Regeling tarieven Plantgezondheidswet

Geraadpleegd op 24-05-2024.
Geldend van 01-05-2023 t/m 11-01-2024

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 10 februari 2021, nr. WJZ/ 20038819, houdende vaststelling van de tarieven op basis van de Plantgezondheidswet (Regeling tarieven Plantgezondheidswet)

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op artikel 21 van de Plantgezondheidswet;

Besluit:

Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen en algemeen

Artikel 1

 • 1 In deze regeling wordt verstaan onder:

  • aanvrager: degene die de inspectie of overige werkzaamheden van de NVWA of van de keuringsdienst aanvraagt en voor zover het import betreft de importeur of diens douanevertegenwoordiger;

  • algemeen erkende feestdagen: Nieuwjaarsdag, Christelijke tweede Paas- en Pinksterdag, beide Kerstdagen, Hemelvaartsdag, dag waarop de verjaardag van de Koning wordt gevierd en 5 mei;

  • BKD: stichting Bloembollenkeuringsdienst, gevestigd te Lisse;

  • Commissie: Commissie van de Europese Unie;

  • GN-code: code als bedoeld in bijlage I van verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (PbEG 1987, L 256);

  • KCB: stichting Kwaliteits-Controle-Bureau, gevestigd te Zoetermeer;

  • keuringsdienst: KCB, BKD, Naktuinbouw of NAK;

  • kwaliteitsinspecties: inspecties van planten en plantaardige producten op grond van de Landbouwkwaliteitswet of de Zaaizaad- en plantgoedwet;

  • lidstaat: tot de Europese Unie behorende staat, waarvan uitgezonderd de Franse Overzeese Departementen, de Canarische eilanden, Ceuta en Melilla;

  • Minister: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

  • NAK: stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen, gevestigd te Emmeloord;

  • Naktuinbouw: stichting Nederlandse Algemene Kwaliteitsdienst Tuinbouw, gevestigd te Roelofarendsveen;

  • NVWA: Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit;

  • openingstijd: periode van maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van algemeen erkende feestdagen, van 07.00 uur tot 18.00 uur;

  • partij: aantal van een zending deel uitmakende eenheden van een product, herkenbaar aan de homogene samenstelling en oorsprong;

  • spoedbemonstering: bemonstering waarvoor een snelst mogelijke behandeling geldt;

  • spoedonderzoek: onderzoek waarvoor een snelst mogelijke behandeling geldt;

  • uitvoeringsverordening 2019/2072: Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2072 van de Commissie van 28 november 2019 tot vaststelling van eenvormige voorwaarden voor de uitvoering van Verordening (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement en de Raad, wat betreft beschermende maatregelen tegen plaagorganismen bij planten, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 690/2008 van de Commissie en tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2018/2019 van de Commissie (PbEU 2019, L 319);

  • verordening 1756/2004: Verordening (EG) nr. 1756/2004 van de Commissie van 11 oktober 2004 tot vaststelling van de gedetailleerde voorwaarden inzake de vereiste aanwijzingen en de criteria inzake type en niveau van de beperking van de fytosanitaire controles op bepaalde in bijlage V, deel B, van Richtlijn 2000/29/EG van de Raad genoemde planten, plantaardige producten of andere materialen (PbEG L 316);

  • verordening 2019/829: Verordening (EU) van de Commissie van 14 maart 2019 tot aanvulling van Verordening (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement en de Raad betreffende beschermende maatregelen tegen plaagorganismen bij planten, waarbij de lidstaten toestemming wordt verleend om in tijdelijke afwijkingen te voorzien ten behoeve van officiële tests, wetenschappelijke of onderwijskundige doeleinden, proefnemingen, selectiewerkzaamheden of veredeling (PbEU 2019, L 137);

  • verordening 2021/127: Uitvoeringsverordening (EU) 2021/127 van de Commissie van 3 februari 2021 tot vaststelling van vereisten voor het in de Unie binnenbrengen van houten verpakkingsmateriaal voor het vervoer van bepaalde goederen van oorsprong uit bepaalde derde landen en voor de fytosanitaire controle van dergelijk materiaal, en tot intrekking van Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/1137 (Pb EU 2021, L 40);

  • wet: Plantgezondheidswet;

  • zending: hoeveelheid goederen vallend onder hetzelfde officiële certificaat, dezelfde officiële verklaring of hetzelfde andere document, die met hetzelfde vervoermiddel worden vervoerd en vanuit hetzelfde grondgebied of derde land komen.

Hoofdstuk 2. Tarieven van de NVWA

§ 2.1. Inspecties en overige werkzaamheden

Artikel 2

 • 1 Voor het verrichten van fytosanitaire werkzaamheden ten behoeve van voor import, export, doorvoer en in het handelsverkeer aangeboden zendingen respectievelijk voor aanvullende controles als bedoeld in artikel 79, tweede lid, onder c, van verordening 2017/625 wordt de aanvrager respectievelijk de aanvullend gecontroleerde het volgende tarief in rekening gebracht:

  • a. per inspectieaanvraag een basistarief indien de werkzaamheden op verzoek worden verricht tijdens openingstijd, vermeerderd met een tarief per kwartier

  • b. per inspectieaanvraag een basistarief indien de werkzaamheden op verzoek worden verricht buiten openingstijd, vermeerderd met een tarief:

   • 1°. als de inspectie niet langer duurt dan 3 uur;

   • 2°. vermeerderd met een tarief per kwartier voor zover de inspectie langer duurt dan 3 uur.

 • 2 Voor de afgifte van een fytosanitair certificaat en het verrichten van het eindonderzoek ten behoeve van dat certificaat wordt de aanvrager het volgende tarief in rekening gebracht:

  • a. in het geval het werkzaamheden betreft die, als het niet de in de aanhef genoemde specifieke fytosanitaire activiteiten zouden betreffen, door het KCB zouden worden verricht, de tarieven bedoeld in artikel9, 16, 17, tweede lid, 18, 19 en 20, waarbij artikel 21 van overeenkomstige toepassing is;

  • b. in het geval het werkzaamheden betreft die, als het niet de in de aanhef genoemde specifieke fytosanitaire activiteiten zou betreffen, door de BKD zouden worden verricht, de tarieven bedoeld in artikel 22, 27 en 31, waarbij de artikelen 23 en 32 van overeenkomstige toepassing zijn;

  • c. in het geval het werkzaamheden betreft die, als het niet de in de aanhef genoemde specifieke fytosanitaire activiteiten zou betreffen, door de Naktuinbouw zouden worden verricht, de tarieven bedoeld in artikel 33, 36, 38, 39 en 40, waarbij de artikelen 34 en 41 van overeenkomstige toepassing zijn;

  • d. in het geval het werkzaamheden betreft die, als het niet de in de aanhef genoemde specifieke fytosanitaire activiteiten zou betreffen, door de NAK zouden worden verricht, de tarieven als bedoeld in artikel42, 45, tweede lid, 46, 47 en 48, waarbij de artikelen 43 en 52 van overeenkomstige toepassing zijn.

 • 3 Indien een aanvullende officiële controle als bedoeld in het eerste lid digitaal plaatsvindt, wordt een bedrag in rekening gebracht voor een controle op een digitale terugmelding.

Artikel 3

 • 1 Voor het afgeven van een instructie voor invoervergunning welke noodzakelijk is voor de afgifte van een fytosanitair certificaat bij een zending waarvoor een derde land een importvergunning heeft afgegeven, wordt de aanvrager een tarief in rekening gebracht.

 • 2 Voor het verrichten van officiële controles aan grenscontroleposten ten behoeve van overlading als bedoeld in artikel 51, eerste lid, van verordening 2017/625 en voor aanvullende controles als bedoeld in artikel 79, tweede lid, onder c, van verordening 2017/625 wordt de aanvrager het volgende tarief in rekening gebracht:

  • a. een basistarief per controle indien de werkzaamheden worden verricht tijdens openingstijd, vermeerderd met een tarief per kwartier;

  • b. een basistarief per controle indien de werkzaamheden worden verricht buiten openingstijd, vermeerderd met een tarief:

   • 1°. als de controle niet langer duurt dan 3 uur;

   • 2°. per kwartier voor zover de controle langer duurt dan 3 uur;

  • c. een bedrag per zending voor administratieve documentencontrole.

  • d. Indien een aanvullende officiële controle als bedoeld in het eerste lid digitaal plaatsvindt, wordt een bedrag in rekening gebracht voor een controle op een digitale terugmelding.

Artikel 4

Indien degene die voor het verrichten van werkzaamheden desgevraagd op een bepaald tijdstip en op een bepaalde plaats aanwezig is, maar de werkzaamheden door omstandigheden buiten toedoen van de met deze werkzaamheden belaste persoon, niet kunnen worden verricht, wordt de aanvrager als kosten een bedrag in rekening gebracht:

Artikel 5

Voor het op verzoek intrekken van een teeltverbod als bedoeld in artikel 8 van de Plantgezondheidswet voorafgaande aan de eindtermijn van dat verbod, wordt de aanvrager voor de administratieve afhandeling een tarief in rekening gebracht.

§ 2.2. Laboratoriumonderzoek

Artikel 6

Indien in het kader van de werkzaamheden, bedoeld in artikel 2, laboratoriumonderzoek noodzakelijk is, wordt de aanvrager boven de in dat artikel genoemde tarief een bedrag per genomen monster in rekening gebracht.

§ 2.3. Certificaten, vergunningen en ontheffingen

Artikel 7

Voor het ten kantore waarmerken van certificaten ten behoeve van niet-inspectieplichtige zendingen wordt de aanvrager per certificaat een bedrag in rekening gebracht.

Artikel 8

 • 1 Voor de behandeling en afhandeling van een verzoek om ontheffing als bedoeld in artikel 10 Van de wet voor de toestemmingen als bedoeld in artikel 5 en 7 van Verordening 2019/829, waaronder zo nodig een aanwijzing als bedoeld in artikel 11 van de wet, of een verzoek om aanwijzing als bedoeld in artikel 11 van de wet wordt de verzoeker per verzoek een bedrag in rekening gebracht, vermeerderd met een bedrag indien een risicobeoordeling is uitgevoerd. Voor het uitvoeren van een aan de beoordeling van het verzoek verbonden verificatieaudit wordt een bedrag per bezoek, vermeerderd met een bedrag per kwartier die aan de audit en de auditrapportage is besteed, in rekening gebracht.

 • 2 Indien een initiële risicoanalyse wordt uitgevoerd, wordt een basistarief per bezoek vermeerderd met een tarief per kwartier in rekening gebracht. Indien sprake is van kosten van derden, worden deze, in aanvulling op de in dit lid genoemde tarieven, in rekening gebracht.

 • 3 In afwijking van het eerste lid wordt voor een geringe wijziging van een ontheffing als bedoeld in artikel 10 van de wet en een aanwijzing als bedoeld in artikel 11 van de wet een bedrag in rekening gebracht.

 • 4 Indien het voor de beoordeling van de in het eerste lid bedoelde ontheffing nodig is het betreffende materiaal te toetsen op de aanwezigheid van schadelijke organismen, wordt de aanvrager voor deze toetsing een bedrag per monster in rekening gebracht.

 • 5 Voor toezicht op de naleving van de voorwaarden verbonden aan de in het eerste lid bedoelde ontheffing en aanwijzing, wordt de verzoeker een bedrag per bezoek in rekening gebracht, vermeerderd met een bedrag per kwartier die aan de audit en de auditrapportage is besteed.

 • 6 Voor de behandeling van een aanvraag van een vergunning als bedoeld in artikel 6, tweede en derde lid, van Verordening 2019/829 wordt de aanvrager een bedrag in rekening gebracht.

Artikel 8a

 • 1 Voor controles op afstand om met Naam, Adres en Woonplaats voorbedrukte exportcertificaten op voorraad te mogen hebben wordt de aanvrager per controle een bedrag in rekening gebracht.

 • 2 Voor het databeheer van fytosanitaire exporteisen wordt een bedrag per aangevraagd certificaat in rekening gebracht.

 • 3 Voor het databeheer van fytosanitaire importeisen wordt een bedrag per zending in rekening gebracht.

Hoofdstuk 3. Tarieven van het KCB

§ 3.1. Inspecties en overige werkzaamheden

Artikel 9

Als vergoeding van de kosten voor het verrichten van fytosanitaire werkzaamheden ten behoeve van voor import, export, doorvoer en in het handelsverkeer aangeboden zendingen, met uitzondering van de in artikel 21, zesde lid, van de wet bedoelde werkzaamheden, alsmede voor aanvullende controles als bedoeld in artikel 79, tweede lid, onder c, van verordening 2017/625 en voor invoercontroles op gebruikte land- en bosbouwmachines, zijnde materialen als bedoeld in artikel 11 en Bijlage XI, deel A, van uitvoeringsverordening 2019/2072, wordt de aanvrager het volgende tarief in rekening gebracht:

 • a. indien de werkzaamheden op verzoek worden verricht op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag of vrijdag in de periode van 06.00 uur tot 20.00 uur een starttarief per inspectieaanvraag vermeerderd met een tarief per minuut;

 • b. indien de werkzaamheden op verzoek worden verricht op zaterdag of op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag of vrijdag in een andere periode dan de periode bedoeld in onderdeel a, een starttarief per inspectieaanvraag vermeerderd met een tarief per minuut;

 • c. indien de werkzaamheden op verzoek worden verricht op zondag of op een algemeen erkende feestdag, een starttarief per inspectieaanvraag vermeerderd met een tarief per minuut;

 • d. een tarief voor de controle van documenten per importzending;

 • e. een tarief voor de controle van de aangifte in CLIENT Import en vervoersdocumenten bij een verlegde inspectie per importzending;

 • f. indien een exportcertificaat, code of document ter waarmerking van een elektronisch certificaat of document is aangevraagd via e-CertNL, een bedrag voor de afgifte van het certificaat, de code of het document.

Artikel 10

 • 1 Voor inspectie van snijbloemen, waarvoor de Commissie conform artikel 2 van de verordening nr. 1756/2004 verlaagde inspectiefrequenties bij import heeft vastgesteld, zoals opgenomen in bijlage I bij deze regeling, wordt de aanvrager, in afwijking van artikel 9, het volgende tarief in rekening gebracht bij gewenste afhandeling van de inspectie op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag of vrijdag in de periode van 06.00 uur tot 20.00 uur:

  • a. een tarief per zending voor de controle van documenten;

  • b. per partij een tarief per 1.000 stelen, waarbij het aantal stelen naar boven wordt afgerond in eenheden van 1.000, welk tarief is gerelateerd aan de door de Commissie vastgestelde inspectiefrequentie, met een minimumtarief en een maximumtarief per partij, zoals weergegeven in de onderstaande tabel:

  Inspectiepercentage

  Tarief per 1000 stelen

  Minimum tarief Per partij

  Maximum tarief Per partij

  1%

  € 0,03

  € 0,30

  € 3,00

  3%

  € 0,09

  € 0,90

  € 9,00

  5%

  € 0,14

  € 1,40

  € 14,00

  10%

  € 0,28

  € 2,80

  € 28,00

  15%

  € 0,42

  € 4,20

  € 42,00

  25%

  € 0,71

  € 7.10

  € 71,00

  35%

  € 0,99

  € 9,90

  € 99,00

  50%

  € 1,42

  € 14,20

  € 142,00

  75%

  € 2,12

  € 21,20

  € 212,00

 • 2 Op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag of vrijdag van 20.00 uur tot 06.00 uur en op zaterdag wordt het tarief van het eerste lid, onderdeel b, verhoogd met 50%, waarbij naar boven wordt afgerond tot twee cijfers achter de komma.

 • 3 Op zondag of op een algemeen erkende feestdag wordt het tarief van het eerste lid, onderdeel b, verhoogd met 100%, waarbij naar boven wordt afgerond tot twee cijfers achter de komma.

 • 4 Voor een inspectieaanvraag met betrekking tot een partij die deel uitmaakte van een reeds gekeurde zending, wordt de aanvrager het tarief bedoeld in artikel 9 in rekening gebracht.

Artikel 11

 • 1 Voor inspectie van groenten en fruit, wortel en knolgewassen waarvoor de Commissie conform artikel 2 van verordening 1756/2004 verlaagde inspectiefrequenties bij import heeft vastgesteld, zoals opgenomen in bijlage I bij deze regeling, wordt de aanvrager, in afwijking van artikel 9, het volgende tarief in rekening gebracht bij gewenste afhandeling van de inspectie op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag of vrijdag in de periode van 06.00 uur tot 20.00 uur:

  • a. een tarief per zending voor de controle van documenten;

  • b. per partij een tarief per ton, waarbij het gewicht van de partij naar boven wordt afgerond in tonnen, welk tarief is gerelateerd aan de door de Commissie vastgestelde inspectiefrequentie, met een minimumtarief per partij, zoals weergegeven in de onderstaande tabel:

  Inspectiepercentage

  Tarief per ton

  Minimumtarief per partij

  1%

  € 0,01

  € 0,25

  3%

  € 0,04

  € 1,00

  5%

  € 0,06

  € 1,50

  7%

  € 0,09

  € 2,25

  10%

  € 0,13

  € 3,25

  15%

  € 0,19

  € 4,75

  20%

  € 0,26

  € 6,50

  25%

  € 0,32

  € 8,00

  35%

  € 0,45

  € 11,25

  50%

  € 0,64

  € 16,00

  75%

  € 0,96

  € 24,00

 • 2 Op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag of vrijdag van 20.00 uur tot 06.00 uur en op zaterdag wordt het tarief van het eerste lid, onderdeel b, verhoogd met 50%, waarbij naar boven wordt afgerond tot twee cijfers achter de komma.

 • 3 Op zondag of op een algemeen erkende feestdag wordt het tarief van het eerste lid, onderdeel b, verhoogd met 100%, waarbij naar boven wordt afgerond tot twee cijfers achter de komma.

 • 4 Voor een inspectieaanvraag met betrekking tot een partij die deel uitmaakte van een reeds gekeurde zending, wordt de aanvrager het tarief bedoeld in artikel 9 in rekening gebracht.

Artikel 12

Als vergoeding van de kosten voor het verrichten van monitoringwerkzaamheden en overige werkzaamheden in het kader van de door of namens de minister afgegeven of af te geven erkenningen voor de export naar derde landen waar bilaterale afspraken mee zijn gemaakt op grond waarvan fytosanitaire voorwaarden van toepassing zijn met betrekking tot vruchtgroenten, uien en hardfruit, wordt de aanvrager van deze erkenning, afhankelijk van de uit te voeren werkzaamheden, een of meer van de volgende tarieven in rekening gebracht:

 • a. een basistarief;

 • b. een tarief per minuut;

 • c. een tarief per val zijnde:

  • 1°. medfly vallen;

  • 2°. AFM vallen bij exporteurs.

 • d. controlebezoek teeltlocaties paprika bestemming USA.

Artikel 13

Voor het verlenen van een erkenning voor de afgifte van plantenpaspoorten wordt de aanvrager het volgende tarief in rekening gebracht:

 • a. een starttarief;

 • b. een tarief voor de registratie;

 • c. een tarief voor de contractbeoordeling;

 • d. een tarief voor de bedrijfscontrole administratie.

Artikel 13a

Voor het verlenen van een erkenning voor een bedrijfscontrolesysteem wordt de aanvrager het volgende tarief in rekening gebracht:

 • a. voor een audit erkenning bedrijfscontrole systeem;

 • b. voor een audit erkenning bedrijfscontrole systeem bij gekoppeld bedrijf, een starttarief vermeerderd met een tarief per minuut;

 • c. voor corrigerende maatregelen, een starttarief vermeerderd met een tarief per minuut;

 • d. voor een tussentijdse inspectie op de administratie conform de eisen van de erkenning, een starttarief vermeerderd met een tarief per minuut.

Artikel 14

 • 1 Het controlepercentage voor houten verpakkingsmateriaal van zendingen van oorsprong uit China, Wit-Rusland en India met GN-code 2514 00 00, 2515, 2516, 4401, 4415, 6801, 6802, 6803, 6907 of 7606 is 15%.

 • 2 Als vergoeding voor de kosten van fytosanitaire werkzaamheden voor de zendingen, bedoeld in het eerste lid, wordt de aanvrager een tarief per ton in rekening gebracht, waarbij het gewicht van de zending naar boven wordt afgerond in tonnen, met een minimum en een maximum per zending.

 • 3 Voor verwerking van inspectieaanvragen voor houten verpakkingsmateriaal als bedoeld in verordening 2021/127 van zendingen van oorsprong uit China, Wit-Rusland of India die niet via CLIENT Import worden aangemeld, wordt naast het tarief, bedoeld in het tweede lid, een tarief per zending in rekening gebracht.

Artikel 15

In het geval de verlaagde inspectiefrequenties bij import zoals opgenomen in bijlage I bij deze regeling, afwijken van de verlaagde inspectiefrequenties bij import zoals opgenomen in de lijst, bedoeld in artikel 2, tweede lid, van verordening 1756/2004, gelden de verlaagde inspectiefrequenties zoals opgenomen in de hiervoor bedoeld lijst.

Artikel 16

Voor de verwerking van inspectieaanvragen die niet via E-CertNL of CLIENT Import worden aangemeld wordt naast het tarief, bedoeld in de artikelen 9 tot en met 14, een basistarief per zending in rekening gebracht, vermeerderd met een tarief per te exporteren of te importeren partij.

Artikel 17

 • 1 Indien de overeenstemmingscontroles en materiële controles als bedoeld in artikel 49 overeenkomstig artikel 53, eerste lid, onder c, van verordening 2017/625 in een andere lidstaat plaatsvinden, wordt de aanvrager voor de controle van documenten een tarief per zending in rekening gebracht.

 • 2 Voor op verzoek van de aanvrager door de keuringsdienst afgegeven document, ter facilitering van de fytosanitaire exportcertificering van een zending planten of plantaardig producten door een andere lidstaat dan de lidstaat van herkomst, wordt bij de aanvrager per document een tarief per zending in rekening gebracht.

Artikel 17a

 • 1 In het kader van de Pilot NVWA erkenning gebruik voorraadregister e-CertNL voor voorraad- en veldinspectie wordt de aanvrager een tarief in rekening gebracht voor:

  • a. systeemcontrole;

  • b. aan- en afmelden.

 • 2 Voor het beoordelen van een verbeterplan in het kader van een erkenningsregeling NVWA wordt de beoordeelde een starttarief vermeerderd met een tarief per minuut in rekening gebracht.

Artikel 18

Indien degene die voor het verrichten van werkzaamheden, bedoeld in de artikelen 10 tot en met 14, desgevraagd op een bepaald tijdstip en op een bepaalde plaats aanwezig is, maar de werkzaamheden door omstandigheden buiten toedoen van de met deze werkzaamheden belaste persoon, niet kunnen worden verricht, of indien minder zendingen of partijen gereed staan voor inspectie dan waarop de inspectieaanvraag betrekking heeft, wordt de aanvrager een tarief in rekening gebracht.

§ 3.2. Laboratoriumonderzoek

Artikel 19

 • 2 In afwijking van het eerste lid, wordt, in plaats van het in artikel 6 bedoelde tarief, voor laboratoriumonderzoek naar Ditylenchus dipsaci in Allium spp. het tarief vermeerderd met het tarief bedoeld in artikel 39 per uitgevoerd onderzoek.

 • 3 In afwijking van het eerste lid wordt voor laboratoriumonderzoek naar Radopholus similis in potplanten het tarief bedoeld in artikel 39 in rekening gebracht per uitgevoerd onderzoek.

§ 3.3. Certificaten

Artikel 20

 • 1 Voor het waarmerken en het afgeven van een exportcertificaat ten behoeve van inspectieplichtige zendingen alsook niet-inspectieplichtige zendingen, wordt de aanvrager per certificaat een tarief in rekening gebracht.

 • 2 Voor het op verzoek afleggen van een bedrijfsbezoek ter waarmerking van certificaten, wordt de aanvrager het starttarief bedoeld in artikel 9, onderdelen a, b of c, per bedrijfsbezoek in rekening gebracht.

 • 3 Voor het afgeven van een document ten behoeve van handel binnen de Europese Unie, wordt de aanvrager per document een tarief in rekening gebracht.

§ 3.4. Betaling en invordering

Artikel 21

Voor de door het KCB, op grond van deze regeling, verzonden nota’s geldt een betalingstermijn van veertien dagen, gerekend vanaf de datering van de nota’s.

Hoofdstuk 4. Tarieven van de BKD

§ 4.1. Inspecties en overige werkzaamheden

Artikel 22

 • 1 Voor het verrichten van fytosanitaire werkzaamheden ten behoeve van voor import, export en in het handelsverkeer aangeboden zendingen, met uitzondering van de in artikel 21, zesde lid, van de wet bedoelde werkzaamheden, wordt de aanvrager het volgende tarief in rekening gebracht:

  • a. indien de werkzaamheden op verzoek worden verricht op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag of vrijdag in de periode van 8.00 uur tot 17.00 uur, een basistarief per inspectieaanvraag vermeerderd met een tarief per minuut;

  • b. indien de werkzaamheden op verzoek worden verricht op een specifiek tijdstip op een dag en in de periode bedoeld in onderdeel a, een basistarief per inspectieaanvraag vermeerderd met een tarief per minuut;

  • c. indien de werkzaamheden op verzoek worden verricht op een dag en in de periode bedoeld in onderdeel a en de werkzaamheden worden aangevraagd of gewijzigd na 15.30 uur op de werkdag voorafgaand aan de verzochte inspectiedag, een basistarief per inspectieaanvraag vermeerderd met een tarief per minuut;

  • d. indien de werkzaamheden op verzoek worden verricht op zaterdag of op maandag dinsdag, woensdag, donderdag of vrijdag in een andere periode dan de periode bedoeld in onderdeel a, een basistarief per inspectieaanvraag vermeerderd met een tarief per minuut;

  • e. indien de werkzaamheden op verzoek worden verricht op zondag of op een algemeen erkende feestdag, met uitzondering van 5 mei, een basistarief per inspectieaanvraag vermeerderd met een tarief per minuut;

  • f. indien een exportcertificaat is aangevraagd via e-CertNL, een tarief voor de afgifte van het certificaat vermeerderd met een tarief per certificaat voor het uitwisselen van fytosanitaire gegevens via het Ketenregister ten behoeve van de elektronische afgifte van het exportcertificaat;

  • g. indien Centraal Waarmerken van een fytosanitair document wordt aangevraagd door een Ketenregister-fullgebruiker, een tarief per certificaat;

  • h. indien een exporteur naar een of meer derde landen exporteert een jaarlijks tarief per exporteur.

 • 2 Voor het verrichten van overige fytosanitaire werkzaamheden anders dan die bedoeld in dit hoofdstuk, gelden de tarieven bedoeld in het eerste lid.

Artikel 23

Bedrijven die fytosanitaire inspectieaanvragen bij de BKD indienen, wordt jaarlijks voor registratie een tarief in rekening gebracht, tenzij zij reeds een registratie tarief in het kader van kwaliteitsinspecties hebben betaald.

Artikel 24

Indien de BKD inspecties verricht op een locatie waar producten ter keuring worden aangeboden waarvoor verlaagde inspectiefrequenties bij import gelden, zoals bedoeld in artikel 11 tot en met 14, gelden de tarieven bedoeld in artikel 11, 12, 13 of 14.

Artikel 25

Voor het onderzoek naar PSTVd in Dahlia wordt de aanvrager het volgende tarief in rekening gebracht:

 • a. een tarief per monster (steekproef 40 knollen);

 • b. een tarief per monster (steekproef 60 knollen, partijen groter dan 200 knollen).

Artikel 27

Indien degene die voor het verrichten van werkzaamheden, bedoeld in artikel 22, desgevraagd op een bepaald tijdstip en op een bepaalde plaats aanwezig is, maar de werkzaamheden door omstandigheden buiten toedoen van de met deze werkzaamheden belaste persoon niet kunnen worden verricht, wordt de aanvrager een tarief in rekening gebracht:

§ 4.2. Laboratoriumonderzoek

Artikel 29

Indien ten behoeve van het vervroegd vrijgeven van percelen waarvoor een teeltverbod in verband met een geconstateerde besmetting met Ditylenchus dipsaci geldt, onderzoek wordt uitgevoerd, wordt de aanvrager het volgende tarief in rekening gebracht:

 • a. ten behoeve van de administratieve afhandeling van een verzoek, een tarief per perceel waarvoor een teeltverbod geldt;

 • b. ten behoeve van de monsterneming, uitgevoerd door de keurmeester, een tarief per minuut, met een minimum tarief per monster;

 • c. ten behoeve van het vervoer van grondmonsters naar het laboratorium, een tarief per rit, en

 • d. ten behoeve van het laboratoriumonderzoek van de grondmonsters, een tarief per geanalyseerd grondmonster.

§ 4.3. Certificaten

Artikel 31

 • 1 Voor het ten kantore waarmerken van certificaten ten behoeve van inspectieplichtige of niet-inspectieplichtige zendingen wordt de aanvrager een tarief per minuut in rekening gebracht.

 • 2 Voor de afgifte ten kantore van Certificaat Model 10EE, ten bate van Kleinverpakking USA/Canada, wordt bij de aanvrager per certificaat een tarief in rekening gebracht. Indien door de aanvrager niet wordt gekozen voor afhalen ten kantore dan worden tevens de meerkosten van aangetekend versturen in rekening gebracht.

 • 3 Voor de afgifte van een replacement fytosanitair certificaat wordt bij de aanvrager per certificaat een tarief in rekening gebracht.

 • 4 Voor op verzoek van de aanvrager door de keuringsdienst afgegeven document, ter facilitering van de fytosanitaire exportcertificering van een zending planten of plantaardig producten door een andere lidstaat dan de lidstaat van herkomst, wordt bij de aanvrager per document een tarief in rekening gebracht.

§ 4.4. Betaling en invordering

Artikel 32

Voor de door de BKD, op grond van deze regeling, verzonden nota’s geldt een betalingstermijn van eenentwintig dagen, gerekend vanaf de datering van de nota’s.

Hoofdstuk 5. Tarieven van de Naktuinbouw

§ 5.1. Inspecties en overige werkzaamheden

Artikel 33

 • 1 Voor het verrichten van fytosanitaire werkzaamheden ten behoeve van voor import, export en in het handelsverkeer aangeboden zendingen wordt de aanvrager het volgende tarief in rekening gebracht:

  • a. indien de werkzaamheden op verzoek worden verricht op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag of vrijdag in de periode 7.00 uur tot 19.00 uur, een basistarief per inspectieaanvraag vermeerderd met een tarief per minuut;

  • b. indien de werkzaamheden op verzoek worden verricht op een dag en in een periode als bedoeld in onderdeel a, en de werkzaamheden worden aangevraagd na 15.30 uur op de werkdag voorafgaand aan de verzochte inspectiedag, een basistarief per inspectieaanvraag, vermeerderd met een tarief per minuut;

  • c. indien de werkzaamheden op verzoek worden verricht op zaterdag van 8.30 uur tot 16.30 uur of op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag of vrijdag van 5.00 uur tot 7.00 uur of van 19.00 uur tot 22.00 uur een basistarief per inspectieaanvraag vermeerderd met een tarief per minuut;

  • d. indien de werkzaamheden op verzoek worden verricht op zondag of op een algemeen erkende feestdag, met uitzondering van 5 mei, een basistarief per inspectieaanvraag vermeerderd met een tarief per minuut;

  • e. indien de inspectieaanvraag via CLIENT Import wordt aangemeld, een tarief per zending;

  • f. indien een exportcertificaat is aangevraagd via E-CertNL, een tarief voor de afgifte van het certificaat;

  • g. een tarief voor invoeren aanvraag CLIENT Import, vermeerderd met een tarief per orderregel in CLIENT Import.

 • 2 In afwijking van het eerste lid kan geen inspectie worden aangevraagd voor maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 22.00 uur tot 5.00 uur, op zaterdag van 16.30 uur tot 8.30 uur, en op zondag of op een algemeen erkende feestdag van 16.30 uur tot 8.30 uur.

Artikel 34

Bedrijven die fytosanitaire inspectieaanvragen bij de Naktuinbouw indienen wordt jaarlijks voor registratie en indeling in de groep importeurs of exporteurs een tarief in rekening gebracht.

Artikel 35

 • 1 Indien de Naktuinbouw inspecties verricht op een locatie waar producten ter keuring worden aangeboden waarvoor verlaagde inspectiefrequenties bij import gelden, zoals bedoeld in artikel 11 tot en met 14, gelden de tarieven bedoeld in artikel 11, 12, 13 of 14.

 • 2 In geval van export en import anders dan die bedoeld in het eerste lid, is het tarief bedoeld in artikel 33 van toepassing.

Artikel 36

 • 1 Voor de verwerking van inspectieaanvragen die niet via CLIENT Import of Portal, worden aangemeld wordt in plaats van het basistarief, bedoeld in artikel 33, het volgende in rekening gebracht:

  • a. indien de werkzaamheden op verzoek worden verricht op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag of vrijdag in de periode van 8.00 uur tot 17.00 uur, een basistarief per inspectieaanvraag;

  • b. indien de werkzaamheden op verzoek worden verricht op een dag en in een periode, als bedoeld in onderdeel a, en de werkzaamheden worden aangevraagd na 15.30 uur op de werkdag voorafgaand aan de verzochte inspectiedag, een basistarief per inspectieaanvraag;

  • c. indien de werkzaamheden op verzoek worden verricht op zaterdag of op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag of vrijdag in een andere periode dan de periode bedoeld in onderdeel a, een basistarief per inspectieaanvraag;

  • d. indien de werkzaamheden op verzoek worden verricht op zondag of op een algemeen erkende feestdag, met uitzondering van 5 mei, een basistarief per inspectieaanvraag.

 • 2 Voor de verwerking van inspectieaanvragen die niet via CLIENT Import of Portal, worden aangemeld, wordt naast het tarief, bedoeld in het eerste lid, een tarief per geslacht of variëteit in rekening gebracht.

 • 3 Voor het opmaken van een exportcertificaat, waarvan de gegevens niet via E-CertNL worden aangeleverd, wordt naast het basistarief, bedoeld in artikel 29, een tarief per certificaat in rekening gebracht vermeerderd met een tarief per orderregel in E-CertNL.

Artikel 37

Indien de overeenstemmingscontroles en materiële controles als bedoeld in artikel 49 overeenkomstig artikel 53, eerste lid, onder c, van verordening 2017/625 in een andere lidstaat plaatsvinden, wordt de aanvrager voor de controle van documenten een tarief per zending in rekening gebracht.

Artikel 38

Indien degene die voor het verrichten van werkzaamheden, bedoeld in artikel 33, desgevraagd op een bepaald tijdstip en op een bepaalde plaats aanwezig is, maar de werkzaamheden door omstandigheden buiten toedoen van de met deze werkzaamheden belaste persoon niet kunnen worden verricht, wordt de aanvrager als kosten een tarief in rekening gebracht:

§ 5.2. Laboratoriumonderzoek

Artikel 39

Indien in het kader van de werkzaamheden, bedoeld in artikel33, laboratoriumonderzoek noodzakelijk is, wordt de aanvrager boven het in artikel 33 genoemde tarief voor een standaard diagnose-onderzoek of morfologisch insectenonderzoek een tarief per uitgevoerd onderzoek in rekening gebracht.

§ 5.3. Certificaten

Artikel 40

 • 1 Voor het ten kantore waarmerken van certificaten ten behoeve van niet-inspectieplichtige zendingen wordt de aanvrager een tarief per certificaat in rekening gebracht.

 • 2 Voor de afgifte van een replacement fytosanitair certificaat wordt de aanvrager per certificaat een tarief in rekening gebracht.

§ 5.4. Betaling en invordering

Artikel 41

Voor de door de Naktuinbouw, op grond van deze regeling, verzonden nota’s geldt een betalingstermijn van dertig dagen, gerekend vanaf de datering van de nota’s.

Hoofdstuk 6. Tarieven van de NAK

§ 6.1. Inspecties en overige werkzaamheden

Artikel 42

 • 1 Voor het verrichten van fytosanitaire werkzaamheden ten behoeve van voor import, export en in het handelsverkeer aangeboden zendingen wordt de aanvrager het volgende tarief in rekening gebracht:

  • a. Indien de werkzaamheden op verzoek worden verricht op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag of vrijdag in de periode 7.00 uur tot 20.00 uur:

   • 1°. voor pootaardappelen een tarief per inspectieaanvraag wanneer de fytosanitaire keuring samenvalt met de kwaliteitskeuring, en een tarief wanneer de fytosanitaire keuring afzonderlijk plaatsvindt;

   • 2°. voor consumptieaardappelen en overige producten een starttarief per inspectieaanvraag voor de eerste partij op locatie, vermeerderd met een tarief per minuut voor het inspecteren van deze partij en alle partijen consumptieaardappelen en overige producten die tijdens hetzelfde bezoek aansluitend op de eerste partij worden geïnspecteerd;

  • b. Indien de werkzaamheden op verzoek worden verricht op zaterdag of op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag of vrijdag in een andere periode dan de periode bedoeld in het eerste lid:

   • 1°. voor pootaardappelen een tarief per inspectieaanvraag wanneer de fytosanitaire keuring samenvalt met de kwaliteitskeuring, en een tarief wanneer de fytosanitaire keuring afzonderlijk plaatsvindt;

   • 2°. voor consumptieaardappelen en overige producten een starttarief per inspectieaanvraag voor de eerst partij op locatie, vermeerderd met een tarief per minuut voor het inspecteren van deze partij en alle partijen consumptieaardappelen en overige producten die tijdens hetzelfde bezoek aansluitend op de eerste partij worden geïnspecteerd;

  • c. Indien de werkzaamheden op verzoek worden verricht op zondag of op een algemeen erkende feestdag, met uitzondering van 5 mei,

   • 1°. voor pootaardappelen een tarief wanneer de fytosanitaire keuring samenvalt met de kwaliteitskeuring, en een tarief wanneer de fytosanitaire keuring afzonderlijk plaatsvindt;

   • 2°. voor consumptieaardappelen en overige producten een starttarief per inspectieaanvraag voor de eerste partij op locatie, vermeerderd met een tarief per minuut voor het inspecteren van deze partij en alle partijen consumptieaardappelen en overige producten die tijdens hetzelfde bezoek aansluitend op de eerste partij worden geïnspecteerd;

  • d. Indien de werkzaamheden niet voor 11.00 uur worden aangevraagd om te worden verricht op dezelfde dag, zijnde een werkdag, tussen 13.00 uur en 18.00 uur, dan wel niet voor 17.00 uur worden aangevraagd om te worden verricht op de eerstvolgende werkdag tussen 7.00 uur en 13.00 uur, in afwijking op de starttarieven vermeld in de onderdelen a en b, een starttarief per inspectieaanvraag.

 • 2 De tarieven, bedoeld in het eerste lid, voor consumptieaardappelen en overige producten zijn eveneens van toepassing ingeval de inspectieaanvragen uitsluitend betrekking hebben op administratieve controles en daarmee verband houdende werkzaamheden.

 • 3 Voor alle inspectieaanvragen wordt een toeslag berekend voor toezicht.

 • 4 Voor de afgifte van een exportcertificaat dat is aangevraagd via E-CertNL, wordt een tarief in rekening gebracht.

 • 5 Voor het opmaken en afgeven van een exportcertificaat waarvan de gegevens niet via E-CertNL worden aangeleverd, wordt per certificaat naast het tarief, genoemd in het vierde lid, een tarief in rekening gebracht.

Artikel 43

Bedrijven die fytosanitaire inspectieaanvragen bij de NAK indienen wordt jaarlijks voor registratie een tarief in rekening gebracht, tenzij zij reeds een registratie tarief in het kader van kwaliteitsinspecties hebben betaald.

Artikel 44

 • 1 Indien de NAK inspecties verricht op een locatie waar producten ter keuring worden aangeboden waarvoor verlaagde inspectiefrequenties bij import gelden, zoals bedoeld in artikel 11 tot en met 14, gelden de tarieven bedoeld in artikel 11, 12, 13 of 14.

 • 2 In geval van export en import anders dan die bedoeld in het eerste lid, is het tarief bedoeld in artikel 38 van toepassing.

Artikel 45

 • 1 Indien de overeenstemmingscontroles en materiële controles als bedoeld in artikel 49 overeenkomstig artikel 53, eerste lid, onder c, van verordening 2017/625 in een andere lidstaat plaatsvinden, wordt de aanvrager voor de controle van documenten een tarief per zending in rekening gebracht.

 • 2 Voor op verzoek van de aanvrager door de keuringsdienst afgegeven document, ter facilitering van de fytosanitaire exportcertificering van een zending planten of plantaardig producten door een andere lidstaat dan de lidstaat van herkomst, wordt bij de aanvrager per document een tarief per zending in rekening gebracht.

Artikel 46

Indien degene die voor het verrichten van werkzaamheden, bedoeld in artikel 42, desgevraagd op een bepaald tijdstip en op een bepaalde plaats aanwezig is, maar de werkzaamheden door omstandigheden buiten toedoen van de met deze werkzaamheden belaste persoon niet kunnen worden verricht, wordt de aanvrager als kosten een tarief in rekening gebracht:

Artikel 47

 • 3 Voor de behandeling van een aanvraag voor een ontheffing van, in aanvulling op het verbod, bedoeld in artikel 30, eerste lid van de Regeling plantgezondheid, opgelegde maatregelen als bedoeld in artikel 30, derde lid, van die regeling, wordt de aanvrager een bedrag per aanvraag in rekening gebracht.

§ 6.2. Laboratoriumonderzoek

Artikel 48

 • 1 Indien dit onderzoek door de NVWA wordt uitgevoerd, wordt hiervoor het tarief bedoeld in artikel 6 in rekening gebracht, vermeerderd met een tarief voor bemonstering en administratie.

 • 2 Indien een monster uit een partij bestemd voor import of export wordt genomen voor bruin- en ringrotonderzoek, wordt hiervoor een tarief in rekening gebracht.

 • 3 Voor de monstername voorafgaande aan de teelt, het onderzoek en de verklaring betreffende Rhizomanie ten behoeve van verkeer naar de binnen de EU beschermde gebieden voor Rhizomanie, worden tarieven per perceel in rekening gebracht. Voor het na de oogst verstrekken van een verklaring betreffende Rhizomanie wordt een tarief in rekening gebracht.

 • 4 Voor onderzoek naar Meloidogyne chitwoodi, van partijen pootaardappelen die in het verkeer worden gebracht en afkomstig zijn uit aangewezen gebieden voor Meloidogyne, wordt per partij een tarief in rekening gebracht.

 • 5 Als verqoedinq voor onderzoek naar Meloidoqvne chitwoodi/fallax in het kader van de bedriifstoets, wordt per partii pootaardappelen die voor onderzoek naar bruín- en rinqrot wordt onderzocht, een bedraq in rekeninq qebracht.

§ 6.3. Certificaten

Artikel 49

Voor het ten kantore van de NAK waarmerken van certificaten ten behoeve van niet-inspectieplichtige zendingen wordt de aanvrager een tarief per certificaat in rekening gebracht.

§ 6.4. Bruin- en ringrot

Artikel 50

 • 1 Voor onderzoek als bedoeld in artikel 10, tweede lid, van de Regeling plantgezondheid, worden de volgende kosten in rekening gebracht:

  • a. een tarief indien één monster per partij is genomen;

  • b. een tarief per monster indien meer dan één monster per partij is genomen;

  • c. een tarief indien het monster na 1 november van elk jaar tot 1 juli van het daaropvolgend jaar wordt genomen;

  • d. een tarief voor monsters ontvangen van kweekbedrijven voor 1 november van elk jaar;

  • e. een tarief voor monsters ontvangen van kweekbedrijven op of na 1 november van elk jaar.

 • 2 Indien het gaat om spoedbemonstering en spoedonderzoek, worden de in het eerste lid bedoelde tarieven vermeerderd met een tarief.

 • 3 Voor aanvullend onderzoek op bruinrot en/of ringrot, exclusief monstername, worden de volgende kosten in rekening gebracht:

  • a. bruinrot- en ringrotonderzoek bij een monster van 1 tot 20 knollen, bij een monster van 21 tot 40 knollen, bij een monster van 41 tot 100 knollen en bij een monster van 101 tot 200 knollen;

  • b. bruinrot- of ringrotonderzoek aan vitromateriaal bij een monster van 1 tot 20 knollen, bij een monster van 21 tot 40 knollen, bij een monster van 41 tot 60 knollen, bij een monster van 61 tot 80 knollen, bij een monster van 81 tot 100 knollen en bij een monster van 101 tot 200 knollen;

  • c. bruinrot- en ringrotonderzoek aan vitroplanten;

  • d. administratiekosten per aanvraag en een tarief per monster aan behandelingskosten.

 • 4 Voor wijziging van de bemonsteringsstatus voor bruinrot of ringrot achteraf wordt een tarief per perceel in rekening gebracht.

§ 6.5. Aardappelcysteaaltje

Artikel 51

 • 1 Voor het onderzoek waaruit blijkt dat het perceel vrij is of wordt geacht te zijn van besmetting met het aardappelcysteaaltje als bedoeld in artikel 35, eerste lid, van de Regeling plantgezondheid, wordt de aanvrager het volgende tarief in rekening gebracht:

  • a. voor bemonstering:

   • 1°. voor AMEX 200 cc 1/3 ha en uitslag binnen twee weken een tarief per monster, uitslag binnen vier weken een tarief per monster, uitslag binnen acht weken een tarief per monster, uitslag binnen twintig weken een tarief per monster en uitslag binnen zesendertig weken een tarief per monster;

   • 2°. voor AMEX 500 cc 1/3 ha en uitslag binnen twee weken een tarief per monster, uitslag binnen vier weken een tarief per monster, uitslag binnen acht weken een tarief per monster, uitslag binnen twintig weken een tarief per monster en uitslag binnen zesendertig weken een tarief per monster;

   • 3°. voor AMEX 600 cc 1 ha en uitslag binnen twee weken een tarief per monster, uitslag binnen vier weken een tarief per monster, uitslag binnen acht weken een tarief per monster, uitslag binnen twintig weken een tarief per monster en uitslag binnen zesendertig weken een tarief per monster.

  • b. voor laboratoriumonderzoek:

   • 1°. voor AMEX 200 cc 1/3 ha een tarief per monster, uitslag binnen twee weken een tarief per monster, uitslag binnen vier weken een tarief per monster;

   • 2°. voor AMEX 500 cc 1/3 ha of 600 cc 1 ha een tarief per monster, uitslag binnen twee weken een tarief per monster en uitslag binnen vier weken een tarief per monster;

  • c. per aanvraag voor bemonstering als bedoeld in het eerste lid, onder a, een tarief per aanvraag.

 • 2 In de maanden december, januari en februari worden de tarieven voor een uitslag van de bemonstering binnen twee weken respectievelijk binnen vier weken als bedoeld in het eerste lid, onder a, verhoogd met 20%, waarbij naar boven wordt afgerond tot twee cijfers achter de komma.

 • 3 Voor de administratieve afhandeling wordt het volgende tarief in rekening gebracht:

  • a. voor het herstellen van ten onrechte aangemelde besmetverklaringen een tarief per perceel of perceelsgedeelte;

  • b. voor het kopiëren van een AM-dossier, een tarief per dossier.

 • 4 Voor het bepalen van de soort aardappelcysten wordt een tarief per perceel in rekening gebracht.

 • 5 Voor aanvullend AM-onderzoek aan aanhangende grond wordt een tarief per monster in rekening gebracht.

§ 6.6. Aardappelzwabbertopvirus (PMTV) en Tabaksratelvirus (TRV)

Artikel 52

Voor het onderzoek naar PMTV of TRV wordt de aanvrager het volgende tarief in rekening gebracht:

 • a. een tarief per knolmonster in combinatie met het verplichte virusonderzoek (spoed);

 • b. een tarief per knolmonster voor het nemen van het monster en het onderzoeken.

§ 6.7. Betaling en invordering

Artikel 53

Voor de door de NAK, op grond van deze regeling, verzonden nota’s geldt een betalingstermijn van veertien dagen, gerekend vanaf de datering van de nota’s.

Hoofdstuk 7. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 54

Op betalingsverplichtingen ontstaan vóór de inwerkingtreding van deze regeling blijven de regels van toepassing, geldende ten tijde van het ontstaan van die betalingsverplichtingen.

Artikel 56

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling tarieven Plantgezondheidswet.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 10 februari 2021

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

C.J. Schouten

Bijlage I. Verlaagde inspectiefrequenties bij import

(bijlage als bedoeld in de artikelen 10, 11 en 15 van de Regeling tarieven Plantgezondheidswet)

Soort

Land van oorsprong

Minimum %

Snijbloemen

   

Aster

Zimbabwe

75

Dianthus

Colombia

3

Dianthus

Ecuador

15

Dianthus

Kenia

5

Dianthus

Turkije

50

Gypsophila

Ecuador

5

Gypsophila

Kenia

10

Phoenix

Costa Rica

50

Rosa

Colombia

5

Rosa

Ecuador

1

Rosa

Ethiopië

5

Rosa

Kenia

10

Rosa

Zambia

50

Groenten en Fruit

Actinidia

alle1

10

Carica papaya

alle

10

Fragaria

alle

5

Persea americana

alle

3

Rubus

alle

5

Vitis

alle

1

Citrus

Egypte

50

Citrus

Israel

35

Citrus

Mexico

25

Citrus

Marokko

3

Citrus

Peru

10

Citrus

Turkije

7

Citrus

Verenigde Staten

50

Malus

Argentinië

35

Malus

Chili

5

Malus

Nieuw-Zeeland

10

Malus

Zuid-Afrika

15

Malus

Europese derde landen2

15

Mangifera

Brazilië

75

Passiflora

Colombia

5

Passiflora

Kenia

75

Passiflora

La Réunion

10

Passiflora

Zuid-Afrika

75

Passiflora

Vietnam

15

Prunus

Chili

10

Prunus

Turkije

35

Prunus persica

Zuid-Afrika

50

Prunus behalve Prunus persica

Zuid-Afrika

10

Pyrus

Argentinië

25

Pyrus

Chili

15

Pyrus

Zuid-Afrika

10

Vaccinium

Argentinië

25

Vaccinium

Chili

10

Vaccinium

Peru

10

Vaccinium

Europese derde landen2

50

Solanum lycopersicon

Canarische eilanden

25

Solanum lycopersicon

Marokko

1

Wortel en knolgewassen

Alle3

5

1 Alle landen van oorsprong behalve Zwitserland

2 Europese derde landen (uitgezonderd Zwitserland); Albanië, Andorra, Armenië, Azerbeidzjan, Belarus, Bosnië-Herzegovina, Canarische Eilanden, Faeröer Eilanden, Georgië, IJsland, Liechtenstein, Moldavië, Monaco, Montenegro, Noord-Macedonia, Noorwegen, Rusland (alleen de delen: Central Federal District (Tsentralny federalny okrug), Northwestern Federal District (Severo- Zapadny federalny okrug), Southern Federal District (Yuzhny federalny okrug), North Caucasian Federal District (Severo-Kavkazsky federalny okrug) and Volga Federal District (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Servië, Turkije, Oekraïne en Verenigd Koninkrijk

3 Uitgezonderd Kameroen en Zwitserland

Bijlage II. Tarieven

Artikel

Tarief

2 lid 1 onder a (basistarief)

€ 188,54

2 lid 1 onder a (tarief per kwartier)

€ 30,71

2 lid 1 onder b

€ 245,10

2 lid 1 onder b onder 1° (3 uurs tarief)

€ 478,56

2 lid 1 onder b onder 2° (tarief per kwartier)

€ 39,88

2 lid 3 (tarief per terugmelding)

€ 92,12

3 lid 1

€ 193,94

3 lid 2 onder a (basistarief)

€ 77,01

3 lid 2 onder a (tarief per kwartier)

€ 16,57

3 lid 2 onder b

€ 100,11

3 lid 2 onder b onder 1°

€ 258,48

3 lid 2 onder b onder 2°

€ 21,54

3 lid 2 onder c

€ 41,58

3 lid 2 onder d

€ 92,12

4 onder a

€ 282,81

4 onder b

€ 377,08

4 onder c

€ 115,52

4 onder d

€ 154,02

5

€ 51,37

6

€ 224,43

7

€ 54,23

8 lid 1 (per verzoek)

€ 66,15

8 lid 1 (tarief beoordeling)

€ 2.037,37

8 lid 1 (basistarief)

€ 1.064,08

8 lid 1 (tarief per kwartier)

€ 33,00

8 lid 2 (basistarief)

€ 295,22

8 lid 2 (tarief per kwartier)

€ 30,68

8 lid 3

€ 351,92

8 lid 4

€ 217,40

8 lid 5 (basistarief)

€ 1.064,08

8 lid 5 (tarief per kwartier)

€ 33,00

8 lid 6 (tarief per aanvraag voor een vergunning)

€ 110,00

8a lid 1

€ 132,53

8a lid 2 (CAT, CKA, CST, CKS, CFA)1

€ 1,75

8a lid 2 (CBB, CAA)1

€ 6,03

8a lid 2 (CZZ, CBN, CKB)1

€ 6,85

8a lid 3

€ 5,59

9 onder a (basistarief)

€ 55,68

9 onder a (tarief per minuut)

€ 1,74

9 onder b (basistarief)

€ 83,52

9 onder b (tarief per minuut)

€ 2,61

9 onder c (basistarief)

€ 111,36

9 onder c (tarief per minuut)

€ 3,48

9 onder d

€ 12,18

9 onder e

€ 6,96

9 onder f

€ 6,00

10 lid 1 onder a

€ 12,18

11 lid 1 onder a

€ 12,18

12 onder a

€ 12,18

12 onder b

€ 1,74

12 onder c (1º. medfly val)

€ 28,36

12 onder c (2º. vallen exporteurs)

€ 19,45

12 onder d

€ 107,88

13 onder a

€ 55,52

13 onder b

€ 52,20

13 onder c

€ 156,60

13 onder d

€ 156,60

Artikel 13a, onder a

€ 890,88

Artikel 13a, onder b (starttarief)

€ 55,68

Artikel 13a, onder b (tarief per minuut)

€ 1,74

Artikel 13a, onder c (starttarief)

€ 55,68

Artikel 13a, onder c (tarief per minuut)

€ 1,74

Artikel 13a, onder d (starttarief)

€ 55,68

Artikel 13a, onder d (tarief per minuut)

€ 1,74

14 lid 2 (tarief per ton)

€ 0,882

14 lid 2 (minimum)

€ 4,40

14 lid 2 (maximum)

€ 875

14 lid 3

€ 43,50

16 (basistarief)

€ 43,50

16 (tarief per partij)

€ 0,87

17 lid 1

€ 12,18

17 lid 2

€ 52,20

17a onder a (systeemcontrole)

€ 212,28

17a onder b (aan/afmelden)

€ 104,40

17a lid 2 (starttarief)

€ 55,68

17a lid 2 (tarief per minuut)

€ 1,74

18

€ 160,08

19 lid 1

€ 52,20

20 lid 1

€ 8,70

20 lid 2

€ 8,70

20 lid 4

€ 8,70

22 lid 1 onder a (basistarief)

€ 52,76

22 lid 1 onder a (tarief per minuut)

€ 1,43

22 lid 1 onder b (basistarief)

€ 79,14

22 lid 1 onder b (tarief per minuut)

€ 1,43

22 lid 1 onder c (basistarief)

€ 138,56

22 lid 1 onder c (tarief per minuut)

€ 1,43

22 lid 1 onder d (basistarief)

€ 79,14

22 lid 1 onder d (tarief per minuut)

€ 2,15

22 lid 1 onder e (basistarief)

€ 105,52

22 lid 1 onder e (tarief per minuut)

€ 2,86

22 lid 1 onder f (tarief certificaat)

€ 6,00

22 lid 1 onder f (tarief uitwisselen gegevens)

€ 5,37

22 lid 1 onder g

€ 15,03

22 lid 1 onder h

€ 475,00

23

€ 107,19

25 onder a

€ 165,00

25 onder b

€ 180,00

27 onder a

€ 142,71

27 onder b

€ 214,07

27 onder c

€ 285,42

29 onder a

€ 21,99

29 onder b (tarief per minuut)

€ 1,65

29 onder b (minimum tarief per monster)

€ 24,74

29 onder c

€ 21,99

29 onder d DEW

€ 208,09

29 onder d Israël/Zuid Afrika

€ 255,44

31 lid 1 (tarief per minuut)

€ 1,43

31 lid 2

€ 0,17

31 lid 3

€ 54,86

31 lid 4

€ 49,48

33 lid 1 onder a (basistarief)

€ 81,00

33 lid 1 onder a (tarief per minuut)

€ 1,80

33 lid 1 onder b (basistarief)

€ 121,50

33 lid 1 onder b (tarief per minuut)

€ 1,80

33 lid 1 onder c (basistarief)

€ 121,50

33 lid 1 onder c (tarief per minuut)

€ 2,70

33 lid 1 onder d (basistarief)

€ 162,00

33 lid 1 onder d (tarief per minuut)

€ 3,60

33 lid 1 onder e

€ 2,28

33 lid 1 onder f

€ 6,00

33 lid 1 onder g (tarief aanvraag)

€ 32,40

33 lid 1 onder g (tarief orderregel)

€ 1,80

34

€ 67,00

36 lid 1 onder a

€ 120,60

36 lid 1 onder b

€ 180,90

36 lid 1 onder c

€ 180,90

36 lid 1 onder d

€ 241,20

36 lid 2

€ 0,80

36 lid 3 (tarief per certificaat)

€ 32,40

36 lid 3 (tarief per orderregel)

€ 0,80

37

€ 12,18

38 onder a

€ 168

38 onder b

€ 252

38 onder c

€ 335

39

€ 227

40 lid 1

€ 17,40

40 lid 2

€ 58,50

42 lid 1 onder a onder 1° (tarief per samenvallende inspectieaanvraag)

€ 37,05

42 lid 1 onder a onder 1° (tarief per inspectieaanvraag)

€ 86,40

42 lid 1 onder a onder 2° (per bezoek)

€ 63,00

42 lid 1 onder a onder 2° (tarief per minuut)

€ 1,45

42 lid 1 onder b onder 1° (tarief per samenvallende inspectieaanvraag)

€ 52,49

42 lid 1 onder b onder 1° (tarief per inspectieaanvraag)

€ 123,45

42 lid 1 onder b onder 2° (per bezoek)

€ 63,00

42 lid 1 onder b onder 2° (tarief per minuut)

€ 1,45

42 lid 1 onder c onder 1° (tarief per samenvallende inspectieaanvraag)

€ 70,60

42 lid 1 onder c onder 1° (tarief per inspectieaanvraag)

€ 164,60

42 lid 1 onder c onder 2° (per bezoek)

€ 63,00

42 lid 1 onder c onder 2° (tarief per minuut)

€ 1,45

42 lid 1 onder d

€ 107,10

42 lid 3

€ 7,15

42 lid 4

€ 6,00

42 lid 5

€ 28,90

43

€ 77,45

45 lid 1

€ 15,00

45 lid 2

€ 53,70

46 onder a

€ 107,10

46 onder b

€ 160,65

46 onder c

€ 214,20

47 lid 1

€ 150,00

47 lid 2

€ 258,25

47 lid 3

€ 232,20

47 lid 4

€ 258,25

47 lid 5

€ 52,74

47 lid 6

€ 258,25

47 lid 7

€ 229,15

48 lid 1

€ 57,20

48 lid 2

€ 124,45

48 lid 3 (tarief monstername en onderzoek)

€ 141,85

48 lid 3 (tarief verklaring voor oogst)

€ 58,35

48 lid 3 (tarief verklaring na oogst)

€ 99,70

48 lid 4

€ 100,75

48 lid 5

€ 5,95

49

€ 7,80

50 lid 1 onder a

€ 91,45

50 lid 1 onder b

€ 85,40

50 lid 1 onder c

€ 130,65

50 lid 1 onder d

€ 52,75

50 lid 1 onder e

€ 105,55

50 lid 2

€ 105,00

50 lid 3 onder a (tarief monster 1-20 knollen)

€ 36,75

50 lid 3 onder a (tarief monster 21-40 knollen)

€ 44,05

50 lid 3 onder a (tarief monster 41-100 knollen)

€ 65,75

50 lid 3 onder a (tarief monster 101-200 knollen)

€ 102,00

50 lid 3 onder b (tarief monster 1-20 knollen)

€ 47,05

50 lid 3 onder b (tarief monster 21-40 knollen)

€ 63,00

50 lid 3 onder b (tarief monster 41-60 knollen)

€ 79,00

50 lid 3 onder b (tarief monster 61-80 knollen)

€ 95,05

50 lid 3 onder b (tarief monster 81-100 knollen)

€ 111,05

50 lid 3 onder b (tarief monster 101-200 knollen)

€ 192,10

50 lid 3 onder c

€ 66,00

50 lid 3 onder d (tarief per aanvraag)

€ 14,70

50 lid 3 onder d (tarief per monster)

€ 1,05

50 lid 4

€ 22,80

51 lid 1 onder a onder 1° (tarief uitslag 2 weken)

€ 20,95

51 lid 1 onder a onder 1° (tarief uitslag 4 weken)

€ 16,70

51 lid 1 onder a onder 1° (tarief uitslag 8 weken)

€ 13,60

51 lid 1 onder a onder 1° (tarief uitslag 20 weken)

€ 11,00

51 lid 1 onder a onder 1° (tarief uitslag 36 weken)

€ 7,60

51 lid 1 onder a onder 2° (tarief uitslag 2 weken)

€ 20,95

51 lid 1 onder a onder 2° (tarief uitslag 4 weken)

€ 16,70

51 lid 1 onder a onder 2° (tarief uitslag 8 weken)

€ 13,85

51 lid 1 onder a onder 2° (tarief uitslag 20 weken)

€ 10,90

51 lid 1 onder a onder 2° (tarief uitslag 36 weken)

€ 7,75

51 lid 1 onder a onder 3° (tarief uitslag 2 weken)

€ 57,10

51 lid 1 onder a onder 3° (tarief uitslag 4 weken)

€ 45,50

51 lid 1 onder a onder 3° (tarief uitslag 8 weken)

€ 37,40

51 lid 1 onder a onder 3° (tarief uitslag 20 weken)

€ 29,80

51 lid 1 onder a onder 3° (tarief uitslag 36 weken)

€ 20,65

51 lid 1 onder b onder 1° (tarief per monster)

€ 10,50

51 lid 1 onder b onder 1° (tarief uitslag binnen 2 weken)

€ 8,35

51 lid 1 onder b onder 1° (tarief uitslag binnen 4 weken)

€ 6,25

51 lid 1 onder b onder 2° (tarief per monster)

€ 12,25

51 lid 1 onder b onder 2° (tarief uitslag binnen 2 weken)

€ 9,75

51 lid 1 onder b onder 2° (tarief uitslag binnen 4 weken)

€ 7,30

51 lid 1 onder c

€ 66,65

51 lid 3 onder a

€ 57,95

51 lid 3 onder b

€ 19,15

51 lid 4

€ 52,20

51 lid 5

€ 10,80

52 onder a

€ 104,60

52 onder b

€ 261,40

1

CAA: Pootaardappelen

CZZ: Zaaizaden

CAT: Aardappelen, groente en fruit

CKA: voorraadregister voor CAT

CST: snijbloemen en potplanten

CKS: voorraadregister voor CST

CBN: Bomen en jonge planten

CKB: voorraadregister voor CBN

CBB: bloembollen en vaste planten

CFA: Fyto Algemeen: Diverse producten (fytosanitair)

Naar boven