Wijzigingsbesluit enige uitvoeringsbesluiten (belastingen en enige andere besluiten)

Geraadpleegd op 30-05-2024.
Geldend van 01-01-2020 t/m 31-12-2020

Besluit van 16 december 2020 tot wijziging van enige uitvoeringsbesluiten op het gebied van de belastingen en enige andere besluiten

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Financiën van 18 november 2020, nr. 2020-0000221262, wat artikel 25a van de Wet belastingen op milieugrondslag betreft gedaan in overeenstemming met Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat;

Gelet op de artikelen 31a en 35f van de Wet op de loonbelasting 1964, artikel VI, onderdeel A, van de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen, artikel 15 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, artikel 11 van de Wet op de omzetbelasting 1968, artikel 3:4 van de Algemene douanewet, de artikelen 13a, 14, 14a, 14b en 15 van de Wet belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992, artikel 4 van de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994, de artikelen 25a, 59a, 60a, 60b, 70 en 92 van de Wet belastingen op milieugrondslag, artikel 37h van de Wet waardering onroerende zaken, artikel 38 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en artikel 37 van de Wet op de rechtsbijstand;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 2 december 2020, nr. WO06.20.0424/III);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Financiën van 16 december 2020, nr. 2020-0000232487;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Terugwerkende kracht

Stb. 2020, 551, datum inwerkingtreding 01-01-2021, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze aanhef. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2020.

Artikel I

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

[Red: Wijzigt het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965.]

Terugwerkende kracht

Stb. 2020, 551, datum inwerkingtreding 01-01-2021, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2020.

De terugwerkende kracht betreft onderdeel D.

Artikel II

[Treedt in werking op 17-02-2021]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Artikel III

[Treedt in werking op 01-01-2021]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Artikel IV

[Treedt in werking op 03-06-2021]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Artikel V

[Treedt in werking op 01-01-2021]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Artikel VI

[Treedt in werking op 01-01-2021]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Artikel VII

[Treedt in werking op 01-01-2021]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Artikel VIII

[Treedt in werking op 01-01-2021]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Artikel IX

[Treedt in werking op 01-01-2021]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Artikel X

[Treedt in werking op 01-01-2021]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Artikel XI

[Treedt in werking op 01-01-2021]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Artikel XII

[Treedt in werking op 01-01-2021]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Artikel XIII

[Treedt in werking op 01-01-2021]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Artikel XIV

[Treedt in werking op 01-01-2021]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 16 december 2020

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Financiën,

A.C. van Huffelen

De Staatssecretaris van Financiën,

J.A. Vijlbrief

Uitgegeven de drieëntwintigste december 2020

De Minister van Justitie en Veiligheid,

F.B.J. Grapperhaus

Naar boven