Regeling experiment gesloten coffeeshopketen

[Regeling vervalt op nader te bepalen datum].
Geraadpleegd op 03-03-2024.
Geldend van 01-07-2020 t/m 16-02-2022

Regeling van de Minister voor Medische Zorg en de Minister van Justitie en Veiligheid van 12 mei 2020, kenmerk 1681487-204740-VGP, houdende regels in verband met het experiment met een gesloten coffeeshopketen (Regeling experiment gesloten coffeeshopketen)

Paragraaf 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. (begripsbepalingen)

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • aanvrager: degene die een aanvraag om aanwijzing als teler heeft ingediend;

 • besluit: Besluit experiment gesloten coffeeshopketen;

 • eindproduct: door een aangewezen teler geproduceerde hennep of hasjiesj in de vorm waarin deze door hem voor de verkoop wordt aangeboden aan coffeeshophouders en waarin al dan niet tevens ingrediënten van andere oorsprong zijn verwerkt;

 • hennepplant: plant van het geslacht Cannabis;

 • hennepvariëteit: soort hennepplant met een eigen chemisch profiel waarin onder meer het THC en CBD gehalte besloten ligt;

 • verpakkingseenheid: verzegelde verpakkingseenheid als bedoeld in artikel 29, tweede lid, van het besluit waarin een of meerdere eindproducten zijn opgenomen;

 • ketenregistratiesysteem: elektronische systeem, bedoeld in artikel 33, tweede lid, van het besluit;

 • Onze Minister: Onze Minister voor Medische Zorg;

 • producteenheden: het aantal eindproducten;

 • productielocatie: locatie als bedoeld in artikel 20, onderdeel d, van het besluit.

 • vervoersbeweging: vervoer van hennep of hasjiesj tussen de productielocatie van een aangewezen teler en een coffeeshophouder of, indien de aangewezen teler over meerdere productielocaties beschikt, het vervoer van hennep of hasjiesj tussen die productielocaties.

Paragraaf 2. Nadere regels over de loting en verdere selectie van telers

Artikel 2. (loting)

Tot deelname aan een loting als bedoeld in artikel 18, eerste lid, van het besluit worden uitsluitend toegelaten de aanvragen die niet reeds buiten behandeling zijn gesteld of die niet reeds zijn afgewezen op grond van artikel 19, eerste lid, onderdelen a tot en met j, of tweede lid, van het besluit.

Artikel 3. (uitvoering van de loting)

 • 1 De loting wordt uitgevoerd door een notaris, aan te wijzen door Onze Minister.

 • 2 Onze Minister kent aan de aanvragen die deelnemen aan de loting, een uniek nummer toe en verstrekt die unieke nummers aan de notaris.

 • 3 Bij de loting kunnen als toehoorder aanwezig zijn een ambtenaar van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

 • 4 De loting is onverminderd het derde lid niet openbaar.

 • 5 De notaris maakt een proces-verbaal op van de loting dat binnen de door Onze Minister aangegeven termijn aan hem wordt overgelegd.

 • 6 Het proces-verbaal is gedagtekend en vermeldt de wijze waarop de loting is uitgevoerd, de uitslag en de datum van de loting en is ondertekend door de notaris.

 • 7 De uitslag van de loting wordt als volgt in het proces-verbaal vermeld:

  • a. een lijst met daarop in de rangorde van trekking, genummerd van 1 tot en met 10: de unieke nummers waarop een winnend lot is gevallen, en

  • b. een lijst met daarop in de rangorde van trekking, genummerd 11 en volgende: de overige unieke nummers waarop niet een winnend lot is gevallen.

 • 8 Als winnend lot wordt aangemerkt een aan de loting deelnemende aanvraag die in een van de eerste tien rondes van de loting is getrokken.

Artikel 4. (informatievoorziening na loting)

Onze Minister informeert de aanvrager wiens aanvraag aan de loting heeft deelgenomen, onverwijld na ontvangst van het in artikel 3, vijfde lid, bedoelde proces-verbaal, of op zijn aanvraag wel of geen winnend lot is gevallen. Indien op zijn aanvraag geen winnend lot is gevallen, wordt hij tevens geïnformeerd over zijn plaats in de wachtrij, bedoeld in artikel 5, eerste lid.

Artikel 5. (termijn en werking wachtrij)

 • 1 Onze Minister houdt een wachtrij in stand. Aanvragen die aan de loting hebben deelgenomen maar waarop geen winnend lot is gevallen, worden in de wachtrij geplaatst tenzij de aanvrager te kennen geeft niet of niet langer van deze mogelijkheid gebruik te willen maken.

 • 2 De periode gedurende welke de wachtrij in stand wordt gehouden, eindigt uiterlijk op de dag waarop de uitvoering van het experiment, bedoeld in artikel 4, eerste lid, van de wet, aanvangt.

 • 4 Onze Ministers kunnen een aanvraag uit de wachtrij verder in behandeling nemen indien naar hun oordeel onvoldoende telers kunnen worden aangewezen of onvoldoende aangewezen telers resteren om met de uitvoering van het experiment te kunnen aanvangen.

 • 5 Indien een aanvraag uit de wachtrij verder in behandeling wordt genomen, schuift de volgorde van de aanvragen in de wachtrij dienovereenkomstig op.

 • 6 Het vijfde lid is van overeenkomstige toepassing indien een aanvrager te kennen heeft gegeven niet of niet langer van de wachtrij gebruik te willen maken.

Artikel 6. (opschorting termijn in verband met de loting en wachtrij)

 • 1 De wettelijke termijn waarbinnen een besluit op een aanvraag om aanwijzing als teler dient te worden genomen, wordt voor aanvragen waarop een winnend lot is gevallen, opgeschort voor de duur van de periode die begint met de dag waarop toepassing wordt gegeven aan artikel 18, eerste lid, van het besluit en eindigt met de dag van ontvangst van het proces-verbaal van de loting door Onze Minister.

 • 2 De wettelijke termijn waarbinnen een besluit op een aanvraag om aanwijzing als teler dient te worden genomen, wordt ter zake van aanvragen waarop niet een winnend lot is gevallen, opgeschort voor de duur van de periode die begint met de dag waarop toepassing wordt gegeven aan artikel 18, eerste lid, van het besluit en eindigt op uiterlijk de dag waarop de uitvoering van het experiment aanvangt, bedoeld in artikel 4, eerste lid, van de wet, tenzij:

  • a. de aanvraag voordien uit de wachtrij is gehaald, in welk geval deze termijn eindigt met de dag waarop de verdere behandeling van de aanvraag aanvangt, of

  • b. de aanvraag niet in de wachtrij is geplaatst of voordien uit de wachtrij is gehaald omdat de aanvrager te kennen heeft gegeven hiervan niet of niet langer te willen gebruikmaken, in welk geval deze periode eindigt met de dag waarop de aanvrager dit kenbaar heeft gemaakt.

Paragraaf 3. Verpakking van de hennep of hasjiesj

Artikel 7. (vormgeving en uiterlijk van de verpakking)

 • 1 Een verpakkingseenheid als bedoeld in artikel 29 van het besluit:

  • a. is transparant of niet transparant, in welk geval de volledige verpakkingseenheid uit één dekkende kleur bestaat of de binnenzijde van de verpakkingseenheid uit één dekkende kleur bestaat en de buitenzijde uit een andere dekkende kleur bestaat;

  • b. is effen en vrij van opdrukken anders dan het etiket, bedoeld in artikel 8, en de onvervangbare verzegeling, bedoeld in artikel 29, tweede lid, van het besluit;

  • c. heeft een gladde textuur zonder reliëf, decoratieve richels, decoratieve uitstulpingen of andere decoratieve onregelmatigheden;

  • d. heeft geen uitklapbaar gedeelte;

  • e. bevat geen geur of geluid; en

  • f. heeft geen verborgen functie die het uiterlijk verandert.

 • 2 De kleur van een niet-transparante verpakking:

  • a. heeft een matte afwerking en geen metalen eigenschappen of glans; en

  • b. is niet fluorescerend of bevat geen pigmenten die ultraviolette energie absorberen.

Artikel 8. (etiket)

 • 1 De aangewezen teler voorziet elke verpakkingseenheid van een wit etiket dat daarop onlosmakelijk wordt bevestigd en waarop de volgende informatie is gedrukt:

  • a. de unieke identificatiemarkering, bedoeld in artikel 29, tweede lid, onderdeel a, van het besluit, weergegeven als het unieke nummer dat ingevolge bijlage IV bij deze regeling gekoppeld is aan een verpakkingseenheid;

  • b. de informatie, bedoeld in artikel 29, tweede lid, onderdelen b tot en met e, van het besluit, met dien verstande dat het gewicht van de hennep of hasjiesj en het percentage THC en CBD als volgt wordt weergegeven: het aantal gram van de in de verpakkingseenheid opgenomen hennep of hasjiesj zonder het gewicht van eventueel daarin verwerkte ingrediënten van andere oorsprong dan van de hennepplant, en het percentage THC en CBD in die hennep of hasjiesj;

  • c. het totale gewicht van het in de verpakkingseenheid opgenomen eindproduct of, indien meerdere eindproducten in de verpakkingseenheid zijn opgenomen, het totale gewicht van de eindproducten gezamenlijk, alsmede de samenstelling van het eindproduct, waarbij alle ingrediënten in aflopende hoeveelheden op het etiket worden vermeld;

  • d. de gezondheidswaarschuwing “houd buiten bereik van kinderen” en de in bijlage I opgenomen symbolen;

  • e. een barcode;

  • f. de handelsnaam van de aangewezen teler van wie het eindproduct afkomstig is, alsmede een e-mailadres en telefoonnummer waarop de onderneming bereikbaar is voor product gerelateerde vragen van de consument; en

  • g. indien de coffeeshophouder dat wenst, zijn handelsnaam en eventueel zijn contactgegevens voor de consument.

 • 2 Onverminderd het eerste lid mag de aangewezen teler op het etiket een QR-code aanbrengen die elektronisch toegang geeft tot de in het eerste lid bedoelde informatie zoals opgenomen op het etiket, of eventueel overige informatie over het betreffende eindproduct voor zover die overige informatie blijkt uit een in zijn opdracht door een laboratorium als bedoeld in artikel 28 van het besluit uitgevoerde controle. De betreffende testuitslag dient in dat geval eveneens via de QR-code toegankelijk te zijn. Artikel 11 is van overeenkomstige toepassing op de in dit lid bedoelde controle.

 • 3 Het etiket bestrijkt minimaal 30% van het geheel van de buitenzijde van de verpakking.

 • 4 In afwijking van het eerste lid, aanhef, mag de informatie, bedoeld in het eerste lid, onderdeel g, door de coffeeshophouder na ontvangst van de verpakkingseenheden op het etiket worden aangebracht door middel van een sticker, mits de reeds op het etiket gedrukte informatie onaangetast en volledig zichtbaar blijft.

 • 5 De tekst op het etiket of op een daarop aangebrachte sticker als bedoeld in derde lid, voldoet aan de volgende eisen:

  • a. standaard lettertype Helvetica, zonder vetgedrukte opmaak of andere opmaakvarianten;

  • b. in de kleur zwart;

  • c. weergegeven in letters van het alfabet en getallen, met dien verstande dat voor de aanduiding van het e-mailadres en het percentage THC en CBD, de daarvoor gebruikelijke tekens worden gebruikt;

  • d. hoofdletters worden uitsluitend gebruikt voor de eerste letter van elk woord; en

  • e. de tekst dient zo groot mogelijk op het etiket te worden weergegeven.

Artikel 9. (informatiefolder)

 • 1 De aangewezen teler voorziet elke verpakkingseenheid van een informatiefolder waarin de in bijlage II opgenomen gezondheidswaarschuwingen, preventieboodschappen en gebruiksadviezen zijn opgenomen alsmede een consumentenadvies over de wijze van bewaren van de hennep of hasjiesj.

 • 2 De informatiefolder is in de verpakkingseenheid gevoegd of zodanig daaraan bevestigd dat het op de verpakking aangebrachte etiket onaangetast en volledig zichtbaar blijft.

 • 3 Onverminderd het tweede lid kan via een op het etiket opgenomen QR-code de informatiefolder elektronisch toegankelijk worden gemaakt.

Artikel 10. (overige informatie op de verpakkingseenheid)

 • 1 Op het gedeelte van de buitenzijde van de verpakkingseenheid dat niet bestreken wordt door het etiket, bedoeld in artikel 8, mag de aangewezen teler de informatie die hij op het etiket van de verpakkingseenheid heeft opgenomen, tevens in braille aanbrengen.

Paragraaf 4. Controle van de hennep of hasjiesj

Artikel 11. (monsterneming)

 • 1 Ter uitvoering van artikel 28, tweede lid, van het besluit laat de aangewezen teler het gehalte THC en CBD bepalen met inachtneming van het tweede tot en met zesde lid, en de controle op aflatoxines, zware metalen en micro-organismen met inachtneming van het tweede tot en met zesde lid en artikel 12.

 • 2 De aangewezen teler neemt van elke groep hennepplanten van dezelfde variëteit die gelijktijdig zijn geoogst, na het wassen, knippen en drogen daarvan, en voordat verdere verwerking van deze hennep plaatsvindt, telkens drie monsters. Hij draagt daarbij zorg voor een zodanige wijze van monsterneming dat de monsters homogeen zijn en een afspiegeling vormen van de groep hennepplanten van dezelfde variëteit die gelijktijdig geoogst zijn.

 • 3 Indien de aangewezen teler de geoogste hennepplanten, na het wassen, knippen en drogen daarvan, verwerkt voor de productie van hasjiesj, neemt hij na het productieproces waarbij de hasjiesj tot stand is gebracht drie monsters. Hij draagt daarbij zorg voor een zodanige wijze van monsterneming dat de monsters homogeen zijn en een afspiegeling vormen van de gelijktijdig geproduceerde hasjiesj.

 • 4 De monsters, bedoeld in het tweede of derde lid, dienen van gelijke omvang te zijn en van zodanig gewicht dat het volume voldoende is om de benodigde controles, bedoeld in artikel 28 van het besluit, te kunnen uitvoeren.

 • 5 De aangewezen teler laat van de drie monsters, bedoeld in het tweede of derde lid, één monster testen ter uitvoering van artikel 28, tweede lid, van het besluit en hij houdt één monster beschikbaar voor een eventuele contra-expertise en één monster voor de personen die krachtens artikel 8 van de wet zijn belast met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens de wet bepaalde, onverminderd hun bevoegdheid om zelf monsters te nemen. De beschikbaar te houden monsters dienen voorhanden te blijven gedurende de periode dat de geproduceerde eindproducten waar de monsters betrekking op hebben nog bij de aangewezen teler voorhanden zijn.

 • 6 Indien de aangewezen teler in het verdere productieproces hennep van een bepaalde groep hennepplanten van dezelfde variëteit die gelijktijdig zijn geoogst zal mengen met andere door hem geproduceerde hennep, worden de in het tweede lid bedoelde monsters genomen na het mengen en voordat verdere verwerking van deze hennep plaatsvindt.

Artikel 12. (grenswaarden)

De door de aangewezen teler uit te laten voeren controles, bedoeld in artikel 28 van het besluit, vinden plaats op de in bijlage III bij deze regeling genoemde zware metalen, aflatoxines en micro-organismen. De eventuele op de hennep of hasjiesj aangetroffen waarden van de in bijlage III opgenomen stoffen overschrijden de in die bijlage voor de betreffende stoffen opgenomen grenswaarden niet.

Paragraaf 5. Administratie en Unieke identificatiemarkering

Artikel 13. (bedrijfsadministratie aangewezen telers)

 • 1 Onverminderd artikel 32, eerste lid, van het besluit en artikel 15, eerste lid, houdt de aangewezen teler ten behoeve van de uitoefening van het toezicht en de handhaving in ieder geval de volgende gegevens en bescheiden beschikbaar in zijn bedrijfsadministratie:

  • a. de bewijzen van bestelling waaruit blijkt hoeveel verpakkingseenheden op welke datum door welke coffeeshophouder zijn besteld;

  • b. de bewijzen van verzending waaruit blijkt hoeveel verpakkingseenheden uit welke bestelling op welke datum zijn verzonden aan welke coffeeshophouder;

  • c. indien derving van hennep of hasjiesj heeft plaatsgevonden, de bewijzen daarvan;

  • d. bewijzen van afvoer van afval van het plantmateriaal;

  • e. de verklaringen omtrent gedrag als bedoeld in artikel 27 van het besluit alsmede de loonlijsten van de werknemers;

  • f. de bewijzen van opdrachtverstrekking waaruit per vervoersbeweging blijkt dat deze is uitgevoerd door een vervoerder welke voldoet aan de eisen, bedoeld in artikel 24, derde lid, van het besluit;

  • g. de door de ingeschakelde laboratoria, bedoeld in artikel 28, tweede lid, van het besluit verstrekte bewijzen van uitslagen van de in dat artikel bedoelde controles op zware metalen, aflatoxines en micro-organismen en ter zake van de in dat artikel bedoelde bepaling van het gehalte THC en CBD; en

  • h. indien van toepassing, de uitslagen van uitgevoerde controles als bedoeld in artikel 8, tweede lid.

 • 2 De in het eerste lid genoemde gegevens en bescheiden worden in ieder geval in originele vorm waarin ze zijn ontvangen bewaard.

 • 3 De gegevens en bescheiden blijven gedurende het gehele experiment in de bedrijfsadministratie beschikbaar ten behoeve van het toezicht en de handhaving.

Artikel 14. (bedrijfsadministratie coffeeshophouders)

 • 1 Onverminderd artikel 11 van het besluit en artikel 15, tweede lid, houdt de coffeeshophouder ten behoeve van de uitoefening van het toezicht en de handhaving in ieder geval de volgende gegevens en bescheiden beschikbaar in zijn bedrijfsadministratie:

  • a. de door de aangewezen telers te verstrekken bewijzen van bestelling waaruit blijkt hoeveel verpakkingseenheden op welke datum bij welke aangewezen teler zijn besteld;

  • b. de bewijzen van ontvangst waaruit blijkt hoeveel verpakkingseenheden uit welke bestelling door welke aangewezen teler op welke datum zijn afgeleverd;

  • c. de bewijzen van verkooptransacties waaruit per transactie blijkt hoeveel verpakkingseenheden op welke datum door de coffeeshophouder zijn verkocht; en

  • d. een kopie of scan van de originele certificaten van de door het personeel gevolgde cursussen als bedoeld in artikel 6 van het besluit, als onderdeel van het personeelsdossier binnen de personeelsadministratie.

 • 2 De in het eerste lid genoemde gegevens en bescheiden worden, met uitzondering van de bescheiden bedoeld in onderdeel d, in ieder geval in de originele vorm waarin ze zijn ontvangen bewaard.

 • 3 De gegevens en bescheiden blijven gedurende het gehele experiment in de bedrijfsadministratie beschikbaar ten behoeve van het toezicht en de handhaving.

Artikel 15. (unieke identificatiemarkering)

 • 1 De aangewezen teler voert in zijn bedrijfsprocessen de unieke identificatiemarkering op de wijze als beschreven in bijlage IV, onderdeel A en registreert bij het uitvoeren van de in die bijlage aangegeven handelingen de daarbij genoemde gegevens op de daarbij aangegeven wijze in het ketenregistratiesysteem.

 • 2 De coffeeshophouder voert vanaf de ontvangst van de eindproducten in zijn coffeeshop tot en met de verkoop door hem aan de klant de unieke identificatiemarkering op de wijze als beschreven in bijlage IV, onderdeel B en registreert bij het uitvoeren van de in die bijlage aangegeven handelingen de daarbij genoemde gegevens op de daarbij aangegeven wijze in het ketenregistratiesysteem.

Artikel 16. (toegang tot gegevens in het ketenregistratiesysteem)

Onverminderd artikel 46 van het besluit hebben de personen die krachtens artikel 8 van de wet zijn belast met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens de wet bepaalde, direct toegang tot de in bijlage V genoemde via het ketenregistratiesysteem toegankelijke gegevens.

Paragraaf 6. Slotbepalingen

Artikel 17. (inwerkingtreding)

Deze regeling treedt in werking op het tijdstip dat de Wet experiment gesloten coffeeshopketen in werking treedt en vervalt op het tijdstip dat die wet vervalt.

Artikel 18. (citeertitel)

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling experiment gesloten coffeeshopketen

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Medische Zorg,

M.J. van Rijn

De Minister van Justitie en Veiligheid,

F.B.J. Grapperhaus

Bijlage I. bij de Regeling experiment gesloten coffeeshopketen

Op het etiket af te beelden symbolen als bedoeld in artikel 8, eerste lid, onderdeel d, van de regeling.

Bijlage 264203.png

Bijlage II. Gebruikersinformatie cannabis

Dit product is bedoeld voor het gebruik door volwassenen. Onderstaande informatie is daarom bestemd voor personen vanaf 18 jaar.

Deze gebruikersinformatie heeft drie doelen: 1) je informeren over wat cannabis is en wat de effecten zijn, 2) je informeren over ongewenste effecten en bijwerkingen, 3) je informeren over waar je terecht kunt voor hulp. Drugsgebruik is nooit zonder risico.

1. Wat is cannabis?

In deze gebruikersinformatie hebben we het over cannabis. Cannabis is een verzamelnaam voor producten die gemaakt worden van de cannabisplant (of hennepplant). In de coffeeshop zijn wiet en hasj te koop. Wiet bestaat uit gedroogde vrouwelijke bloemtoppen. Hasj is de samengeperste hars. Wiet en hasj bevatten ongeveer dezelfde stoffen.

Tetrahydrocannabinol (THC) is de belangrijkste werkzame stof in cannabis. In het algemeen geldt hoe hoger het percentage THC, hoe sterker de effecten. De tweede belangrijke stof die in cannabis kan voorkomen is cannabidiol (CBD). CBD lijkt invloed te hebben op sommige effecten van THC. De concentraties THC en CBD verschillen per cannabissoort. Deze informatie staat op de verpakking.

Daarnaast zitten er honderden verschillende stoffen die gewenste en ongewenste effecten kunnen hebben. Zo hebben terpenen bijvoorbeeld invloed op de smaak, geur en hoe de cannabis ervaren wordt.

2. Hoe wordt cannabis gebruikt?

De drie meest voorkomende manieren om cannabis te gebruiken zijn roken, verdampen en eten. De meeste mensen gebruiken cannabis door er een joint van te draaien met vloei en tip. Vaak stopt men er ook tabak in. Het roken van een joint wordt blowen genoemd. Een gebruiker haalt ongeveer 3–6 joints uit 1 gram cannabis, maar dit verschilt per persoon. Een andere wijze van gebruik is verdampen met een vaporizer.

Een vaporizer verhit de cannabis waardoor het verdampt en kan worden geïnhaleerd.

Cannabis kan ook gegeten worden door er bijvoorbeeld een (space)cake van te maken.

De manier van gebruik heeft grote invloed op hoe snel en intens je het effect voelt en hoe lang het aanhoudt. In onderstaande tabel staat een inschatting van hoe lang de effecten ten minste aanhouden. De effecten kunnen dus ook langer duren. Dit kan erg verschillen tussen individuen en hangt van veel factoren af.

Manier om cannabis te gebruiken

Na hoeveel tijd beginnen de eerste effecten?

Na hoeveel tijd ervaar je de meest intense effecten?

Hoe lang houden de effecten aan?

Roken of verdampen

Vanaf een paar seconden

3–10 minuten

Ten minste 3 – 6 uur

Eten

Vanaf 30–90 minuten

2–3 uur

Ongeveer 4 tot 12 uur

3. Wat zijn de effecten?

Van cannabis kun je high of stoned worden. High zijn geeft een opgewekt en vrolijk gevoel. Stoned zijn geeft een zwaar lichamelijk gevoel, met name in armen en benen. Cannabis kan ook een ontspannende werking hebben. Het gebruik van cannabis verandert de waarneming. Zo kun je dingen scherper gaan zien en geluiden sterker en helderder waarnemen. Andere effecten zijn een sterke toename in eetlust (vreetkick), lachen (lachkick) en veranderingen in de beleving van tijd. Verder zorgt cannabis voor een verhoging in de hartslag en rode ogen. Cannabis kan ook zorgen voor een droge mond, duizeligheid en hartkloppingen. Ook kan je misselijk worden of hoofdpijn krijgen.

De effecten hangen af van veel verschillende factoren. Het maakt uit hoe vaak, hoe veel en hoe je gebruikt. De sterkte en het type cannabis hebben invloed. Hoe je je voelt, wat je verwacht en hoe je lichaam de cannabis afbreekt is ook belangrijk. Ten slotte heeft de omgeving (waar en met wie je gebruikt) invloed op de effecten.

4. Wat zijn mogelijke ongewenste effecten op korte en langere termijn?

Cannabis kan ongewenste effecten geven. Sommige mensen lopen meer kans hierop dan anderen. Onder punt 5 vind je meer informatie over welke mensen meer risico lopen.

 • a. Het gebruik van cannabis heeft invloed op de werking van je brein. Cannabis kan het leren van nieuwe informatie, geheugen, reactiesnelheid, aandacht, motivatie, impulsiviteit en denkprocessen die nodig zijn om activiteiten te plannen en te sturen verslechteren. Deze verslechtering geldt zeker wanneer je net hebt gebruikt en dus onder invloed bent. Wanneer je niet meer onder invloed bent herstelt zich dit weer, maar bij mensen die langdurig en veel gebruiken lijken deze functies ook iets slechter te zijn dan bij niet-gebruikers.

 • b. Cannabis kan kortdurende psychotische symptomen veroorzaken bij mensen die hier aanleg voor hebben. Cannabisgebruik wordt ook in verband gebracht met een grotere kans op het ontwikkelen van psychotische stoornissen zoals schizofrenie.

 • c. Cannabis kan slecht vallen en een ‘bad trip’ veroorzaken. Je voelt je dan ziek en angstig. Hierbij kunnen angstige, achterdochtige en sombere gevoelens optreden. Cannabis kan een paniekaanval en depressieve, manische en angstklachten veroorzaken.

 • d. Regelmatig gebruik kan het risico op verslaving vergroten.

 • e. Cannabis kan een toestand van passiviteit en onverschilligheid veroorzaken.

 • f. Het roken van cannabis kan ademhalings- en longproblemen veroorzaken zoals chronische bronchitis, hoesten, productie van slijm en een piepende ademhaling. Dit geldt ook wanneer je cannabis rookt zonder tabak.

 • g. Van cannabis kun je ‘out’ gaan (flauwvallen). Wanneer je onder invloed bent, zorgt cannabis bijna altijd voor een stijging van de hartslag en veranderingen in de bloeddruk. Bij gezonde mensen is dit meestal niet ernstig. Verlaging van de bloeddruk vergroot wel de kans op misselijkheid en flauwvallen. In zeldzame gevallen kan er door het roken van cannabis een hartaanval ontstaan.

 • h. Bij zwangere vrouwen kan cannabisgebruik zorgen voor vroeggeboorte en een vertraging in de groei van de foetus. Ook zijn er aanwijzingen dat het kind later een ontwikkelingsachterstand kan krijgen.

 • i. Cannabisgebruik in de periode waarin je borstvoeding geeft, kan nadelige gevolgen voor het kind hebben zoals vertraging in de groei.

5. Wie moeten liever niet gebruiken of extra voorzichtig zijn

Van bepaalde groepen mensen is bekend dat ze meer risico’s lopen. Deze mensen kunnen beter geen cannabis gebruiken of moeten extra voorzichtig zijn met het gebruik. In het algemeen geldt: drugsgebruik is nooit zonder risico.

 • Jongvolwassenen lopen meer risico op verslaving. Zij hebben ook een grotere kans op andere nadelige effecten, onder meer op het ontwikkelen van een psychose en van leerproblemen. Daarnaast zijn de hersenen op deze leeftijd nog in ontwikkeling. Het gebruik van cannabis kan dit nadelig beïnvloeden.

 • Mensen die in het verleden een psychose hebben gehad of familieleden hebben die een psychose hebben gehad. Deze mensen zijn extra gevoelig voor het krijgen van psychotische symptomen en/of het ontwikkelen van een psychotische stoornis zoals schizofrenie.

 • Mensen die (andere) psychische klachten (zoals depressie, angst of manie) hebben of deze klachten in het verleden hebben ervaren. Bij deze mensen kunnen deze klachten verergeren of terugkomen.

 • Mensen die gevoelig zijn om verslaafd te raken. Bijvoorbeeld als je al eens eerder een alcohol- of drugsverslaving hebt gehad. Mensen die cannabis gebruiken om met problemen te kunnen omgaan of om hun problemen te vergeten lopen meer risico op verslaving.

 • Beginnende en gebruikers die zich gespannen voelen lopen een grotere kans op het ervaren van een ‘bad trip’.

 • Specifiek bij het roken van cannabis: mensen die al longziekten hebben zoals chronische bronchitis of astma.

 • Mensen die hart- en vaatziekten hebben.

 • Zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven.

6. Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

 • Neem niet deel aan het verkeer als je gebruikt hebt. De effecten van cannabis kunnen erg lang aanhouden. Hoe lang precies is niet te zeggen en hangt o.a. af van hoeveel en hoe je cannabis gebruikt. Realiseer je dat de Nederlandse wet een harde grenswaarde heeft voor het toegestane THC-gehalte in het bloed. Het is mogelijk dat jij de effecten niet meer voelt, maar dat je nog wel boven deze wettelijke grenswaarden zit.

 • Hanteer geen machines als je gebruikt hebt.

 • Gebruik niet net voor of op het werk. De effecten van cannabis kunnen lang duren.

 • Gebruik niet tijdens school of studie.

 • Weet je niet hoe je lichaam reageert en heb je nog niet veel ervaring, begin dan met een lage dosering. Laat je hierbij adviseren door de coffeeshop. Eten (spacecake) is niet aan te raden bij onervaren gebruikers omdat de effecten erg onvoorspelbaar kunnen zijn.

 • Zorg dat je cannabis altijd op een veilige plek, buiten het bereik van kinderen en jongeren bewaart.

 • Gebruik cannabis niet in combinatie met alcohol of andere drugs. Cannabis kan in combinatie met bepaalde medicijnen extra risico’s met zich meebrengen. Laat je informeren door je arts of apotheker of dit ook voor jouw medicijnen geldt.

 • Gebruik cannabis niet dagelijks om de kans op gewoontevorming en verslaving tegen te gaan.

 • Gebruik cannabis niet om met je problemen te kunnen omgaan. Dit verhoogt de kans op problematisch gebruik en je problemen worden er niet door opgelost.

 • Zorg dat je cannabis gebruikt in een vertrouwde omgeving. De omgeving waarin je cannabis gebruikt heeft invloed op de effecten en risico’s.

 • Deze cannabis is niet bedoeld voor medicinaal gebruik. Vraag een arts om informatie over medicinaal gebruik van cannabis.

Specifiek bij het inhaleren van cannabis:

 • Het roken van cannabis is schadelijk voor je longen.

 • Voor gebruikers die cannabis combineren met tabak geldt tevens dat het roken van tabak erg schadelijk is voor de gezondheid en tabaksverslaving kan veroorzaken.

 • Door cannabis te verdampen met een vaporizer loop je waarschijnlijk minder kans op nadelige bijwerkingen voor je longen dan wanneer je het rookt. De langetermijneffecten van het gebruik van een vaporizer zijn nog onbekend.

 • Diep inhaleren of je adem inhouden is niet nodig en geeft alleen maar meer gezondheidsrisico’s voor je longen. THC wordt direct opgenomen in de longen.

Hulp nodig?

Het kan gebeuren dat je meer of vaker gebruikt dan je zou willen of dat je problemen ondervindt door je gebruik. Je kunt de Drugsinfolijn bellen via het telefoonnummer 09001995 (0,10 cent/min) of met ze mailen of chatten (zie www.drugsinfo.nl). Je kunt ook een afspraak maken met de huisarts of een gratis adviesgesprek aanvragen bij de afdeling preventie van een instelling voor verslavingszorg bij jou in de buurt.

Op de volgende website kun je informatie vinden wanneer je je zorgen maakt over je gebruik, bijvoorbeeld als je vervelende klachten krijgt, wilt minderen of stoppen, of vragen hebt over gebruik: www.drugsinfo.nl/publiek/stoppen-met-gebruik-en-hulp

7. Wat zegt de wet?

Cannabis staat op lijst II van de Opiumwet en wordt genoemd in het Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer. In de Nederlandse wet staan de volgende zaken die relevant voor je zijn:

 • De bereiding, productie (teelt), verkoop, verhandeling en export van cannabis is verboden.

 • Als je 5 gram cannabis of minder in je bezit hebt dan word je niet vervolgd. Zorg dat je dus niet meer dan 5 gram in bezit hebt.

 • In het buitenland is het meestal niet toegestaan om cannabis te bezitten. Neem dus geen cannabis mee als je naar het buitenland gaat.

 • In een groot aantal gemeenten is het volgens plaatselijke regels (Algemene Plaatselijke Verordening) niet toegestaan om in bepaalde gebieden in de openbare ruimte cannabis te gebruiken.

 • Rijden onder invloed van cannabis is strafbaar. De Nederlandse wet hanteert een harde grenswaarde voor het toegestane THC-gehalte in het bloed.

 • Het gebruik van cannabis is NIET strafbaar. Heb je cannabis gebruikt en heb je hulp nodig? Wees dan altijd eerlijk over je gebruik.

 • Meer informatie over het Experiment gesloten coffeeshopketen is te vinden op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/experiment-gesloten-coffeeshopketen-wietexperiment

8. Disclaimer

 • De gegevens in deze informatiefolder zijn gebaseerd op de huidige beschikbare wetenschappelijke kennis. Niet voor alle punten in de folder is definitief wetenschappelijk bewijs. Het kan dus zijn dat de informatie in deze folder niet volledig is of in de toekomst nog verandert.

 • De cannabis die je hebt gekocht is gereguleerd gekweekt. Dit in tegenstelling tot cannabis die zonder deze gebruikersinformatie in een coffeeshops die niet aan het experiment deelnemen verkocht wordt. Dat betekent dat je betrouwbare informatie hebt over de samenstelling en dat er geen bestrijdingsmiddelen zijn gebruikt die schadelijk voor je kunnen zijn.

 • Let op: dit betekent niet dat gereguleerde geteelde cannabis een product is zonder gezondheidsrisico’s (zie de punten 4., 5. en 6.).

 • Cannabis wordt ook voor medische doeleinden gebruikt. Deze cannabis is bedoeld voor recreationeel gebruik en we geven hier daarom geen informatie over medicinaal gebruik.

9. Bewaarinformatie

Bewaar de cannabis in een droge, donkere ruimte op kamertemperatuur.

Bijlage III. bij de Regeling experiment gesloten coffeeshopketen

Eisen ten aanzien van de afwezigheid van zware metalen, micro-organismen en aflatoxines op de geproduceerde hennep of hasjiesj als bedoeld in artikel 28, eerste lid, van het besluit en artikel 12 van de regeling

Microbiologische zuiverheid:

Grenswaarde

TAMC (total aerobic microbial count)

max 100.000 CFU/gram

TYMC (total yeast/moulds count)

max 10.000 CFU/gram

Staphylococcus Aureus

max 100.000 CFU/gram

   

Zware metalen:

 

Lood

max 20.0 ppm

Kwik

max 0,5 ppm

Cadmium

max 0,5 ppm

   

Aflatoxines:

 

De som van B1, B2, G1 en G2

max 4mcg/kg

Bijlage IV. bij de Regeling experiment gesloten coffeeshopketen

De te voeren unieke identificatiemarkering als bedoeld in artikel 15 van de regeling

Voor de toepassing van deze bijlage worden de volgende begrippen gehanteerd:

Teler

Aangewezen teler als bedoeld in artikel 1 van het besluit

PLANTNUMMER

NL-uniek nummer ter identificatie van een individuele hennepplant bij een teler

PLANTDATUM

Datum waarop de plant een PLANTNUMMER toegekend heeft gekregen

GROOTTE

hoogte van een hennepplant in centimeters

VARIËTEIT

Variëteit als bedoeld in artikel 1 van deze regeling

STEKNUMMER

NL-uniek nummer ter identificatie van een individuele stek bij een teler

STEKDATUM

datum waarop een hennepplant gestekt is

STEKAANTAL

Aantal nieuwe stekken op STEKDATUM – nulmeting van de gesloten coffeeshopketen.

STEKLOCATIE

Productielocatie van een stek waarvoor de aanwijzing als teler is verleend

TELERNUMMER

NL-uniek nummer ter identificatie van de individuele teler binnen de gesloten coffeeshopketen

NAW-TELER

NAW van de teler

KVK-NUMMER TELER

KVK-nummer van de teler

START/EINDDATUM TELER

Start en resp. einddatum van de aanwijzing van een teler binnen de gesloten coffeeshopketen

TELERLOCATIENUMMER

NL-uniek nummer ter identificatie van de specifieke productielocatie

NAW-TELERLOCATIE

NAW- van een productielocatie

START/EINDDATUM TELERLOCATIE

Start en respectievelijk einddatum van een productielocatie binnen de keten

PLANTLOCATIE

Productielocatie van een hennepplant waarvoor de aanwijzing als teler is verleend

VERPOTTEN

overplaatsen van een hennepplant in een nieuwe container

VERPOTDATUM

datum waarop een hennepplant verpot is

PLANTVERPLAATSEN

verplaatsen van een hennepplant naar een andere teeltlocatie

PLANTVERPLAATSDATUM

datum waarop een hennepplant verplaatst is naar een andere productielocatie

PLANTDERVING

op enigerlei wijze onbruikbaar of onvindbaar raken van een hennepplant of meegenomen voor monstername door NVWA

DERVINGSDATUM

datum waarop derving van de hennepplant, batch of het eindproduct plaats heeft gevonden

DERVINGSREDEN

reden waarom besloten is tot derving

DERVINGSWIJZE

wijze waarop de derving heeft plaatsgevonden

BATCHNUMMER

een uniek nummer ter identificatie van een batch bij een teler

BATCH

groep hennepplanten van dezelfde variëteit die gelijktijdig worden geoogst voor de verwerking tot hennep- of hasjiesj-producten zoals die aan een coffeeshophouder zullen worden geleverd en waarvan een deel afval is;

of groep hennepplanten die onvoldoende kwaliteit hebben en vernietigend zullen worden

PLANTGEBRUIK

plantnummers van de hennepplanten die deel uitmaken van een batch

BATCHLOCATIE

Productielocatie van een batch waarvoor de aanwijzing als teler is verleend

OOGST

alle bestanddelen van de hennepplant die de werkzame stoffen THC en CBD kunnen bevatten die van de hennepplant worden gehaald voor de verwerking tot hennep- of hasjiesj-producten zoals die aan een coffeeshophouder zullen worden geleverd

BATCHDATUM

datum waarop een batch ontstaan is

BATCHGEWICHT NAT (BIJ OOGSTEN)

gewicht van de oogst van een batch direct na het oogsten in grammen

AFVALGEWICHT NAT (BIJ OOGSTEN)

gewicht van het afval van een batch direct na het oogsten in grammen

VERWERKEN

verwerken van de geoogste hennepplanten tot bestanddeel voor een hennep- of hasjiesj-product, bijvoorbeeld het laten drogen en uitharden van de oogst of handelingen die nodig zijn om van de geoogste planten hasjiesj te maken of bijvoorbeeld een edible of joint

VERWERKT GEWICHT (BIJ OOGSTEN)

gewicht van de oogst van een batch na het drogen in grammen

AFVALGEWICHT NA VERWERKING

gewicht van het droge plantmateriaal dat na het drogen niet wordt gebruikt voor het maken van hennep- of hasjiesj-producten, in grammen

KWALITEITSTOETS

door de teler uit te laten voeren controle van de kwaliteit en van het TCH en CBD-gehalte, bedoeld in artikel 28 van het besluit;- zie verder batchkwaliteit

KWALITEITSTOETS EXTRA INFO

Extra productinformatie zoals bedoeld in artikel 8, tweede lid, voor de QR-code

KWALITEITSTOETSDATUM

Datum waarop de kwaliteitstoets uitgevoerd is door het laboratorium en die als zodanig vermeld is op het laboratoriumrapport

BATCHKWALITEIT (BIJ OOGSTEN)

de kwaliteit van de batch uitgedrukt in het percentage CBD en THC die de hennep in de batch bevat, alsmede de afwezigheid, in de voorgeschreven mate, van zware metalen, micro-organismen en aflatoxines als bedoeld in bijlage III bij deze regeling

VERNIETIGEN

volledig vernietigen van afvalmateriaal van hennepplanten op diverse mogelijke wijzen, zoals verbranden, composteren of met chloorwater behandelen

AFVOERDATUM

datum waarop de afvoer van een batch afval of batchderving of productderving plaats heeft gevonden

WIJZE VAN VERNIETIGING

diverse mogelijke wijzen, zoals verbranden, composteren of met chloorwater behandelen

BATCH VERPLAATSEN

verplaatsen van een batch naar een andere productielocatie.

BATCHVERPLAATSDATUM

datum waarop een batch verplaatst is.

(DEEL)GEBRUIK BATCH

wanneer (een deel van) een batch wordt gebruikt voor de productie van een hennepproduct

AFNAMEDATUM

datum waarop (een deel van) de batch wordt gebruikt

AFNAMEGEWICHT

hoeveelheid van de batch in grammen die wordt gebruikt

BATCH(DEEL)DERVING

Onbruikbaar of onvoldoende kwaliteit bij toetsen of onvindbaar raken van (een deel van) een batch anders dan door vernietiging of meegenomen voor monstername door NVWA

PRODUCTGEBRUIK

productnummers van de hennepplanten die deel uitmaken van een batch

DERVINGSDATUM

datum waarop de derving plaats heeft gevonden

DERVINGSREDEN

reden waarom besloten is tot derving

DERVINGSWIJZE

wijze waarop derving van het betreffende materiaal heeft plaatsgevonden

PRODUCTNUMMER

uniek nummer ter identificatie van een verpakt eindproduct bij een teler of coffeeshophouder

PRODUCTIEDATUM

datum waarop een eindproduct is vervaardigd en eventueel verpakt

PRODUCTEINDDATUM

Datum waarop een eindproduct niet meer bruikbaar is ofwel verloopdatum

PRODUCTSOORT

een omschrijving van het eindproduct zoals dat bestemd is voor levering aan coffeeshophouders

BATCHGEBRUIK

de batchnummers waarvan een deel van de batch gebruikt is in het eindproduct.

PRODUCTKWALITEIT

kwaliteit van het eindproduct uitgedrukt in het percentage CBD en THC die het eindproduct bevat, alsmede de afwezigheid, in de voorgeschreven mate, van zware metalen, micro-organismen en aflatoxines als bedoeld in bijlage III; afgeleid vanuit de betreffende batchkwaliteit waarvan hennep of hasjiesj is gebruikt in het product

PRODUCTGEWICHT

totaalgewicht van de hoeveelheid gebruikte hennep in de verpakte eindproduct in grammen

VERKOOPTRANSACTIE

transactie waarbij een verpakt product of producten aan de consument wordt verkocht door de coffeeshop

VERKOOPDATUM

datum waarop de verkooptransactie heeft plaatsgevonden

VERKOOPTIJD

tijdstip waarop de verkooptransactie heeft plaatsgevonden

PRODUCTDERVING

de situatie dat het eindproduct van niet voldoet aan de krachtens artikel 28 van het besluit gestelde kwaliteitseisen is of anderszins onbruikbaar is dan wel of onvindbaar is geraakt of meegenomen voor monstername door NVWA

DERVINGSDATUM

datum waarop de derving plaats heeft gevonden

DERVINGSREDEN

reden waarom besloten is tot derving

DERVINGSWIJZE

wijze waarop derving heeft plaatsgevonden

PRODUCTLOCATIE

locatie van een product binnen de gesloten coffeeshopketen zijnde: bij de teler, vervoerder of de coffeeshophouder

BESTELNUMMER

unieke identifier van een bestelling

BESTELLING

opdracht van een coffeeshophouder voor de levering van een of meerdere eindproducten

BESTELDATUM

datum waarop de bestelling is geplaatst

DATUM BESTELLNG AFGEROND

datum waarop de bestelling is afgerond ofwel verzonden en deel uitmaakt van de voorraad van de coffeeshophouder voorraad op een coffeeshoplocatie

TERUGZENDINGDATUM

datum waarop (deel)bestelling terug is gezonden door een coffeeshophouder naar een teler

VERZENDNUMMER

unieke identifier van een levering door een teler aan een coffeeshophouder

OPHAALACTIE

ophalen van een verzending bij een aangewezen teler door een vervoerder

AFLEVERACTIE

afleveren van een verzending bij een coffeeshophouder door een vervoerder

OPHAALDATUM VERWACHT

datum waarop de ophaalactie is gepland, zoals vooraf overeengekomen door de aangewezen teler en de vervoerder

OPHAALDATUM DEFINITIEF

datum waarop de ophaalactie definitief plaats heeft gevonden

VERZENDINGSLOCATIE

Productielocatie van een verzending

AFLEVERDATUM

datum waarop de afleveractie ‘verzending’ plaats heeft gevonden

COFFEESHOPHOUDERNUMMER

NL-uniek nummer ter identificatie van de individuele coffeeshophouder voor het verkopen van hennepproducten binnen de gesloten keten

NAWCOFFEESHOPHOUDER

NAW-gegevens van de coffeeshophouder

KVK- COFFEESHOPHOUDER

KVK-nummer van de coffeeshophouder

START/EINDDATUM COFFEESHOPHOUDER

Start en respectievelijk einddatum van een coffeeshophouder binnen de gesloten coffeeshopketen

COFFEESHOPNUMMER

Coffeeshoplocatie van een coffeeshophouder waar een eindproduct op voorraad is en verkocht wordt

NAW-COFFEESHOP

NAW-coffeeshoplocatie

START/EINDDATUM COFFEESHOPHOUDER

Start en respectievelijk einddatum van een coffeeshophouder binnen de gesloten coffeeshopketen

MISSENDPRODUCTNUMMER

de situatie dat een productnummer door de teler opgegeven is als onderdeel van een verzending, maar bij de controle van de verzending door de coffeeshophouder wordt geconstateerd dat een productnummer daarvan geen deel uitmaakt

VERKEERDE PRODUCTNUMMER

De situatie dat een productnummer niet door teler is opgegeven als onderdeel van een verzending, maar bij de controle van de

TERUGZENDING (DEEL)BESTELLING

Terugsturen van producten door de coffeeshophouder naar de teler doordat bijvoorbeeld beschadiging tijdens het vervoer opgetreden heeft of verkeerde producten (door de vervoerder) afgeleverd zijn

CONTROLE VERZENDING

binnen 1 werkdag na de afleverdatum van een bestelling door de coffeeshophouder uit te voeren controle van de ontvangen verzending.

INCOMPLETE VERZENDING

de situatie waarin sprake is van een levering, waarin (1) door de teler opgegeven productnummers missen of (2) verkeerde productnummers aanwezig zijn

PRODUCTSTATUS

Zowel de coffeeshophouder als de houden de status van de producten bij in het registratiesysteem met vermelding van de volgende statussen:

De teler kan de statussen 6, 7 en de coffeeshophouder statussen 1, 2, 3, 4, 5, 8

Een verzending kan de volgende statussen hebben:

1. Product in voorraad bij teler

2. Product toegevoegd aan bestelling

3. Product toegevoegd aan verzending

4. Verkeerd bezorgd blijft in voorraad bij coffeeshop

5. Verkeerd bezorgd teruggezonden

6. Product beschadigd teruggezonden

7. Product bedorven teruggezonden

8. Product onvoldoende kwaliteit teruggezonden

9. Product terugontvangen en vernietigd

10. Product terugontvangen en in voorraad bij teler afgehaald uit bestelling

11. Product ontvangen en in voorraad bij coffeeshophouder

Zowel de coffeeshophouder als de teler houden de status van de producten bij in het registratiesysteem.

De teler kan de statussen 1, 2, 3, 9, 10 en de coffeeshophouder de statussen 4, 5, 6, 7, 8, 11 invoeren.

PRODUCTSTATUS DATUM & TIJD

Datum en tijd aanduiding van de status van een product

DATUM CONTROLE

datum waarop de controle van de verzending door de coffeeshophouder is afgerond, doch uiterlijk niet meer dan 1 werkdag na de afleverdatum

CONTROLE TERUGZENDING

binnen 1 werkdag na de datum terugzending ontvangen van een verzending door de teler uit te voeren controle van de ontvangen teruggestuurde verzending.

DATUM CONTROLE TERUGZENDING

datum waarop de controle van de terugzending door de teler is afgerond, doch uiterlijk niet later dan 1 werkdag na de datum van terugzending ontvangen door de coffeeshophouder

DATUM TERUZENDING ONTVANGEN

datum waarop de terugzendingplaats heeft gevonden

VERZENDINGSSTATUS

Zowel de coffeeshophouder als de teler zullen de status van de verzending opnemen en bijhouden in het registratiesysteem.

De teler gebruikt de statussen 1, 2, 3, 4 (3, 4 via de vervoerder berichten), 8, 9 (8, 9, 10 via de vervoerder berichten), 11, 12, 13, 17 en de coffeeshophouder statussen 5, 6, 7, 14, 15, 16

Een verzending kan de volgende statussen hebben:

1. In afwachting vervoerder

2. Opgehaald door vervoerder bij teler

3. Onderweg naar coffeeshop

4. Afgeleverd coffeeshop

5. Controle coffeeshophouder afgerond

6. Verzending in voorraad bij coffeeshop

7. Verzending (deels)teruggezonden

8. Opgehaald door vervoerder bij coffeeshop

9. Onderweg naar teler

10. Afgeleverd teler

11. Verzending ontvangen door teler

12. Controle terugzending afgerond

13. Verzending ontvangen en in voorraad bij teler is afgehaald uit de bestelling

14. Verzending beschadigd (deels)teruggezonden

15. Verzending bedorven (deels)teruggezonden

16. Verzending onvoldoende kwaliteit (deels)teruggezonden

17. Verzending (deels)vernietigd

VERZENDINGSSTATUS DATUM & TIJD

Datum en tijd aanduiding van de status van een verzending

LABORATORIUMNUMMER

NL-uniek nummer ter identificatie van het door een individuele teler ingeschakelde laboratorium als bedoeld in artikel 28 van het besluit

NAW- LABORATORIUM

NAW van het laboratorium

KVK- LABORATORIUM

KVK-nummer van het laboratorium

START/EINDDATUM LABORATORIUM

Start en respectievelijk einddatum van een laboratorium

VERVOERDERNUMMER

NL-uniek nummer ter identificatie van de door de teler ingeschakelde individuele vervoerder voor het vervoeren van de hennep of hasjiesj binnen de gesloten coffeeshopketen

NAW- VERVOERDER

NAW van de vervoerder

KVK- VERVOERDER

KVK-nummer van de vervoerder

START/EINDDATUM VERVOERDER

Start en respectievelijk einddatum van een vervoerder binnen de gesloten coffeeshopketen

REGISTRATIE/MUTATIEDATUM&TIJD

Registratie- respectievelijk mutatiedatum en tijd van de gegevens

Onderdeel A

Wijze van gebruik van de NL-unieke identificatiemarkering en door de aangewezen telers te registreren gegevens als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de regeling

UID-TELERNUMMER

WANNEER UID

BIJ AANWIJZING VAN EEN TELER ALS BEDOELD IN ARTIKEL 1 VAN HET BESLUIT

WIJZE UID

TELERNUMMER – TOEKENNEN

WELKE GEGEVENS

NAW-TELER + KVK-NUMMER + TELERLOCATIENUMMER(S) + VERVOERDERNUMMER(S) + LABORATORIUMNUMMER(S) + TELERSTART/EINDDATUM + REGISTRATIE/MUTATIEDATUM&TIJD

WIJZE GEGEVENS

TOEVOEGEN AAN TELERNUMMER

UID-PRODUCTIELOCATIENUMMER

WANNEER UID

BIJ AANSTELLEN VAN EEN TELER BINNEN DE EXPERIMENT OF BIJ HET ONSTAAN VAN EEN NIEUWE PRODUCTIELOCATIE

WIJZE UID

TELERLOCATIENUMMER – TOEKENNEN

WELKE GEGEVENS

NAW-TELERLOCATIE + TELERLOCATIESTART/EINDDATUM + REGISTRATIE/MUTATIEDATUM&TIJD

WIJZE GEGEVENS

TOEVOEGEN AAN TELERNUMMER

UID-COFFEESHOPHOUDERNUMMER

WANNEER UID

BIJ AANVANG VAN DE OVERGANGSFASE EN DAARNA BIJ HET TOESTAAN DOOR DE BURGEMEESTER VAN NIEUWE COFFEESHOPHOUDERS BINNEN DE GEMEENTE

WIJZE UID

COFFEESHOPHOUDERNUMMER – TOEKENNEN

WELKE GEGEVENS

NAW- COFFEESHOPHOUDERNUMMER + KVK-NUMMER + COFFEESHOPNUMMER(S) + COFFEESHOPHOUDERSTART/EINDDATUM + REGISTRATIE/MUTATIEDATUM&TIJD

WIJZE GEGEVENS

TOEVOEGEN AAN COFFEESHOPHOUDERNUMMER

UID-COFFEESHOPNUMMER

WANNEER UID

BIJ TOEKENNING VAN UID COFFEESHOPHOUDER OF BIJ HET ONSTAAN VAN EEN NIEUWE COFFEESHOP

WIJZE UID

COFFEESHOPHOUDERNUMMER – TOEKENNEN

WELKE GEGEVENS

NAW- COFFEESHOPNUMMER + COFFEESHOPSTART/EINDDATUM + REGISTRATIE/MUTATIEDATUM&TIJD

WIJZE GEGEVENS

TOEVOEGEN AAN COFFEESHOPHOUDERNUMMER

UID – VERVOERDERNUMMER

WANNEER UID

BIJ CONTRACTEREN VAN EEN VERVOERDER DOOR DE TELER

WIJZE UID

VERVOERNUMMER – TOEKENNEN

WELKE GEGEVENS

NAW-VERVOERDER + KVK-NUMMER VERVOERDER + VERVOERDERSTART/EINDDATUM + REGISTRATIE/MUTATIEDATUM&TIJD

WIJZE GEGEVENS

TOEVOEGEN AAN VERVOERDERNUMMER

UID-STEKNUMMER

WANNEER UID

BIJ STEKKEN

WIJZE UID

STEKNUMMER – TOEKENNEN

WELKE GEGEVENS

VARIËTEIT + STEKDATUM + AANTAL + STEKLOCATIE + REGISTRATIE/MUTATIEDATUM&TIJD

WIJZE GEGEVENS

TOEVOEGEN AAN STEKNUMMER

UID-LABORATORIUMNUMMER

WANNEER UID

BIJ CONTRACTEREN VAN EEN LABORATORIUM DOOR TELER

WIJZE UID

LABORATORIUMNUMMER – TOEKENNEN

WELKE GEGEVENS

NAW-LABORATORIUM + KVK-NUMMER + LABORATORIUMSTART/EINDDATUM + REGISTRATIE/MUTATIEDATUM&TIJD

WIJZE GEGEVENS

TOEVOEGEN AAN LABORATORIUMNUMMER

UID -PLANTNUMMER (FYSIEK AAN/BIJ PLANT)

WANNEER UID

GROOTTE = 20 CM

WIJZE UID

PLANTNUMMER – TOEKENNEN

WELKE GEGEVENS

VARIËTEIT + PLANTLOCATIE +STEKNUMMER + PLANTDATUM + REGISTRATIE/MUTATIEDATUM&TIJD

WIJZE GEGEVENS

TOEVOEGEN AAN PLANTNUMMER

WANNEER UID

BIJ VERPOTTEN

WIJZE UID

PLANTNUMMER -BIJWERKEN

WELKE GEGEVENS

VERPOTDATUM + PLANTLOCATIE + GROOTTE + REGISTRATIE/MUTATIEDATUM&TIJD

WIJZE GEGEVENS

TOEVOEGEN AAN PLANTNUMMER

WANNEER UID

BIJ PLANTVERPLAATSEN

WIJZE UID

PLANTNUMMER BIJWERKEN

WELKE GEGEVENS

PLANTVERPLAATSDATUM + PLANTLOCATIE + REGISTRATIE/MUTATIEDATUM&TIJD

WIJZE GEGEVENS

TOEVOEGEN AAN PLANTNUMMER

WANNEER UID

BIJ PLANTDERVING

WIJZE UID

PLANTNUMMER -BIJWERKEN

WELKE GEGEVENS

DERVINGSDATUM + DERVINGSREDEN + DERVINGSWIJZE + REGISTRATIE/MUTATIEDATUM&TIJD

WIJZE GEGEVENS

TOEVOEGEN AAN PLANTNUMMER

UID – BATCHNUMMER (ZICHTBAAR OP/BIJ BATCH)

WANNEER UID

PLANTDERVING BUNDELEN TOT EEN AFVALBATCH

WIJZE UID

BATCHNUMMER – TOEKENNEN

WELKE GEGEVENS

PLANTGEBRUIK + BATCHLOCATIE + BATCHDATUM + REGISTRATIE/MUTATIEDATUM&TIJD

WIJZE GEGEVENS

TOEVOEGEN AAN BATCHNUMMER

WANNEER UID

BIJ BUNDELEN PLANTEN TOT EEN OOGSTBATCH

WIJZE UID

BATCHNUMMER – TOEKENNEN

WELKE GEGEVENS

PLANTGEBRUIK + BATCHLOCATIE + BATCHDATUM + REGISTRATIE/MUTATIEDATUM&TIJD

WIJZE GEGEVENS

TOEVOEGEN AAN BATCHNUMMER

WANNEER UID

NA OOGSTEN BATCH

WIJZE UID

BATCHNUMMER – BIJWERKEN

WELKE GEGEVENS

OOGSTGEWICHT NAT + AFVALGEWICHT NAT + REGISTRATIE/MUTATIEDATUM&TIJD

WIJZE GEGEVENS

TOEVOEGEN AAN BATCHNUMMER

WANNEER UID

NA VERWERKEN BATCH

WIJZE UID

BATCHNUMMER – BIJWERKEN

WELKE GEGEVENS

VERWERKT GEWICHT + AFVALGEWICHT NA VERWERKEN + REGISTRATIE/MUTATIEDATUM&TIJD

WIJZE GEGEVENS

TOEVOEGEN AAN BATCHNUMMER

WANNEER UID

NA KWALITEITTOETS BATCH

WIJZE UID

BATCHNUMMER – BIJWERKEN

WELKE GEGEVENS

BATCHKWALITEIT + REGISTRATIE/MUTATIEDATUM&TIJD + KWALITEIT EXTRA INFO

WIJZE GEGEVENS

TOEVOEGEN AAN BATCHNUMMER

WANNEER UID

BIJ VERNIETIGEN AFVAL BATCH

WIJZE UID

BATCHNUMMER -BIJWERKEN

WELKE GEGEVENS

WIJZE VAN VERNIETIGEN + AFVOERDATUM + REGISTRATIE/MUTATIEDATUM&TIJD

WIJZE GEGEVENS

TOEVOEGEN AAN BATCHNUMMER

WANNEER UID

BIJ BATCHVERPLAATSEN

WIJZE UID

BATCHNUMMER -BIJWERKEN

WELKE GEGEVENS

BATCHVERPLAATSDATUM + BATCHLOCATIE + REGISTRATIE/MUTATIEDATUM&TIJD

WIJZE GEGEVENS

TOEVOEGEN AAN BATCHNUMMER

WANNEER UID

BIJ (DEEL)GEBRUIK BATCH

WIJZE UID

BATCHNUMMER -BIJWERKEN

WELKE GEGEVENS

AFNAMEDATUM + AFNAMEGEWICHT +PRODUCTGEBRUIK + REGISTRATIE/MUTATIEDATUM&TIJD

WIJZE GEGEVENS

TOEVOEGEN AAN BATCHNUMMER

WANNEER UID

BIJ BATCH(DEEL)DERVING

WIJZE UID

BATCHNUMMER-BIJWERKEN

WELKE GEGEVENS

DERVINGSDATUM + DERVINGSREDEN + DERVINGSWIJZE + REGISTRATIE/MUTATIEDATUM&TIJD

WIJZE GEGEVENS

TOEVOEGEN AAN BATCHNUMMER

WANNEER UID

BIJ VERNIETINGEN BATCH(DEEL)DERVING

WIJZE UID

BATCHNUMMER-BIJWERKEN

WELKE GEGEVENS

WIJZE VAN VERNIETIGEN + AFVOERDATUM + REGISTRATIE/MUTATIEDATUM&TIJD

WIJZE GEGEVENS

TOEVOEGEN AAN BATCHNUMMER

UID – PRODUCTNUMMER (ZICHTBAAR OP ETIKET)

WANNEER UID

BIJ VERPAKKING

WIJZE UID

PRODUCTNUMMER – TOEKENNEN

WELKE GEGEVENS

PRODUCTIEDATUM + PRODUCTEINDDATUM + PRODUCTSOORT + BATCHGEBRUIK + PRODUCTKWALITEIT +KWALITEIT EXTRA INFOPRODUCTGEWICHT + PRODUCTLOCATIE + REGISTRATIE/MUTATIEDATUM&TIJD

WIJZE GEGEVENS

TOEVOEGEN AAN PRODUCTNUMMER

WANNEER UID

BIJ PRODUCTDERVING

WIJZE UID

PRODUCTNUMMER -BIJWERKEN

WELKE GEGEVENS

DERVINGSDATUM + DERVINGSREDEN + DERVINGSWIJZE + REGISTRATIE/MUTATIEDATUM&TIJD

WIJZE GEGEVENS

TOEVOEGEN AAN PRODUCTNUMMER

WANNEER UID

BIJ VERNIETIGEN PRODUCTDERVING

WIJZE UID

PRODUCTNUMMER -BIJWERKEN

WELKE GEGEVENS

WIJZE VAN VERNIETIGEN + AFVOERDATUM + REGISTRATIE/MUTATIEDATUM&TIJD

WIJZE GEGEVENS

TOEVOEGEN AAN PRODUCTNUMMER

UID – BESTELNUMMER

WANNEER UID

BIJ BESTELLING

WIJZE UID

BESTELNUMMER – TOEKENNEN

WELKE GEGEVENS

PRODUCTNUMMERS WELKE ONDERDEEL UITMAKEN VAN DE BESTELLING + NAW COFFEESHOP +WINKELNUMMER+ BESTELDATUM + REGISTRATIE/MUTATIEDATUM&TIJD

WIJZE GEGEVENS

TOEVOEGEN AAN BESTELNUMMER

WANNEER UID

BIJ TERUGZENDING (DEEL)BESTELLING

WIJZE UID

BESTELNUMMER – BIJWERKEN

WELKE GEGEVENS

PRODUCTNUMMERS WELKE GEEN ONDERDEEL MEER UITMAKEN VAN DE BESTELLING + NAWCOFFEESHOP + TERUGZENDINGDATUM + VERZENDNUMMER + REGISTRATIE/MUTATIEDATUM&TIJD

WIJZE GEGEVENS

TOEVOEGEN AAN BESTELNUMMER

WANNEER UID

BIJ GOED AANGEKOMEN VAN ALLE VERZENDINGEN VAN DE BESTELLING

WIJZE UID

BESTELNUMMER – BIJWERKEN

WELKE GEGEVENS

DATUMAFGEROND + REGISTRATIE/MUTATIEDATUM&TIJD

WIJZE GEGEVENS

TOEVOEGEN AAN BESTELNUMMER

UID – VERZENDNUMMER

WANNEER UID

BIJ GEREEDMAKEN VOOR OPHAALACTIE

WIJZE UID

VERZENDNUMMER – TOEKENNEN

WELKE GEGEVENS

BESTELNUMMER + PRODUCTNUMMERS IN VERZENDING + OPHAALDATUM VERWACHT + VERZENDINGSLOCATIE +VERZENDINGSSTATUS+ VERZENDINGSSTATUS DATUM&TIJD + REGISTRATIE/MUTATIEDATUM&TIJD

WIJZE GEGEVENS

TOEVOEGEN AAN VERZENDNUMMER

WANNEER UID

BIJ OPHAALACTIE

WIJZE UID

VERZENDNUMMER – BIJWERKEN

WELKE GEGEVENS

OPHAALDATUM DEFINITIEF +VERVOERDERNUMMER + VERZENDINGSSTATUS+ VERZENDINGSSTATUS DATUM&TIJD + REGISTRATIE/MUTATIEDATUM&TIJD

WIJZE GEGEVENS

TOEVOEGEN AAN VERZENDNUMMER

WANNEER UID

BIJ TERUGZENDINGSACTIE

WIJZE UID

VERZENDNUMMER – BIJWERKEN

WELKE GEGEVENS

TERUGZENDINGSDATUM + VERZENDINGSSTATUS + VERZENDINGSSTATUS DATUM&TIJD +VERVOERDERNUMMER + REGISTRATIE/MUTATIEDATUM&TIJD

WIJZE GEGEVENS

TOEVOEGEN AAN VERZENDNUMMER

WANNEER UID

BIJ ONTVANGEN TERUZZENDINGSACTIE

WIJZE UID

VERZENDNUMMER – BIJWERKEN

WELKE GEGEVENS

TERUGZENDING DATUM ONTVANGEN + VERZENDINGSSTATUS + DATUM & TIJD VERZEDINGSSTATUS + REGISTRATIE/MUTATIEDATUM&TIJD

WIJZE GEGEVENS

TOEVOEGEN AAN VERZENDNUMMER

WANNEER UID

BIJ CONTROLE TERUZZENDINGSACTIE

WIJZE UID

VERZENDNUMMER – BIJWERKEN

WELKE GEGEVENS

DATUM & TIJD CONTROLE + VERZENDINGSSTATUS + PRODUCTSTATUS + DATUM & TIJD VERZENDINGSSTATUS + DATUM & TIJD PRODUCTSTATUS + REGISTRATIE/MUTATIEDATUM&TIJD

WIJZE GEGEVENS

TOEVOEGEN AAN VERZENDNUMMER

Onderdeel B

Wijze van gebruik van de unieke identificatiemarkering en door coffeeshophouders te registreren gegevens als bedoeld in artikel 15, tweede lid, van de regeling

UID – VERZENDNUMMER

WANNEER UID

BIJ AFLEVERACTIE

WIJZE UID

VERZENDNUMMER -BIJWERKEN

WELKE GEGEVENS

AFLEVERDATUM + NAW-COFFEESHOP+ VERZENDINGSSTATUS+ VERZENDINGSSTATUS DATUM&TIJD + REGISTRATIE/MUTATIEDATUM&TIJD

WIJZE GEGEVENS

TOEVOEGEN AAN VERZENDNUMMER

WANNEER UID

BIJ EEN INCOMPLETE VERZENDING

WIJZE UID

VERZENDNUMMER -BIJWERKEN

WELKE GEGEVENS

MISSENDE PRODUCTNUMMERS EN/OF VERKEERDE PRODUCTNUMMERS + DATUM CONTROLE + REGISTRATIE/MUTATIEDATUM&TIJD

WIJZE GEGEVENS

TOEVOEGEN AAN VERZENDNUMMER

WANNEER UID

BIJ TERUGZENDING (DEEL)VERZENDING

WIJZE UID

VERZENDNUMMER – BIJWERKEN

WELKE GEGEVENS

PRODUCTNUMMERS DIE TERUGGESTUURD WORDEN + NAWCOFFEESHOP + TERUGZENDINGDATUM +

STATUSVERZENDING + STATUSVERZENDING DATUM&TIJD + REGISTRATIE/MUTATIEDATUM&TIJD

WIJZE GEGEVENS

TOEVOEGEN AAN VERZENDNUMMER

WANNEER UID

BIJ CONTROLE VERZENDING

WIJZE UID

VERZENDNUMMER – BIJWERKEN

WELKE GEGEVENS

DATUM & TIJD CONTROLE + VERZENDINGSSTATUS + PRODUCTSTATUS + DATUM & TIJD VERZEDINGSSTATUS + DATUM & TIJD PRODUCTSTATUS + REGISTRATIE/MUTATIEDATUM&TIJD

WIJZE GEGEVENS

TOEVOEGEN AAN VERZENDNUMMER

UID – PRODUCTNUMMER

WANNEER UID

BIJ VOORRAAD REGISTRATIE

WIJZE UID

PRODUCTNUMMER -BIJWERKEN

WELKE GEGEVENS

NAW-COFFEESHOP

WIJZE GEGEVENS

(A)

PER PRODUCTNUMMER UIT EEN VERZENDING DE NAW-GEGEVENS KOPPELEN, of

(B)

VIA HET VERZENDNUMMER GELIJKTIJDIG VOOR ALLE PRODUCTNUMMERS UIT EEN VERZENDING DE NAW-GEGEVENS KOPPELEN + REGISTRATIE/MUTATIEDATUM&TIJD

WANNEER UID

BIJ VERKOOPTRANSACTIE

WIJZE UID

PRODUCTNUMMER -BIJWERKEN

WELKE GEGEVENS

NAW-COFFEESHOP + VERKOOPDATUM + VERKOOPTIJD + REGISTRATIE/MUTATIEDATUM&TIJD

WIJZE GEGEVENS

TOEVOEGEN AAN PRODUCTNUMMER

WANNEER UID

BIJ PRODUCTDERVING

WIJZE UID

PRODUCTNUMMER -BIJWERKEN

WELKE GEGEVENS

DERVINGSDATUM + DERVINGSREDEN + DERVINGSWIJZE + REGISTRATIE/MUTATIEDATUM&TIJD

WIJZE GEGEVENS

TOEVOEGEN AAN PRODUCTNUMMER

WANNEER UID

BIJ VERNIETIGEN PRODUCTDERVING

WIJZE UID

PRODUCTNUMMER -BIJWERKEN

WELKE GEGEVENS

WIJZE VAN VERNIETIGEN + AFVOERDATUM + REGISTRATIE/MUTATIEDATUM&TIJD

WIJZE GEGEVENS

TOEVOEGEN AAN PRODUCTNUMMER

Bijlage V. bij de Regeling experiment gesloten coffeeshopketen

Toegang toezichthouders tot de unieke identificatiemarkering en de door aangewezen telers of coffeeshophouders geregistreerde gegevens als bedoeld in artikel 16 van de regeling

UID – TELERNUMMER

SOORT INFORMATIE

IJENV

NVWA

GEMEENTE

TELERNUMMER

X

X

X

NAW TELER

X

X

X

KVK TELER

X

X

X

START/EINDDATUM TELER

X

X

X

TELERLOCATIE(S)

X

X

X

TELERLOCATIE(S) NAW

X

X

X

START/EINDDATUM TELER

X

X

X

VERVOERDERNUMMER

X

X

X

VERVOERDER(S) NAW

X

X

X

VERVOERDER(S) KVK

X

X

X

START/EINDDATUM VERVOERDER

x

x

x

LABORATORIUMNUMMER

X

X

X

LABORATORIUM NAW

X

X

X

LABORATORIUM KVK

X

X

X

START/EINDDATUM LABORATORIUM

X

X

X

REGISTRATIE/MUTATIEDATUM&TIJD

X

X

X

UID – COFFEESHOPHOUDER

SOORT INFORMATIE

IJENV

NVWA

GEMEENTE

COFFEESHOPHOUDERNUMMER

X

X

X

COFFEESHOPHOUDERNUMMER NAW

X

X

X

COFFEESHOPHOUDERNUMMER KVK

X

X

X

COFFEESHOPNUMMER(S)

X

X

X

COFFEESHOPNUMMER(S) NAW

X

X

X

START/EINDDATUM COFFEESHOPHOUDER

X

X

X

START/EINDDATUM COFFEESHOP

X

X

X

REGISTRATIE/MUTATIEDATUM&TIJD

X

X

X

UID – STEKNUMMER

SOORT INFORMATIE

IJENV

NVWA

GEMEENTE

STEKDATUM

X

X

 

STEKAANTAL

X

X

 

STEKVARIËTEIT

X

X

 

PLANTLOCATIE

X

X

 

STEKLOCATIE

X

X

 

REGISTRATIE/MUTATIEDATUM&TIJD

X

X

 
UID – PLANTNUMMER

SOORT INFORMATIE

IJENV

NVWA

GEMEENTE

STEKDATUM

X

   

GROOTTE

X

   

PLANTLOCATIE

X

   

VERPOTDATUM

X

   

VERPLAATSDATUM

X

   

VARIËTEIT

X

X

 

PLANTDERVING

X

X

 

DERVINGSDATUM

X

X

 

DERVINGSREDEN

X

X

 

DERVINGSWIJZE

X

X

 

REGISTRATIE/MUTATIEDATUM&TIJD

X

X

 
UID – BATCHNUMMER

SOORT INFORMATIE

IJENV

NVWA

GEMEENTE

PLANTGEBRUIK

X

X

 

PRODUCTGEBRUIK

X

X

 

BATCHLOCATIE

X

   

BATCHDATUM

X

   

BATCHGEWICHT NAT (BIJ OOGSTEN)

X

   

AFVALGEWICHT NAT (BIJ OOGSTEN)

X

   

BATCHGEWICHT DROOG (BIJ OOGSTEN)

X

   

KWALITEIT

 

X

 

KWALITEITSTOETSDATUM

 

X

 

LABORATORIUMNUMMER

 

X

 

WIJZE VAN VERNIETIGEN

X

   

AFVOERDATUM

X

   

VERPLAATSDATUM

X

   

(DEEL)GEBRUIK BATCH

X

   

AFNAMEDATUM

X

   

AFNAMEDOEL

X

   

AFNAMEGEWICHT

X

X

 

BATCH(DEEL)DERVING

X

X

 

DERVINGSDATUM

X

X

 

DERVINGSREDEN

X

X

 

DERVINGSWIJZE

X

X

 

REGISTRATIE/MUTATIEDATUM&TIJD

X

X

 
UID – PRODUCTNUMMER

SOORT INFORMATIE

IJENV

NVWA

GEMEENTE*

PRODUCTIEDATUM

X

X

X

PRODUCTIEEINDDATUM

X

X

X

PRODUCTSOORT

X

X

X

BATCHGEBRUIK

X

X

 

PRODUCTKWALITEIT

 

X

 

PRODUCTGEWICHT

X

X

X

VERKOOPDATUM

X

X

X

VERKOOPTIJD

X

X

X

PRODUCTDERVING

X

X

X

DERVINGSDATUM

X

X

X

DERVINGSREDEN

X

X

X

DERVINGSWIJZE

X

X

X

WIJZE VAN VERNIETIGEN

X

X

X

AFVOERDATUM

X

X

X

PRODUCTLOCATIE

X

X

X

REGISTRATIE/MUTATIEDATUM&TIJD

X

X

X

PRODUCTSTATUS

x

x

X

PRODUCTSTATUSDATUM&TIJD

X

X

X

UID – BESTELNUMMER

SOORT INFORMATIE

IJENV

NVWA

GEMEENTE

PRODUCTNUMMERS

X

 

X

NAW COFFEESHOP

X

 

X

BESTELDATUM

X

 

X

DATUM BESTELLNG AFGEROND

X

 

X

VERVOERDERNUMMER

X

 

X

REGISTRATIE/MUTATIEDATUM&TIJD

X

 

X

UID – VERZENDNUMMER

SOORT INFORMATIE

IJENV

NVWA

GEMEENTE1

OPHAALACTIE

X

   

AFLEVERACTIE

X

 

X

PRODUCTNUMMERS

X

 

X

OPHAALDATUM VERWACHT

X

   

OPHAALDATUM DEFINITIEF

X

   

AFLEVERDATUM

X

 

X

DATUM CONTROLE

X

 

X

DATUM TERUZENDING ONTVANGEN

X

 

X

NAW COFFEESHOP

X

 

X

MISSENDE PRODUCTNUMMERS

X

 

X

VERKEERDE PRODUCTNUMMERS

X

 

X

DATUM CONTROLE AFGEROND

X

 

X

VERZENDINGSLOCATIE

X

 

X

REGISTRATIE/MUTATIEDATUM&TIJD

X

 

X

VERZENDINGSSTATUS

x

 

X

VERZENDINGSSTATUSDATUM&TIJD

X

 

X

1 Toezichthouders van deelnemende gemeenten krijgen enkel toegang tot de geregistreerde gegevens voor zover het coffeeshophouders in hun eigen gemeente betreft.

Naar boven