Regeling gegevensverstrekking ACM 2019

Geraadpleegd op 16-07-2024.
Geldend van 01-01-2022 t/m 29-04-2022

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat van 13 september 2019, nr. WJZ/ 18250526, houdende regels omtrent het verstrekken van gegevens en inlichtingen door de Autoriteit Consument en Markt en het intrekken van de Regeling gegevensverstrekking ACM (Regeling gegevensverstrekking ACM 2019)

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat,

Gelet op artikel 7, derde lid, onderdeel a, van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt;

Besluit:

Artikel 1

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
  • 2 De Autoriteit Consument en Markt is bevoegd om aan personen of colleges, werkzaam onder de verantwoordelijkheid van de Minister van Economische Zaken en Klimaat of de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, gegevens en inlichtingen te verstrekken voor zover dat noodzakelijk is voor de goede uitoefening van de aan hen bij wettelijk voorschrift toegedeelde bevoegdheid tot het nemen van besluiten of tot het verrichten van andere handelingen dan besluiten.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2022, 11746, datum inwerkingtreding 30-04-2022, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2022.

  • j. de Nederlandse Arbeidsinspectie: gegevens en inlichtingen ten behoeve van het toezicht op de naleving van wet- en regelgeving over arbeidsomstandigheden, de arbeidsmarkt, arbeidsverhoudingen en het sociale zekerheidsstelsel;

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 4

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling gegevensverstrekking ACM 2019.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 13 september 2019

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat,

M.C.G. Keijzer

Naar boven