Besluit mandaat Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voor de uitvoering van de Wet [...] en van de Wet tegemoetkoming schade bij rampen

Geraadpleegd op 22-09-2023.
Geldend van 16-03-2022 t/m heden

Besluit mandaat Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voor de uitvoering van de Wet veiligheidsregio’s en van de Wet tegemoetkoming schade bij rampen van 11 februari 2020, nr. 2804339

De Minister van Justitie en Veiligheid,

Gelet op de artikelen 10:3; 10:4, eerste lid, 10:9, eerste lid en 10:12 van de Algemene wet bestuursrecht,

Gezien de instemming van de algemeen directeur van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland van 17 januari 2020 met kenmerk MD202004INSTHH.

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

 • algemeen directeur: de algemeen directeur van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Artikel 2

Aan de algemeen directeur wordt mandaat en volmacht verleend tot:

Artikel 3

Aan de algemeen directeur wordt machtiging verleend tot:

Artikel 4

De algemeen directeur kan met betrekking tot zijn bevoegdheden, bedoeld in de artikelen 2 en 3, ondermandaat, volmacht en machtiging verlenen aan een of meer onder hem ressorterende functionarissen.

Artikel 5

 • 1 Het krachtens mandaat, volmacht of machtiging ondertekenen van stukken geschiedt als volgt:

  De Minister van Justitie en Veiligheid,

  namens deze,

  (handtekening)

  (naam functionaris)

  (functie)

 • 2 Het krachtens mandaat, volmacht of machtiging ondertekenen van automatisch gegenereerde stukken geschiedt als volgt:

  De Minister van Justitie en Veiligheid,

  namens deze,

  (handtekening)

  (naam functionaris)

  (functie),

  gevolgd door de mededeling:

  Dit bericht is automatisch gegenereerd en bevat daarom geen handtekening.

 • 3 In afwijking van het tweede lid kan een automatisch gegenereerd stuk ook met handtekening worden ondertekend. De ondertekening geschiedt als genoemd in het eerste lid.

Artikel 6

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin hij wordt geplaatst.

Artikel 7

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voor de uitvoering van de Wet veiligheidsregio’s en van de Wet tegemoetkoming schade bij rampen.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Justitie en Veiligheid,

F.B.J. Grapperhaus

Naar boven