Richtlijn voor strafvordering strafrechtelijke aansprakelijkheid voor het verstrekken [...] op basis van de wet Passenger Name Records (PNR-wet)

Geldend van 01-11-2019 t/m heden

Richtlijn voor strafvordering strafrechtelijke aansprakelijkheid voor verstrekken passagiersgegevens door luchtvaartmaatschappijen op basis van wet Passenger Name Records (PNR-wet)

Ingangsdatum

Deze richtlijn wordt gelijktijdig gepubliceerd met de inwerkingtreding van de PNR-wet.

De luchtvaartmaatschappijen wordt vanaf de datum inwerkingtreding van de PNR-wet een gewenningsperiode van 4 maanden gegund. Dit betekent dat pas tot vervolging zal worden overgegaan voor feiten gepleegd na 1 november 2019.

Beschrijving

Hieronder volgt een uiteenzetting van het vervolgingsbeleid ten aanzien van artikel 4 juncto 24 van de Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven 2019 (PNR-wet), betreffende de verplichting voor luchtvaartmaatschappijen om een aantal passagiersgegevens door te geven, Met deze wet is de EU-richtlijn 2016/681 geïmplementeerd.

Een luchtvaartmaatschappij wordt, indien zij niet of gebrekkig voldoet aan haar leveringsverplichting, in eerste instantie hierop aangesproken door de Passagiersinformatie-eenheid. Indien ook na herhaaldelijk rappelleren door de luchtvaartmaatschappij als gevolg van het nalaten van de passagiersinformatieplicht geen, onvolledige of onjuiste gegevens zijn verstrekt of niet tijdig zijn verstrekt, wordt tegen de betreffende luchvaartmaatschappij proces-verbaal opgemaakt. De volgende typen overtredingen worden onderscheiden:

  • 1. Gegevens in een verkeerd format of protocol aangeleverd;

  • 2. Van een gedeelte van de passagiers geen gegevens aangeleverd, gegevens van passagiers gedeeltelijk niet aangeleverd en/ of onjuiste gegevens aangeleverd (niet corresponderend met gegevens in systemen vervoerder of diens service provider);

  • 3. Gegevens niet op de juiste tijdstip(pen) aangeleverd.

  • 4. Geen gegevens aangeleverd;

Overtredingen kunnen worden bestraft met een geldboete van de vierde categorie of hechtenis van zes maanden. Voor het sanctieregime wordt aangesloten bij het regime dat geldt bij de verplichting van de luchtvaartmaatschappijen om API-gegevens aan te leveren op grond van artikel 4 van de Vreemdelingenwet 2000.

Alle processen-verbaal worden doorgezonden aan het Openbaar Ministerie, waarbij in beginsel eerst een transactie wordt aangeboden door het Openbaar Ministerie.

Hieronder volgt per type delict een sanctietabel. De sancties gelden per vlucht.

1. Gegevens in verkeerd format of protocol

Transactie

Eis ter zitting

Eerste overtreding

€ 750

€ 900

1 x recidive binnen 1 jaar

1 100

1 300

Meermalen recidive binnen 1 jaar

1 500

1 800

     

2. Van een gedeelte van de passagiers geen gegevens aangeleverd, gegevens van passagiers gedeeltelijk niet aangeleverd en/ of onjuiste gegevens aangeleverd (niet corresponderend met gegevens in systemen vervoerder of diens service provider);

Transactie

Eis ter zitting

Eerste overtreding

1 000

1 200

1 x recidive binnen 1 jaar

1 500

1 800

Meermalen recidive binnen 1 jaar

€ 2000

2 400

     

3. Gegevens niet op juiste tijdstip(pen) aangeleverd aangeleverd

Transactie

Eis ter zitting

Eerste overtreding

1 250

1 500

1 x recidive binnen 1 jaar

1 800

2 200

Meermalen recidive binnen 1 jaar

2 500

3 000

     

4. Geen gegevens aangeleverd

Transactie

Eis ter zitting

Eerste overtreding

3 500

4 200

1 x recidive binnen 1 jaar

5 000

6 000

Meermalen recidive binnen 1 jaar

€ 7 000

€ 8 000

Toelichting

  • Per vlucht wordt het zwaarste delict ten laste gelegd.

  • Bij eenmalige recidive binnen één jaar wordt het basistransactiebedrag met 50% verhoogd. Bij meermalen recidive binnen 1 jaar wordt het bedrag met 100% verhoogd. Alle bedragen zijn afgerond. Onder ‘recidive’ wordt in dit geval verstaan: de volgende vlucht na een betaalde transactie of eerdere onherroepelijke veroordeling wegens art. 4 PNR-wet, waarover door de luchtvaartmaatschappij onvolledige of onjuiste passagiersgegevens zijn verstrekt dan wel de gegevens niet of niet tijdig zijn verstrekt.

  • Bij een niet betaalde transactie wordt het bedrag van de eis op zitting met 20% verhoogd.

  • Bij veelvuldige recidive wordt gedagvaard voor de kantonrechter. Een besluit om te dagvaarden dient mede te worden genomen in het licht van de publicitaire aandacht die aan de openbare behandeling van een strafzaak kan worden besteed.

  • De bedragen zijn afgerond conform de Aanwijzing kader voor strafvordering meerderjarigen.

Terug naar begin van de pagina