Mandaatbesluit regelgevende bevoegdheden defensie

Geraadpleegd op 17-06-2024.
Geldend van 01-04-1998 t/m 01-05-2021

Artikel 1. Regelgevende bevoegdheid

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Aan de Hoofddirecteur Personeel wordt mandaat verleend om namens de Minister van Defensie ministeriële regelingen vast te stellen als bedoeld in:

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2021, 22000, datum inwerkingtreding 05-05-2021, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-04-1998.

Artikel 2. Plaatsvervanging

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Bij afwezigheid of verhindering van de Hoofddirecteur Personeel treedt diens plaatsvervanger voor de duur van de afwezigheid of verhindering in diens plaats.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2021, 22000, datum inwerkingtreding 05-05-2021, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-04-1998.

Artikel 3. Ondertekening

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

De gemandateerde is gehouden in de ondertekening van stukken die op basis van mandaat worden ondertekend, het mandaat tot uitdrukking te laten komen door opneming van de volgende formule:

DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE

voor deze

DE HOOFDDIRECTEUR PERSONEEL

Handtekening van de betrokken gemandateerde

Naam van de gemandateerde

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2021, 22000, datum inwerkingtreding 05-05-2021, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-04-1998.

Artikel 4. Inwerkingtreding

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 april 1998.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2021, 22000, datum inwerkingtreding 05-05-2021, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-04-1998.

Artikel 5. Citeertitel

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit regelgevende bevoegdheden defensie.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2021, 22000, datum inwerkingtreding 05-05-2021, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-04-1998.

Naar boven