Regeling vaststelling vrijstellingsbedrag inkomsten uit vermogen ingevolge wetten [...] verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen per 1 januari 2021

Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 20 november 2020, kenmerk 1775116-213599-WJZ, houdende vaststelling van het vrijstellingsbedrag inkomsten uit vermogen ingevolge de wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen per 1 januari 2021

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op de artikelen 12a van de Wet buitengewoon pensioen 1940–1945, 12 van de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers, 17 van de Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet, 18, zesde lid, van de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940–1945 en 27 van de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940–1945;

Besluit:

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

P. Blokhuis

Terug naar begin van de pagina