaam:

 • 5. Omschrijving van de tot de inrichting behorende lokaliteiten en terrassen waarvoor de vergunning moet gelden

  Plaats in de inrichting, eventuele benaming en oppervlakte in m2

  • a.

  • b.

  • c.

  • d.

  • □. De inrichting voldoet aan de eisen als genoemd in het Alcoholbesluit.

 • 6. De aanvraag heeft betrekking op:

  • □. De vestiging van een nieuw bedrijf

  • □. Andere omstandigheden, namelijk:

 • 7. Het bestuur van de paracommerciële rechtspersoon heeft het reglement omtrent sociale hygiëne als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van Alcoholwet, vastgesteld op datum, te woonplaats, land.

  • □. Een kopie van het bestuursreglement is als bijlage bij de aanvraag verstrekt.

 • 8. De inrichting is voor het publiek geopend op:

  • □. Maandag van .. .. uur tot .. .. uur.

  • □. Dinsdag van .. .. uur tot .. .. uur.

  • □. Woensdag van .. .. uur tot .. .. uur.

  • □. Donderdag van .. .. uur tot .. .. uur.

  • □. Vrijdag van .. .. uur tot .. .. uur.

  • □. Zaterdag van .. .. uur tot .. .. uur.

  • □. Zondag van .. .. uur tot .. .. uur.

Gedurende de volgende dagen en tijdstippen wordt in de inrichting bedrijfsmatig of anders dan om niet alcoholhoudende drank verstrekt binnen de in de gemeentelijke verordening genoemde tijden.

Aldus naar waarheid ingevuld op datum, te woonplaats, land.

Op grond van artikel 29, tweede lid, van de Alcoholwet, hoort bij deze vergunning een aanhangsel waarop de leidinggevenden van het horecabedrijf staan vermeld. Dit aanhangsel wordt gewijzigd bij toevoeging of wijziging van leidinggevenden. Voor het aanmelden van een leidinggevende wordt verwezen naar de bijlage behorende bij Model B.

Bijlage behorende bij Model B

Verklaring van een leidinggevende werkzaam in de inrichting

 • 1. Deze bijlage behoort bij een aanvraag ter verkrijging van een vergunning voor de uitoefening van het paracommerciële horecabedrijf.

 • 2. Gegevens van de inrichting waarvoor de vergunning geldt:

  • a. Naam:

  • b. Straatnaam en huisnummer:

  • c. Postcode en plaatsnaam:

 • 3. Persoonlijke gegevens

  • a. Naam en voornamen:

  • b. Straatnaam en huisnummer:

  • c. Postcode en plaatsnaam:

  • d. Telefoonnummer:

  • e. Geboortedatum:

  • f. Geboorteplaats:

  • □. beschikt over een verklaring sociale hygiëne

Verklaart leiding te geven aan de uitoefening van het paracommerciële horecabedrijf met ingang van:

Aldus naar waarheid ingevuld op datum, te woonplaats, land.

Model C. als bedoeld in artikel 2.1, vierde lid

De aanvraag ter verkrijging van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Alcoholwet bevat ten minste de volgende elementen.

 • 1. Persoonlijke gegevens van de aanvrager:

  • a. Naam en voornamen:

  • b. Straatnaam en huisnummer:

  • c. Postcode en plaatsnaam:

  • d. Telefoonnummer:

  • e. Geboortedatum:

  • f. Geboorteplaats:

 • 2. Omschrijving van de locatie waar en de gelegenheid waarbij de aanvrager voornemens is zwak-alcoholhoudende drank te verstrekken:

  Locatie:

  Gelegenheid:

  • □. Het betreft een bijzondere gelegenheid van zeer tijdelijke aard voor een aaneengesloten periode van ten hoogste twaalf dagen.

 • 3. Voor welke dagen en welke tijdstippen wordt de ontheffing gevraagd?

  .. .. dag, datum,van .. .. uur tot .. .. uur.

  .. .. dag, datum,van .. .. uur tot .. .. uur.

  .. .. dag, datum,van .. .. uur tot .. .. uur.

  .. .. dag, datum,van .. .. uur tot .. .. uur.

  .. .. dag, datum,van .. .. uur tot .. .. uur.

  .. .. dag, datum,van .. .. uur tot .. .. uur.

  .. .. dag, datum,van .. .. uur tot .. .. uur.

  .. .. dag, datum,van .. .. uur tot .. .. uur.

  .. .. dag, datum,van .. .. uur tot .. .. uur.

  .. .. dag, datum,van .. .. uur tot .. .. uur.

  .. .. dag, datum,van .. .. uur tot .. .. uur.

  .. .. dag, datum,van .. .. uur tot .. .. uur.

 • 4. Persoonlijke gegevens van degene(n) onder wiens onmiddellijke leiding de verstrekking van zwak-alcoholhoudende drank zal plaatsvinden:

  Verantwoordelijke 1

  • a. Naam en voornamen:

  • b. Straatnaam en huisnummer:

  • c. Postcode en plaatsnaam:

  • d. Telefoonnummer:

  • e. Geboortedatum:

  • f. Geboorteplaats:

  • □. heeft de leeftijd van eenentwintig jaar bereikt.

  • □. is niet in enig opzicht van slecht levensgedrag.

  Verantwoordelijke 2

  • a. Naam en voornamen:

  • b. Straatnaam en huisnummer:

  • c. Postcode en plaatsnaam:

  • d. Telefoonnummer:

  • e. Geboortedatum:

  • f. Geboorteplaats:

  • □. heeft de leeftijd van eenentwintig jaar bereikt.

  • □. is niet in enig opzicht van slecht levensgedrag.

 • 5. Terugkerend evenement

  • □. Het betreft een jaarlijks terugkerende identieke bijzondere gelegenheid van zeer tijdelijke aard

  • □. De verstrekking van zwak-alcoholhoudende drank geschiedt telkenmale onder onmiddellijke leiding van dezelfde persoon of personen als hierboven genoemd.

Aldus naar waarheid ingevuld op datum, te woonplaats, land.

Model D-1. (vergunning) als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid

ALCOHOLWET

 

Vergunning

 

Gemeente:

 

Datum:

 

Kenmerk:

 

De burgemeester van bovengenoemde gemeente, gelet op artikel 3 van de Alcoholwet

 

BESLUIT

 

Vergunning te verlenen voor het uitoefenen van het horecabedrijf/het slijtersbedrijf

 

Aan:

 

Natuurlijk(e) persoon/personen

 

I

Naam en voornamen:

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

 

II

Naam en voornamen:

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

 

III

Naam en voornamen:

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

 

Rechtspersoon/rechtspersonen

 

I

Naam:

Vestigingsplaats:

 

II

Naam:

Vestigingsplaats:

 

In de inrichting gevestigd in het perceel:

 

Straatnaam en huisnummer:

Postcode en plaatsnaam:

 

De vergunning geldt voor de volgende lokaliteiten, terrassen of slijtlokaliteiten:

 

Plaats in de inrichting, eventuele benaming en oppervlakte in m²

 

a.

b.

c.

d.

 

Aan deze vergunning zijn de volgende beperkingen of voorschriften verbonden:

 

Op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken daartegen binnen zes weken na de dag waarop het besluit bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester.

 

De burgemeester,

 

DEZE VERGUNNING OF EEN AFSCHRIFT DAARVAN IS IN DE INRICHTING AANWEZIG

Model D-1 (aanhangsel) Alcoholwet

 

Aanhangsel bij de vergunning voor het uitoefenen van het horecabedrijf/het slijtersbedrijf

 

Gemeente:

 

Datum:

 

Kenmerk:

 

Leidinggevende I

 

Naam en voornamen:

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

 

Leidinggevende II

 

Naam en voornamen:

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

 

Leidinggevende III

 

Naam en voornamen:

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

 

Leidinggevende IV

 

Naam en voornamen:

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

 

Model D-2. (vergunning) als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid

ALCOHOLWET

 

Vergunning

 

Gemeente:

 

Datum:

 

Kenmerk:

 

De burgemeester van bovengenoemde gemeente, gelet op artikel 3 van de Alcoholwet

 

BESLUIT

 

Vergunning te verlenen voor het uitoefenen van het horecabedrijf/het slijtersbedrijf

 

Aan:

 

Natuurlijk(e) persoon/personen

 

I

Naam en voornamen:

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

 

II

Naam en voornamen:

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

 

III

Naam en voornamen:

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

 

Rechtspersoon/rechtspersonen

 

I

Naam:

Vestigingsplaats:

 

II

Naam:

Vestigingsplaats:

 

In de inrichting gevestigd in het perceel:

 

Straatnaam en huisnummer:

Postcode en plaatsnaam:

 

De vergunning geldt voor de volgende lokaliteiten, terrassen of slijtlokaliteiten:

 

Plaats in de inrichting, eventuele benaming en oppervlakte in m²

 

a.

b.

c.

d.

 

Aan deze vergunning zijn de volgende beperkingen of voorschriften verbonden:

 

Op grond van artikel 7.1 van de Algemene wet bestuursrecht kan degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken binnen zes weken na de dag waarop het besluit bekend is gemaakt, een beroepschrift indienen bij de administratieve rechter. Geen beroep bij de administratieve rechter kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijzen als bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht naar voren heeft gebracht.

 

De burgemeester,

 

DEZE VERGUNNING OF EEN AFSCHRIFT DAARVAN IS IN DE INRICHTING AANWEZIG

Model D-2 (aanhangsel) Alcoholwet – Paracommerciële rechtspersoon

 

Aanhangsel bij de vergunning voor het uitoefenen van het horecabedrijf/het slijtersbedrijf

 

Gemeente:

 

Datum:

 

Kenmerk:

 

Leidinggevende I

 

Naam en voornamen:

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

 

Leidinggevende II

 

Naam en voornamen:

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

 

Leidinggevende III

 

Naam en voornamen:

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

 

Leidinggevende IV

 

Naam en voornamen:

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

 
Naar boven