Specifiek interventiebeleid NVWA chemische stoffen in eet- en drinkwaren (IB02-SPEC 43, versie 04)

[Regeling vervallen per 13-01-2024.]
Geraadpleegd op 03-03-2024.
Geldend van 01-01-2021 t/m 30-11-2023

Besluit van de inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit namens de Minister voor Medische Zorg en Sport van 16 november 2020 tot vaststelling van het Specifiek interventiebeleid chemische stoffen in eet- en drinkwaren (IB02-SPEC 43, versie 04)

1. Doel en toepassingsgebied

[Regeling vervallen per 13-01-2024]

Het specifiek interventiebeleid chemische stoffen in eet- en drinkwaren beschrijft binnen de kaders van het algemeen interventiebeleid de interventiegrenzen voor de beoordeling van specifieke overtredingen voor het werkterrein chemische stoffen en geeft per overtreding invulling aan het algemeen interventiebeleid.

Overtredingen waarin dit document niet voorziet, worden voorgelegd aan de Afdeling Expertise van de Directie Handhaven teneinde een interventie te bepalen conform de beoordelingskaders uit dit interventiebeleid.

2. Definities en wettelijke basis

[Regeling vervallen per 13-01-2024]

Hieronder is een aantal specifieke definities opgenomen in aanvulling op de definities en begrippen uit het algemeen interventiebeleid NVWA-IB02.

2.1. Definities en gebruikte afkortingen

[Regeling vervallen per 13-01-2024]

Inspectie

Elke vorm van controle door een inspecteur van de NVWA om na te gaan of de wet- en regelgeving inzake gewasbeschermingsmiddelen en biociden wordt nageleefd. De inspecteur kan, als dit de efficiency van de uit te voeren inspectie ten goede komt, er voor kiezen om deze van te voren aan te kondigen. Dit laat onverlet dat de inspecteur ook zonder aankondiging een inspectie kan uitvoeren.

Herinspectie

Een inspectie (op afstand) ingesteld door een inspecteur van de NVWA die volgt op een eerder ingestelde inspectie, waarbij een overtreding is geconstateerd en naar aanleiding waarvan het noodzakelijk wordt geacht om na de tijdens de eerdere inspectie aangegeven termijn na te gaan of afdoende corrigerende maatregelen zijn genomen om de overtreding op te heffen en nieuwe overtredingen te voorkomen.

Gebruikte afkortingen

CSI

Coördinerend Specialistisch Inspecteur

MRL

Maximum Residu Limiet

2.2. Wettelijke Basis

[Regeling vervallen per 13-01-2024]

De wettelijke basis voor dit specifiek interventiebeleid is de Warenwet (WW) en de daarin opgenomen EU verordeningen, waarvan de belangrijkste zijn:

Voorts zijn bij de uitvoering en beoordeling van belang:

 • “SANTE/11813/2017 Guidance document on analytical quality control and method validation procedures for pesticide residues and analysis in food and feed”,

 • EU 669/2009; EU1793/2019 (uitgebreide officiële controles op invoer),

 • 333/2007 (bemonsteringswijzen en analysemethoden),

 • 519/2014 (bemonsteringwijzen voor grote partijen),

 • 884/2014 (uitvoeringsverordening tot vaststelling van bijzondere voorwaarden),

 • 884/2014 (invoer van bepaalde diervoeders en levensmiddelen),

 • 885/2014 (invoer van okra’s en kerrie) en

 • 2002/63/EG (vaststelling van communautaire bemonsteringsmethoden).

In artikel 12, eerste lid, van het Warenwetbesluit Bereiding en Behandeling van Levensmiddelen zijn geen getalsmatige limieten opgenomen. Die zijn daarom als volgt vastgesteld, op basis van analogieën met EU 1881/2006 en/of gebaseerd op EFSA opinions (uitgedrukt in microgrammen per kilogram of liter):

5 voor aflatoxine B1 en 10 voor aflatoxinen totaal in “overige specerijen of kruiden”.

2 voor ochratoxine A in bier.

10 voor ochratoxine A in gedroogde vruchten, anders dan gedroogde druiven.

10 voor ochratoxine A in noten, pitten en oliehoudende zaden voor directe humane consumptie.

20 voor ochratoxine A in noten, pitten en oliehoudende zaden om te sorteren/behandelen.

15 voor ochratoxine A in “overige specerijen of kruiden”.

10 voor ochratoxine A in zoethoutwortel voor directe humane consumptie.

400 voor zearalenon in rijst zemelen.

3. Werkwijze

[Regeling vervallen per 13-01-2024]

3.1. Het bepalen van de ernst van de overtreding

[Regeling vervallen per 13-01-2024]

Overtredingen worden ingedeeld naar de klassen zoals gedefinieerd in het Algemeen Interventiebeleid van de NVWA-IB02. De ernst van de overtreding wordt onder andere bepaald door de mate van het (risico op) gevaar voor de veiligheid van mens, dier en/of milieu. Hoe groter het risico is, des te hoger wordt de overtreding in de bijlage geclassificeerd. Bijvoorbeeld een overschrijding van de MRL die als “schadelijk” wordt beoordeeld (overschrijding van de acute referentie dosis wordt ingedeeld in klasse B. Wanneer een overschrijding van de MRL als “ongeschikt” wordt beoordeeld dan wordt deze ingedeeld in klasse C. In bepaalde gevallen hebben zich (nog) geen daadwerkelijke negatieve gevolgen voorgedaan als gevolg van de overtreding, maar is niet gewaarborgd dat dit zich niet zal voordoen. Bijvoorbeeld: een overschrijding van een MRL in een product tijdens een lopende productie.

Dit specifiek interventiebeleid volgt deze klasseindeling.

In de bijlage van dit document zijn overtredingen van chemische stoffen in voedsel ingedeeld in de verschillende klassen met de daarbij behorende specifieke interventies.

Meerdere overtredingen in 1 monster, of in meerdere monsters die genomen zijn op 1 locatie, worden per geval beoordeeld zoals in de bijlage aangegeven.

Afwijken van de in dit document voorgeschreven interventies is alleen mogelijk in overleg met en na akkoord van het betreffende afdelingshoofd. De onderbouwing om af te wijken wordt vastgelegd.

3.2. Het bepalen van interventies bij een overtreding

[Regeling vervallen per 13-01-2024]

Sanctionerende interventie

Overtredingen van de Warenwet worden doorgaans bestuurlijk beboet. Aan het Openbaar Ministerie (OM) worden overtredingen voorgelegd indien voor daarvoor op basis van de Wet op de economische delicten (Wed) een hogere geldboete kan worden opgelegd dan de voorziene bestuurlijke boete, en:

 • indien de opzettelijke of roekeloze overtreding een direct gevaar voor de gezondheid of veiligheid van de mens tot gevolg heeft óf

 • de in de bijlage ter zake van de overtreding voorziene bestuurlijke boete aanmerkelijk wordt overschreden door het met de overtreding behaalde economisch voordeel (artikel 32a, derde lid, Warenwet).

Strafrechtelijke afdoening is niet voorbehouden aan een vooraf aan te geven overtreding van een bepaald voorschrift, maar kan in beginsel bij alle overtredingen van de bij of krachtens de Warenwet gestelde voorschriften noodzakelijk zijn.

De kolommen ‘interventies’ en ‘follow-up na overtreding; interventies bij herhaalde overtreding’ in de bijlagen van dit document vermelden uitsluitend de bestuurlijke boete als sanctionerende interventie die doorgaans wordt toegepast. Dit laat onverlet dat, als een overtreding zowel bestuursrechtelijk als strafrechtelijk kan worden afgedaan, op grond van de specifieke feiten en omstandigheden kan worden besloten om in plaats van een bestuurlijke boete een proces verbaal op te maken ten behoeve van strafrechtelijke afdoening. Op voorhand is niet in de bijlagen van dit document aan te geven wanneer wordt overgegaan tot een strafrechtelijke sanctionerende interventie. Daarom vormt deze paragraaf een aanvulling op bovengenoemde kolommen in de bijlagen.

In alle gevallen geldt overigens dat een strafrechtelijke sanctionerende interventie (een proces verbaal) te allen tijde kan worden gecombineerd met een bestuursrechtelijke corrigerende interventie (een herstelmaatregel).

Corrigerende interventie

Corrigerende interventies kunnen naast of in plaats van sanctionerende interventies worden ingezet. Dat kan nuttig zijn zodra blijkt dat sanctionerende interventies (alleen) onvoldoende leiden tot naleving van de regelgeving. Voor welke corrigerende interventie gekozen wordt verschilt van geval tot geval. Voorbeelden hiervan zijn een last onder dwangsom, een verbod tot het verrichten van bepaalde activiteiten, ingrijpen in het productieproces.

Corrigerende interventies hebben als doel te bevorderen dat de overtreder zijn bedrijfsprocessen blijvend beheerst zodat bestaande overtredingen worden beëindigd en nieuwe worden voorkomen. Een corrigerende interventie moet proportioneel zijn, toegesneden op de specifieke situatie van de overtreder. Een corrigerende interventie mag niet ingrijpender voor de overtreder zijn dan strikt noodzakelijk om de overtreding te beëindigen of herhaling ervan te voorkomen. Overgaan tot ingrijpender corrigerende interventies, zoals het schorsen of intrekken van een erkenning, kan indien kan worden gemotiveerd waarom een minder ingrijpende corrigerende interventie onvoldoende effect heeft gehad of zal hebben.

Specifieke corrigerende interventie

Als een of meer overtredingen worden geconstateerd die in ernst, aantal en tijdsbestek een corrigerende interventie rechtvaardigen wordt met een specifieke corrigerende interventie in het productieproces ingegrepen. Dit ingrijpen kan betrekking hebben op:

 • a. beëindiging van een overtreding of

 • b. voorkoming van nieuwe overtredingen.

Voorbeelden van corrigerende interventies die betrekking hebben op de feitelijke uitvoering van het proces zijn:

 • a. stopzetten of vertragen van het productieproces of onderdelen daarvan;

 • b. verbieden of verplichten bepaalde activiteiten te verrichten in het productieproces of de manier waarop ze worden verricht.

Een corrigerende interventie kan ook betrekking hebben op de kwaliteitsdocumenten van het bedrijf waarmee het bedrijf naleving van de regelgeving beoogt te borgen. Voorbeelden van dergelijke corrigerende interventies zijn:

 • a. verplichten de standaardwerkwijzen aan te passen;

 • b. verplichten de inhoud en frequentie van bedrijfscontroles en monitoringsprocedures aan te passen;

 • c. verplichten de instructies voor het gebruik van bepaalde apparatuur aan te passen.

Aan een specifieke corrigerende interventie kan een last onder dwangsom of last onder bestuursdwang worden verbonden.

Als opnieuw overtredingen worden geconstateerd wordt opnieuw een corrigerende interventie ingezet als ernst, aantal en tijdsbestek van de overtreding(en) dit rechtvaardigt. Zonodig met ingrijpender maatregelen of een hogere dwangsom.

Generieke corrigerende interventie

Mocht de overtreder ondanks een of meer specifieke corrigerende interventies nieuwe overtredingen blijven begaan die in ernst, aantal en tijdsbestek ingrijpen rechtvaardigen kan worden overgegaan tot een generieke corrigerende interventie, zoals bijvoorbeeld het schorsen of intrekken van de erkenning van een erkende inrichting. Hiertoe kan ook meteen worden overgegaan als er weliswaar nog geen (herhaalde) specifieke corrigerende interventie is opgelegd maar er op voorhand aanwijzingen zijn dat deze onvoldoende tot naleving zullen leiden.

Bij het bepalen van nut en noodzaak van een generieke interventie wordt integraal bekeken in hoeverre de overtrederandere wettelijke eisen naleeft waarop de NVWA toezicht houdt.

3.4. Herhaalde overtreding en verscherpt toezicht

[Regeling vervallen per 13-01-2024]

Herhaalde overtreding

Er is sprake van een herhaalde overtreding wanneer tijdens een (her)inspectie opnieuw een overtreding wordt geconstateerd van dezelfde wettelijke norm of van een wettelijke norm die hetzelfde doel beoogt, waarvoor tegen de overtreder in de daaraan voorafgaande periode van drie jaar reeds een interventie werd toegepast.

Stapeling

Tijdens een inspectie kunnen overtredingen van verschillende wettelijke voorschriften en van verschillende overtredingsklassen worden vastgesteld. Voor het handelen in dergelijke situaties zie 2.3 van het Algemene Interventiebeleid, NVWA-IB02. Ten aanzien van het stapelen van overtredingen geldt, bij het opleggen van de bestuurlijke boete, dat er wordt uitgegaan van maximaal vijf overtredingen per overtreder, per controlemoment, per locatie.

Herinspectie

Na het constateren van een overtreding klasse B of C kan een extra inspectie worden uitgevoerd om na te gaan of gemaakte afspraken over het opheffen van de overtreding zijn nagekomen. Herinspecties kunnen in rekening worden gebracht bij het bedrijf.

Verscherpt toezicht

Als bij meerdere opeenvolgende (her)inspecties blijkt dat overtredingen zich blijven voordoen, kan de NVWA besluiten verscherpt toezicht in te stellen. Dit wordt ook aan de overtreder medegedeeld. Verscherpt toezicht houdt in dat de NVWA vaker inspecteert en, indien zij overtredingen constateert, naast een sanctionerende interventie ook corrigerende interventies kan opleggen die passend zijn om de geconstateerde overtreding(en) te beëindigen of herhaling ervan te voorkomen. Per overtreder wordt een maatwerkaanpak opgesteld. Na afloop van een van tevoren vastgestelde periode wordt geëvalueerd of voortzetting van het verscherpt toezicht wenselijk is. Ook dit wordt gecommuniceerd met de overtreder.

3.4. Internettoezicht

[Regeling vervallen per 13-01-2024]

Op internet worden op handelssites (digitale platforms) geregeld advertenties geplaatst met verboden content. De NVWA kan in die gevallen gegevens bij zowel de aanbieder als de beheerder van de handelssite vorderen op basis van de Algemene wet bestuursrecht. Beheerders van handelssites kunnen de NVWA alternatieven bieden om te interveniëren, zoals het verwijderen van advertenties. In dergelijke gevallen kan de NVWA volstaan met nalevingshulp aan de aanbieder bijvoorbeeld vlak nadat de advertentie is verwijderd. Is er sprake van herhaling dan kunnen alsnog gegevens worden gevorderd en kan worden opgeschaald in de handhaving.

5. Divers

[Regeling vervallen per 13-01-2024]

Vervanging

Deze beleidsregel vervangt het op 23 februari 2015 vastgestelde Specifiek interventiebeleid chemische stoffen in eet- en drinkwaren (IB02-SPEC 43, versie 03). Ten opzichte van versie 03 zijn de wettelijke normen en overtredingsklassen vollediger en eenduidiger geformuleerd. Bestaande regels in de bijlage met meerdere wettelijke normen zijn waar nodig uitgesplitst naar evenzoveel regels. Tenslotte is het hoofddocument en de bijlage ingericht volgens een uniforme opzet, geldend voor alle domeinen.

Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als “Specifiek interventiebeleid NVWA chemische stoffen in eet- en drinkwaren (IB02-SPEC 43, versie 04)”.

Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 1 januari 2021.

Deze beleidsregel wordt in de Staatscourant geplaatst.

De Minister voor Medische Zorg en Sport,

namens deze:

M.A. Ruys

inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Bijlage bij IB02-SPEC 43, versie 04: tabel Specifiek interventiebeleid NVWA chemische stoffen in eet- en drinkwaren

[Regeling vervallen per 13-01-2024]

ID regel

Normadressaat

Normbeschrijving

Wet- en regelgeving

Afwijking van de norm

Overtredingsklasse

Motivering overtredingsklasse

Interventie bij eerste overtreding

Interventie bij herhaalde overtreding

doormelding cross compliance (in het kader van gemeenschappelijk landbouwbeleid)

Residuen van bestrijdingsmiddelen

           

43R101000

Eenieder die een levensmiddel bereidt, behandelt, verpakt, bewaart of vervoert

Zodra een product als bedoeld in bijlage I in de handel wordt gebracht als levensmiddel of diervoeder, of aan dieren wordt vervoederd, mag het gehalte aan bestrijdingsmiddelenresiduen niet meer bedragen dan:

a) het MRL dat voor betrokken producten is vastgesteld in bijlage II of III;

b) 0,01 mg/kg voor producten waarvoor in bijlage II of III geen specifiek MRL is vastgesteld, of voor niet in bijlage IV opgenomen werkzame stoffen, tenzij er voor een werkzame stof andere standaardwaarden zijn vastgesteld, rekening houdend met de beschikbare, gebruikelijke analysemethoden.

Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen, artikel 2, dertiende lid, Verordening (EG) Nr. 396/2005, artikel 18, eerste lid

x – meetonzekerheid > limiet, maar x leidt niet tot overschrijding ARfD

C

onveilig product, ongeschikt voor de consumptie in de zin van de Algemene Levensmiddelenverordening

* Schriftelijke waarschuwing

* Nalevingshulp

Bestuurlijke boete

nvt

43R102000

Eenieder die een levensmiddel bereidt, behandelt, verpakt, bewaart of vervoert

Zodra een product als bedoeld in bijlage I in de handel wordt gebracht als levensmiddel of diervoeder, of aan dieren wordt vervoederd, mag het gehalte aan bestrijdingsmiddelenresiduen niet meer bedragen dan:

a) het MRL dat voor betrokken producten is vastgesteld in bijlage II of III;

b) 0,01 mg/kg voor producten waarvoor in bijlage II of III geen specifiek MRL is vastgesteld, of voor niet in bijlage IV opgenomen werkzame stoffen, tenzij er voor een werkzame stof andere standaardwaarden zijn vastgesteld, rekening houdend met de beschikbare, gebruikelijke analysemethoden.

Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen, artikel 2, dertiende lid, Verordening (EG) Nr. 396/2005, artikel 18, eerste lid

Herhaalde overschrijding limiet of niet toegestaan bestrijdingsmiddel/product-combinatie

x – meetonzekerheid > limiet en/of x leidt tot overschrijding ARfD

B

onveilig product, ongeschikt voor de consumptie in de zin van de Algemene Levensmiddelenverordening;

Bestuurlijke boete, importweigering

Bestuurlijke boete

nvt

43R103000

Eenieder die een levensmiddel bereidt, behandelt, verpakt, bewaart of vervoert

Zodra een product als bedoeld in bijlage I in de handel wordt gebracht als levensmiddel of diervoeder, of aan dieren wordt vervoederd, mag het gehalte aan bestrijdingsmiddelenresiduen niet meer bedragen dan:

a) het MRL dat voor betrokken producten is vastgesteld in bijlage II of III;

b) 0,01 mg/kg voor producten waarvoor in bijlage II of III geen specifiek MRL is vastgesteld, of voor niet in bijlage IV opgenomen werkzame stoffen, tenzij er voor een werkzame stof andere standaardwaarden zijn vastgesteld, rekening houdend met de beschikbare, gebruikelijke analysemethoden.

Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen, artikel 2, dertiende lid, Verordening (EG) Nr. 396/2005, artikel 18, eerste lid

x > limiet en WEL overschrijding ARfD

B

risico voor de volksgezondheid. onveilig product, schadelijk voor de consumptie in de zin van de Algemene Levensmiddelenverordening

Bestuurlijke boete; terughaalactie; opdracht tot vernietiging, danwel importweigering

Bestuurlijke boete

nvt

43R104000

Eenieder die een levensmiddel in de handel brengt

De aanduiding biologisch moet worden gebezigd en mag niet misleidend zijn door andere producten dan de in bijlage II van verordening 889/2008 opgenomen producten te bevatten.

Warenwetbesluit informatie levensmiddelen, artikel 2, zesde lid, Verordening (EU) Nr. 1169/2011, artikel 7, eerste lid, onder a, gelet op Verordening 889/2008, artikel 5, eerste lid en bijlage II

niet toegelaten gebruik van bestrijdingsmiddelen; oneigenlijk gebruik term biologisch

x – meetonzekerheid > 0,01 mg/kg

B

grove misleiding consument

Bestuurlijke boete en corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

nvt

43R105000

Eenieder die een levensmiddel in de handel brengt

De uit een oogpunt van volksgezondheid toelaatbare hoeveelheid van p-TSA (para-tolueensulfonzuur) en/of quaternaire ammoniumverbindingen, bestanddelen daarvan of omzettingsproducten, aanwezig op of in onbewerkte, bewerkte of samengestelde eet- of drinkwaren mag niet hoger zijn dan het vastgestelde gehalte.

Warenwetregeling residuen van bestrijdingsmiddelen, artikel 1, eerste lid, bijlage II

x – meetonzekerheid > limiet

B

risico voor de volksgezondheid

* Bestuurlijke boete

* Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

nvt

43R106000

Eenieder die een levensmiddel in de handel brengt

Volledige zuigelingenvoeding en opvolgzuigelingenvoeding voldoen aan de wettelijke limiet voor residu per werkzame stof.

Warenwetbesluit bijzondere voeding 2016, artikel 2, Verordening (EU) Nr. 2016/127, artikel 11, eerste lid, Verordening (EU) Nr. 2016/127, artikel 4, tweede en derde lid

x – meetonzekerheid > limiet

B

risico voor de volksgezondheid

* Bestuurlijke boete

* Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

nvt

43R107000

Eenieder die een levensmiddel in de handel brengt

Voeding voor medisch gebruik die is ontwikkeld om aan de voedingsbehoeften van zuigelingen en peuters te voldoen aan de wettelijke limiet voor residu per werkzame stof.

Warenwetbesluit bijzondere voeding 2016, artikel 2, Verordening (EU) Nr. 2016/127, artikel 11, eerste lid, Verordening (EU) Nr. 2016/128, artikel 3, tweede en derde lid

x – meetonzekerheid > limiet

B

risico voor de volksgezondheid

* Bestuurlijke boete

* Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

nvt

Contaminanten

             

43R201000

Eenieder die een levensmiddel bereidt, behandelt, verpakt, bewaart of vervoert

Levensmiddelen met een gehalte aan een verontreiniging dat toxicologisch onaanvaardbaar is, mogen niet in de handel worden gebracht.

Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen, artikel 2, tiende lid, Verordening (EG) Nr. 178/2002, artikel 14, eerste lid, gelet op Verordening (EG) Nr. 315/93, artikel 2, eerste lid

Hoeveelheid contaminant is dusdanig hoog dat er gevaar is voor de volksgezondheid.

Dit is van toepassing indien geen specifieke wetgeving voor de gevonden contaminant of het gevonden residu bestaat.

B

risico voor de volksgezondheid

* Bestuurlijke boete

* Nalevingshulp

* Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

 

43R202000

Eenieder die een levensmiddel bereidt, behandelt, verpakt, bewaart of vervoert

Levensmiddelen met een gehalte aan een verontreiniging dat toxicologisch onaanvaardbaar is, mogen niet in de handel worden gebracht.

Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen, artikel 2, tiende lid, Verordening (EG) Nr. 178/2002, artikel 14, eerste lid, gelet op Verordening (EG) Nr. 315/93, artikel 2, eerste lid

Contaminant is aanwezig maar geen direct risico voor de voedselveiligheid.

Dit is van toepassing indien geen specifieke wetgeving voor de gevonden contaminant of het gevonden residu bestaat.

C

geen direct risico voor de volksgezondheid, maar overtreding moet wel worden opgeheven

* Schriftelijke waarschuwing

* Nalevingshulp

Bestuurlijke boete

 

43R203000

Eenieder die een levensmiddel bereidt, behandelt, verpakt, bewaart of vervoert

Schimmeltoxinen en bacteriële toxinen in hoeveelheden die schadelijk kunnen zijn voor de volksgezondheid, moeten afwezig zijn in eet- of drinkwaren en grondstoffen.

Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen, artikel 12, eerste lid, in samenhang met artikel 2, eerste lid

x – meetonzekerheid > limiet

B

risico voor de volksgezondheid. schadelijk voor de consumptie in de zin van de Algemene Levensmiddelenverordening

Bestuurlijke boete; importweigering, danwel terughaalactie

Bestuurlijke boete

nvt

43R204000

Eenieder die een levensmiddel in de handel brengt

Levensmiddelen die niet voldoen aan de maximumgehalten aan mycotoxinen worden niet in de handel gebracht, worden niet gebruikt als ingrediënt in levensmiddelen en worden niet gemengd met levensmiddelen die voldoen aan de vastgestelde maximumgehalten.

Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen, artikel 2, negende lid, Verordening (EG) Nr. 1881/2006, artikel 1, eerste lid, en 3, bijlage, afdeling 2

x – meetonzekerheid > limiet

B

risico voor de volksgezondheid. schadelijk voor de consumptie in de zin van de Algemene Levensmiddelenverordening

Bestuurlijke boete; importweigering, danwel terughaalactie

Bestuurlijke boete intensivering van het toezicht

nvt

43R205000

Eenieder die een levensmiddel in de handel brengt

Levensmiddelen die niet voldoen aan de maximumgehalten aan metalen, worden niet in de handel gebracht, worden niet gebruikt als ingrediënt in levensmiddelen en worden niet gemengd met levensmiddelen die voldoen aan de vastgestelde maximumgehalten.

Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen, artikel 2, negende lid; Verordening (EG) Nr. 1881/2006, artikel 1, eerste lid, en 3, bijlage, afdeling 3

x – meetonzekerheid > limiet

B

risico voor de volksgezondheid

* Bestuurlijke boete

* Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

nvt

43R206000

Eenieder die een levensmiddel in de handel brengt

Levensmiddelen die niet voldoen aan de maximumgehalten aan 3-monochloorpropaandiol (3-MCPD) en vetzuuresters van glycidyl, worden niet in de handel gebracht, worden niet gebruikt als ingrediënt in levensmiddelen en worden niet gemengd met levensmiddelen die voldoen aan de vastgestelde maximumgehalten.

Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen, artikel 2, negende lid; Verordening (EG) Nr. 1881/2006, artikel 1, eerste lid, en 3, bijlage, afdeling 4

x – meetonzekerheid > limiet

B

risico voor de volksgezondheid

* Bestuurlijke boete

* Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

nvt

43R207000

Eenieder die een levensmiddel in de handel brengt

Levensmiddelen die niet voldoen aan de maximumgehalten aan dioxinen en pcb's, worden niet in de handel gebracht, worden niet gebruikt als ingrediënt in levensmiddelen en worden niet gemengd met levensmiddelen die voldoen aan de vastgestelde maximumgehalten.

Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen, artikel 2, negende lid; Verordening (EG) Nr. 1881/2006, artikel 1, eerste lid, en 3, bijlage, afdeling 5

x – meetonzekerheid > limiet

B

risico voor de volksgezondheid

* Bestuurlijke boete

* Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

nvt

43R208000

Eenieder die een levensmiddel in de handel brengt

Levensmiddelen die niet voldoen aan de maximumgehalten aan polycyclische aromatische koolwaterstoffen, worden niet in de handel gebracht, worden niet gebruikt als ingrediënt in levensmiddelen en worden niet gemengd met levensmiddelen die voldoen aan de vastgestelde maximumgehalten.

Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen, artikel 2, negende lid, Verordening (EG) Nr. 1881/2006, artikel 1, eerste lid, en 3, bijlage, afdeling 6

x – meetonzekerheid > limiet

B

risico voor de volksgezondheid

* Bestuurlijke boete

* Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

nvt

43R209000

Eenieder die een levensmiddel in de handel brengt

Levensmiddelen die niet voldoen aan de maximumgehalten aan melamine en structuuranalogons ervan, worden niet in de handel gebracht, worden niet gebruikt als ingrediënt in levensmiddelen en worden niet gemengd met levensmiddelen die voldoen aan de vastgestelde maximumgehalten.

Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen, artikel 2, negende lid, Verordening (EG) Nr. 1881/2006, artikel 1, eerste lid, en 3, bijlage, afdeling 7

x – meetonzekerheid > limiet

B

risico voor de volksgezondheid

* Bestuurlijke boete

* Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

nvt

43R210000

Eenieder die een levensmiddel in de handel brengt

Levensmiddelen die niet voldoen aan de maximumgehalten aan inherente plantentoxinen, worden niet in de handel gebracht, worden niet gebruikt als ingrediënt in levensmiddelen en worden niet gemengd met levensmiddelen die voldoen aan de vastgestelde maximumgehalten.

Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen, artikel 2, negende lid, Verordening (EG) Nr. 1881/2006, artikel 1, eerste lid, en 3, bijlage, afdeling 8

x – meetonzekerheid > limiet

B

risico voor de volksgezondheid. schadelijk voor de consumptie in de zin van de Algemene Levensmiddelenverordening

Bestuurlijke boete; importweigering, danwel terughaalactie

Bestuurlijke boete

nvt

43R211000

Eenieder die een levensmiddel in de handel brengt

Olie of vet, aanwezig in de bereidplaats en kennelijk bestemd voor het bakken of frituren van eetwaren, moet, onverminderd andere op die grondstof van toepassing zijnde wettelijke bepalingen, voldoen aan de eis dat het gehalte aan dimere en polymere triglyceriden niet hoger is dan 16%.

Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen, artikel 9, eerste lid

x – meetonzekerheid > tweemaal de limiet

B

risico voor de volksgezondheid

* Bestuurlijke boete

* Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

nvt

43R212000

Eenieder die een levensmiddel verhandelt

Olie of vet, aanwezig in de bereidplaats en kennelijk bestemd voor het bakken of frituren van eetwaren, moet, onverminderd andere op die grondstof van toepassing zijnde wettelijke bepalingen, voldoen aan de eis dat het gehalte aan dimere en polymere triglyceriden niet hoger is dan 16%.

Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen, artikel 9, eerste lid

limiet < x – meetonzekerheid < tweemaal de limiet

C

geen direct risico voor de volksgezondheid, maar overtreding moet wel worden opgeheven

* Schriftelijke waarschuwing

* Nalevingshulp

Bestuurlijke boete

nvt

43R213000

Eenieder die een levensmiddel verhandelt

Het gehalte aan nitraat-ion van andijvie en rode bieten die al dan niet zijn toebereid of geconserveerd, is niet hoger dan de wettelijke limiet.

Warenwetregeling Verontreinigingen in levensmiddelen, artikel 7

x > limiet + 500 mg/kg

B

risico voor de volksgezondheid. onveilig product, schadelijk voor de consumptie in de zin van de Algemene Levensmiddelenverordening

* Bestuurlijke boete

* Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

nvt

43R214000

Eenieder die een levensmiddel verhandelt

Het gehalte aan nitraat-ion van andijvie en rode bieten die al dan niet zijn toebereid of geconserveerd, is niet hoger dan de wettelijke limiet.

Warenwetregeling Verontreinigingen in levensmiddelen, artikel 7

limiet < x – meetonzekerheid ≤ limiet + 500 mg/kg

C

onveilig product, ongeschikt voor de consumptie in de zin van de Algemene Levensmiddelenverordening

* Schriftelijke waarschuwing

* Nalevingshulp

Bestuurlijke boete

nvt

43R215000

Eenieder die een levensmiddel in de handel brengt

Levensmiddelen die niet voldoen aan de maximumgehalten aan nitraat worden niet in de handel gebracht, worden niet gebruikt als ingrediënt in levensmiddelen en worden niet gemengd met levensmiddelen die voldoen aan de vastgestelde maximumgehalten.

Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen, artikel 2, negende lid, Verordening (EG) Nr. 1881/2006, artikel 1, eerste lid, en 3, bijlage, afdeling 1

x > limiet + 500 mg/kg

B

risico voor de volksgezondheid. onveilig product, schadelijk voor de consumptie in de zin van de Algemene Levensmiddelenverordening

* Bestuurlijke boete

* Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

nvt

43R216000

Eenieder die een levensmiddel in de handel brengt

Levensmiddelen die niet voldoen aan de maximumgehalten aan nitraat wordt niet in de handel gebracht, worden niet gebruikt als ingrediënt in levensmiddelen en worden niet gemengd met levensmiddelen die voldoen aan de vastgestelde maximumgehalten.

Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen, artikel 2, negende lid, Verordening (EG) Nr. 1881/2006, artikel 1, eerste lid, en 3, bijlage, afdeling 1

limiet < x – meetonzekerheid ≤ limiet + 500 mg/kg

C

onveilig product, ongeschikt voor de consumptie in de zin van de Algemene Levensmiddelenverordening

* Schriftelijke waarschuwing

* Nalevingshulp

Bestuurlijke boete

nvt

43R217000

Eenieder die een levensmiddel in de handel brengt

Babyvoeding voor zuigelingen en peuters die niet voldoet aan de maximumgehalte aan nitraat wordt niet in de handel gebracht, wordt niet gebruikt als ingrediënt in levensmiddelen en wordt niet gemengd met levensmiddelen die voldoen aan de vastgestelde maximumgehalten.

Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen, artikel 2, negende lid, Verordening (EG) Nr. 1881/2006, artikel 1, eerste lid, en 3, bijlage, afdeling 1, onder 1.6

x – meetonzekerheid > limiet

B

risico voor de volksgezondheid. onveilig product, schadelijk voor de consumptie in de zin van de Algemene Levensmiddelenverordening

* Bestuurlijke boete

* Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

nvt

43R218000

Eenieder die een levensmiddel in de handel brengt

Levensmiddelen voldoen aan de wettelijke limiet voor histamine.

Warenwetbesluit hygiëne van levensmiddelen, artikel 2, derde lid, Verordening (EG) Nr. 2073/2005, artikel 3, eerste lid, bijlage I, hoofdstuk 1

x – meetonzekerheid > limiet

B

risico voor de volksgezondheid

* Bestuurlijke boete

* Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

nvt

43R219000

Eenieder die een levensmiddel in de handel brengt

Levende tweekleppige weekdieren voldoen aan de wettelijke limiet voor mariene biotoxines.

Warenwetbesluit hygiëne van levensmiddelen, artikel 2, tweede lid, Verordening (EG) Nr. 853/2004, artikel 3, eerste lid, bijlage III, sectie VII, hoofdstuk V

x – meetonzekerheid > limiet

B

risico voor de volksgezondheid

* Bestuurlijke boete

* Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

nvt

43R220000

Eenieder die een levensmiddel in de handel brengt

Onverminderd de toepasselijke bepalingen van het Unierecht op het gebied van levensmiddelen moeten exploitanten van levensmiddelenbedrijven die zich bezighouden met de productie en het op de markt brengen van levensmiddelen als bedoeld in lid 2 overeenkomstig artikel 2 de in de bijlagen I en II opgenomen risicobeperkende maatregelen toepassen met het oog op het bereiken van acrylamidegehalten die zo laag als redelijkerwijs mogelijk zijn, onder de in bijlage IV vastgestelde referentieniveaus.

Warenwetbesluit hygiëne van levensmiddelen, artikel 2, eerste lid, Verordening (EG) Nr. 852/2004, artikel 4, Verordening (EU) Nr. 2017/2158, artikel 1, eerste lid, bijlage IV

x – meetonzekerheid > referentiewaarde

 

risico voor de volksgezondheid

Inspectie ter controle richtlijnen toolbox

 

nvt

Genetisch gemodificeerde organismen (GGO's)

           

43R301000

Eenieder die een levensmiddel in de handel brengt

Niemand mag een GGO dat voor voedingsdoeleinden wordt gebruikt, een levensmiddel dat geheel of gedeeltelijk uit GGO's bestaat of een levensmiddel dat met GGO's is geproduceerd of ingrediënten bevatten die daarmee zijn geproduceerd in de handel brengen, tenzij daarvoor overeenkomstig afdeling 1 van Verordening (EG) nr. 1829/2003 een vergunning is verleend en de bij die vergunning vastgestelde voorwaarden worden nageleefd.

Warenwetbesluit Nieuwe voedingsmiddelen en genetisch gemodificeerde levensmiddelen, artikel 2, tweede lid, Verordening (EG) Nr. 1829/2003, artikel 4, tweede lid

Nergens toegelaten genetisch gemodificeerd organisme (GGO)

aantoonbaar

B

risico voor de volksgezondheid

Bestuurlijke boete en terughaalactie danwel importweigering.

Bestuurlijke boete

nvt

43R302000

Eenieder die een levensmiddel in de handel brengt

Niemand mag een GGO dat voor voedingsdoeleinden wordt gebruikt, een levensmiddel dat geheel of gedeeltelijk uit GGO's bestaat of een levensmiddel dat met GGO's is geproduceerd of ingrediënten bevatten die daarmee zijn geproduceerd in de handel brengen, tenzij daarvoor overeenkomstig afdeling 1 van Verordening (EG) nr. 1829/2003 een vergunning is verleend en de bij die vergunning vastgestelde voorwaarden worden nageleefd.

Warenwetbesluit Nieuwe voedingsmiddelen en genetisch gemodificeerde levensmiddelen, artikel 2, tweede lid, Verordening (EG) Nr. 1829/2003, artikel 4, tweede lid

Niet toegelaten genetisch gemodificeerd organisme, wel toegelaten in land van oorsprong

en er is een aanvraag voor vergunning in de EU ingediend aantoonbaar.

C

ongeschikt product

Schriftelijke waarschuwing en nalevingshulp; terughaalactie

Bestuurlijke boete

nvt

43R303000

Eenieder die een levensmiddel in de handel brengt

Wanneer levensmiddelen materiaal bevatten dat geheel of gedeeltelijk uit GGO's bestaat of met GGO’s zijn geproduceerd moet de aanwezigheid van dit materiaal op het etiket worden vermeld wanneer het gehalte van dit materiaal niet meer dan 0,9% is t.o.v. de ingrediënten terwijl de aanwezigheid wel voorzienbaar of technisch te voorkomen was.

Warenwetbesluit Nieuwe voedingsmiddelen en genetisch gemodificeerde levensmiddelen, artikel 2, tweede lid, Verordening (EG) Nr. 1829/2003, artikel 12, tweede lid

 

D

Geen risico voor de volksgezondheid, maar overtreding moet wel worden opgeheven.

Nalevingshulp: brief m.b.t. zorgplicht

   

43R304000

Eenieder die een levensmiddel in de handel brengt

Levensmiddelen die geheel of gedeeltelijk uit GGO's bestaan of met GGO's zijn geproduceerd of ingrediënten bevatten die daarmee zijn geproduceerd in een verhouding van meer dan 0,9% van ieder van de voedselingrediënten, moeten op het etiket een vermelding hebben staan met betrekking tot de aanwezigheid van de GGO.

Warenwetbesluit Nieuwe voedingsmiddelen en genetisch gemodificeerde levensmiddelen, artikel 2, tweede lid, Verordening (EG) Nr. 1829/2003, artikel 13 eerste lid, onder a, b, c, d of e

 

C

ongeschikt product

* Schriftelijke waarschuwing

* Nalevingshulp

Bestuurlijke boete

 

Doorstraling

             

43R401000

Eenieder die een levensmiddel in de handel brengt

Uitsluitend de volgende eet- en drinkwaren mogen met ioniserende stralen worden of zijn behandeld:

Gedroogde vruchten

Peulvruchten

Gedehydrateerde groenten

Graanvlokken

Gedroogde aromatische kruiden, specerijen en plantaardige kruiden

Garnalen

Vlees van pluimvee

Kikkerdelen

Het verdikkingsmiddel: Arabische gom (E 414)

Diepgevroren maaltijden (voor patiënten, die op medisch voorschrift steriele voeding nodig hebben)

eiproducten

Warenwetbesluit doorstraalde waren, artikel 6, eerste lid

 

C

geen direct risico voor de volksgezondheid, maar overtreding moet wel worden opgeheven

* Schriftelijke waarschuwing

* Nalevingshulp

Bestuurlijke boete

 

43R402000

Eenieder die een levensmiddel in de handel brengt

De totale dosis die nodig is voor een specifieke technische functie mag met betrekking tot de in artikel 6, eerste lid bedoelde waren, over meer dan één behandeling worden verdeeld. De grootste geabsorbeerde stralingsdosis mag niet groter zijn dan 150% van de waarde die voor de desbetreffende waar is vastgesteld.

Warenwetbesluit doorstraalde waren, artikel 6, tweede lid

 

C

geen direct risico voor de volksgezondheid, maar overtreding moet wel worden opgeheven

* Schriftelijke waarschuwing

* Nalevingshulp

Bestuurlijke boete

 

43R403000

Eenieder die een levensmiddel in de handel brengt

Producten die zijn behandeld met ioniserende straling moeten op het etiket een vermelding hebben staan dat het product doorstraald is.

Warenwetbesluit doorstraalde waren, artikel 2, eerste lid, artikel 10, tweede lid, onder b, Warenwetbesluit Informatie levensmiddelen, artikel 6, eerste lid, Verordening (EU) Nr. 1169/2011, bijlage VI, deel A, onderdeel 3

 

C

geen direct risico voor de volksgezondheid, maar overtreding moet wel worden opgeheven

* Schriftelijke waarschuwing

* Nalevingshulp

Bestuurlijke boete

 

Radioactiviteit

             

43R501000

Eenieder die een levensmiddel in de handel brengt

De gecumuleerde maximale radioactiviteit van cesium 134 en 137 mag niet meer bedragen dan 370 Bq/kg voor melk en melkproducten, alsmede voor voedingsmiddelen bestemd voor de bijzondere voeding van zuigelingen gedurende de eerste vier tot zes maanden van hun leven, die op zichzelf voldoen aan de behoeften aan voeding van deze groep personen en die voor de kleinhandel zijn verpakt in duidelijk geïdentificeerde verpakkingen en geëtiketteerd als bereidingen voor zuigelingen.

Warenwetregeling Verontreinigingen in levensmiddelen artikel 3, Verordening (EG) Nr. 733/2008 artikel 2, tweede lid, onder a

x – meetonzekerheid > limiet

B

risico voor de volksgezondheid. onveilig product, schadelijk voor de consumptie in de zin van de Algemene Levensmiddelenverordening

* Bestuurlijke boete

* Corrigerende interventie

 

nvt

43R502000

Eenieder die een levensmiddel in de handel brengt

De gecumuleerde maximale radioactiviteit van cesium 134 en 137 mag niet meer bedragen dan 600 Bq/kg voor alle producten behalve melk en melkproducten en zuigelingenvoeding.

Warenwetregeling Verontreinigingen in levensmiddelen artikel 3, Verordening (EG) Nr. 733/2008, artikel 2, tweede lid, onder b

x – meetonzekerheid > limiet

B

risico voor de volksgezondheid. onveilig product, schadelijk voor de consumptie in de zin van de Algemene Levensmiddelenverordening

* Bestuurlijke boete

* Corrigerende interventie

 

nvt

Overig

               

43R601000

Eenieder die een levensmiddel in de handel brengt

Een eet- of drinkwaar moet voor het product kenmerkende eigenschappen bezitten

Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen, artikel 2, tiende lid, Verordening (EG) Nr. 178/2002, artikel 14, eerste lid, gelet op het bepaalde in

artikel 14, tweede lid, onder b

De eet- of drinkwaar had afwijkende geur en/of smaak

D

 

* Schriftelijke waarschuwing

* Nalevingshulp

Bestuurlijke boete

nvt

43R602000

Eenieder die een levensmiddel in de handel brengt

Een eet- of drinkwaar moet veilig geconsumeerd kunnen worden

Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen, artikel 2, tiende lid, Verordening (EG) Nr. 178/2002, artikel 14, eerste lid, gelet op het bepaalde in

artikel 14, tweede lid, onder a

De eet- of drinkwaar was ondeugdelijk met gevaar voor de gezondheid

C

 

* Bestuurlijke boete

* Corrigerende interventie

Bestuurlijke boete

nvt

Naar boven