Vergoedingenbesluit Adviescollege levenslanggestraften

Geraadpleegd op 28-02-2024.
Geldend van 01-12-2023 t/m heden

Besluit van de Minister voor Rechtsbescherming van 4 september 2020, nr. 2976626, houdende vergoedingen van de voorzitter, de overige leden en de plaatsvervangend leden van het Adviescollege levenslanggestraften (Vergoedingenbesluit Adviescollege levenslanggestraften)

Artikel 1

  • 1 Aan de voorzitter van het Adviescollege levenslanggestraften wordt een vaste vergoeding per maand toegekend, waarbij de toepasselijke salarisschaal wordt vastgesteld op schaal 18 van de laatstelijk afgesloten collectieve arbeidsovereenkomst die is gesloten voor de ambtenaren die krachtens een arbeidsovereenkomst met de Staat werkzaam zijn. De toepasselijke arbeidsduurfactor wordt vastgesteld op 5,8/36.

  • 2 Aan de overige leden van het adviescollege wordt een vaste vergoeding per maand toegekend, waarbij de toepasselijke salarisschaal wordt vastgesteld op schaal 17 van de laatstelijk afgesloten collectieve arbeidsovereenkomst die is gesloten voor de ambtenaren die krachtens een arbeidsovereenkomst met de Staat werkzaam zijn. De toepasselijke arbeidsduurfactor wordt vastgesteld op 2,7/36.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en artikel 1 werkt terug tot en met 1 januari 2018.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als: Vergoedingenbesluit Adviescollege levenslanggestraften.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Rechtsbescherming,

S. Dekker

Naar boven