Beleidsregel arbocatalogi 2019

Geraadpleegd op 20-06-2024.
Geldend van 01-01-2022 t/m 20-06-2023

Beleidsregel van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 7 juni 2019, nr. 2019-0000004752, tot hernieuwde vaststelling van een Beleidsregel arbocatalogi (Beleidsregel arbocatalogi 2019)

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepaling

In deze beleidsregel wordt onder arbocatalogus verstaan: schriftelijk vastgestelde afspraken tussen vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers op landelijk niveau, in een bedrijfssector, of in een branche, waaronder begrepen de overheid, waarin maatregelen of voorzieningen ter voorkoming of beperking van arbeidsrisico’s zijn vastgelegd betreffende de wijze waarop in een werkgebied kan worden voldaan aan een of meer bij of krachtens de Arbeidsomstandighedenwet gestelde voorschriften.

Artikel 2. Vormvereisten arbocatalogi

Een arbocatalogus kan op gezamenlijk verzoek van vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid worden getoetst als aan de volgende vormvereisten is voldaan:

 • a. de arbocatalogus is gesteld in de Nederlandse taal, tenzij het voor een bepaald werkgebied gebruikelijk is dat de werkinstructies in het Engels gegeven worden, in welk geval de arbocatalogus in de Engelse taal mag worden gesteld;

 • b. de arbocatalogus vermeldt bij iedere maatregel of voorziening van welk artikel of artikellid van de bij of krachtens de Arbeidsomstandighedenwet gestelde voorschriften deze een invulling is; en

 • c. de arbocatalogus is een goed leesbaar en praktisch bruikbaar document voor de werkgevers en werknemers.

Artikel 3. Toetsing

 • 1 Bij de toetsing van een arbocatalogus worden de volgende criteria gehanteerd:

  • a. beschrijft de arbocatalogus voor welk werkgebied, landelijk, bedrijfssector of branche, de catalogus bedoeld is;

  • b. vertegenwoordigen de opstellers van de arbocatalogus de werkgevers en werknemers in het betreffende werkgebied, landelijk, bedrijfssector of branche;

  • c. komen de arbocatalogus en de mededeling, bedoeld in het tweede lid, voor een ieder kosteloos beschikbaar en worden ze goed toegankelijk;

  • d. zijn de in de arbocatalogus beschreven maatregelen of voorzieningen niet in strijd met het bepaalde bij of krachtens de Arbeidsomstandighedenwet;

  • e. zijn de in de arbocatalogus beschreven maatregelen of voorzieningen van dien aard dat redelijkerwijs kan worden aangenomen dat met de navolging daarvan wordt voldaan aan een of meer bij of krachtens de Arbeidsomstandighedenwet gestelde voorschriften met betrekking tot in het werkgebied voorkomende arbeidsrisico’s; en

  • f. geeft de arbocatalogus aan of en zo ja op welke wijze bij de voorgestelde maatregelen of voorzieningen rekening is gehouden met bijzondere categorieën werknemers.

 • 2 Het resultaat van de toetsing wordt door de minister schriftelijk aan de vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers meegedeeld. Daarbij wordt door de minister aangegeven aan welke bij of krachtens de Arbeidsomstandighedenwet gestelde voorschriften wordt voldaan indien gewerkt wordt in overeenstemming met de arbocatalogus.

Artikel 4. Geldigheidstermijn toetsing arbocatalogi

 • 1 De geldigheidstermijn van een toetsing is zes jaar gerekend vanaf de datum van de brief met de uitkomsten van de toetsing.

 • 2 Vijf jaar nadat een arbocatalogus positief is getoetst, ontvangen de indieners van de minister een verzoek om de desbetreffende arbocatalogus in al of niet aangepaste vorm opnieuw te laten toetsen, opdat nagegaan kan worden in hoeverre de arbocatalogus nog voldoet aan de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening.

 • 3 De termijn van zes jaar kan worden ingekort indien er naar de mening van de minister in het desbetreffende werkgebied:

  • a. eerder sprake is van een gewijzigde stand van de wetenschap of professionele dienstverlening; of

  • b. regelmatig sprake is van dusdanige bedrijfsspecifieke omstandigheden dat onverkorte toepassing van de arbocatalogus de veiligheid en gezondheid van werknemers in het desbetreffende werkgebied onvoldoende waarborgt.

 • 4 Indien niet binnen zes maanden nadat de minister de indieners daarom heeft verzocht, gebruik is gemaakt van de gelegenheid om een arbocatalogus opnieuw te laten toetsen, verwijdert de minister de desbetreffende arbocatalogus uit de bijlage bij deze beleidsregel:

  • a. in het geval, bedoeld in het tweede lid, na het verstrijken van de termijn, genoemd in het eerste lid;

  • b. in het geval, bedoeld in het derde lid, na het verstrijken van de termijn, genoemd in de aanhef van het vierde lid.

 • 5 De artikelen 2 en 3 zijn ten aanzien van het hernieuwde verzoek om toetsing van overeenkomstige toepassing.

Artikel 5. Aanvullende maatregelen op bedrijfsniveau

 • 1 Indien de naleving van een voor een bedrijf of inrichting geldende arbocatalogus, gelet op de aard van de arbeid, de werkmethoden of werkomstandigheden, naar het redelijk oordeel van de minister niet leidt tot het voorkomen of beperken van ernstige arbeidsrisico’s kan de toezichthouder, door het stellen van een eis tot naleving als bedoeld in artikel 27 van de Arbeidsomstandighedenwet, aanvullende doeltreffende maatregelen of voorzieningen eisen ter voorkoming van die risico’s.

Artikel 6. Getoetste arbocatalogi

De door de minister positief getoetste arbocatalogi zijn opgenomen in de bijlage bij deze beleidsregel.

Artikel 7. Intrekking beleidsregel arbocatalogi 2010

 • 2 De indieners van arbocatalogi die tot stand zijn gekomen voor 1 januari 2014 ontvangen van de minister een verzoek om de desbetreffende arbocatalogus in al of niet aangepaste vorm opnieuw te laten toetsen met inachtneming van deze beleidsregel.

 • 3 Indien niet binnen zes maanden nadat de minister de indieners daarom heeft verzocht, aan het verzoek is voldaan, verwijdert de minister de desbetreffende arbocatalogus uit de bijlage bij deze beleidsregel na het verstrijken van die termijn van zes maanden.

Artikel 8. Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt per arbocatalogus terug tot en met de in de bijlage bij deze beleidsregel vermelde datum van de brief met de uitkomsten van de toetsing van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Artikel 9. Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel arbocatalogi 2019.

Deze beleidsregel zal met de toelichting en de bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 7 juni 2019

De Staatssecretaris van Sociale Zakenen Werkgelegenheid,

T. van Ark

Bijlage als bedoeld in artikel 6 van de Beleidsregel arbocatalogi 2019

Terugwerkende kracht

Voor deze bijlage is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Werkgebied (branche/sector/landelijk)

Voorschriften Arbeidsomstandighedenwetgeving

Risico’s op het gebied van arbeidsomstandigheden

Arbocatalogus/Datum toetsbrief Nederlandse Arbeidsinspectie

Aardappelen, groente en fruit, detailhandel

Arbowet

artikelen 5, 8 en 11

Arbobesluit

artikelen 3.2, 3.14, 3.17, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 8.1, 8.2, 8.3 en 8.4

Fysieke belasting (ergonomie), inrichting werkplek en arbeidsmiddelen (snijrisico’s)

Arbocatalogus voor de detailhandel in aardappelen, groente en fruit

12 december 2008

Aardappelen, groente en fruit, groothandel

Arbowet

artikelen 8, 9 en 13

Arbobesluit

artikelen 3.2, 4.1, 4.2, 4.16, 4.17, 4.18, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.1, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.10a, 6.11, 6.11a, 6.11b, 6.11c, 6.11d, 6.11e, 7.2, 7.4a, 7.5, 7.7, 7.11a, 7.17, 7.17a, 7.17c, 7.18, 8.1, 8.2 en 8.4

Fysieke belasting (ergonomie), fysische factoren (trillingen, geluid, temperatuur), gevaarlijke stoffen, arbeidsmiddelen (machineveiligheid), veiligheidsgedrag

Arbocatalogus AGF Groothandelfonds

12 december 2008,

15 september 2011

en

24 juli 2014

Afbouw

Arbowet

artikelen 3, 5, 8 en 11

Arbobesluit

artikelen 3.15, 3.17, 4.1, 4.1b, 4.1c, 4.2, 4.2a, 4.3, 4.4, 4.10a, 4.11, 4.12, 4.13, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.23, 4.62b, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 6.1, 6.3, 6.4, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.11a, 6.11b, 6.11c, 6.11d, 6.11e, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.11a, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17c, 7.18, 7.18a, 7.18b, 7.20, 7.32, 7.34, 8.1, 8.2, 8.3 en 8.4

Arboregeling

artikel 4.32a

Inrichting arbeidsplaatsen (markering, veiligheid), fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), fysische factoren (geluid, trillingen), arbeidsmiddelen (algemeen, mobiele arbeidsmiddelen, hijsen, torenkranen, steigers), gevaarlijke stoffen

Arbocatalogus voor de afbouw

16 december 2009,

3 mei 2010

en

19 juli 2010

Afvalbranche

Arbowet

artikelen 3, 5, 8, 15 en 18

Arbobesluit

artikelen 2.15, 2.26, 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 2.31 t/m 2.35, 3.1, 3.2, 3.3 t/m 3.5, 3.5a t/m 3.5g, 3.9, 3.11, 3.13 t/m 3.17, 4.1 t/m 4.7, 4.10 t/m 4.10d, 4.11 t/m 4.20, 4.45 t/m 4.47c, 4.51a, vierde lid, 4.54d, 4.84, 4.85, 4.87, 4.87a, 4.87b, 4.89, 4.91, 4.93, 4.95, 4.102, 5.1 t/m 5.6, 5.11, 5.53, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.6 t/m 6.11, 6.11a t/m 6.11e, 7.2, 7.3, 7.4 t/m 7.11a, 7.17c, 7.18, 7.18a, 7.20, 7.34, eerste lid, en 8.1 t/m 8.4

Psychosociale arbeidsbelasting (agressie en geweld, werkdruk), fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), fysische factoren (trillingen, lawaai, verlichting, temperatuur), gevaarlijke stoffen (DME, aerosolen/ hulpstoffen, legionella, verontreinigde/ asbesthoudende grond, oplosmiddelhoudend afval, teer, kwarts), biologische agentia (contact met biologisch actieve stof en afval), arbozorg, bouwproces, inrichting arbeidsplaatsen (rioolreiniging, elektrische installaties, luchtkwaliteit, brand/explosie, valgevaar, vallende voorwerpen, verkeer, meten gasconcentratie, damp-gas-luchtmengsel), voor gebruik gekeurde arbeidsmiddelen

Arbocatalogus Afvalbedrijven

1 oktober 2009,

23 december 2009,

13 juli 2011,

10 september 2013,

23 juni 2015,

22 februari 2018,

14 augustus 2018 en

21 juni 2019

Akkerbouw en vollegrondsteelt

Arbowet

artikel 10

Arbobesluit

artikelen 1.36, 1.37, 1.39, 3.2, 3.4, 3.5, 3.5c, 3.5d, 3.5e, 3.14, 3.16, 3.17, 4.6, 4.7, 4.105, 4.106, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.1, eerste en tweede lid, 6.3, 6.4, 6.11a t/m 6.11e, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11a, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.18, 8.1, 8.2, 8.3 en 8.4

Inrichting arbeidsplaatsen (elektrische installatie, explosieve atmosferen, valgevaar), arbeidsmiddelen (machineveiligheid, mobiele arbeidsmiddelen, kleine shovel en verreiker, vierwielige trekkers, strodekken, hogedrukreiniger), fysieke belasting (ergonomie, handpalletwagen, tillen en dragen, knielend werk, onkruid wieden en schoffelen), fysische factoren (daglicht en verlichting, trillingen en schokken, weersomstandigheden), persoonlijke beschermingsmiddelen, jongeren

Arbocatalogus

Akkerbouw en Vollegrondsteelt

14 december 2009 en

13 september 2017

Ambulancezorg

Arbowet

artikelen 3, 4, 5, 8, 11 en 18

Arbobesluit

artikelen 1.42, 2.15, 4.85, 4.87 t/m 4.87b, 4.89, 4.91, 4.93, 4.95, 4.97, 4.98, 4.99, tweede lid, 4.102, 4.105, 4.109, 5.2 t/m 5.6, 5.7 t/m 5.12, 5.13a, 6.6 t/m 6.11, 8.2 en 8.3

Arboregeling

hoofdstuk 5

Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, agressie en geweld en traumatische ervaringen), fysieke belasting (beeldschermwerk, zwangeren), fysische factoren (geluid), gevaarlijke stoffen, biologische agentia (infectieziektes), persoonlijke beschermingsmiddelen

Arbocatalogus voor de sector Ambulancezorg

30 september 2009,

9 december 2009 en

10 maart 2015 en

29 augustus 2018

Apotheken, openbare

Arbowet

artikelen 3, tweede lid,

Arbobesluit

artikelen 1.42, 2.15, 3.5c tot en met 3.5e, 4.2, 4.3, 4.6, 4.16, 4.91, 4.109, 5.2 tot en met 5.5, 5.9 tot en met 5.12,

Arboregeling

artikelen 5.1 en 5.2

Fysieke belasting (ergonomie en beeldschermwerk, psychosociale arbeidsbelasting (seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten), gevaarlijke stoffen en biologische agentia

Arbocatalogus voor de openbare apotheken

2 april 2009

Architecten

Arbowet

artikelen 3, 5 en 8

Arbobesluit

artikelen 2.15, 3.19, 5.4, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.15, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10 en 6.11

Arboregeling

artikelen 5.1, 5.2 en 5.3

Fysieke belasting (beeldschermwerk, ergonomie), fysische factoren (verlichting, geluid), psychosociale arbeidsbelasting (stress)

Arbocatalogus Architecten

24 september 2009

en

27 januari 2011

       

Banden en wielen

Arbowet

artikelen 3, eerste lid, en 8, tweede lid

Arbobesluit

artikelen 3.2, 3.17, 4.1c, eerste lid, 4.16, tweede lid, 4.18, 5.2, 5.3, 5.5, 6.7 t/m 6.11,7.2, 7.4a, 7.4, 7.6, 7.7, 7.11a en 8.1 t/m 8.3

Gevaarlijke stoffen (dieselmotoremissies), fysische factoren (geluid), arbeidsmiddelen (deugdelijkheid, machineveiligheid), fysieke belasting (tillen/dragen, houding), persoonlijke beschermingsmiddelen

Arbocatalogus voor de banden- en wielenbranche

10 augustus 2009,

20 januari 2012,

8 maart 2013,

27 mei 2016 en

9 juni 2016

       

Bestratingen

Arbowet

artikelen 3, 5, 8 en 11

Arbobesluit

artikelen 2.15, 3.2, 3.15, 3.17, 3.26, 5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 5.6, 5.12, 6.1, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.11a, 6.11b, 6.11c. 6.11d, 6.11e, 7.2, 7.3, .7.4, 7.5, 7.6, 7.77.11a, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16

Arboregeling

artikelen 5.1 en 5.2

Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), fysische factoren (geluid, trillingen), fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), inrichting arbeidsplaatsen, arbeidsmiddelen

Arbocatalogus Bestratingen

14 december 2009

Betonmortelindustrie

Arbowet

artikelen 3, 5, 8, 10 en 11

Arbobesluit

artikelen 2.15, 3.11, 3.13, 3.14, 3.15, 4.1c, 4.2, 4.16, 5.1 t/m 5.6, 5.7 t/m 5.12, 6.3, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.11a t/m 6.11d, 7.2, 7.3 t/m 7.11a, 7.12 t/m 7.16, 7.17 t/m 7.17d, 7.18, 8.1 en 8.2

Arboregeling

artikelen 5.1, 5.2 en 5.3

Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, ongewenst gedrag), Fysische factoren (geluid, trillingen, verlichting), gevaarlijke stoffen (kwarts, DME), fysieke belasting (beeldscherm-werk, ergonomie), inrichting arbeidsplaatsen (aanrijdgevaar, gevaar derden, routering), arbeidsmiddelen (machineveiligheid)

Arbocatalogus Betonmortel

23 december 2009

8 oktober 2012,

9 oktober 2015 en

10 juli 2020

Betonproductenindustrie

Arbowet

artikelen 3, 5, 8 en 18

Arbobesluit

artikelen 2.15, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.5a, 3.5b, 3.5c, 3.5d, 3.5e, 3.5f, 3.5g, 3.6, 3.7, 3.8, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 4.1c, 4.2, 4.4, 4.6, 4.10a, 4.10c, 4.10d, 4.20, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.7, 6.8, 6.10, 6.11, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11a, 7.15, 7.18, 7.18a, 7.20, 7.23, 7.23a, 7.23d en 8.4

Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, ongewenst gedrag), Fysische factoren (geluid), gevaarlijke stoffen (kwarts), inrichting arbeidsplaatsen (algemeen en acculaadplaatsen en besloten ruimten), arbeidsmiddelen (machineveiligheid, werken op hoogte), fysieke belasting (ergonomie)

Arbocatalogus voor de betonproductenindustrie

16 juli 2009,

23 juli 2014 en

10 juli 2020

Binnenvaart

Arbowet

artikelen 3, 5, 8, 10, 11 en 15

Arbobesluit

artikelen 1.1, vijfde lid, 1.36, 1.37, 3.2, 3.4, 3.5g, 3.5h, 3.10, 3.15, 3.16, 3.17, 4.1c, 4.3, 4.4, 4.6, 4.61a, 4.87b, 4.106, 5.2, 5.3, 5.5, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.7, 7.23, 7.23a, 7.23b, 7.23c, 7.23d, 7.24, 7.25, 7.26, 7.27, 7.29, 7.30, 8.2 en 8.4

Arboregeling

artikelen 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13 en 4.14

Gevaarlijke stoffen, fysieke belasting (ergonomie) inrichting arbeidsplaatsen (valgevaar, besloten ruimte, tankschepen), arbeidsmiddelen (deugdelijkheid, hoogte waaronder ladders, werkbakken, laden en lossen van schepen)

Arbocatalogus binnenvaart

11 februari 2009,

8 april 2010

en

11 april 2012

Bioscoopbedrijf

Arbowet

artikelen 3, eerste en tweede lid, 8, 11 en 15

Arbobesluit

artikelen 1.42, 2.15, 3.2, 2.5, 3.9, 3.19, 4.1c, 4.2, 4.2a, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.10d, 4.105, 4.106, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.78, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 7.2, 7.3, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11a, 7.13, 7.23a, 7.23b, 8.1, 8.2 en 8.3

Arboregeling

artikelen 5.1, 5.2 en 5.3

Gevaarlijke stoffen bij schoonmaak, algemeen arbobeleid (bedrijfshulpverlening), psychosociale arbeidsbelasting (ongewenst gedrag, agressie en geweld), fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk)

Arbocatalogus bioscoopbedrijf

2 augustus 2011 en

1 februari 2012

Bloembollenteelt en -handel

Arbowet

artikel 8, 10 en 18

Arbobesluit

artikelen 1.36, 1.37, 1.39, 3.2, 3.4, 3.5, 3.5c, 3.5d, 3.5e, 3.14, 3.16, 3.17, 4.6, 4.7, 4.105, 4.106, 5.2, 5.3, 5.5, 5.7 t/m 5.12, 6.1, lid 1 en 2, 6.3, 6.4, 6.11a t/m 6.11e, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11a, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.18, 8.1, 8.2, 8.3 en 8.4

Arboregeling artikel 5.1 t/m 5.3

Inrichting arbeidsplaats (opslag luchtwielen, zekeren machines en materieel), arbeidsmiddelen (kleine shovel en verreiker, vierwielige trekkers, ventilatoren, strodekken, verstoppingen en storingen, werken op hoogte, hogedrukreiniger, handpalletwagen), fysieke belasting (ergonomie, tillen en dragen, beeldschermwerk), fysische factoren (daglicht en verlichting, trillingen en schokken, weersomstandigheden), jongeren, persoonlijke beschermingsmiddelen

Arbocatalogus Bloembollenteelt en -handel

11 december 2009 en

5 september 2017

Bloemendetailhandel

Arbowet

artikel 3 en 15, derde lid

Arbobesluit

artikelen 2.15, 5.2, 5.3, 5.4 en 5.5

Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk),

fysieke belasting (ergonomie),

bedrijfshulpverlening

Arbocatalogus voor de gevestigde bloemendetailhandel

25 augustus 2008,

25 augustus 2011 en

11 januari 2019

Bloemenveilingen

Arbowet

artikelen 3, tweede lid, en 8

Arbobesluit

artikelen 2.15, 4.1c, 4.17, 5.2, 5.3, 5.4, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.14 en 6.3

Arboregeling

artikelen 5.1, 5.2 en 5.3

Fysieke belasting (ergonomie en beeldschermwerk), gevaarlijke stoffen (dieselmotoremissies), psychosociale arbeidsbelasting (agressie en geweld)

Arbocatalogus Bloemenveilingen

22 juli 2010

en

25 april 2012

Boomteelt en vaste plantenteelt

Arbowet

artikelen 8,10 en 18

Arbobesluit

artikelen 1.36, 1.37, 1.39, 3.2, 3.4, 3.5, 3.5c, 3.5d, 3.5e, 3.14, 3.16, 3.17, 4.6, 4.7, 4.105, 4.106, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.7 t/m 5.12, 6.1, eerste en tweede lid, 6.3, 6.4, 6.11a t/m 6.11e, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11a, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.18, 7.28a, 7.20, 8.1, 8.2, 8.3 en 8.4

Arboregeling artikel 5.1 t/m 5.3

Inrichting arbeidsplaats (elektrische installatie, explosieve atmosferen, valgevaar, zekeren machines en materieel, werken op hoogte), arbeidsmiddelen (machineveiligheid, mobiele arbeidsmiddelen, kleine shovel en verreiker, vierwielige trekkers, verstoppingen en storingen), fysieke belasting (ergonomie, hogedrukreiniger, handpalletwagen, tillen en dragen, knielend werk, wieden en schoffelen, handmatig snoeien, oculeren, beeldschermwerk), fysische factoren (daglicht en verlichting, trillingen en schokken, weersomstandigheden), jongeren, persoonlijke beschermingsmiddelen

Arbocatalogus Boomteelt en Vaste Plantenteelt

14 december 2009 en

13 september 2017

Bos en natuur

Arbowet

artikelen 3, 5, 8, 9, 12 en 15

Arbobesluit

artikelen 1.36, 1.37, 2.15, 3.2, 3.6, 3.7, 3.15, 3.16, 3.17, 3.25, 4.1c, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.10a, 4.85, 4.87a, eerste, tweede, derde lid, onderdeel a tot en met d, 4.89, 4.91, 4.95, 4.102, 4.105, 4.106, 5.2, 5.3, 5.4, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 6.1, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.11, 6.11b, 6.11c, 6.11d, 6.11e, 6.27, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11a, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.23, 7.23a, 7.23b, 7.23c, 7.39, 8.1, 8.2, 8.3 en 9.36

Arboregeling

artikelen 5.1, 5.2 en 5.3

Fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), arbeidsmiddelen (machineveiligheid, werken onder bijzondere omstandigheden (taluds en hellingen)), psychosociale arbeidsbelasting (agressie en geweld, werkdruk, ongewenste omgangsvormen), fysische belasting (trillingen, geluid, temperatuur), arbeidsplaatsen (werken op hoogte, noodsituaties) biologische agentia, jongeren

Arbocatalogus Bos en Natuur

1 september 2009,

25 april 2012,

23 oktober 2012

en

11 december 2013

Bouw en infra

Arbobesluit

artikelen 2.15, 3.4, 3.5, 3.15, 3.17, 3.29, 4.1, 4.1b, 4.1c, 4.2, 4.2a, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.10a, 4.11, 4.13, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.23, 4.60, 4.61, 4.84, 485, 4.86, 4.87 a, 4.87b, 4.88, 4.89, 4.91, 4.102, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 6.1, 6.3, 6.4, 6.7, 6.8. 6.9, 6.10, 6.11, 6.11a, 6.11b, 6.11c, 6.11d, 6.11e, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11 a, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17a, 717b, 717c, 7.18, 7.18a, 7.18b, 7.20, 7.23, 7.23a, 7.23b, 7.23c, 7.23d, 7.32, 7.34, 7.35, 8.1, 8.2, 8.3 en 8.4

Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), gevaarlijke stoffen (w.o. kankerverwekkende stoffen en biologische agentia), fysische factoren (klimaat, trillingen, geluid), inrichting arbeidsplaatsen (veiligheid), fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), arbeidsmiddelen (veiligheid, mobiele arbeidsmiddelen, hijsen, steigers)

Arbocatalogus Bouw en Infra

23 december 2009 en

1 augustus 2018

Brandweer

Arbobesluit artikel 4.45 t/m 4.54

Gevaarlijke stoffen (asbest)

14 augustus 2018

Callcenters

Arbowet

artikelen 3, 5, 8 en 11

Arbobesluit

artikelen 2.15, 3.19, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 6.3 en 6.4

Arboregeling

artikelen 5.1, 5.2 en 5.3

Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), fysieke belasting (beeldschermwerk)

Arbocatalogus voor de Callcenterbranche

21 december 2009

en

8 maart 2012

Caravan-, camper- en aanhangerbedrijven en motorenrevisiebedrijven

Arbobesluit

artikelen 2.15, 3.2, 4.1, 4.1a, 4.1b, 4.1c, 4.1d, 4.2, 4.2a, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.18, 4.45, 6.1, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 7.2, 7.4a, 7.6, 7.7, 7.11a, 8.1, 8.2 en 8.3

Fysische factoren (klimaat, geluid), gevaarlijke stoffen (asbest, lasrook, accuzuur, koelvloeistoffen, lijmen/kitten, olie/smeermiddelen, reinigings- en ontvettingsmiddelen, stof, metaalbewerkingsvloeistoffen), arbeidsmiddelen (machineveiligheid), psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, stress)

Arbocatalogus voor de motorvoertuigen- en tweewielerbranche

14 december 2009,

20 oktober 2011,

22 december 2011,

20 januari 2012,

11 juli 2012,

3 december 2012

en

19 december 2013

Carrosserie

Arbowet

artikelen 3 en 8

Arbobesluit

artikelen 3.5, 3.15, 4.1c, eerste lid, 4.2, 4.2a, 4.3, 4.4, 4.13, 4.15, 4.16, tweede lid, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 8.1 en 8.2

Fysieke belasting (ergonomie), fysische factoren (geluid), arbeidsmiddelen (machineveiligheid), gevaarlijke stoffen (dieselmotoremissies, kankerverwekkende en hinderlijke stoffen, reinigen gereedschap spuiten, plamuren, aanmaken lak), inrichting arbeidsplaatsen

Arbocatalogus voor de Carrosseriebranche

24 september 2009,

12 november 2012,

30 juli 2014,

23 augustus 2017,

7 februari 2018 en

9 april 2020

Composietenindustrie

Arbowet

artikelen 3, 4, 5, 8, 10, 11 en 18

Arbobesluit

artikelen 1.42, 3.2, 3.3, 3.5d, 3.11, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 4.1c, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.10d, 4.13, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.107, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.1, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.6, 7.7, 7.9, 7.10, 7.11a, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.18, 7.18a, 7.18b, 7.20, 7.23, 7.23a, 7.23d, 8.1, 8.2, 8.3 en 8.4

Arboregeling

artikelen 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.16, 8.18, 8.19, 8.20, 8.21, 8.22, 8.23, 8.24, 8.25, 8.26, 8.27, 8.28 en 8.29

Gevaarlijke stoffen, fysieke belasting (ergonomie), fysische factoren (temperatuur, geluid), inrichting arbeidsplaatsen,

arbeidsmiddelen

Arbocatalogus Composieten

9 december 2009

en

7 januari 2011

Contractcatering

Arbowet

artikel 8

Arbobesluit

artikelen 2.15, eerste en tweede lid, 3.11, 3.17, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 7.3, 7.5, eerste lid, 7.7, 7.9 en 8.1

Psychosociale arbeidsbelasting (ongewenst gedrag), Fysieke belasting (ergonomie), inrichting arbeidsplaats (vloeren, brandgevaar), arbeidsmiddelen (veiligheid)

Arbocatalogus voor de Contracteringsbranche

21 december 2009,

31 december 2015 en

14 juli 2020

Crematoria

Arbowet

artikel 3,5 en 8

Arbobesluit

artikelen 2.15, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.9, 5.10, 5.11 en 5.12

Arboregeling

artikelen 5.1 en 5.2

Fysieke belasting (ergonomie en beeldschermwerk), psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, emotionele belasting)

Arbocatalogus Crematoria

22 januari 2013

en

5 september 2014

Defensie

Arbowet

artikelen 3, tweede lid, en 5

Arbobesluit

artikelen 2.15, 4.16, tweede lid, 4.1c, eerste lid, onderdelen a t/m e, en 8.3

Arboregeling

artikel 4.20c

Arbeidsomstandighedenbeleid (agressie en geweld), gevaarlijke stoffen (dieselmotorenemissie), biologische agentia

Arbocatalogus Defensie

17 juni 2015

Dierenartspraktijken

Arbowet

artikel 3, tweede lid, 5 en 8

Arbobesluit

artikelen 1.42, 2.15, 4.1c, 4.2, 4.10d, 4.85, 4.87a, 4.89, 4.91, 4.93, 4.95, 4.102, 4.105, 4.109, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.7. 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 6.1, 6.3, 8.1, 8.2 en 8.3

Arboregeling

artikelen 5.1, 5.2 en 5.3

Fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, seksuele intimidatie), zwangeren en gevaarlijke stoffen, gevaarlijke stoffen (zoönosen)

Arbocatalogus voor dierenartspraktijken

4 november 2009,

6 oktober 2010

en

23 oktober 2012

Dierentuinen

Arbowet

artikelen 3, 5, 8, eerste en tweede lid, 9, tweede lid, en 15, tweede lid, onder c,

Arbobesluit

artikelen 3.2, 4.84, 4.85, 4.86, 4.874.87a, 4.89, 4.91, 4.93, 4.95, 4.97, 4.98, 4.99, tweede lid, 4.102, 6.1, 6.3, 7.4a, 7.5 en 7.7

Biologische agentia, inrichting arbeidsplaatsen (algemene vereisten), arbeidsmiddelen (algemeen), fysische factoren (klimaat, verlichting)

Arbocatalogus Veilig en gezond werken in de dierentuin

11 december 2009

Drogisterijbranche

Arbowet

artikel 3, tweede en vierde lid

Arbobesluit

artikel 2.15

Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, ongewenst gedrag)

Arbocatalogus voor de drogisterijbranche: met plezier werken in de drogisterij

31 mei 2012

Fabrikanten van industriële gassen

Arbobesluit

artikel 5.2

Fysieke belasting (beperken gevaren)

Arbocatalogus

Fabrikanten van industriële gassen

19 september 2014

Fijnkeramische bedrijven

Arbowet

artikel 8

Arbobesluit

artikelen 1.36, 1.37, 3.2, 3.19, 4.1c, 4.6, 4.105, 4.106, 5.2, 5.3, 5.4, 6.3, 6.4, 6.6, 6.7, 6.8, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.11, 7.11a, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17 en 8.2

Fysieke belasting (ergonomie), fysische factoren (geluid, verlichting), arbeid door jongeren, algemeen arbobeleid (w.o. BHV), gevaarlijke stoffen, arbeidsmiddelen (machines, gereedschappen, installaties)

Arbocatalogus van de keramist

26 september 2012

Flexografisch bedrukken van etiketten

Arbowet

artikelen 3, eerste lid, onder c, 5, eerste lid, 8 en 18

Arbobesluit

artikelen 3.2, 3.4, 3.5, 3.5e, 3.11, 3.14, 3.16, 4.1c, 4.10a, 4.10b, 4.10c, 4.10d, 4.23, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.11e, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.7, 7.9, 7.10, 7.13, 7.15, 7.16, 7.17a en 7.20

Fysieke belasting (ergonomie), fysische factoren (geluid), gevaarlijke stoffen, inrichting arbeidsplaatsen (elektrische installaties, gevarenzones, eisen arbeidsplaatsen), arbeidsmiddelen

Arbocatalogus Flexodrukkers etiketten

27 juli 2011

Flexografisch bedrukken van folie

Arbowet

artikelen 3, eerste lid, onder c, 5, eerste lid, 8 en 18

Arbobesluit

artikelen 3.2, 3.4, 3.5, 3.5e, 3.11, 3.14, 3.16, 4.1c, 4.10a, 4.10b, 4.10c, 4.10d, 4.23, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.11e, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.7, 7.9, 7.10, 7.13, 7.15, 7.16, 7.17a en 7.20

Fysieke belasting (ergonomie), fysische factoren (geluid), gevaarlijke stoffen, inrichting arbeidsplaatsen (elektrische installaties, gevarenzones, eisen arbeidsplaatsen), arbeidsmiddelen

Arbocatalogus Flexodrukkers folie

27 juli 2011

Fruitteelt

Arbowet

artikelen 8 en 10

Arbobesluit

artikelen 1.36, 1.37, 1.39, 3.2, 3.4, 3.5c, 3.5 d, 3.5e, 3.14, 3.16, 3.17, 4.6, 4.7, 4.105, 4.106, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.1, eerste en tweede lid, 6.3, 6.4, 6.11a t/m 6.11e, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11a, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.18, 7.23, 8.1, 8.2, 8.3 en 8.4

Inrichting arbeidsplaats (elektrische installatie, explosieve atmosferen, valgevaar, opslag luchtwielen, zekeren van machines en materieel, werken op kasdek, hogedrukreiniger), arbeidsmiddelen (machineveiligheid, mobiele arbeidsmiddelen, kleine shovel en verreiker, vierwielige trekkers, ventilatoren, strodekken, verstoppingen en storingen), fysieke belasting (ergonomie, handpalletwagen, tillen en dragen, hagelnetten sluiten en oprollen), fysische factoren (daglicht en verlichting, trillingen en schokken, weersomstandigheden), jongeren, persoonlijke beschermingsmiddelen

Arbocatalogus Fruitteelt

11 december 2009 en

13 september 2017

Fundering

Arbowet

artikelen 5 en 8

Arbobesluit

artikelen 2.15, 3.2, 3.5g, 3.16, 3.17, 3.23, 4.1d, 4.2, 4.4, 4.6, 4.13, 4.15, 4.16 t/m 4.20, 4.45a, 4.45b, 4.47 t/m 4.47c, 4.51a, vierde lid, 4.53, 6.7 t/m 6.11, 6.11a, 6.11b t/m 6.11e, 7.3, 7.11a en 8.2

Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), fysische factoren (geluid, trillingen), gevaarlijke stoffen (dieselmotoremissies, verontreinigde grond), inrichting arbeidsplaatsen (algemene vereisten, valgevaar, vallende voorwerpen, vrijkomen stikstof bij grondbevriezing), arbeidsmiddelen (algemeen, instructie), persoonlijke beschermingsmiddelen

Arbocatalogus Funderingsbranche

23 december 2009,

30 december 2015 en

29 januari 2019

Geaccrediteerde laboratoria en kalibratie- en inspectie-instellingen

Arbowet

artikelen 5 en 9

Arbobesluit

artikelen 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.10a, 4.10b, 4.10c, 4.10d, 4.11, 4.12, 4.13, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19 en 4.20

Gevaarlijke stoffen (kankerverwekkende en mutagene stoffen, oplosmiddelen, voor de voortplanting giftige stoffen)

Arbocatalogus Fenelab

10 september 2010

Geestelijke gezondheidszorg

Arbowet

artikelen 3, 5, 8, 9 en 18

Arbobesluit

artikelen 1.40, 1.41, 1.42, 1.42a, 2.15, 3.1b, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.13, 3.15, 3.19, 3.38, 4.1b, 4.1c, 4.4, 4.7, 4.10a, 4.10d, 4.18, 4.19, 4.87a, 4.87b, 4.89, 4.91, 4.102, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.7. 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 6.3, 6.4, 7.2, 7.4a, 7.6, 7.7, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 8.2 en 8.4

Arboregeling

artikel 5.2

Psychosociale arbeidsbelasting (agressie & geweld, werkdruk, alleen werken, ongewenste omgangsvormen), inrichting arbeidsplaatsen, gevaarlijke stoffen, biologische agentia, fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), fysische factoren (verlichting), arbeidsmiddelen

Arbocatalogus voor de geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

4 februari 2009,

16 juni 2009,

21 januari 2013,

19 juli 2013 en

2 augustus 2019

Gehandicaptenzorg

Arbowet

artikelen 3, eerste lid onder c en e, tweede lid, 4, 5, eerste lid, 8, 9, derde lid, 15 en 18

Arbobesluit

artikelen 1.42, 2.15, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 7.2 en 7.5

Arboregeling

artikelen 5.1, 5.2 en 5.3

Psychosociale arbeidsbelasting (agressie en geweld, werkdruk), fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), arbeidsmiddelen

Profijt van Arbobeleid

18 september 2008,

25 juni 2012

en

13 juli 2012

Gemeenten

Arbowet

artikelen 3, 5, 8, 11 en 18

Arbobesluit

artikelen 2.15, 3.19, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.15, 6.1, 6.2, 6.3 en 6.4

Arboregeling

artikelen 5.1, 5.2 en 5.3

Fysieke belasting (beeldschermwerk, ergonomie), psychosociale arbeidsbelasting (agressie en geweld, werkdruk, werkstress), fysische factoren (temperatuur, verlichting)

Arbocatalogus gemeenten:

- Agressie en geweld

8 juli 2008,

7 juli 2009 en

28 maart 2017

- Gezond organiseren en Beeldschermwerk

12 januari 2011

Gemengde branche en speelgoedbranche

Arbowet

artikel 3, tweede lid

Arbobesluit

artikel 1.42, 2.15, 5.2, 5.3, 5.4 en 5.5

Fysieke belasting (ergonomie), psychosociale arbeidsbelasting (agressie en geweld)

Arbocatalogus van de Gemengde branche en Speelgoedbranche in de detailhandel

27 augustus 2010

Gerechtsdeurwaarders

Arbowet

artikel 3, 5 en 13

Arbobesluit

artikel 2.15

Arbozorg (psychosociale arbeidsbelasting)

18 augustus 2017

Glastuinbouw

Arbobesluit

artikelen 1.2, 1.37, 3.2, 3.5, 3.14, 3.16, 3.17, 4.1c, 4.17, 4.105, 4.106, 5.2, 5.3, 5.4, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.11a, 7.17, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.18, 7.18b, 7.23, 7.23a, 7.39, 8.2, 8.3

Fysieke belasting (ergonomie), inrichting arbeidsplaatsen (valgevaar, verbindingswegen, werken op hoogte op het kasdek), arbeidsmiddelen (mobiele arbeidsmiddelen, stapelen van Deense karren) gevaarlijke stoffen (dieselmotoremissies, bestrijdingsmiddelen, meststoffen), arbeidsmiddelen (elektriciteit)

Arbocatalogus Glastuinbouw

28 december 2009,

9 maart 2012, 29 augustus 2018 en

12 juli 2019

Glaszetten

Arbowet

artikelen 3, 5, 8 en 11

Arbobesluit

artikelen 2.15, 3.2, 3.5g, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 6.1, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11a, 7.13, 7.14, 7.15. 7.16, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.18, 7.20, 7.23, 7.23a, 8.1, 8.2 en 8.3

Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), inrichting arbeidsplaatsen (verstikking, valgevaar), fysieke belasting (ergonomie), fysische factoren (temperatuur, geluid), arbeidsmiddelen (veiligheid, mobiele arbeidsmiddelen, werkbakken, ladders)

Arbocatalogus Glaszetten

14 december 2009

Golfaccomodatie

Arbowet

artikelen 3, eerste lid onder c, 8 en 9

Arbobesluit

artikelen 3.11, 3.17, 4.1c, 4.2a, 4.10a, 4.10b, 4.10c, 4.10d, 4.85, 4.87a, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 6.1, 6.7, 6.8, 6.11b, 7.2 eerste lid, 7.3, 7.4, 7.17c vierde lid, 8.1 en 8.2

Arboregeling

artikelen 5.1, 5.2 en 5.3

Fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), inrichting arbeidsplaatsen (wanden/vloeren en gevaar voorwerpen), arbeidsmiddelen (machineveiligheid (niet voor greenkeeper)), gevaarlijke stoffen, fysische factoren (geluid, trillingen, klimaat) en biologische agentia

Arbocatalogus Golfaccomodaties

19 februari 2009

Graanbe- en verwerkende industrie

Arbowet

artikelen 3, tweede lid, 4, 5, 8, 11, 13, 15, 18 en 19

Arbobesluit

artikelen 2.15, 3.2, 3.4, 3.5a, 3.5b, 3.5c, 3.5d, 3.5e, 3.5f, 3.5g, 3.16, 4.1c, 4.6, 4.10d, 4.37, 4.85, 4.87a, 4.89, 4.102, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 6.1, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.10a, 6.11, 7.3, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11a, 7.16, 7.17c, 7.18, 7.23, 7.23a, 7.23b, 7.23c, 7.23d, 8.1, 8.2 en 8.3

Arboregeling

artikel 5.1

Gevaarlijke stoffen (algemeen, medicijnen, gevaarlijke gassen, hinderlijke, schadelijke en kankerverwekkende stoffen en biologische agentia, zoönosen), fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), fysische factoren (klimaat, geluid), psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), inrichting arbeidsplaatsen (besloten ruimtes), arbeidsmiddelen, fysische factoren (klimaat, geluid en trillingen)

Arbocatalogus voor de Graanbe- en verwerkende industrie

3 december 2012,

8 maart 2013,

19 december 2013, 24 maart 2014,12 augustus 2016 en

7 augustus 2017

Grafimedia

Arbowet

artikel 3, eerste en tweede lid,

Arbobesluit

artikelen 1.42, 2.15, 3.2, 3.3, 3.4, 3.19, 4.1c, eerste lid, onder a tot en met h, en tweede lid, 4.2, eerste lid, 4.3, 4.4, 4.6, eerste lid, 4.10d, 4.62b, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.10a, 6.11, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.7, 7.11a, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.18 en 7.20

Arboregeling

artikel 4.32b, 4.32c, 5.1, 5.2 en 5.3

Gevaarlijke stoffen (opslag en oplosmiddelen), fysische factoren (geluid), psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), inrichting arbeidsplaatsen (bewegingsruimte, algemene vereisten), arbeidsmiddelen (algemeen, arbeidsmiddelen met bedieningssysteem, hijs- en hefgereedschap), fysieke belasting (beeldschermwerk), gevaarlijke stoffen (oplosmiddelen)

Arbocatalogus Grafimedia

13 augustus 2009,

en

29 maart 2011

Groothandel in eieren, eiproducten en de eiproducten-industrie

Arbowet

artikelen 3, 5, 8, 11, 12, 13, 14, 14a en 19

Arbobesluit

artikelen 1.42, 3.23.3, 3.5c, 3.5d, 3.5e, 3.6, 3.7, 3.13, 3.14, 3,16, 4.6, 4.7, 5.2 t/m 5.5, 5.7 t/m 5.12, 6.3, 7.2, 7.4a, 7.5 t/m 7.7, 7.11a, 7.16, 7.17a t/m 7.17c, 7.23a en 8.3

Arboregeling

artikelen 5.1, 5.2 en 5.3

Fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), inrichting arbeidsplaatsen (elektrische installatie, explosieve atmosferen, valgevaar), arbeidsmiddelen (machineveiligheid, mobiele arbeidmiddelen)

Arbocatalogus voor de Groothandel in Eieren, Eiproducten en de Eiproductenindustrie

14 december 2009

       

Groothandel in levensmiddelen

Arbowet

artikelen 5 en 8

Arbobesluit

artikelen 1.37, 3.2, 3.5c, 3.5e, 3.5f, 3.14, 5.2, 5.3, 5.5, 6.11a, 6.11c, 7.4, 7.4a, 7.6, 7.11a, 7.17a, 7.17c en 8.3

Fysieke belasting (tillen, duwen, trekken), fysische factoren (trillingen), inrichting arbeidsplaatsen, arbeidsmiddelen

Arbocatalogus voor de groothandel in levensmiddelen

9 november 2009

Groothandel in bloemen en planten

Arbobesluit

artikelen 1.42, 4.1b, 4.1c, 4.6, 4.7, 4.10d, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 5.2, 5.3, 5.4 en 5.5

Fysieke belasting (ergonomie), gevaarlijke stoffen (DME)

Arbocatalogus Groothandel Bloemen en Planten

24 december 2009

Handel in granen, zaden en peulvruchten

Arbobesluit

artikelen 3.5a, 3.5b, 3.5c, 3.5d, 3.5e, 3.5f, 3.5g, 4.1c, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 en 4.7

Gevaarlijke stoffen (stof en explosie, gas in containers)

Arbocatalogus voor de handel in granen, zaden en peulvruchten

24 september 2009

Handel in wijn en dranken

Arbowet

artikelen 3, 5 en 8

Arbobesluit

artikelen 3.2, 3.4, 3.5c, 3.5d, 3.5e, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 5.2, 5.3, 5.4, 5.10, 5.12, 7.2, 7.3, 7.4a, 7.6, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.23d en 8.1

Arboregeling

artikelen 5.1, 5.2 en 5.3

Fysieke belasting (ergonomie), inrichting arbeidsplaatsen (elektrische installaties, inrichtingseisen), arbeidsmiddelen (heftrucks)

Arbocatalogus Wijn

19 oktober 2009

Hoger beroepsonderwijs

Arbowet

artikelen 3, 4, 5, 8, 9, derde lid, en 14

Arbobesluit

artikelen 1.1, vijfde lid, onder b en c, 1.40, 1.41, 1.42, 1.42a, 1.43, 1.47, 2.15, 3.48, 4.108, 4.109, 5.1 t/m 5.3, 5.7 t/m 5.11, 5.13a, 6.1, 6.2, 6.3, 6.7, eerste lid, 6.8, eerste en tweede lid, 6.11, 6.12d, eerste lid, 6.12e, tweede lid, onder g, en 6.12g, eerste lid

Arboregeling

artikelen 5.1, 5.2 en 5.3

Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, seksuele intimidatie, discriminatie & pesten, agressie & geweld), algemeen arbeidsomstandighedenbeleid, fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), zwangerschap/lactatie, plaatsonafhankelijke arbeid, fysische factoren (klimaat, licht, geluid, optische straling en EMV)

Arbocatalogus hbo

11 juni 2010,

8 maart 2013,

26 november 2015 en

20 december 2017

Houten en kunststof jachtbouw en waterrecreatie-ondersteunende activiteiten

Arbowet

artikelen 8 en 11

Arbobesluit

artikelen 3.16, 4.1c, eerste en tweede lid, 4.2, 4.3, 4.4, 4.16, 4.17, 4.18 en 7.23d

Gevaarlijke stoffen (lasrook, epoxy, oplosmiddelen), inrichting arbeidsplaatsen (valgevaar)

Arbocatalogus

Hiswa

6 mei 2010

en

2 december 2010

Houthandel

Arbowet

artikelen 3, 8, 13 en 14

Arbobesluit

artikelen 2.15, 3.2, 3.3, 3.6, 3.7, 3.11, 3.13 t/m 3.16, 5.2, 5.3, 7.3 t/m 7.8, 7.14, 7.16, 8.1 en 8.3

Inrichting arbeidsplaatsen, fysieke belasting, arbeidsmiddelen (machineveiligheid), persoonlijke beschermingsmiddelen, psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk)

Arbocatalogus Houthandel

3 mei 2016 en

13 februari 2018

Hoveniers en groenvoorziening

Arbowet

artikel 3, 5, 8, 11 en 15

Arbobesluit

artikelen

1.36, 1.37, 1.42, 3.2, 3.3, 3.10, 3.14 t/m 3.17, 3.20, 3.23, 3.24, 4.1 t/m 4.4, 4.5, 4.6, 4.10d, 4.11 t/m 4.19, 4.85, 4.87a, 4.89, 4.91, 4.102, 4.105, 4.106, 5.2 t/m 5.5, 6.1, 6.7 t/m 6.11, 6.11a t/m 6.11e, 6.27, 7.2, 7.3 t/m 7.11a, 7.12 t/m 7.16, 7.17 t/m 7.18, 7.20, 7.23, 8.1 t/m 8.3 en 9.36

Fysieke belasting (ergonomie, tillen en dragen), inrichting arbeidsplaatsen (algemeen, verbindingswegen, valgevaar, werken op taluds en bij water, werken op daktuinen), arbeidsmiddelen (o.a. aanhangwagens, minigravers), gevaarlijke stoffen (oplosmiddelen, epoxy, bestrijdingsmiddelen, stof van beton, steen en hout, onkruidbestrijding door verhitting en gladheidsbestrijding) biologische agentia (teken en ziekte van Lyme, omgaan met zwerfvuil), fysische factoren (klimaat, geluid, trillingen), zwangerenbeleid, jongeren

Arbocatalogus Hoveniers en Groenvoorziening

7 december 2009,

9 december 2010,

20 februari 2012,

18 juni 2015,

28 oktober 2015

11 juli 2016,

20 april 2017 en

8 mei 2020

Huisartsenpraktijk en huisartsenposten

Arbowet

artikelen 3, 5, 8, 11,13 en 15

Arbobesluit

artikelen 1.42a, 2.15, 3.1b, 3.5g, eerste lid, 3.8, 3.9, 3.19, 3.25, 3.48, 4.1c, 4.10d, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.13, 4.17, 4.84, 4.85, 4.87a, 4.89, 4.90, 4.91, 4.97, tweede lid, 4.102, 4.108, 4.109, 5.4 t/m 5.12, 5.13a, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 en 8.3, eerste lid.

Arboregeling

artikelen 5.1, 5.2 en 5.3

Psychosociale arbeidsbelasting, fysieke belasting (beeldschermwerk), fysische factoren (temperatuur), inrichting arbeidsplaatsen (afmeting ruimte), gevaarlijke stoffen (biologische agentia, hygiënische werken, vaccinatie, naaldcontainers), arbozorg (preventiemedewerker), BHV, persoonlijke beschermingsmiddelen

Arbocatalogus huisartsenposten/Arbocatalogus-LHV

6 oktober 2009,

2 december 2010,

21 mei 2015,

17 oktober 2016 en

29 mei 2017

Industriële bakkerijen

Arbowet

artikel 5 en 8

Arbobesluit

artikelen 3.2, 3.5c, 4.1c, lid 1, 4.4, 4.17, 4.18, 4.54a, 5.2, 5.3, 5.5, 5.13a, 6.1, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10 en 6.11, hoofdstuk 7, 8.1 en 8.2

Warenwetbesluit Machines

Gevaarlijke stoffen (stoffen en meelstof), fysische factoren (geluid en temperatuur), fysieke belasting, machineveiligheid

Arbocatalogus Industriële Bakkers

19 oktober 2009,

3 maart 2017 en

23 augustus 2017

Industriële reiniging, milieuonderhoud, scheeps- en containeronderhoud, havenservices en ondersteunende diensten

Arbowet

artikelen 3, 5, 6, 8 en 11

Arbobesluit

artikelen 3.5c, 3.5d, 3.5e, 3.5g, 4.1, 4.1b, 4.1c, 4.2, 4.2a, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 8.1, 8.2 en 8.3

Gevaarlijke stoffen, fysische factoren (geluid), inrichting arbeidsplaats (explosiegevaar)

Arbocatalogus voor de sector Orsima

23 december 2009

Installatie- en isolatie

Arbowet

artikel 3, 5, 6, 7, 8, 11, onderdelen b en c,

Arbobesluit

artikelen 2.15, 3.2, 3.4, 3.5, 3.5g, 3.16, 3.19, 4.1, 4.2, 4.10a t/m 4.10d, 4.11 t/m 4.19, 4.46 t/m 4.54d, 5.2, t/m 5.5, 6.8 t/m 6.11, 6.11a, tweede en derde lid, 6.29b, 6.29c, 7.2, 7.3 t/m 7.5, 7.11a, eerste en tweede lid, 7.18, vierde lid, 7.23, 7.23a, 7.23b, 7.23c, 7.23d, 7.34, 8.1 en 8.2

Arbeidsmiddelen (elektrische installaties), inrichting arbeidsplaatsen (werken op hoogte), fysieke belasting (ergonomie), psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, ongewenst gedrag), gevaarlijke stoffen (asbest, kwartsstof), fysische factoren (geluid)

Arbocatalogus Installatie- en isolatie

21 april 2009,

28 november 2016,

13 augustus 2009,

10 maart 2011,

26 februari 2014,

4 april 2016, 2 december 2016,

7 december 2016,

22 november 2017,

2 augustus 2019 en

23 januari 2020

Jeugdzorg

Arbowet

artikelen 3, 5, 13, 14 en 15

Arbobesluit

artikelen 1.47, 2.5c, 2.15, 4.84 t/m 4.87b, 4.89, 4.91, 4.93, 4.95, 4.102, 4.105, tweede lid, 4.109, 5.2 t/m 5.5, 5.7 t/m 5.12, 5.13a, onder a, en 9.5

Fysieke belasting (ergonomie en beeldschermwerk), biologische agentia, psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, agressie en geweld), algemeen arbobeleid (BHV)

Arbocatalogus Jeugdzorg

25 september 2015

Kaasgroothandel

Arbowet

artikelen 3, 5, 8 en 10

Arbobesluit

artikelen 1.37, 3.2, 3.3, 3.5a, 3.5b, 3.5c, 3.5d, 3.5e, 3.15, 3.17, 3.19, 4.1b, 4.1c, eerste lid, onder i, 4.4, 4.6, 4.10d, 4.17, 4.18, 4.105, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 6.1, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.10a, 6.11, 6.11b, 6.11c, 6.11d, 6.11e, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.9, 7.11, 7.13, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.18, 8.1, 8.2, 8.3 en 8.4, eerste lid

Arboregeling

artikelen 8.2, 8.8 en 8.10

Fysieke belasting (dragen/tillen, tillen van hele kazen, beeldschermwerk, leeftijdsproof werkplekken), fysische factoren (klimaat, geluid), inrichting arbeidsplaats, arbeidsmiddelen (machineveiligheid)

Arbocatalogus Kaaspakhuisbedrijf

20 maart 2009,

11 juni 2010,

2 december 2010,

6 juli 2011

en

26 juni 2013

Kabel & Telecom

Arbowet

artikel 8 en 11

Arbobesluit

artikel 3.2, 3.4, 3.11, 3.14, 3.15, 3.17, 4.89, 5.1 t/m 5.12, 6.7 t/m 6.11, 6.11a t/m 6.11e, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.6, 7.7, 7.8a, 7.11a, 8.1 t/m 8.3 en 8.4

artikel

Arboregeling

artikel 5.1 t/m 5.3

Fysieke belasting (beeldschermwerk, handmatig bestraten, tillen, dragen, duwen en trekken, hand- en armtrillingen), fysische factoren (geluid), inrichting arbeidsplaatsen (aanrijdgevaar, stootgevaar, struikelen en uitglijden, vallende voorwerpen), persoonlijke beschermingsmiddelen, arbeidsmiddelen (beknelling en pletten, zakelijk autorijden), gevaarlijke stoffen (maatregelen besmette gebieden)

13 september 2017

Kappers

Arbowet

artikel 3

Arbobesluit

artikelen 2.15, 4.1c, eerste lid, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 en 5.13a

Fysieke belasting (ergonomie, zwangeren), gevaarlijke stoffen(allergenen), psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, agressie en geweld)

Arbocatalogus Kappers

25 maart 2014

Kassenbouw- en installatie

Arbobesluit

artikelen 3.2, 3.4, 3.5, 3.5g, 3.15, 3.16, 3.17, 4.3, 4.4, 4.6, 4.18, 6.1, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.11a, 6.11b, 6.11c, 6.11d, 6.11e, 7.3, 7.4, 7.5, 7.7, 7.23, 7.23a, 7.23c, 7.23d en 8.1

Gevaarlijke stoffen (kankerverwekkende stoffen), fysische factoren (geluid, klimaat, trillingen), inrichting arbeidsplaatsen (elektrische installaties, explosieveiligheid, valgevaar, verstikkingsgevaar), arbeidsmiddelen (werken op hoogte)

Arbocatalogus toeleveranciers glastuinbouw

23 december 2009

Keramische (proces)industrie

Arbowet

artikelen 3, 5, 8 en 18

Arbobesluit

artikelen 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.5a, 3.5b, 3.5c, 3.5d, 3.5e, 3.5f, 3.5g, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 4.1c, 4.2, 4.4, 4.10a, 4,6, 4.10c, 4.10d, 4.17, 4.20, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.7, 6.8, 6.10 en 6.11, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11a, 7.13, 7.15, 7.16, 7.20 en 8.4

Fysische factoren (geluid), gevaarlijke stoffen (kwarts), fysieke belasting (ergonomie), inrichting arbeidsplaatsen, arbeidsmiddelen, gevaarlijke stoffen (opslag, risico’s keramische vezels)

Arbocatalogus voor de keramische (proces)industrie16 juli 2009, 28 april 2010 en

30 november 2017

Kinderopvang

Arbowet

artikelen 3, 5,14 en 15

Arbobesluit

artikelen 1.47, 2.5c, 2.15, 4.84 t/m 4.87b, 4.89, 4.91, 4.93, 4.95, 4.102, 4.105, tweede lid, 4.109, 5.2 t/m 5.5, 5.9 t/m 5.12, 5.13a, onder a, en 9.5

Fysieke belasting (ergonomie en beeldschermwerk), biologische agentia, psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, agressie en geweld), algemeen arbobeleid (BHV)

Arbocatalogus Kinderopvang

25 september 2015

Kunsteducatie

Arbowet

artikelen 3, 5 en 8

Arbobesluit

artikelen 1.42, 2.15, 4.1b, 4.1c, 4.2, 4.2a, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.10a, 4.10b, 4.10c, 4.10d, 4.13, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.21, 4.23, 4.104, 4.105, 4.106, 4.107, 4.108, 4.109, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.10a, 6.11, 8.1, 8.2 en 8.3

Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), fysische factoren (geluid), fysieke belasting (ergonomie), gevaarlijke stoffen

Arbocatalogus Kunsteducatie

10 augustus 2009, 9 december 2010 en

26 januari 2012

Linnenverhuur- en wasserijbedrijven

Arbobesluit

artikelen 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.5g, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.12, 3.13, 3.16, 3.17, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 4.1c, 7.2, 7.3, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.11a, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.18, 7.18a, 7.20, 8.1, 8.2 en 8.3

Arboregeling

artikel 5.1

Inrichting arbeidsplaatsen, arbeidsmiddelen

Arbocatalogus Textielverzorging

2 december 2010

Mechanisch loonwerk

Arbowet

artikel 5, 8, 10, 11, 13, 15, 18 en 19

Arbobesluit

artikelen 1.36, 1.37, 1.39, 1.41, 1.42, 1.42a, 2.15, 3.2, 3.3, 3.5, 3.5g, 3.6, 3.10, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.29, vierde en vijfde lid, 3.30, 4.1, 4.1b, 4.1c, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.10d, 4.17, 4.18, 4.45, 4.47, 4.85, 4.87a, eerste, tweede en derde lid, a tot en met d, 4.87b, 4.89, 4.91, 4.93, 4.95, 4.97, 4.98, 4.99, tweede lid, 4.102, 4.105, tweede lid, 4.109, 5.2, 5.3, 5.5, 6.1, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.11a, 6.11b, 6.11c, 6.11d, 6.11e, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.11a, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.18, 7.18a, 7.18, lid 4, 7.20, 7.23, 7.23a, 7.23b, 7.23d, 7.32, 8.1, 8.2, 8.3 en 8.4

Arbeidsplaatsen (verstikking, markering, verbinding, elektrische installaties, besloten ruimten/mestgassen, putten en sleuven), arbeidsmiddelen (algemeen, mobiele arbeidsmiddelen, hijsen, strodekken, gladheidbestrijding, grondverzetmachines, zekeren van machines, werken op of aan het water, vierwielige trekkers), psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten), fysische factoren (trillingen, geluid, weersomstandigheden), gevaarlijke stoffen (gewasbeschermingsmiddelen, stof, verontreinigde grond, uitlaatgassen), biologische agentia (zoönosen/ beroeps-gerelateerde infectieziekten, insectenbeten & -steken), fysieke belasting (deuren afzetcontainers, uitruimen kassen)

Arbocatalogus Mechanisch Loonwerk

28 december 2009,

3 februari 2012,

2 september 2013,

30 oktober 2013,

26 februari 2014,

29 april 2014,

12 augustus 2016,

13 juni 2017,

4 januari 2018 en

22 mei 2019

Meelfabrikanten

Arbowet

artikelen 3, 4, 8 en 11

Arbobesluit

artikelen 3.2, 3.3, 3.4, 3.5a, 3.5b, 3.5c, 3.5d, 3.5e, 3.5f, 3.163.17, 4.1, eerste lid, 4.3, 5.2, 5.3, 5.4, 5.4, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.10a, 6.11, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.7, 7.9, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.18, 7.18a, 7.18b, 7.20, 7.23, 8.1, 8.2 en 8.3

Fysische factoren (geluid), fysieke belasting (ergonomie), inrichting arbeidsplaatsen (algemeen, elektrische installaties, explosieve atmosferen, valgevaar)

Arbocatalogus voor de meelfabrikanten

6 juli 2011

Melkvee en graasdieren

Arbowet

artikelen 8 en 10

Arbobesluit

artikelen

3.2, 3.5g, 3.16, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.1, 6.7, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11a, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.18, 8.1, 8.2 en 8.3

Fysieke belasting (ergonomie), arbeidsplaats (valgevaar, verstikking), arbeidsmiddelen (machines, mobiele arbeidsmiddelen), fysische factoren (lawaai, temperatuur)

Arbocatalogus Melkvee en Graasdieren

9 december 2009 en

1 december 2012

Metaalbewerking en metalektro

Arbowet

artikelen 5, 8 en 18

Arbobesluit

artikelen 3.2, 3.4, 3.5, 3.5d, 3.5g, 3.5h, 3.16, 3.17, 4.1c, eerste lid, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, eerste en tweede lid, 4.7, 4.16, 4.17, 4.18, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 6.7, eerste lid, 6.8, derde, zevende en negende lid, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.7, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.23, 7.23a, 7.23b, 7.23c, 7.23d, 8.1, 8.2 en 8.3

Gevaarlijke stoffen (lasrook, oplosmiddelen, inhalatierisico’s, reinigen en ontvetten met spuitbus), fysische factoren (geluid), fysieke belasting (ergonomie), arbeidsmiddelen (machineveiligheid, boormachines, conventionele draaibank, excenter- en snelslagpers, metaal- en profielwalswerken op hoogte, zagen), arbeidsplaatsen (besloten ruimten, valgevaar, zagen)

Arbocatalogus Metaalbewerking en metalelektro

7 april 2008,

24 december 2009,

24 juni 2011,

16 januari 2012,

13 maart 2013,

5 juni 2013,

19 december 2013,

26 februari 2014,

24 maart 2014,

19 juli 2016,

27 oktober 2016,

13 februari 2018 en

15 juli 2020 (onderdeel lasrook, geldig tot 27 juli 2021)

Metaalconservering

Arbowet

artikelen 3, 5, 8 en 11

Arbobesluit

artikelen 2.15, 2.28, 3.4, 3.5, 3.5c, 3.5g, 3.16, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.10a, 6.11, 6.11a, 6.11b, 6.11c, 6.11d, 6.11e, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.14, 7.15, 7.16, 8.1, 8.2 en 8.3

Arboregeling

artikelen 5.1, 5.2 en 5.3

Fysische factoren (trillingen, geluid), fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), arbeidsplaatsen (besloten ruimten)

Arbocatalogus Metaalconservering

25 april 2012

Meubelindustrie

Arbowet

artikelen 3, 5, 8, 11 en 18

Arbobesluit

artikelen 1.43, 1.47, 2.15, 3.5, 3.19, 4.1c, 4.2, 4.5, 4.10d, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13a, 6.2, 6.3, 6.4, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.10a, 6.11, 6.11a, 6.11b, 611c, 6.11d, 6.11e, 7.2, 7.3, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11a, 7.13, 7.14 en 7.15

Arboregeling

artikelen 5.1 en 5.2

Fysieke belasting (tillen, werkhouding zwangeren, beeldschermwerk), fysische factoren (verlichting, trillingen, geluid), gevaarlijke stoffen (houtstof, oplosmiddelen), psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), arbeidsplaatsen (afmetingen, elektrische installaties), arbeidsmiddelen (algemeen, machineveiligheid)

Arbocatalogus voor de meubelindustrie

29 april 2014

Middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

Arbowet

artikelen 3, 5, 8 en 15

Arbobesluit

artikelen 2.15, 3.19, 5.1, 5.2 t/m 5.6, 5.7 t/m 5.12, 6.3 en 6.7 t/m 6.11

Arboregeling

artikelen 5.1, 5.2 en 5.3

Psychosociale arbeidsbelasting (agressie en geweld), fysieke belasting (ergonomie en beeldschermwerk), fysische factoren (geluid), algemeen arbobeleid (BHV)

Arbocatalogus MBO

23 december 2009,

6 oktober 2010,

4 januari 2016 en

21 februari 2019

Mode- en interieurindustrie

Arbowet

artikelen 3, tweede lid, 5 en 8

Arbobesluit

artikelen 1.36, 1.42, 2.15, 3.19, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.11a, 6.11b, 6.11c, 6.11d, 6.11e, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.14 en 7.16

Fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), machineveiligheid, fysische belasting (geluid, trillingen), psychosociale arbeidsbelasting (agressie en geweld, pesten, discriminatie, seksuele intimidatie, werkdruk), jongeren

Arbocatalogus Mode- en Interieurindustrie

17 november 2009,

31 maart 2011

20 januari 2012

1 juni 2012 en

18 augustus 2017

Mode- en sportbranche

Arbowet

artikel 3, tweede lid

Arbobesluit

artikelen 2.15, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 en 5.13a

Psychosociale arbeidsbelasting (agressie & geweld, werkdruk), fysieke belasting (ergonomie, tillen/dragen, duwen/trekken, kassawerk)

Arbocatalogus voor de Mode- en sportbranche

15 april 2013

en

15 juli 2013

Motorenrevisiebedrijven

Arbobesluit

artikelen 2.15, 4.1c, 4.2, 4.3, 4.18, 4.45, hoofdstuk 5, afdeling 1, 6.1, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.10a, 6.11, 7.2, 7.4a, 7.6, 7.7, 7.11a, 8.1, 8.2 en 8.3

Fysische factoren (klimaat, geluid), gevaarlijke stoffen (asbest en lasrook), arbeidsmiddelen (machineveiligheid), psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, stress), fysieke belasting

Arbocatalogus voor de motorvoertuigen- en tweewielerbranche

14 december 2009,

20 oktober 2011,

22 december 2011,

20 januari 2012, 1 februari 2012 en

23 december 2016

Natuursteen

Arbowet

artikelen 3, tweede lid, en 8

Arbobesluit

artikelen 2.15, 3.15, 3.16, 3.17, 4.1c, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.11a, 6.11b, 6.11c, 6.11d, 6.11e, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6. 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.17d, 7.18a, 7.18b, 7.20, 7.23, 7.23b, 7.32, 7.34, 8.1, 8.2, 8.3 en 8.4

Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), fysische factoren (geluid, trillingen, klimaat), arbeidsmiddelen (algemeen, mobiele arbeidsmiddelen, hijs en hefwerktuigen, steigers), inrichting arbeidsplaats (markering, valgevaar), gevaarlijke stoffen voor huishoudelijk en kantinepersoneel

Arbocatalogus Natuursteen

23 december 2009, 10 maart 2011 en

26 januari 2012

Netwerkbedrijven energiesector

Arbowet

artikelen 3, eerste en tweede lid, onder c, 5 en 18

Arbobesluit

artikelen 2.15, 2.23, 2.29, 3.2, 3.5, 3.9, 3.11, 3.15, 3.16, 3.29, 3.30, 4.1c, 4.2, 4.4, 4,6, 4.10d, 4.18, 4.45, 4.45a, 4.45b, 4.47c, 4.54a, 4.54b, 4.54d, 4.85, 4.87a, 4.89, 4.91, 4.93, 4.95, 4.102, 4.105, 4.109, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.1, 6.2, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.18, 7.18b, 7.21, 7.23, 7.34, 8.1, 8.2 en 8.3

Gevaarlijke stoffen (asbest, verontreinigde grond, SF6, harsen verbrande kunststofmoffen, explosiegevaar), biologische agentia (dierziekte-uitbraak) fysische factoren (temperatuur, geluid, UV-straling, trillingen en schokken), psychosociale arbeidsbelasting (agressie en geweld), fysieke belasting (duwen, trekken, tillen, dragen, repeterende bewegingen, handmatig opbreken en herbestraten), arbeidsplaatsen (werken op hoogte, werken in nauwe ruimtes) en arbeidsmiddelen

Arbocatalogus Netwerkbedrijven energiesector

24 december 2009,

1 november 2010,

4 mei 2011,

2 mei 2012,

14 november 2012,

23 oktober 2013,

3 maart 2014 en

13 september 2018

Onderwijs, primair

Arbowet

artikelen 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 14a, 15, 15a, 18 en 19

Arbobesluit

artikelen 1.10, 2.15, 3.2, 3.4, 3.5, 3.5d, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.11, eerste, tweede en vierde lid, 3.15, 3.17, 3.19, 3.20, 3.23, 3.24, 4.1c, 4.6, eerste en tweede lid, 4.7, tweede en derde lid, 4.10d, 4.18, 4.85, 4.87a, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.10a, 6.11, 7.4, 7.4a, 7.7, eerste lid, 7.23, 7.23a, 8.1, 8.2 en 8.3

Arboregeling

artikelen 5.1, 5.2 en 5.3

Psychosociale arbeidsbelasting (agressie en geweld tegen personeel, discriminatie, sociale veiligheid, pesten en seksuele intimidatie, psychische arbeidsbelasting, werkdruk), fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), biologische agentia (legionella), fysische factoren (temperatuur, dag- en kunstlicht, lawaai, binnenklimaat), arbeidsplaatsen (inrichting, speeltoestellen, elektrische veiligheid), arbeidsmiddelen (algemeen, ladders en trappen), gevaarlijke stoffen, zwangerschap, algemeen arbobeleid (arbozorg, begeleiden nieuw personeel, stagiaires, preventie medewerker, inrichting BHV)

Arbocatalogus PO

28 mei 2009,

18 februari 2011,

2 juli 2012,

13 juni 2014 en

16 augustus 2019

Onderwijs, voortgezet

Arbowet

artikelen 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 14a, 15, 15a, 18 en 19

Arbobesluit

artikelen 1.40, 1.42, 2.15, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.5a, 3.5b, 3.5c, 3.5d, 3.5e, 3.5f, 3.6, 3.7, derde en zesde lid, 3.8, 3.9, 3.11, 3.12, tweede lid, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.19, 3.20, 3.24, 3.48, 4.1c, 4.6, 4.7, 4.11, 4.13, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.23, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.6, 6.7, 6.8, 6.10, 6.10a, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.7, 7.13, 7.16, 7.21, 7.23, 7.23a, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 en 8.9

Arboregeling

artikelen 5.1, 5.2, 5.3 en 8.10

Inrichting arbeidsplaatsen (explosieve atmosferen, vluchtwegen, noodverlichting, doorgangen, valgevaar, kantoorwerkplek, voorkomen snijden, vallen), arbeidsmiddelen (geschiktheid, besturing), fysieke belasting (tillen/dragen, duwen/trekken, ongunstige en repeterende bewegingen, beeldschermwerk), algemene veiligheid, gevaarlijke stoffen, fysische factoren (klimaat, geluid), zwangeren/

lacterenden, psychosociale arbeidsbelasting (werkstress)

Arbocatalogus-VO

28 augustus 2008,

28 mei 2009,

3 december 2012

en

6 november 2014

Onderzoeksinstellingen

Arbowet

artikelen 3, eerste lid, onder e, tweede lid, 5, 8 en 15

Arbobesluit

artikelen 2.15, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26, 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 2.31, 3.2, 3.4, 3.5, 3.29, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 6.1, 6.2, 7.3, 7.4 en 7.4a

Arboregeling

artikelen 5.1, 5.2 en 5.3

Fysieke belasting (beeldschermwerk), inrichting arbeidsplaatsen (elektrische installatie), arbeidsmiddelen (veiligheid), fysische factoren (klimaat), psychosociale arbeidsbelasting (agressie & geweld, werkdruk, ongewenst gedrag) arbozorg (bouw, BHV)

Arbocatalogus Onderzoeksinstellingen (WVOI)

14 december 2009,

31 mei 2012

en

3 december 2012

Openbare bibliotheken

Arbowet

artikel 3

Arbobesluit

artikelen 2.15, 5.2, 5.3, 5.4 en 5.5

Fysieke belasting (ergonomie) en psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, emotionele belasting)

Arbocatalogus Openbare Bibliotheken

3 april 2008

en

22 juli 2013

Orgelbouwers

Arbowet

artikelen 3, 5, 8 en 11

Arbobesluit

artikelen 3.14, 3.16, 3.19, 4.1c, 4.2, 4.6, 4.13, 4.17, 4.108, 5.2, 5.3, 5.4, 5.10, 5.11, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.10a, 6.11, 7.2, 7.3, 7.23, 7.23b, 8.2 en 8.3

Arboregeling

artikel 4.20a

Gevaarlijke stoffen (lood), inrichting arbeidsplaats (verbindingswegen, valgevaar), arbeidsmiddelen (werken op hoogte, steigers), fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), fysische factoren (geluid)

Arbocatalogus van de orgelbouwers

21 december 2009

en

19 december 2013

Orthopedische schoentechnicus

Arbowet

artikelen 3, 8 en 15

Arbobesluit

artikelen 3.2, 3.3, 3.4, 3.12, 3.16, 3.19, 4.4, 4.17, 4.18, 5.2, 5.3, 5.4, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11 en 5.12, 7.4, 7.5, 7.7, 7.13, 8.1, 8.2 en 8.3

Inrichting arbeidsplaatsen (afmeting en volume), arbeidsmiddelen, gevaarlijke stoffen (fijn stof, kankerverwekkende stoffen, oplosmiddelen), fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk)

Arbocatalogus van de orthopedische schoentechnicus

5 oktober 2009

en

6 mei 2010

Overdrukwerk

Arbowet

artikel 8

Arbobesluit

artikelen 6.13, 6.14, 6.14a, 6.14b, 6.15, 6.15a, 6.16, 6.17, 6.18, 6.19 en 6.20

Arboregeling

Bijlage XVI, onder A

Fysische factoren (overdruk)

Arbocatalogus Werken onder overdruk

23 december 2009

en

2 april 2014

Paardenhouderij

Arbowet

artikel 3, 8 en 15

Arbobesluit

artikelen 2.15, 3.2, 3.3, 3.4, 3,5, 3.16, 4.6, 4.7, 4.45 t/m 4.54, 4.87b, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.7 t/m 6.11, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6. 7.7, 7.11a, 7.16, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.18, 8.1, 8.2 en 8.3

Fysieke belasting (ergonomie, hogedrukreiniger), inrichting arbeidsplaatsen (algemeen, elektrische installaties, valgevaar), arbeidsmiddelen (machines, hijsen, mobiele arbeidsmiddelen), gevaarlijke stoffen (vloeibare stikstof, Legionella, asbest), bedrijfshulpverlening, psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, ongewenste omgangsvormen, werken door 65-plussers), fysische factoren (geluid), persoonlijke beschermingsmiddelen

Arbocatalogus Paardenhouderij

9 december 2009,

3 september 2014 en

28 maart 2017

Papier en karton

Arbowet

artikelen 3, eerste lid, onder c, en tweede lid, 5, 8, 11, 14 en 18

Arbobesluit

artikelen 2.15, 3.2 t/m 3.5, 3.5g, 3.6, 3.9, 3.14, 3.16, 3.19, 4.1c, 4.4, 4.16, tweede lid, 4.17, 5.1, 5.2 t/m 5.6, 5.7 t/m 5.12, 6.1 t/m 6.3, 6.6 t/m 6.11, 6.11a t/m 6.11e, 7.2, 7.3, eerste lid, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.7 t/m 7.10, 7.13, 7.15, 7.16, 7.17a t/m 7.17c, 7.23 t/m 7.23d, 8.3 en 8.4

Arbeidsmiddelen (algemeen, lockout, tagout, tryout, dakrandbeveiliging), gevaarlijke stoffen (oplosmiddelen, DME (heftruck met hefvermogen 4 ton of minder)), fysische factoren (geluid, temperatuur/heat stress, verlichting, trillingen), fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), inrichting arbeidsplaatsen (valgevaar, algemeen, besloten ruimte)

Arbocatalogus PKGV-Industrie

8 oktober 2008,

6 april 2009,

13 augustus 2009,

7 december 2009,

23 december 2009,

24 juni 2010,

4 november 2010 (2x),

5 augustus 2011,

17 mei 2013,

10 december 2013 en

4 april 2016

Parketbedrijf

Arbowet

artikelen 3, 8 en 15

Arbobesluit

artikelen 2.15, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.19, 3.20, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.3, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11a, 8.1 en 8.3

Arboregeling

artikelen 5.1 en 5.2

Inrichting arbeidsplaatsen, fysieke belasting (ergonomie), arbeidsmiddelen, psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk)

Arbocatalogus voor het parketbedrijf

16 december 2009,

22 maart 2010

en

3 mei 2010

Particuliere beveiliging

Arbowet

artikelen 3, 5, 8 en 11

Arbobesluit

artikelen 1.1, vierde lid, onder a, vijfde lid, onder b en c, 1.40, 1.41, 1.42, 2.15, 5.1 t/m 5.6, 5.7 t/m 5.12, 5.13a, en 6.1

Arboregeling

artikel 5.1

Fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), psychosociale arbeidsbelasting (agressie en geweld, werkdruk, ongewenste omgangsvormen), fysische factoren (temperatuur)

Arbocatalogus voor de Particuliere Beveiliging

21 september 2009,

31 maart 2011,

26 januari 2012,

4 januari 2013,

17 juli 2017,

8 december 2017,

25 mei 2018,

6 maart 2019 en

23 januari 2020

Personenauto- en bedrijfsautobedrijven

Arbowet

artikelen 3, eerste lid, onder a en c, 8 en 11

Arbobesluit

artikelen 2.15, 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 4.1, 4.1a, 4.1b, 4.1c, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.16, tweede lid, 4.18, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 6.1, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.10a, 6.11, 7.2, 7.3, 7.4a, 7.6, 7.7, 7.11a, 8.1, 8.2, 8.3 en 8.4

Arboregeling

artikelen 5.1, 5.2 en 5.3

Fysieke belasting (ergonomie en beeldschermwerk), gevaarlijke stoffen (dieselmotoremissies, accuzuur, koelvloeistoffen, lijmen/kitten, olie/smeermiddelen, reinigings- en ontvettingsmiddelen, stof, lasrook), fysische factoren (geluid, klimaat), psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, stress), arbeidsmiddelen (elektrische voertuigen), inrichting arbeidsplaatsen (elektrische voertuigen)

Arbocatalogus voor de motorvoertuigen- en tweewielerbranche

18 december 2008,

20 oktober 2011,

22 december 2011,

20 januari 2012,

1 februari 2012,

11 juli 2012,

3 december 2012

en

19 december 2013

Platte daken

Arbowet

artikelen 3, 5, 6, 7, 8 en 11

Arbobesluit

artikelen 2.15, 3.2, 3.4, 3.5, 3.15, 3.16, 3.17, 3.29, 4.1, 4.1b, 4.1c, 4.2, 4.2a, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.11 t/m 4.19, 4.20, 4.23, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.11, 5.12, 6.1, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.11a, 6.11b, 6.11c, 6.11.d, 6.11e, 6.12, 7.4, 7.7, 7.14, 7.15, 7.16, 7.23, 7.23a, 7.23b, 7.23c, 7.34, 8.1, 8.2, 8.3 en 8.4

Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), inrichting arbeidsplaatsen (w.o. valgevaar), arbeidsmiddelen, gevaarlijke stoffen (kwartsstof), fysische factoren (geluid, klimaat, trillingen, elektromagnetische velden)

Arbocatalogus Platte Daken

16 december 2009,

3 mei 2010,

15 oktober 2014

en

31 maart 2017

Pluimveehouderij

Arbowet

artikel 8

Arbobesluit

artikelen

3.2, 3.4, 3.5, 3.16, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 7.2, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11a, 8.1, 8.2 en 8.3

Fysieke belasting (ergonomie), arbeidsplaats (valgevaar, elektrische installatie), arbeidsmiddelen

Arbocatalogus Pluimveehouderij

9 december 2009 en

1 december 2012

Pluimveeverwerkende industrie

Arbowet

artikelen 3, 5, 8, 11 en 13

Arbobesluit

artikelen 1.41, 1.42, 3.2, 3.7, 3.9, 3.16, 3.19, 4.1, eerste lid, onder k, 4.5, 4.6, 4.85 t/m 4.99, 4.102, 4.105, 4.109, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.1, 6.2, 6.3, 6.6 t/m 6.11, 7.2, 7.3 t/m 7.7, 7.11a, 7.16, 7.18, 7.18a, 7.20, 8.1 t/m 8.4 en 9.5

Fysieke belasting (ergonomie), arbeidsplaatsen (valgevaar, ruimte), arbeidsmiddelen, gevaarlijke stoffen en biologische agentia, fysische factoren (klimaat, geluid), arbeidsmiddelen, persoonlijke beschermingsmiddelen

Arbocatalogus Pluimvee

14 december 2009,

5 september 2014,

12 december 2014 en

28 juli 2017

Podiumkunsten

Arbowet

artikelen 3, 5, 8, 10, 13 en 19

Arbobesluit

artikelen 3.19, 4.2, 4.6, 5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 5.6, 7.18, 7.18a, 7.18b, 7.20 en 7.23c

Fysieke belasting (ergonomie), arbeidsmiddelen (hijsen en heffen), psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), samenwerkende werkgevers, vuurgevaarlijke stoffen, arbeidsplaatsen (werken op hoogte, elektrische veiligheid, ondergrond, vallende voorwerpen decorbouw), arbeidsmiddelen (steigers, steigerelementen, hoogwerker)

Arbocatalogus podiumkunsten

22 september 2009

en

11 februari 2013

Productie in dranken

Arbowet

artikel 8

Arbobesluit

artikelen 3.5c, 3.5d, 3.5e, 3.16, 4.6, 4.7, 4.17, 4.18, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.10, 5.12, 7.4, 7.17 en 7.18

Arboregeling

artikelen 5.1 en 5.2

Fysieke belasting (ergonomie beeldschermwerk), gevaarlijke stoffen (dieselmotoremissies), inrichting arbeidsplaatsen (explosieveiligheid, valgevaar), arbeidsmiddelen (hijsen)

Arbocatalogus voor de productie in dranken

21 december 2009

Producenten van hard en zacht polyurethaanschuim

Arbowet

artikelen 3, 4, 5, 8, 10 en 11

Arbobesluit

artikelen 1.42, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.5d, 3.11, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 4.1c, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.10d, 4.13, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.107, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.1, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.6, 7.7, 7.9, 7.10, 7.11a, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.18, 7.18a, 7.18b, 7.20, 7.23, 7.23a, 7.23d, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 en 8.14

Arboregeling

artikelen 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.16, 8.18, 8.19, 8.20, 8.21, 8.22, 8.23, 8.24, 8.25, 8.26, 8.27, 8.28 en 8.29

Gevaarlijke stoffen, fysieke belasting (ergonomie), fysische factoren (temperatuur, geluid), inrichting arbeidsplaatsen, arbeidsmiddelen

Arbocatalogus PUR-producenten

14 december 2009

en

25 februari 2011

Producenten van lijmen en kitten

Arbowet

artikelen 3, 4, 5, 8, 10, 11 en 18

Arbobesluit

artikelen 1.42, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.5d, 3.11, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 4.1c, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.10d, 4.13, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.107, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.1, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.6, 7.7, 7.9, 7.10, 7.11a, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.18, 7.18a, 7.18b, 7.20, 7.23, 7.23a, 7.23d, 8.1, 8.2, 8.3 en 8.4

Arboregeling

artikelen 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.16, 8.18, 8.19, 8.20, 8.21, 8.22, 8.23, 8.24, 8.25, 8.26, 8.27, 8.28 en 8.29

Fysische factoren (geluid, temperatuur), inrichting arbeidsplaatsen (elektrische installaties, valgevaar), gevaarlijke stoffen, arbeidsmiddelen, fysieke belasting (ergonomie)

Arbocatalogus Lijmen

17 december 2009

en

25 februari 2011

       

Productie- en leveringsbedrijven energiesector (waaronder windenergiebedrijven)

Arbowet

artikelen 3, 5 en 8

Arbobesluit

artikelen 1.42, 2.28, 2.42, 3.2, 3.5a t/m 3.5g, 3.6, 3.10, 3.16, 3.37t, 3.37v, 4.1c, 4.2, 4.4, 4,6, 4.7, 4.10c, 4.10d, 4.85, 4.87a, 4.89, 5.2 t/m 5.5, 5.12, 6.2, 6.7 t/m 6.11, 6.11b t/m 6.11e, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16 t/m 6.20, 6.27, 7.2, 7.3 t/m 7.7, 7.18, 7.18b, 7.21, 7.23 t/m 723c, 7.34, 8.1 t/m 8.4 en 9.5b

Algemeen arbobeleid (offshore communicatie en calamiteiten), Fysieke belasting (duwen, trekken, tillen, dragen, repeterende bewegingen), fysische factoren (trillingen, temperatuur, geluid, duiken, EMV), arbeidsmiddelen (rolsteiger, platte daken, toegang tot de gondel, sky-climber), inrichting arbeidsplaatsen (besloten ruimte, werken op hoogte, elektrische schok, helicopter-operaties, hoisting op windplatforms, veilig werken in ATEX-gebieden), gevaarlijke stoffen (asbest, verontreinigde grond, keramische vezels, brand- en explosiegevaar, bodemas, vliegas, lasrook, koel- en snijvloeistoffen), zwangeren

Arbocatalogus Productie- en leveringsbedrijven energiesector

24 december 2009,

1 november 2010,

4 mei 2011,

2 mei 2012,

19 november 2012,

23 oktober 2013,

13 mei 2016,

2 september 2016,

19 oktober 2016 en

3 maart 2017

Provincies

Arbowet

artikelen 3, 5, 8, 9 en 11

Arbobesluit

artikel 1.40, 1.41, 1.42, 1.43, 1.44, 1.45, 1.46, 1.47, 1.48, 1.49, 1.50, 1.51, 1.52, 1.53, 2.15, 3.2, 3.5, 3.5g, 3.16, 4.1c, 4.84, 4.85, 4.86, 4.87a, 4.87b, 4.88, 4.89, 4.90, 4.91, 4.92, 4.93, 4.94, 4.95, 4.96, 4.97, 4.98, 4.99, 4.100, 4.101, 4.102, 5.1 t/m 5.12, 6.1, eerste en tweede lid, 6.3, 6.6 t/m 6.11, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.18, 7.23b, 7.23d en 7.34

Arboregeling

Hoofdstuk 5

Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk/stress, agressie en geweld, ongewenste omgangsvormen), (fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), fysische factoren (duiken, licht, klimaat en verbranding, geluid), inrichting arbeidsplaatsen (werken langs de weg, besloten ruimten, verstikking, oogletsel, elektrische veiligheid), arbeidsmiddelen (machines), gevaarlijke stoffen (biologische agentia), HNW

Arbocatalogus Provincies

12 juni 2009,

10 maart 2011,

15 september 2011,

5 november 2013,

1 augustus 2016,

20 november 2018 en

6 februari 2019

       

Railinfra

Arbowet

artikelen 3, 5, 8 en 11

Arbobesluit

artikelen 2.26, 3.2, 3.4, 3.5, 3.5g, 3.7, vijfde lid, 3.9, 3.16, 3.17, 4.1, 4.2, 4.4 t/m 4.7, 4.18, 4.84, 4.85, 4.86, 4.86a,4.87b, 4.89, 4.91, 4.102, 5.2, t/m 5.5, 5.7 t/m 5.12, 6.3, 6.4, 6.7 t/m 6.11, 6.11a t/m 6.11e, 7.3 t/m 7.5, 7.8, 7.17a, 7.18, 7.18a, 7.18b, 7.20, 7.23, 7.23a t/m c, 8, 8.1, 8.2 en 8.4

Arboregeling

artikelen 5.1 en 5.2

Arbeidsmiddelen (deugdelijkheid, montage en onderhoud, hijs- en hefwerkzaamheden), fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), fysische factoren (trillingen; geluid, verlichting), inrichting arbeidsplaatsen (aanrijdgevaar, besloten ruimten, werken op hoogte/valgevaar), gevaarlijke stoffen (kwarts), biologische agentia

Arbocatalogus Arbo Spoor(t)

19 juni 2008,

24 september 2009, 16 december 2009,

19 maart 2010,

20 juli 2010,

18 februari 2011,

7 december 2011,

11 maart 2013,

25 september 2015 en

15 februari 2017

Reclameproductie

Arbowet

artikelen 3, 5, 13 en 15

Arbobesluit

artikelen 3.2, 5.2, 5.3, 5.9, 5.10, 5.11, 6.8 t/m 6.10, 6.11, 7.2, 7.3, 7.4a, 7.5, 7.7, 7.16 en 8.1 t/m 8.4

Fysische factoren (geluid), algemeen arbobeleid, fysieke belasting (beeldschermwerk, ergonomie), arbeidsmiddelen (machineveiligheid)

Arbocatalogus Sign

14 april 2010,

15 januari 2013 en

14 juli 2015

Recreatie

Arbowet

artikelen 3, 8, 11 en 44

Arbobesluit

artikelen 1.42, 2.15, 5.1, t/m 5.5, 5.12, 6.1 en 6.7 t/m 6.9

Arboregeling

artikelen 5.1, 5.2 en 5.3

Psychosociale arbeidsbelasting (agressie en geweld), fysieke belasting (beeldschermwerk, ergonomie), fysische factoren (klimaat, geluid)

Arbocatalogus recreatie

26 maart 2009,

27 oktober 2009,

18 februari 2011,

1 februari 2012,

23 oktober 2012 en

3 april 2015

Reisbranche

Arbowet

artikelen 3, 5, 8 en 15

Arbobesluit

artikelen 1.43, 1.44, 1.47, 1.51, 2.15, 4.84, 4.85, 4.86, 4.87, 4.87b. 4.89, 4.91, 4.93, 4.95, 4.102, 4.105, tweede lid, 4.109, 5.4, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5,12, 6.1, 6.3 en 6.4

Arboregeling

artikelen 5.1, 5.2 en 5.3

Fysieke belasting (beeldschermwerk), psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, ongewenste omgangsvormen), biologische agentia (infectiepreventie), fysische factoren (temperatuur, verlichting)

Arbocatalogus voor de reisbranche

18 juli 2014

Rijk en rechterlijke macht

Arbowet

artikelen 3, 5, 8, 11 en 44

Arbobesluit

artikelen 2.15, 3.19, 5.4, 5.10, 5.11, 5.12, 5.14, 5.15, 6.1, 6.2, 6.3 en 6.4

Arboregeling

artikelen 5.1, 5.2 en 5.3

Fysieke belasting (beeldschermwerk, beeldschermbrillen), fysische factoren (klimaat, verlichting), psychosociale arbeidsbelasting (agressie, geweld, werkdruk, ongewenste omgangsvormen)

Arbocatalogus sector Rijk

9 april 2010,

2 december 2010,

31 oktober 2011,

5 september 2013 en

20 december 2017

Rubberproducenten

Arbowet

artikelen 3, 4, 5, 8, 10 en 11

Arbobesluit

artikelen 1.42, 3.2 t/m 3.5, 3.5d, 3.11, 3.13, 3.14, 3.15 t/m 3.17, 4.1c, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.10d, 4.13, 4.16, 4.17 t/m 4.20, 4.107, 5.2 t/m 5.5, 6.1, 6.7 t/m,6.10, 6.11, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.6, 7.7, 7.9, 7.10, 7.11a, 7.13 t/m 7.16, 7.17a t/m 7.17c, 7.18 t/m,7.18b, 7.20, 7.23,7.23a, 7.23d, 8.1 t/m 8.4

Arboregeling

artikelen 8.2 t/m 8.11, 8.16, 8.18 t/m 8.29

Gevaarlijke stoffen, fysieke belasting (ergonomie), fysische factoren (temperatuur, geluid), inrichting arbeidsplaatsen, arbeidsmiddelen

Arbocatalogus Rubber

14 december 2009 en

25 februari 2011

Schilderen en vastgoedonderhoud

Arbobesluit

artikelen 2.15, 3.4, 3.5, 3.15, 3.16, 3.17, 3.29, 4.1, 4.1b, 4.1c, 4.2, 4.2a, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.10a, 4.11, 4.12, 4.13, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.23, 4.62b. 4.86, 4.87, 4.91, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 6.1, 6.3, 6.4, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 7.5, 7.14, 7.15, 7.16, 7.18b, 7.23, 7.23a, 7.23b, 7.23c, 7.23d, 7.34, 8.1, 8.2, 8.3 en 8.4

Gevaarlijke stoffen (wo kankerverwekkende stoffen), fysische factoren (geluid, klimaat, trillingen), fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), inrichting arbeidsplaatsen (elektrische installaties, valgevaar), arbeidsmiddelen (werkbakken, algemeen, hijswerktuigen, steigers)

Arbocatalogus Schilderen en Vastgoedonderhoud

14 december 2009

Schoenherstellers

Arbowet

artikel 3, tweedelid

Arbobesluit

artikelen 2.15, 4.4, 4.17, 4.18

Psychosociale arbeidsbelasting, gevaarlijke stoffen (stof, fijn stof, kankerverwekkende stoffen, oplosmiddelen)

Arbocatalogus Schoentechniek

23 december 2009

Schoonmaak- en glazenwassersbranche

Arbowet

artikelen 1, 3, 5, 8, eerste tot en met derde lid en 18

Arbobesluit

artikelen 2.15, 3.2, 3.5d, 3.16, 4.1c, 4.2, eerste t/m vierde lid, lid 5, onder, a, en lid 7, 4.3 derde lid, 4.4, eerste t/m vijfde lid, 4.5, lid 4, onder a, b en c, 4.6, eerste en tweede lid, 4.7, eerste t/m derde lid, 4.10d, eerste en tweede lid, 4.18, 4.85, 4.87b, 4.91 vijfde, zesde, achtste en negende lid, 4.91 eerste en tiende lid, 4.95, 4.97, 4.109, 5.2 t/m 5.5, 6.7, 6.8, 7.2, 7.3 t/m 7.7, 7.9, 7.11a, 7.13 t/m 7.15, 7.23 en 8.1, zesde lid

Fysieke belasting (valgevaar), biologische agentia, gevaarlijke stoffen, psychosociale arbeidsbelasting (ongewenst gedrag), arbeidsmiddelen (hogedrukreiniging, werken op hoogte), fysische factoren (lawaai)

Arbocatalogus Schoonmaak- en Glazenwassersbranche

13 februari 2008

14 mei 2008,

26 februari 2014,

4 april 2016,

13 mei 2016 en

19 februari 2020

Slopen

Arbowet

artikelen 3, 5, 8 en 11

Arbobesluit

artikelen 2.15, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.15, 3.16, 3.17, 3.27, 3.28, 3.29, 3.34, 4.1c, 4.2, 4.45, 4.45a, 4.47c, 4.54a, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 6.6, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.11a, 6.11b, 6.11c, 6.11d, 6.11e, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.17d, 7.18, 7.18a, 7.18b, 7.20, 7.21, 7.23, 7.23b, 7.23c, 7.23d, 7.32, 7.35, 8.3 en 8.4

Arboregeling artikel 5.1 en 5.2

Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), fysische factoren (geluid, trillingen), fysieke belasting (ergonomie en beeldschermwerk), gevaarlijke stoffen (kwarts, asbest), arbeidsplaatsen, arbeidsmiddelen

Arbocatalogus Slopen

9 december 2010

en

12 mei 2011

Sociale werkvoorziening

Arbowet

artikelen 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 14 en 18

Arbobesluit

artikelen, 2.15, 3.2, 3.4, 5.1 t/m 5.6, 5.7 t/m 5.12, 6.7 t/m 6.11, 6.11a t/m 6.11e, 7.2, 7.3 t/m 7.11a, 7.13 t/m 7.16, 7.17a t/m 7.18a, 7.20 en 8.1 t/m 8.3

Fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), gevaarlijke stoffen, fysische factoren (geluid, trillingen), psychosociale arbeidsbelasting (agressie en geweld), arbeidsmiddelen (machineveiligheid)

Arbocatalogus sector Sociale Werkvoorziening 17 november 2009,

10 maart 2011,

17 mei 2013 en

19 december 2014

Sport

Arbowet

artikelen 3, tweede lid, 5 en 8

Arbobesluit

artikelen 2.15, 5.2, 5.3, 5.4 en 5.5, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.14, 5.15, 6.3 en 6.4

Fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk),psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk)

Arbocatalogus Sport

21 juli 2009

en

13 augustus 2009

Takel- en bergingsbedrijven

Arbowet

Artikel 3, derde lid

Arbobesluit

artikelen 2.15 en 3.2

Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, agressie en geweld), arbeidsplaats (veiligheid langs de weg)

Arbocatalogus voor de motorvoertuigen- en tweewielerbranche

Tank- en wasstations

Arbowet

artikel 3, eerste en tweede lid, 5, 8 en 15

Arbobesluit

artikelen 2.15, 4.1c, 4.6, 4.85, 4.86, 4.87, 4.87a, 4.87b, 5.4, 5.5, 5.7 t/m 5.12, 6.1, 6.2, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 8.1 en 8.3

Arboregeling

art. 5.1 t/m 5.3

Gevaarlijke stoffen (schoonmaakmiddelen, algemeen, auto- en truckwasmiddelen), biologische agentia (legionella), psychosociale arbeidsbelasting (agressie en geweld), fysische factoren (geluid, klimaat), fysieke belasting

Arbocatalogus voor de tank- en wasstations

4 september 2009,

26 augustus 2011,

20 oktober 2011,

11 december 2013,

29 april 2014 en

3 april 2018

Tapijt- en textielindustrie

Arbowet

artikelen 3, 5 en 8

Arbobesluit

artikelen 1.36, 1.40, 1.42, 2.15, 3.19, 4.1, 4.1b, 4,1c, 4.2, 4.2a, 4.3, 4.4, 4.11, 4.12, 4.13, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.9, 5.11, 5.15, 6.1, 6.3, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.11a, 6.11b, 6.11c, 6.11d, 6.11e, 7.7, 8.1 en 8.3

Arboregeling

artikelen 5.1, 5.2 en 5.3

Gevaarlijke stoffen, fysische factoren (geluid, trillingen, klimaat), fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), arbeidsmiddelen (machineveiligheid), inrichting arbeidsplaats (kantoor), bijzondere groepen (anderstaligen, laaggeletterden, jongeren, stagiaires en uitzendkrachten), psychosociale arbeidsbelasting

Arbocatalogus Tapijt- & Textielindustrie

7 december 2009,

6 december 2011,

1 februari 2012,

29 maart 2012, 23 oktober 2012,

31 december 2015,

18 augustus 2017 en

4 december 2017

Taxivervoer

Arbowet

artikelen 3, tweede lid, en 8

Arbobesluit

artikelen 2.15, 5.2, 5.3, 5.4 en 5.5

Psychosociale arbeidsbelasting (agressie en geweld), fysieke belasting (ergonomie)

Arbocatalogus Gezond aan het stuur

24 december 2009

Technische groothandel

Arbowet

artikelen 3, eerste lid, onder c, 5, eerste en derde lid, 8, eerste t/m derde lid, en 15

Arbobesluit

artikelen 1.42, 3.1b t/m 3.5, 3.5e, 3.5g, 3.6 t/m 3.9, 3.14 t/m 3.18, 4.1c, 4.6, 4.17, 5.2 t/m 5.4, 5.8 t/m 5.12, 7.2, 7.3 t/m 7.7, 7.14 t/m 7.16, 7.17a t/m 7.17c, 7.18, 7.20, 7.23, eerste lid, 7.23d, eerste lid, 8.3 en 8.4

Arboregeling

artikelen 5.1, 5.2 en 5.3

Fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), gevaarlijke stoffen (DME en uitlaatgassen), arbeidsplaatsen (stellingen, vloeren, bordessen, laadstations, routes, transport, accu laden, vluchtwegen), algemeen arbobeleid (BHV)

Arbocatalogus Technische groothandel

21 januari 2013 en

7 april 2015

Tentoonstellingsbedrijven

Arbowet

artikelen 3, 5, 8 en 11

Arbobesluit

artikelen 4.1b, 4.1c, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.10d, 4.13, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.23, 5.2, 5.3, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11 en 5.12

Arboregeling

5.1, 5.2 en 5.3

Gevaarlijke stoffen (houtstof, vluchtige organische stoffen), fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk),

Arbocatalogus tentoonstellingsbedrijven

21 december 2009

en

6 juli 2011

Textielreinigingsbedrijven

Arbobesluit

artikelen 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.5g, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.12, 3.13, 3.16, 3.17, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 4.1c, 7.2, 7.3, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.11a, 7.13, t.14, 7.15, 7.16, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.18, 7.18a, 7.20, 8.1, 8.2 en 8.3

Arboregeling

artikel 5.1

Inrichting arbeidsplaatsen, arbeidsmiddelen

Arbocatalogus Textielverzorging

2 december 2010

Thermoplastenverwerkende bedrijven

Arbowet

artikelen 3, 4, 5, 8, 10 en 11

Arbobesluit

artikelen 1.42, 3.2, 3.3, 3.5d, 3.11, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 4.1c, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.10d, 4.13, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.107, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.1, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.11a, 6.11b, 6.11c, 6.11d, 6.11e, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.6, 7.7, 7.9, 7.10, 7.11a, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.18, 7.18a, 7.18b, 7.20, 7.23, 7.23a, 7.23d, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 en 8.14

Arboregeling

artikelen 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.16, 8.18, 8.19, 8.20, 8.21, 8.22, 8.23, 8.24, 8.25, 8.26, 8.27, 8.28 en 8.29

Gevaarlijke stoffen, fysieke belasting (ergonomie), fysische factoren (temperatuur, trillingen, geluid), inrichting arbeidsplaatsen,

arbeidsmiddelen

Arbocatalogus Thermoplasten

14 december 2009

en

25 februari 2011

Timmerindustrie

Arbowet

artikelen 3, 5, 8 en 11

Arbobesluit

artikelen 2.15, 3.2, 3.19, 4.1c, eerste lid, onder b, e, f en h, 4.4, 4.5, 4.10d, 4.16, 4.17, 4.18, 5.2, 5.3, 5.4, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.10a, 6.11, 6.11a, 6.11b, 6.11c, 6.11d, 6.11e, 7.3, 7.4, eerste en tweede lid, 7.4a, 7.6, 7.7, 7.13, 7.15, 7.16, 8.1 en 8.2

Fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), fysische factoren (geluid), arbeidsplaatsen (algemeen), gevaarlijke stoffen (houtstof), arbeidsmiddelen (vereisten, besturingssysteem)

Arbocatalogus Timmerindustrie

7 juli 2011

en

22 augustus 2012

Transport en logistiek

Arbowet

artikel 8

Arbobesluit

artikelen 2.15, 3.1b, 3.2, 3.4, 3.5a t/m 3.5g, eerste, tweede en derde lid, onder b, 3.6, 3.7, 3.15, 3.16, 3.17, 4.1 t/m 4.7, 4.10a t/m 4.23, 4.104 t/m 4.109, 5.2 t/m 5.5, 5.9 t/m 5.11, 6.1 t/m 6.11, 6.11a, 6.11b, 6.11c, 6.11d, 6.11e, 7.2, 7.4, 7.4a, 7.6, 7.18, 7.18a, 7.23d, 8.1, 8.2 en 8.3

Arboregeling

artikel 5.1 en 5.2

Fysische factoren (klimaat, geluid, trillingen, licht), fysieke belasting (beeldschermwerk), gevaarlijke stoffen (dieselmotoremissies, opslag, vervoer verontreinigde grond, riool- en baggerslib), arbeidsmiddelen (keuringen, veiligheid, hefwerktuigen), psychosociale arbeidsbelasting (agressie), inrichting arbeidsplaatsen (gevaar verstikking e.d., vluchtwegen, valgevaar, gevaar door voorwerpen, onderhoudsput, acculaadstation)

Arbocatalogus Transport en Logistiek

31 mei 2012 en

11 januari 2019

Tuincentra

Arbowet

artikelen 3, 8 en 11

Arbobesluit

artikelen 2.15, 3.1, 3.5g, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 4.6, 4.85, 4.87a, 4.87b, 4.89, tweede, derde en vierde lid, 4.91, zesde lid, 4.102 en 4.109, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.11, 5.12, 6.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11a, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.20, 7.23, 7.23a, 7.23b

Arboregeling

artikelen 5.1 en 5.2

Fysieke belasting (ergonomie en beeldschermwerk), inrichting arbeidsplaatsen (elektrische installatie, valgevaar), fysische factoren (klimaat), arbeidsmiddelen (machineveiligheid, mobiele arbeidsmiddelen, steigers), psychosociale arbeidsbelasting (agressie, werkdruk, ongewenst gedrag), biologische agentia

Arbocatalogus Tuincentra

14 december 2009

en

6 mei 2010

Tuinzaadbedrijven

Arbowet

artikelen 3, 5, eerste lid, 8 en 10, eerste lid

Arbobesluit

artikelen 1.40, 1.41, 1.42, 1.42a, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.5d, 3.8, 3.11, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.48, 4.1, 4.1b, 4.1c, 4.1d, 4.2, 4.2a, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.10a, 4.10b, 4.10c, 4.10d, 4.7, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.1, 6.2, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.10a, 6.11, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11, 7.11a, 7.13, 7.14a, derde lid, 7.16, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.18, 7.18a, 7.18b, 7.20, 7.36, 7.39, 8.1, 8.2, 8.3 en 9.5

Gevaarlijke stoffen (algemeen, plantaardige materialen en huidreacties), fysieke belasting (ergonomie, microscoopwerk en pipetteren), fysische factoren (temperatuur, geluid), arbeidsmiddelen (machineveiligheid), werkplekinrichting (magazijnwerk, elektrische installaties, inrichtingseisen), zwangeren, gevaar voor derden en alleen werken

Arbocatalogus tuinzaadbedrijven

16 juli 2009,

12 november 2012 en

21 mei 2013

Uitgeverijen

Arbowet

artikelen 3, 5, 8 en 11

Arbobesluit

artikelen 2.15, 5.4, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.14, 5.15, 6.3 en 6.4

Arboregeling

artikelen 5.1, 5.2 en 5.3

Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), fysieke belasting (beeldschermwerk) en fysische factoren (verlichting)

Arbocatalogus Gezond Uitgeven!

29 januari 2009

en

7 mei 2012

Uitvaartzorg

Arbowet

artikelen 3, tweede lid, en 8

Arbobesluit

artikelen 2.15, 4.1c, 4.85, 4.87a, 4.87b, 4.89, 4.91, 4.95, 4.97, 4.98, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.10, 5.12, 8.1 en 8.2

Arboregeling

artikel 5.1 en 5.2

Psychosociale arbeidsbelasting (ongewenste omgangsvormen, werkdruk, emotionele belasting), fysieke belasting (ergonomie en beeldschermwerk), gevaarlijke stoffen en biologische agentia

Arbocatalogus voor de uitvaartzorg

7 december 2009

Uitzendbranche, vaste medewerkers

Arbowet

artikelen 3, eerste lid, onder e, tweede lid, 5, 814, eerste lid, 15 en 19

Arbobesluit

artikelen 2.15, 3.19 en 5.7 t/m 5.15

Arboregeling

artikelen 5.1 t/m 5.3 en 5.11

Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk en agressie & geweld), fysieke belasting (beeldschermwerk) algemeen arbobeleid (BHV, arbeid en zwangerschap)

Arbocatalogus Uitzendbranche Vaste Medewerkers

17 augustus 2009,

13 september 2011,

15 januari 2016 en

20 februari 2019

Universiteiten

Arbowet

artikelen 3, tweede lid, 5, 8, 11 en 15

Arbobesluit

artikelen 2.15, 3.5c, eerste lid, 4.1c, 4.1d, eerste lid, 4.2 t/m 4.4, 4.6, 4.10d, 4.13, 4.15, 5.1 t/m, 5.3, 5.9 t/m 5.12, 5.14, 6.1, 6.2 en 6.3

Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, ongewenst gedrag), fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), arbeidsomstandighedenbeleid (risico-inventarisatie en evaluatie, voorlichting, onderricht en toezicht), gevaarlijke stoffen, fysische factoren (verlichting/temperatuur/luchtverversing bij werken met gevaarlijke stoffen), algemeen arbobeleid (BHV)

Arbocatalogus van de Nederlandse universiteiten

24 september 2009,

8 maart 2012,

16 juli 2013,

5 september 2013 en

15 december 2014

Universitaire Medische Centra

Arbowet

artikelen 3, 5, 8, 11, 15 en 18

Arbobesluit

artikelen 1.40, 1.41, 1.42, 1.42a, 2.15, 3.47, 3.48, 4.1b, 4.1c, 4.2, 4.2a, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.10a, 4.10d, 4.13, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.21, 4.23, 4.87a, 4.89, 4.90, 4.91, 4.94, 4.95, 4.97, 4.102, 4.105, 4.107, 4.108, 4.109, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13a, 5.14, 6.12, 6.28, 6.29b, 6.29c, 8.1, 8.28.3 en 9.5a, derde lid

Arboregeling

artikelen 5.1, 5.2 en 5.3

Fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), gevaarlijke stoffen (algemeen, veilig werken met geneesmiddelen, inhalatie anesthetica, cytostatica, biologische agentia, proefdier-allergenen), psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, agressie en geweld), fysische factoren (straling: MRI), zwangerschap

Arbocatalogus van de universitaire medische centra

16 januari 2009,

1 oktober 2009,

11 december 2009,

7 april 2011,

31 augustus 2012,

11 juli 2014,

7 oktober 2014,

5 november 2014,

16 april 2018 en

30 april 2020

Varkenshouderij

Arbowet

artikel 8

Arbobesluit

artikelen 3.2, 3.4, 3.5, 3.5g, 3.16, 3.17, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 7.2, 7.3, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 8.1, 8.2 en 8.3

Fysieke belasting (ergonomie), arbeidsplaats (elektrische installaties, verstikking ed, valgevaar), arbeidsmiddelen

Arbocatalogus Varkenshouderij

11 december 2009 en

1 december 2012

Verf- en drukinktindustrie

Arbobesluit

artikelen 3.5c, 3.17, 4.1c, eerste lid, onder e, 4.2, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 7.7, 7.18, 7.18a en 7.20

Gevaarlijke stoffen (oplosmiddelen), fysische factoren (geluid), arbeidsmiddelen, (machineveiligheid), inrichting arbeidsplaatsen (gevaar vallende voorwerpen)

Arbocatalogus voor de verf- en drukinktindustrie

14 december 2009

Verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg

Arbowet

artikelen 3, 5, 8 en 15

Arbobesluit

artikelen 1.42, 2.15, 3.48, 4.1b, 4.1c, 4.2, eerste, tweede, derde en vijfde lid, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.10a, 4.10d, eerste lid, 4.17, 4.84, 4.85, 4.87a, 4.87b, 4.89, 4.91, 4.95, 4.97, 4.102, 4.105, 4.109, 5.2 t/m 5.5, 5.9 t/m 5.12 en 8.1 t/m 8.3

Arboregeling

artikelen 5.1, 5.2 en 5.3

Fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, ongewenst gedrag), gevaarlijke stoffen en biologische agentia, zwangerschap en arbeid, algemeen arbobeleid (BHV)

Arbocatalogus VVT

27 maart 2009,

2 juni 2010,

5 december 2011,

13 juli 2012,

20 mei 2016 en

20 september 2018

Verplichte sociale verzekeringen

Arbowet

artikelen 8

Arbobesluit

artikelen 2.15, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.14, 5.15, 6.1 en 6.2

Arboregeling

artikelen 5.1, 5.2 en 5.3

Fysieke belasting (beeldschermwerk), psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, agressie en geweld), fysische factoren (klimaat)

Arbocatalogus UWV/SVB

21 december 2009

Vertikaal transport

Arbowet

artikelen 8 en 10

Arbobesluit

artikelen 2.28, 3.5, tweede lid, 6.7, 6.8, 7.3, 7.4, derde lid, 7.4a, vierde lid, 7.5, 7.6, 7.17b, 7.17c, 7.18, 7.18a, 7.23d en 8.1 t/m 8.3

Algemeen arbobeleid (voorlichting, instructie, toezicht), inrichting arbeidsplaatsen (i.v.m. elektrische installaties), machineveiligheid (hijsen), fysische factoren (geluid)

Arbocatalogus Vertikaal Transport

6 juli 2010,

4 mei 2011 en

3 juni 2016

Verzekeringen

Arbowet

artikel 3, tweede lid, en artikel 8

Arbobesluit

artikelen 1.41, 1.42, 2.15, 3.48, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12 en 5.13a

Arboregeling

artikelen 5.1, 5.2 en 5.3

Algemeen arbobeleid (zwangeren), Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, ongewenst gedrag), inrichting arbeidsplaatsen (rustruimts), fysieke belasting (beeldscherm-werk, zwangeren)

Arbocatalogus in het verzekeringsbedrijf

27 maart 2009,

11 februari 2011,

23 oktober 2012 en

2 juli 2020

Vlakglas

Arbowet

artikelen 3, 5, 8, 11 en 12

Arbobesluit

artikelen 3.2, 3.3, 3.14 t/m 3.17, 4.1c, 4.2, 4.4, 4.6, 4.7, 4.10d, 4.85, 4.87a, 4.87b, 5.1 t/m 5.6, 6.7 t/m 6.11, 6.12d t/m 6.12f, 7.2, 7.3 t/m 7.7, 7.11a, 7.13 t/m 7.16, 7.17a t/m 7.17c, 7.18, 7.20, 7.23, 7.23a en 8.1 t/m 8.3

Fysieke belasting (ergonomie, handmatig tillen en dragen, openen houten kisten en frames met glas), inrichting arbeidsplaats (valgevaar, uitglijden, struikelen, snijletsel), arbeidsmiddelen (algemene veiligheid, opslag van glas), fysische factoren (geluid, kunstmatige optische straling), gevaarlijke stoffen (lood, vluchtige oplosmiddelen, zwaveldioxide, biologische agentia(legionella), persoonlijke beschermingsmiddelen

Arbocatalogus voor de vlakglasbranche

15 september 2009,

6 juli 2010,

6 juli 2011,

1 december 2011,

3 december 2012,

7 april 2015 en

31 augustus 2017

Vleesindustrie

Arbowet

artikelen 3, 5 en 8

Arbobesluit

artikelen 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.12 t/m 3.25, 4.84, 4.85, 4.87a, 4.87b, 4.89, 4.102, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 7.27.3, 7.4 t/m 7.17c, 7.18, 7.18a, 7.20, 7.23, 7.23a, 8.1, 8.2, 8.3 en 8.4

Arboregeling

artikelen 8.2 en 8.10

Fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), inrichting werkplek, arbeidsmiddelen (mesveiligheid en machineveiligheid), gevaarlijke stoffen (biologische agentia)

Arbocatalogus voor de vleessector

12 oktober 2009 en

12 augustus 2016

Vleeswaren

Arbowet

artikelen 3, 5, 8, 11 en 13

Arbobesluit

artikelen 3.2, 3.16, 3.17, 3.19, 4.84, 4.85, 4.87a, 4.87b, 4.89, 4.102, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11a, 7.16, 7.18, 7.18a, 7.18b, 7.20, 8.1, 8.2, 8.3 en 8.4

Fysieke belasting, (ergonomie), arbeidsmiddelen, inrichting arbeidsplaatsen, gevaarlijke stoffen (biologische agentia)

Arbocatalogus voor de vleeswarensector

9 november 2009 en

12 augustus 2016

Voetverzorging

Arbowet

artikelen 3, 4, 5 eerste lid, 8 vijfde lid, 9 derde lid en 18

Arbobesluit

artikelen 1.41, 1.42, 3.4, 3.19, 3.48, 4.1c, 4.2, 4.4, 4.6, eerste lid, 4.20, 4.87a derde lid onder d en g, 4.89 tweede en derde lid, 4.91, 5.2 t/m 5.4, 5.8, 5.10, 6.3, 6.4, 6.12, 7.2 tweede lid, 8.1, 8.2 en 8.3

Gevaarlijke stoffen, biologische agentia, inrichting arbeidsplaatsen, fysische factoren (straling, verlichting), fysieke belasting (algemeen en beeldschermwerk), zwangerschap

Arbocatalogus van het voetverzorgingsbedrijf

27 mei 2009

Waterbedrijven

Arbowet

artikel 8

Arbobesluit

hoofdstuk 2, afdeling 5, artikel 3.2, 3.11, 3.15, hoofdstuk 4, afdelingen 1, 2 en 5, artikel 5.1 t/m 5.6, 6.11, 6.11a t/m 6.11e, 7.3, hoofdstuk 8, afdeling 1 en artikel 8.4

Algemeen arbobeleid (bouwproces) gevaarlijke stoffen (kankerverwekkende stoffen, asbest), persoonlijke beschermingsmiddelen, fysieke belasting (knielen en kruipen, hand- en armtrillingen, tillen en dragen, struikelen en uitglijden), arbeidsmiddelen (aarding)

Arbocatalogus

Waterbedrijven

17 juni 2015 en

26 juni 2018

Waterbouw

Arbowet

artikelen 1, derde lid, onder h, 3, eerste lid, onder b, en tweede lid, 8, 11, onder b, en 44

Arbobesluit

artikelen 2.15, 3.2, 3.4, 3.5, 3.5a, 3.5f t/m 3.5h, 3.6, 3.8 t/m 3.10, 3.13 t/m 3.17, 3.19, 3.30, 4.1, 4.1c, 4.2 t/m, 4.4, 4.6, 4.8, 4.10, 4.10d, 4.18, 4.20, vijfde lid, 4.48a, tweede lid, onder a, 4.84, 4.89, vierde tot en met zevende lid, 5.2 t/m 5.6, 5.9 t/m 5.12, 6.1, 6.3, 6.6 t/m 6.11, 6.11a t/m 6.11e, 6.12 t/m 6.12g, 6.15, 5.16, 6.18, hoofdstukken 7 en 8

Arboregeling

artikelen 5.1 t/m 5.3 en 7.6

Algemeen arbobeleid (BHV/brandveiligheid, RI&E), inrichting arbeidsplaatsen (algemeen, valgevaar, elektrische installaties, besloten ruimten, explosieveiligheid, besloten ruimten, brandmelding/bestrijding), fysische factoren (lawaai, duiken, niet-ioniserende straling, trillingen, temperatuur), arbeidsmiddelen (algemeen, steigers, werkbakken, ladders, hijsen/heffen, trekken, slepen, ankeren, meren, ontmeren), psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), gevaarlijke stoffen (verontreinigde grond, kwarts, stortmateriaal, lasrook, biologische agentia), fysieke belasting (ergonomie, bij duiken, bij steenzetwerk)

Arbocatalogus Waterbouw

7 oktober 2008,

24 oktober 2008,

7 april 2010,

29 maart 2011,

31 mei 2012,

8 maart 2013,

7 mei 2013,

22 juli 2015 en

20 mei 2016

Waterschappen

Arbowet

artikelen 3, 5 en 15

Arbobesluit

artikelen 2.15, 3.2, 3.4, 3.5, 3.5a t/m 3.5f, onderdeel a en b, 3.5g, 3.7, 3.9, 3.10, 3.11, 3.15 t/m 3.17, 4.6, 4.87 t/m 4.87b, 4.89, 4.91, 4.93, 4.95, 4.97 t/m 4.99, tweede lid, 4.102, 4.105, 4.109, 7.2, 7.3 t/m 7.7, 7.13, 7.23, 7.23c en 8.1 t/m 8.3

Algemeen arbobeleid (alleenwerken), psychosociale arbeidsbelasting, inrichting arbeidsplaatsen (besloten ruimte, struikelen/vallen/uitglijden, voorkomen gevaar door voorwerpen ed., explosieveiligheid), biologische agentia, arbeidsmiddelen (algemene voorschriften, besturing)

Arbocatalogus sector Waterschappen (Delen 1 tot en met 5)

7 december 2009,

4 november 2011,

22 augustus 2012,

4 september 2013,

3 september 2014,

15 januari 2016,

26 juni 2018 en

10 januari 2020

Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening

Arbowet

artikelen 3, 5, 13, 14 en 15

Arbobesluit

artikelen 1.47, 2.15, 4.84 t/m 4.87b, 4.89, 4.91, 4.93, 4.95, 4.102, 4.105, tweede lid, 4.109, 5.9 t/m 5.12, 2.15, 5.2 t/m 5.5, 5.9 t/m 5.12, 5.13a, onder a, en 9.5

Psychosociale arbeidsbelasting (agressie, werkdruk), fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), algemeen arbobeleid (BHV), biologische agentia

Arbocatalogus Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening

12 november 2010,

26 januari 2012 en

25 september 2015

Wonen

Arbowet

artikelen 3, tweede lid, en 8

Arbobesluit

artikelen 2.15, 4.1, 4.1b, 4.1c, 4.1d, 4.2, 4.2a, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.10a, 4.1b, 4.10c, 4.10d, 4.11, 4.13, 4.14, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.21, 4.23, 4.62a, 4.62b, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 8.1, 8.2 en 8.3

Arboregeling

artikel 4.32a

Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), fysieke belasting (ergonomie), gevaarlijke stoffen (oplosmiddelen, hardhout stof)

Arbocatalogus voor de Wonenbranche

17 december 2009 en

12 februari 2013

Zacht PVC

Arbowet

artikelen 3, 4, 5, 8, 10, 11 en 18

Arbobesluit

artikelen 1.42, 2.15, 3.2, 3.3, 3.5d, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 4.1c, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.10a, 4.10b, 4.10c, 4.10d, 4.13, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.23, 4.107, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.1, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.6, 7.7, 7.9, 7.10, 7.11a, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.18, 7.18a, 7.18b, 7.20, 7.23, 7.23a, 7.23d, 8.1, 8.2, 8.3 en 8.4

Arboregeling

artikelen 5.2, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.16, 8.18, 8.19, 8.20, 8.21, 8.22, 8.23, 8.24, 8.25, 8.26, 8.27, 8.28 en 8.29

Fysische factoren (temperatuur), inrichting arbeidsplaats, arbeidsmiddelen, gevaarlijke stoffen

Arbocatalogus productie zacht PVC

14 december 2009

en

25 februari 2011

Zeescheepvaart

Arbobesluit

artikelen 7.18, 7.18a, 7.18b, 7.20 en 7.25

Arbeidsmiddelen (m.b.t. (ont)meren, luikenwagen/kraan, kleine hijsmiddelen en -werktuigen

Arbocatalogus voor de zeescheepvaart

25 september 2009

Ziekenhuizen algemene en categorale

Arbowet

artikelen 3, 4, 5, 8, 11, 15 en 16

Arbobesluit

artikelen 1.1, vierde lid onder a, vijfde lid onder b en c, 1.41, 1.42, 2.15, 3.5g, 3.48, 4.1b, 4.1c, 4.2, 4.3, 4.4, 4.7, 4.10a, 4.10b, 4.10d, 4.16. 4.17, 4.18, eerste tot en met derde lid, 4.19, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 en 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 8.1, 8.2 en 8.3

Arboregeling

artikel 5.2

Fysieke belasting (algemeen, beeldschermwerk), psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, agressie & geweld, ongewenst gedrag (onderling)), gevaarlijke stoffen (veilig werken met geneesmiddelen), inrichting arbeidsplaatsen (verstikking), zwangeren, bedrijfshulp-verlening

Arbocatalogus algemene en categorale ziekenhuizen

9 juni 2009,

5 februari 2014 en

30 april 2020

Zoetwarenindustrie

Arbowet

artikelen 3, 5, 8 en 11

Arbobesluit

artikelen 32, 3.4, 3.14, 3.15. 3.16, 3.17, 4.1, 4.1b, tweede lid, 4.1c, 4.2, 4.4, 4.5, 4.7, 4.10a, 4.10d, 4.37 t/m 4.54d, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.1, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.10a, 6.11, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.9, 7.11, 7.11a, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17a, 7.17c, 7.20, 8.1, 8.2, 8.3 en 8.4

Fysieke belasting (ergonomie). fysische factoren (temperatuur, geluid), arbeidsmiddelen (machineveiligheid), gevaarlijke stoffen (w.o. meelstof, asbest)

Arbocatalogus Zoetwarenbranche (koek en snoep),

24 juni 2011 en

3 mei 2017

Zuivelindustrie

Arbowet

artikelen 5, 8 en 15

Arbobesluit

artikelen 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.5g, 3.15, 3.16, 3.17, 4.1c, 4.6, 4.7, 4.10d, 5.2, 5.3, 5.5, 6.3, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.11, 7.11a, 7.23, 8.1, 8.2, 8.3 en 8.4

Arboregeling

artikelen 5.1, 5.2, 5.3, 8.2 en 8.10

Gevaarlijke stoffen (reinigingsmiddelen), fysieke belasting (ergonomie), fysische factoren (geluid), inrichting arbeidsplaatsen (valgevaar, besloten ruimte, elektrische installaties, railing/hekwerk bordessen & tanks), arbeidsmiddelen (machineveiligheid)

Arbocatalogus voor de Zuivelindustrie

24 september 2009,

31 augustus 2012,

11 april 2013 en

14 november 2017

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2023, 17042, datum inwerkingtreding 21-06-2023, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze bijlage. Deze wijziging werkt terug tot en met 16-08-2019.

Deze beleidsregel werkt per arbocatalogus terug tot en met de laatstgenoemde datum in de kolom ‘Arbocatalogus/Datum toetsbrief Nederlandse Arbeidsinspectie’.