Organisatie- en ondermandaatbesluit Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 2017

[Regeling vervallen per 01-11-2023.]
Geraadpleegd op 19-07-2024.
Geldend van 29-03-2017 t/m 31-10-2023

Besluit van de algemeen directeur van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed van 20 maart 2017 houdende de vaststelling van het Organisatie- en ondermandaatbesluit Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 2017 (Organisatie- en ondermandaatbesluit Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 2017)

De algemeen directeur van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed,

In overeenstemming met de directeur-generaal Cultuur en Media van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 10:9 juncto artikel 10:3 en 10:6 van de Algemene wet bestuursrecht en de artikelen 2, 11 en 14a van het Organisatie- en mandaatbesluit OCW 2008;

Besluit:

§ 1. Algemeen

[Regeling vervallen per 01-11-2023]

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Regeling vervallen per 01-11-2023]

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • a. rijksdienst: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed,

 • b. algemeen directeur: algemeen directeur van de rijksdienst,

 • c. directeur: directeur die aan het hoofd staat van de afdelingen als bedoeld in bijlage 1 bij dit besluit,

 • d. hoofd: degene die aan het hoofd staat van een afdeling als bedoeld in bijlage 1 bij dit besluit,

 • e. programmamanager: degene die uit hoofde van zijn functie leiding geeft aan een programma en die in bijlage 2 bij dit besluit is vermeld,

 • f. programmaleider: degene die leiding geeft aan een programma en die in bijlage 2 bij dit besluit is vermeld,

 • g. projectleider: degene die leiding geeft aan een project en die in bijlage 2 bij dit besluit is vermeld,

 • h. adviseur regio: medewerker die als adviseur werkzaam is bij een regio en belast is met taken op het specifieke gebied van respectievelijk archeologie, archeologie en cultuurlandschap, architectuur-historie, bouwkunde of erfgoed en ruimte en genoemd wordt in bijlage 2 bij dit besluit,

 • i. jurist: medewerker die als jurist werkzaam is en genoemd wordt in bijlage 2 bij dit besluit,

 • j. specialist archeologie: medewerker die als specialist werkzaam is op het terrein van de archeologie en genoemd wordt in bijlage 2 bij dit besluit,

 • k. specialist conservering & restauratie: medewerker die als specialist werkzaam is op het terrein van conservering & restauratie en genoemd wordt in bijlage 2 bij dit besluit,

 • l. specialist informatie- en bedrijfssystemen: medewerker die als specialist in de rol van contractmanager werkzaam is op het terrein van informatie- en bedrijfssystemen en genoemd wordt in bijlage 2 bij dit besluit,

 • m. specialist maritiem: medewerker die als specialist werkzaam is op het terrein van maritiem erfgoed en genoemd wordt in bijlage 2 bij dit besluit.

Artikel 2. Bevoegdheden en mandaten

[Regeling vervallen per 01-11-2023]

Alle in dit besluit genoemde ondermandaat- en volmachtbevoegdheden en machtigingen worden uitgeoefend met inachtneming van het Organisatie- en mandaatbesluit OCW 2008.

§ 2. Organisatie

[Regeling vervallen per 01-11-2023]

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-11-2023]

 • 1 De organisatie van de rijksdienst wordt nader vastgesteld door middel van de bij dit besluit behorende bijlage 1.

 • 2 De invulling van mandaten, volmachten, machtigingen en vervanging van functionarissen wordt nader vastgesteld door middel van de bij dit besluit horende bijlage 2.

 • 3 Wijziging van de bijlagen geschiedt door de algemeen directeur.

 • 4 De algemeen directeur draagt zorg voor bekendmaking van de bijlagen door openbare ter inzagelegging bij de rijksdienst en door plaatsing op het intranet en de internetsite van de rijksdienst.

§ 3. Algemeen mandaat en volmacht

[Regeling vervallen per 01-11-2023]

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-11-2023]

 • 1 De directeur heeft mandaat voor al hetgeen zijn directie aangaat, behoudens het in bijlage 1 met betrekking tot het financieel mandaat bepaalde.

 • 2 De hoofden, die in bijlage 1 bij dit besluit worden genoemd, wordt binnen hun functionele verantwoordelijkheid mandaat verleend bevoegdheden uit te oefenen tot het nemen van besluiten, het afdoen en ondertekenen van stukken ten aanzien van aangelegenheden die voortvloeien uit hun functie.

§ 4. Financieel en specifiek mandaat en volmacht

[Regeling vervallen per 01-11-2023]

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-11-2023]

De functionarissen, die in bijlage 2 bij dit besluit worden genoemd, wordt binnen hun functionele verantwoordelijkheid mandaat verleend financiële verplichtingen aan te gaan tot de hoogte, zoals beschreven in bijlage 1 bij dit besluit.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-11-2023]

De functionarissen, die in bijlage 2 bij dit besluit worden genoemd, wordt binnen hun functionele verantwoordelijkheid mandaat verleend specifieke bevoegdheden, zoals beschreven in bijlage 1 bij dit besluit, uit te oefenen tot het nemen van besluiten of het geven van adviezen en het afdoen en ondertekenen van stukken ten aanzien van aangelegenheden die voortvloeien uit hun functie.

§ 6. Slotbepalingen

[Regeling vervallen per 01-11-2023]

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-11-2023]

 • 2 Mandaten, volmachten en machtigingen die zijn verleend op grond van het in het eerste lid van dit artikel genoemde besluit en die gelden op de dag voor de inwerkingtreding van dit besluit worden geacht te zijn verleend op grond van dit besluit mits deze bevoegdheid ook in dit besluit zijn grondslag vindt.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 01-11-2023]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na publicatie en werkt terug tot en met 1 januari 2017.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 01-11-2023]

Dit besluit kan worden aangehaald als: Organisatie- en ondermandaatbesluit Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 2017.

Dit besluit zal worden geplaatst in de Staatscourant en op de internetsites van de rijksdienst en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Amersfoort, 20 maart 2017

De algemeen directeur van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed,

C. van ’t Veen

Den Haag, 20 maart 2017

De wnd. directeur-generaal Cultuur en Media,

S. Bersee

Bijlage 1. Organisatie en mandaten van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

[Regeling vervallen per 01-11-2023]

Hoofdstuk 1. Directie rijksdienst

[Regeling vervallen per 01-11-2023]

De directie van de rijksdienst bestaat uit:

 • de algemeen directeur,

 • de directeur.

Hoofdstuk 2. Afdelingen en functionarissen met mandaat van de rijksdienst

[Regeling vervallen per 01-11-2023]

 • 2.1 Afdelingen en hun hoofden die onder de algemeen directeur ressorteren:

  • communicatie,

  • control,

  • data,

  • digitale infrastructuur,

  • financiën en facilitair,

  • juridische zaken,

  • maritiem depot,

  • personeel & organisatie,

  • strategie & internationaal,

  • wettelijke taken.

 • 2.2 Afdelingen en hun hoofden die onder de directeur ressorteren:

  • archeologie,

  • conservering & restauratie,

  • kunstcollecties,

  • landschap,

  • monumenten & collecties,

  • regio midden-zuid,

  • regio noord-oost,

  • regio noord-west.

 • 2.3 Overige functionarissen met mandaat:

  • programmamanagers,

  • programmaleiders,

  • projectleiders,

  • adviseurs bij de regio,

  • juristen,

  • specialisten archeologie,

  • specialisten conservering & restauratie,

  • specialist informatie- en bedrijfssystemen,

  • specialisten maritiem.

Hoofdstuk 3. Financieel mandaat en volmacht

[Regeling vervallen per 01-11-2023]

 • 1. De directeur wordt mandaat verleend verplichtingen aan te gaan voor zover deze blijven binnen de grenzen van het vooraf door de algemeen directeur goedgekeurde bestedingsplan programmagelden.

 • 2. De programmamanagers, de specialist informatie- en bedrijfssystemen in de rol van contractmanager wordt mandaat verleend verplichtingen aan te gaan voor zover zij blijven binnen de grenzen van het vooraf door de algemeen directeur goedgekeurd bestedingsplan, waarbij deze verplichtingen een bedrag van € 50.000 exclusief BTW niet te boven gaan.

 • 3. De hoofden van de afdelingen, de programmaleiders en de projectleiders wordt mandaat verleend verplichtingen aan te gaan voor zover zij blijven binnen de grenzen van het vooraf door de algemeen directeur goedgekeurd bestedingsplan, waarbij deze verplichtingen een bedrag van € 25.000 exclusief BTW niet te boven gaan.

Hoofdstuk 4. Specifiek mandaat en volmacht

[Regeling vervallen per 01-11-2023]

De directeur wordt mandaat verleend:

Het hoofd juridische zaken wordt mandaat verleend:

 • tot het nemen van besluiten en het verrichten van handelingen als bedoeld in de artikelen 3 tot en met 10 van de Monumentenwet 1988, zoals die wet luidde voor de inwerkingtreding van de Erfgoedwet, gelezen in samenhang met artikel 9.3, eerste lid, onder a, van de Erfgoedwet, en de artikelen 3.1 tot en met 3.5 van de Erfgoedwet, en het afdoen en tekenen van stukken ter zake van deze besluiten,

 • tot het vertegenwoordigen van een bewindspersoon en de algemeen directeur van de rijksdienst bij bezwaarschriftenprocedures, gedingen bij de bestuursrechter en overige geschillen en gedingen, aanhangig bij de rechter dan wel een niet-rechterlijke instantie,

 • tot het optreden, vertegenwoordigen en handelen ter zake van alle juridische procedures en daarmee samenhangende handelingen binnen het werkterrein van de rijksdienst met het recht zich door anderen te laten bijstaan,

 • om goedkeuring te verlenen aan statutenwijziging voor rechtspersonen, die in hun statuten hebben vermeld dat deze de goedkeuring van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor statutenwijziging of opheffing van de rechtspersoon vereist is;

Het hoofd kunstcollecties wordt mandaat verleend:

 • tot het ondertekenen van bruikleenovereenkomsten en aktes van tijdelijk beheer op grond van het bepaalde in artikel 2.6, vijfde lid, van de Erfgoedwet,

 • tot het schenken, te gift geven, verkopen dan wel vernietigen van museale cultuurgoederen van de Staat in beheer bij de rijksdienst;

Het hoofd strategie & internationaal wordt mandaat verleend:

 • tot het verlenen van goedkeuring aan bij de rijksdienst ingediende archeologisch inhoudelijke programma’s van eisen, plannen van aanpak, wetenschappelijke kaders en standaardrapportages,

 • tot het geven van adviezen, het voeren van overleg en het afdoen en tekenen van stukken ter zake van adviezen en overleg als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Wet ruimtelijke ordening, het Besluit ruimtelijke ordening, de Wet milieubeheer en andere wettelijke planprocedures waarbij de inbreng van de rijksdienst gewenst is,

 • tot het geven van adviezen, het voeren van overleg en het afdoen en tekenen van stukken inzake voorbereiding en uitvoering van besluiten als bedoeld in de Monumentenwet 1988, zoals die wet luidde voor de inwerkingtreding van de Erfgoedwet, gelezen in samenhang met artikel 9.1, eerste lid, van de Erfgoedwet inzake archeologische monumentenvergunningen;

Het hoofd wettelijke taken wordt mandaat verleend:

 • tot het nemen van besluiten, het voeren van overleg en het afdoen en tekenen van stukken ter voorbereiding en uitvoering van besluiten als bedoeld in de artikelen 3.7, 3.8, tweede lid, en 3.12 van de Erfgoedwet,

 • tot het handhaven van het bepaalde in artikel 5.6 van de Erfgoedwet, het voeren van overleg en het afdoen en tekenen van stukken ter voorbereiding en uitvoering van besluiten tot handhaving, daaronder begrepen het nemen van invorderingsbesluiten,

 • het verlenen van ontheffing van de voorschriften als bedoeld in artikel 5.6, vijfde lid, van de Erfgoedwet,

 • tot het nemen van besluiten, het voeren van overleg en het afdoen en tekenen van stukken ter zake van subsidieverstrekking op grond van de Monumentenwet 1988, zoals die wet luidde voor de inwerkingtreding van de Erfgoedwet, en artikel 7.3 van de Erfgoedwet, voor zover deze besluiten het bedrag van € 125.000 niet te boven gaan,

 • tot het voeren van overleg en het afdoen en tekenen van stukken ter voorbereiding en uitvoering van besluiten en adviezen als bedoeld in de Subsidieregeling indemniteit bruiklenen,

 • tot het nemen van besluiten of het afdoen van stukken ter zake van subsidie op grond van de Wet overige OCW-subsidies, voor zover deze besluiten het bedrag van € 125.000 niet te boven gaan,

 • tot het nemen van besluiten of het afdoen van stukken ter zake van het bepaalde in de artikelen 45 en 46 van de Monumentenwet 1988, zoals die wet luidde voor de inwerkingtreding van de Erfgoedwet;

Het hoofd archeologie wordt mandaat verleend:

 • tot het verlenen van goedkeuring aan bij de rijksdienst ingediende archeologisch inhoudelijke programma’s van eisen, plannen van aanpak, wetenschappelijke kaders en standaardrapportages;

Het hoofd conservering & restauratie wordt mandaat verleend:

 • tot het voeren van overleg en het afdoen en tekenen van stukken ter zake van de verkrijging en de verantwoording van Europese subsidieregelingen met betrekking tot researchprojecten,

 • voor het accepteren van een onderzoeksopdracht;

De hoofden van de regio’s midden-zuid, noord-oost en noord-west wordt mandaat verleend:

Het hoofd digitale infrastructuur wordt mandaat verleend:

 • tot het tekenen van Service Level Agreements (SLA), die gebaseerd zijn op bovenliggende overeenkomsten;

De adviseur bij de regio wordt mandaat verleend:

De jurist wordt mandaat verleend:

 • tot het vertegenwoordigen van een bewindspersoon en de algemeen directeur van de rijksdienst bij bezwaarschriftenprocedures, gedingen bij de bestuursrechter en overige geschillen en gedingen, aanhangig bij de rechter dan wel een niet-rechterlijke instantie,

 • tot het optreden, vertegenwoordigen en handelen ter zake van alle juridische procedures en daarmee samenhangende handelingen binnen het werkterrein van de rijksdienst met het recht zich door anderen te laten bijstaan;

De specialist archeologie wordt mandaat verleend:

 • tot het verlenen van goedkeuring aan bij de rijksdienst ingediende archeologisch inhoudelijke programma’s van eisen, plannen van aanpak, wetenschappelijke kaders en standaardrapportages;

De specialist maritiem wordt mandaat verleend:

 • tot het verlenen van goedkeuring aan bij de rijksdienst ingediende archeologisch inhoudelijke programma's van eisen, plannen van aanpak, wetenschappelijke kaders en standaardrapportages,

 • tot het geven van adviezen, het voeren van overleg en het afdoen en tekenen van stukken ter zake van adviezen en overleg als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Wet ruimtelijke ordening, het Besluit ruimtelijke ordening, de Wet milieubeheer en andere wettelijke planprocedures waarbij de inbreng van de rijksdienst gewenst is,

 • tot het geven van adviezen, het voeren van overleg en het afdoen en tekenen van stukken inzake voorbereiding en uitvoering van besluiten als bedoeld in de Monumentenwet 1988 inzake archeologische monumentenvergunningen;

Ter zake van aangelegenheden waarin door bovenstaande mandaten niet wordt voorzien heeft de algemeen directeur het mandaat.

Bijlage 2. Personele invulling van mandaten, volmachten en machtigingen en vervanging van functionarissen bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

[Regeling vervallen per 01-11-2023]

Hoofdstuk 1. Directie rijksdienst

[Regeling vervallen per 01-11-2023]

De directie van de rijksdienst bestaat uit:

 • algemeen directeur: drs. C. (Cees) van ’t Veen,

 • directeur: S. (Susan) Lammers.

Hoofdstuk 2. Afdelingen en functionarissen van de rijksdienst

[Regeling vervallen per 01-11-2023]

 • 2.1 Afdelingen en hun hoofden die onder de algemeen directeur ressorteren:

  • communicatie: de functie wordt waargenomen door H. (Heleen) Kodde,

  • control: J. (Hans) Berrens,

  • data: drs. A.C. (Christine) van Empel,

  • digitale infrastructuur: de functie wordt waargenomen door drs. G. (Gerard) de Wit.

  • financiën en facilitair: R.J.H. (René) van Velthoven CPC,

  • juridische zaken: mr. N.A. (Nicole) Heukelom,

  • maritiem depot: de functie wordt waargenomen door drs. C. (Cees) van ’t Veen,

  • personeel & organisatie: mr. I. (Ilse) Konijnenbelt,

  • strategie & internationaal: tot 1 april 2017 mr. L.C. (Leonard) de Wit, en vanaf 1 april 2017 drs. M.H. (Mark) Stafleu,

  • wettelijke taken: mr. R. (Remco) Laverman.

 • 2.2 Afdelingen en hun hoofden die onder de directeur ressorteren:

  • archeologie: prof. dr. J.G.A. (Jos) Bazelmans,

  • conservering & restauratie: de functie wordt waargenomen door B. (Bauke) Zeilstra,

  • kunstcollecties: ir. L.E. (Laura) van Breen,

  • landschap: drs. H.G. (Henk) Baas,

  • monumenten & collecties: drs. M.M. (Michaela) Hanssen,

  • regio midden-zuid: drs. R. (Rob) Smouter,

  • regio noord-oost: drs. J.C. (Jan) van ’t Hof,

  • regio noord-west: tot 1 april 2017 drs. M.H. (Mark) Stafleu, en vanaf 1 april 2017 mr. L.C. (Leonard) de Wit.

 • 2.3 Programmamanagers van de rijksdienst

  • drs. M. (Maartje) de Boer,

  • ir. P.A. (Paul) Schaap,

  • drs. J.W. (Josje) Schnitzeler,

  • drs. F.J.G.M. (Frank) Strolenberg,

  • drs. R.W. (René) Wokke.

 • 2.4 Programmaleiders en projectleiders van de rijksdienst

  • dr. H. A. (Bart) Ankersmit,

  • drs. H.G. (Henk) Baas,

  • ing. F.P. (Frank) Buchner,

  • drs. J.P.A.M. (Jean-Paul) Corten,

  • ir. M. (Michiel) van Hunen,

  • dr. R.C.G.M. (Roel) Lauwerier,

  • M.O.M.C. (Machteld) Linssen,

  • drs. M.R. (Martijn) Manders,

  • drs. J.B. (Hannah) Pennock,

  • drs. T.I. (Tatja) Scholte,

  • J. (Jinna) Smit,

  • drs. E. (Ellen) Vreenegoor,

  • drs. B. (Ben) de Vries,

  • dr. W. (Bill) Wei.

 • 2.5 Adviseurs bij de regio

  Archeologie:

  • drs. F.T.S.P.P. (Fred) Brounen,

  • drs. I.M. (Iepie) Roorda,

  • drs. M.J.C.A. (José) Schreurs,

  • dr. R.J. (Jos) Stöver;

  Archeologie en cultuurlandschap:

  • drs. G.V. (Guido) Mauro,

  • drs. C.A.M. (Cees) van Rooijen,

  • drs. B.P. (Barbara) Speleers,

  • drs. M. (Marieke) Snoek;

  Architectuurhistorie:

  • drs. W.M.M. (Mieke) van Bers,

  • drs. E.A. (Eline) Bos Waaldijk-Jörg,

  • drs. M.J. (Marceline) Dolfin,

  • drs. M.L. (Marije) de Heer Kloots-de Korte,

  • drs. M.A. (Mariëlle) Kok,

  • drs. D. (Dorothee) Koper-Mosterd,

  • drs. J.R.M. (Hans) Magdelijns,

  • drs. H. (Hilde) van Meeteren,

  • drs. L.J.J. (Jacqueline) von Santen,

  • dr. C.J. (Cees) Somer,

  • drs. D.C. (Danielle) Takens,

  • drs. M.S. (Michiel) Verweij,

  • drs. A.M. (Annemieke) Vos,

  • drs. E. (Eva) Wijdeveld,

  • drs. M. (Kiki) Zagt;

  Bouwkunde:

  • ing. G.P.J. (Guido) Bogers,

  • ir. W.J.A. (Nanette) de Jong,

  • ing. M.A.M.G. (Marion) Koelstra,

  • C. (Cor) van Kooten,

  • H. (Harm) Los,

  • ir. R.S. (Renate) Pekaar,

  • ing. A. (Annet) Rood,

  • ing. A. (Arno) Schut,

  • ir. W.J.F. (Mark) Vrielink,

  • ing. H.E. (Henry) v.d. Wal,

  • ing. H. (Hans) de Witte;

  Erfgoed en Ruimte:

  • M.Y. (Marlijn) Baarveld MSc,

  • ing. F.P. (Frank) Buchner,

  • J. (Janneke) Hille,

  • M.A. (Marie-Hélène) Houben-Manders BBA,

  • drs. L.G.M. (Lodewijk) van Roij,

  • ing. J.P.L. (Jon) van Rooijen,

  • drs. E. (Els) Romeijn,

  • ir. J.E. (Jacqueline) Rosbergen,

  • drs. D.H. (Doris) Schmutzhart,

  • ing. P.J. (Peter) Timmer MA,

  • drs. E. (Ellen) Vreenegoor.

 • 2.6 Juristen

  • mr. R.P. (Ruben) Abeling,

  • mr. Kb.Mb.A. (Kamal) el Addouti,

  • mr. L. (Laurens) van Eijndthoven

  • D. C. (Daphne) Lagaaij MSc LLM,

  • mr. H. (Hester) Lange,

  • mr. E.H. (Harmanna) Visser.

 • 2.7 Specialisten archeologie

  • drs. M.J. (Menno) van der Heiden,

  • A.G. (Wim) Jong,

  • drs. J.W. (Jan-Willem) de Kort,

  • dr. B.I. (Bjørn) Smit.

 • 2.8 Specialisten conservering & restauratie

  • dr. ir. D.J. (Hans) Huisman,

  • dr. B.J.H. (Bertil) van Os.

 • 2.9 Specialist informatie- en bedrijfssystemen in de rol van contractmanager

  • drs. K.H. (Carry) Beekink.

 • 2.10 Specialisten maritiem

  • A.D.C. (Andrea) Klomp,

  • drs. M.A. (Martijn) Manders,

  • drs. J. (Johan) Opdebeeck.

Hoofdstuk 3. Vervanging of verhindering

[Regeling vervallen per 01-11-2023]

 • De algemeen directeur kan in zijn bevoegdheden worden vervangen door de directeur.

 • Bij afwezigheid van het hoofd communicatie gaat het algemeen, financieel en specifiek mandaat over op de algemeen directeur.

 • Bij afwezigheid van het hoofd control gaat het algemeen, financieel en specifiek mandaat over op het hoofd financiën en facilitair.

 • Bij afwezigheid van het hoofd financiën en facilitair gaat het algemeen, financieel en specifiek mandaat over op het hoofd control.

 • Bij afwezigheid van het hoofd juridische zaken gaat het financieel mandaat over op de algemeen directeur en het algemeen en specifiek mandaat op een jurist in de functiegroep van senior adviseur, door het hoofd aan te wijzen.

 • Bij afwezigheid van het hoofd kunstcollecties gaat het algemeen, financieel en specifiek mandaat over op de directeur.

 • Bij afwezigheid van het hoofd personeel & organisatie gaat het algemeen, financieel en specifiek mandaat over op de algemeen directeur.

 • Bij afwezigheid van het hoofd strategie & internationaal gaat het financieel mandaat over op de algemeen directeur en het algemeen en specifiek mandaat op een van de beleidsmedewerkers in de functiegroep van senior beleidsmedewerker, door het hoofd aan te wijzen.

 • Bij afwezigheid van het hoofd wettelijke taken gaat het financieel mandaat over op de algemeen directeur en het algemeen en specifiek mandaat op een van de adviseurs in de functiegroep van senior medewerker behandelen en ontwikkelen, door het hoofd aan te wijzen.

 • Bij afwezigheid van het hoofd archeologie gaat het financieel mandaat over op de directeur en het algemeen en specifiek mandaat op een specialist archeologie, door het hoofd aan te wijzen.

 • Bij afwezigheid van het hoofd monumenten & collecties gaat het financieel mandaat over op de directeur en het algemeen en specifiek mandaat op het hoofd landschap.

 • Bij afwezigheid van het hoofd conservering & restauratie gaat het financieel mandaat over op de directeur en het algemeen en specifiek mandaat op het hoofd monumenten & collecties met uitzondering van het specifieke mandaat tot het voeren van overleg en het afdoen en tekenen van stukken ter zake van de verkrijging en de verantwoording van Europese subsidieregelingen met betrekking tot researchprojecten. Dit specifieke mandaat gaat over op de specialist conservering & restauratie, door het hoofd aan te wijzen.

 • Bij afwezigheid van het hoofd landschap gaat het algemeen, financieel en specifiek mandaat over op de directeur.

 • Bij afwezigheid van een van de hoofden van de regio’s midden-zuid, noordoost en noordwest gaat het algemeen, financieel en specifiek mandaat over op een van de andere hoofden van de regio’s. Bij gelijktijdige afwezigheid gaat het algemeen, financieel en specifiek mandaat over op de directeur.

 • Bij afwezigheid van het hoofd Data gaat het algemeen en financieel mandaat over op de algemeen directeur.

 • Bij afwezigheid van het hoofd digitale infrastructuur gaat het financieel mandaat over op de algemeen directeur en het algemeen en specifiek mandaat op de specialist informatie- en bedrijfssystemen, door het hoofd aan te wijzen.

Naar boven