Tijdelijke regeling vergoeding quarantaine (TRVQ)

Geraadpleegd op 28-05-2024.
Geldend van 01-01-2021 t/m 22-04-2021

Tijdelijke regeling vergoeding quarantaine (TRVQ)

De Staatsecretaris van Defensie

Gelet op artikel 115 van het Algemeen militair ambtenarenreglement

Besluit:

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2021, 20078, datum inwerkingtreding 23-04-2021, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze aanhef. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2021.

Artikel 1. Begripsbepalingen

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • militair: de militaire ambtenaar in werkelijke dienst;

 • quarantaineplicht: preventieve afzondering om een mogelijke verspreiding van een ziekte of virus te beperken, gedurende een door het Hoofd Defensieonderdeel vooraf vastgestelde periode op een door de commandant te bepalen locatie.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2021, 20078, datum inwerkingtreding 23-04-2021, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2021.

Artikel 2. Aanspraak vergoeding

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Een militair heeft aanspraak op een vergoeding op grond van deze regeling gedurende de periode waarin aan hem een quarantaineplicht is opgelegd door het Hoofd Defensieonderdeel.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2021, 20078, datum inwerkingtreding 23-04-2021, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2021.

Artikel 3. Thuisquarantaine

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
 • 1 Bij een quarantaineplicht die thuis wordt doorgebracht, heeft de militair aanspraak op:

  • a. een vergoeding ter hoogte van € 20– voor elke werkdag en € 30,– voor elke zaterdag, zondag en feestdag; en

  • b. voor elke zaterdag, zondag en feestdag vier uren quarantaineverlof.

 • 2 De militair heeft de keuze om binnen een periode van 12 maanden de in het eerste lid onder b bedoelde verlofuren op te nemen in vrije tijd, dan wel in geld vergoed te krijgen. De vergoeding in geld per uur bedraagt 1/165 deel van het voor de militair geldende maandsalaris, bedoeld in de bijlage A van het Inkomstenbesluit militairen.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2021, 20078, datum inwerkingtreding 23-04-2021, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2021.

Artikel 4. Quarantaine op overige locaties

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
 • 1 Bij een quarantaineplicht die op overige locaties wordt doorgebracht, heeft de militair aanspraak op:

  • a. een vergoeding ter hoogte van € 60,– voor elke werkdag en € 90,– voor elke zaterdag, zondag en feestdag; en

  • b. voor elke zaterdag, zondag en feestdag acht uren quarantaineverlof.

 • 2 De militair heeft de keuze om binnen een periode van 12 maanden de in het eerste lid onder b bedoelde verlofuren op te nemen in vrije tijd, dan wel in geld vergoed te krijgen. De vergoeding in geld per uur bedraagt 1/165 deel van het voor de militair geldende maandsalaris, bedoeld in de bijlage A van het Inkomstenbesluit militairen.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2021, 20078, datum inwerkingtreding 23-04-2021, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2021.

Artikel 5. Samenloop

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Deze regeling is niet van toepassing indien er sprake is van samenloop met vergoedingen op grond van:

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2021, 20078, datum inwerkingtreding 23-04-2021, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2021.

Artikel 6. Pensioen

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

De vergoeding zoals bedoeld in artikel 3, eerste lid onder a, en artikel 4, eerste lid onder a, maakt deel uit van de berekeningsgrondslag pensioenen als bedoeld in artikel 23a, tweede lid onder b, tabel 3 onder f. van het Inkomstenbesluit militairen.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2021, 20078, datum inwerkingtreding 23-04-2021, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2021.

Artikel 7. Inwerkingtreding

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van publicatie van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2021.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2021, 20078, datum inwerkingtreding 23-04-2021, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2021.

Artikel 8. Citeertitel

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke regeling vergoeding quarantaine (TRVQ).

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2021, 20078, datum inwerkingtreding 23-04-2021, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2021.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Defensie

Voor deze

De Hoofddirecteur Personeel

P.F.M. Reesink

Schout-bij-nacht

Naar boven