Besluit mandaat, volmacht en machtiging Autoriteit Persoonsgegevens

Geraadpleegd op 23-07-2024.
Geldend van 25-05-2018 t/m 23-04-2019

Besluit van de Autoriteit Persoonsgegevens, houdende verlening van mandaat, machtiging en volmacht aan de voorzitter en de andere leden van de Autoriteit Persoonsgegevens en functionarissen werkzaam bij het secretariaat van de Autoriteit Persoonsgegevens (Besluit mandaat, volmacht en machtiging Autoriteit Persoonsgegevens)

Autoriteit Persoonsgegevens,

Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 5 van het Bestuursreglement van de Autoriteit Persoonsgegevens;

Besluit:

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2019, 22146, datum inwerkingtreding 24-04-2019, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze aanhef. Deze wijziging werkt terug tot en met 25-05-2018.

Paragraaf 1. Organisatie en taakverdeling

Terugwerkende kracht

Voor deze paragraaf is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2019, 22146, datum inwerkingtreding 24-04-2019, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze paragraaf. Deze wijziging werkt terug tot en met 25-05-2018.

Artikel 1

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

In dit mandaat-, machtigings- en volmachtsbesluit wordt verstaan onder:

 • verordening: verordening (EU) 2016/679 van het Europees parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PbEU 2016, L 119);

 • uitvoeringswet: regels ter uitvoering van verordening (EU) 2016/679 van het Europees parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PbEU 2016, L 119) (Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming);

 • Autoriteit Persoonsgegevens: Autoriteit Persoonsgegevens zoals ingesteld op grond van artikel 6, eerste lid, van de uitvoeringswet;

 • mandaat: de bevoegdheid om namens de Autoriteit Persoonsgegevens besluiten te nemen;

 • volmacht: de bevoegdheid om namens de Autoriteit Persoonsgegevens privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten;

 • machtiging: de bevoegdheid om namens de Autoriteit Persoonsgegevens handelingen te verrichten die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2019, 22146, datum inwerkingtreding 24-04-2019, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 25-05-2018.

Artikel 2

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
 • 1 Het secretariaat van de Autoriteit Persoonsgegevens bestaat uit:

  • a. de directie Klantcontact en Controlerend Onderzoek;

  • b. de directie Systeemtoezicht, Beveiliging en Technologie;

  • c. de directie Juridische Zaken en Wetgevingsadvisering;

  • d. de directie Beleid, Internationaal, Strategie en Communicatie.

 • 2 De organisatieonderdelen genoemd in het eerste lid staan onder leiding van een directeur.

 • 3 De organisatieonderdelen genoemd in het eerste lid bestaan uit afdelingen die onder leiding staan van een afdelingshoofd.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2019, 22146, datum inwerkingtreding 24-04-2019, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 25-05-2018.

Artikel 3

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

De directie Klantcontact en Controlerend Onderzoek (KCO) is belast met:

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2019, 22146, datum inwerkingtreding 24-04-2019, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 25-05-2018.

Artikel 4

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

De directie Systeemtoezicht, Beveiliging en Technologie (SBT) is belast met:

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2019, 22146, datum inwerkingtreding 24-04-2019, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 25-05-2018.

Artikel 5

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

De directie Juridische Zaken en Wetgevingsadvisering (JZ&WA) is belast met:

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2019, 22146, datum inwerkingtreding 24-04-2019, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 25-05-2018.

Artikel 6

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

De directie Beleid, Internationaal, Strategie en Communicatie (BISC) is belast met:

 • a. het voorbereiden van de midden- en langetermijnstrategie van de Autoriteit Persoonsgegevens;

 • b. het verzorgen van de interne controlefunctie ter bewaking van de uitvoering van die strategie en doorlooptijden;

 • c. het bevorderen bij een breed publiek van de bekendheid met en inzicht in de rechten, risico’s, regels, waarborgen die voortvloeien uit wet- en regelgeving over bescherming van persoonsgegevens;

 • d. het zorgdragen voor de externe en interne communicatie;

 • e. het zorgdragen voor het contact met en het coördineren van de inbreng voor internationale overleggen en het coördineren van de samenwerking met toezichthoudende autoriteiten van andere lidstaten in de zin van artikel 60 tot en met 67 van de verordening en artikel 35b, eerste lid, onder h en l, van de Wet politiegegevens, in samenhang bezien met artikel 35d van de Wet politiegegevens en artikel 27, derde lid, en artikel 39r, tweede lid, artikel 51, tweede lid, artikel 51d, tweede lid en artikel 51h, tweede lid, van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens;

 • f. het behandelen van klachten, die zien op grensoverschrijdende verwerkingen, in de zin van artikel 57, eerste lid, onder f en artikel 77 van de verordening, gelezen in samenhang met artikel 80 van de verordening;

 • g. het behandelen van verzoeken om handhaving, die zien op grensoverschrijdende verwerkingen, inclusief de afwijzing van dergelijke verzoeken;

 • h. het uitoefenen van de onderzoeksbevoegdheden ten aanzien van grensoverschrijdende verwerkingen in de zin van artikel 58, eerste lid, onder a (informatieverzoek), b (gegevensbeschermingscontroles), d (in kennis stellen van een beweerde inbreuk), e (toegang krijgen tot alle persoonsgegevens en informatie) en f (toegang bedrijfsruimten) van de verordening en artikel 15 van de uitvoeringswet en artikel 15.1, tweede lid, van de Telecommunicatiewet, gelezen in samenhang met titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • i. het opvragen van een register van de verwerkingsactiviteiten in de zin van artikel 30, vierde lid, van de verordening;

 • j. het opstellen van een boeterapport in de zin van artikel 5:48 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • k. het opstellen van een rapport van bevindingen naar aanleiding van een onderzoek.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2019, 22146, datum inwerkingtreding 24-04-2019, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 25-05-2018.

Paragraaf 2. Inhoudelijke taken en bevoegdheden

Terugwerkende kracht

Voor deze paragraaf is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2019, 22146, datum inwerkingtreding 24-04-2019, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze paragraaf. Deze wijziging werkt terug tot en met 25-05-2018.

Artikel 7

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
 • 1 Aan de in de bijlage bij dit besluit genoemde functionarissen, werkzaam bij het secretariaat van de Autoriteit Persoonsgegevens wordt mandaat en/of machtiging verleend om namens de Autoriteit Persoonsgegevens besluiten te nemen of andere handelingen te verrichten ten aanzien van de aangelegenheden die behoren tot het werkterrein van de directie waarin zij werkzaam zijn.

 • 2 De bedoelde functionarissen hanteren de aan hen, krachtens het verleende mandaat of de verleende machtiging, toekomende bevoegdheid voor zover dat past in de normale taakuitoefening van de functionaris.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2019, 22146, datum inwerkingtreding 24-04-2019, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 25-05-2018.

Artikel 8

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Aan de directeur, de afdelingshoofden en de functiegroep (senior)adviseurs van de directie Juridische Zaken en Wetgevingsadvisering, wordt machtiging verleend om de Autoriteit Persoonsgegevens te vertegenwoordigen in gerechtelijke procedures. Tevens zijn zij gemachtigd om voor de behandeling van een geschil één of meerdere functionarissen, werkzaam bij de in artikel 2, eerste lid, genoemde organisatieonderdelen, met uitzondering van administratieve medewerkers en management ondersteuners, als medegemachtigde te introduceren.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2019, 22146, datum inwerkingtreding 24-04-2019, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 25-05-2018.

Paragraaf 3. Beheer

Terugwerkende kracht

Voor deze paragraaf is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2019, 22146, datum inwerkingtreding 24-04-2019, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze paragraaf. Deze wijziging werkt terug tot en met 25-05-2018.

Artikel 9

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
 • 1 Aan het lid van de Autoriteit Persoonsgegevens dat verantwoordelijk is voor het beheer, de directeuren, de eindverantwoordelijke bedrijfsvoering en de afdelingshoofden wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend ten aanzien van aangelegenheden op het terrein van beheer, voor zover het aangelegenheden betreft die zijn opgenomen in onderstaande tabel en die voor wat betreft de directeuren tot de desbetreffende directie behoren.

   

  Taak

  lid AP

  directeuren

  KCO

  SBT

  JZ&WA

  BISC

  eindverant-

  woordelijke bedrijfsvoering

  afdelingshoofd

  bedrijfsvoering

  overige afdelingshoofden

  1

  Liquide middelen

           

  1.1

  Autorisatie betalingen facturen/

  declaraties

   

  > €30.000

  ≤ €30.000

   
               

  2

  Inkopen (contracten)

           

  2.1

  Aangaan meerjarige verplichtingen (contracten)

   

  > €30.000

  ≤ €30.000

   

  2.2

  Aangaan verplichtingen (opdrachten)

   

  > €30.000

  ≤ €30.000

   

  2.3

  Aangaan personeels-verplichtingen, zoals nader uitgewerkt in artikel 10

 • 2 De mandaat-, machtiging- en volmachtverlening als bedoeld in het eerste lid heeft geen betrekking op aangelegenheden die naar aard of inhoud een zodanig gewicht hebben dat zij door de Autoriteit Persoonsgegevens dienen te worden afgedaan. Hieronder vallen in ieder geval:

  • a. het aangaan van meerderjarige ICT-contracten;

  • b. het aangaan van huurcontracten inzake huisvesting.

 • 3 Aangelegenheden van beheersmatige aard als bedoeld in het tweede lid worden vermeld op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

 • 4 De mandaat-, machtiging- en volmachtverlening als bedoeld in het eerste lid heeft geen betrekking op declaraties van de voorzitter, de andere leden en de buitengewone leden van de Autoriteit Persoonsgegevens. De declaraties van de andere leden en de buitengewone leden van de Autoriteit Persoonsgegevens worden geautoriseerd door de voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens, dan wel bij afwezigheid van de voorzitter door één van de andere leden van de Autoriteit Persoonsgegevens. De declaraties van de voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens worden geautoriseerd door de plaatsvervangend voorzitter. Bij afwezigheid van de plaatsvervangend voorzitter, is het andere lid van de Autoriteit Persoonsgegevens bevoegd tot autorisatie van de declaraties van de voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2019, 22146, datum inwerkingtreding 24-04-2019, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 25-05-2018.

Artikel 10

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
 • 1 Aan het lid van de Autoriteit Persoonsgegevens dat verantwoordelijk is voor het beheer wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend ten aanzien van de rechtspositionele aangelegenheden van de functionarissen, werkzaam bij het secretariaat.

 • 2 Aan de directeuren van de betreffende directies wordt, ieder voor zich, voor de onder hen ressorterende functionarissen mandaat, volmacht en machtiging verleend voor het nemen van besluiten inhoudende:

  • a. het verlenen van verlof;

  • b. het verlenen van zwangerschaps- en bevallingsverlof;

  • c. het accorderen van binnen- en buitenlandse dienstreizen en reiskostendeclaraties;

  • d. het aanstellen in vaste of tijdelijke dienst en het beëindigen van vaste of tijdelijke aanstellingen

  • e. het aangaan van inhuurcontracten personeel;

  • f. het opdragen van een andere functie;

  • g. het opdragen van tijdelijke andere werkzaamheden;

  • h. het bevorderen naar een hogere salarisschaal binnen het bestaande functieprofiel;

  • i. het toekennen van beloningen en toelagen nadat daarover afstemming heeft plaatsgevonden in het Directieberaad;

  • j. het vaststellen van het functioneren;

  • k. het toekennen en onthouden van een periodieke verhoging;

  • l. het opleggen van een disciplinaire maatregel;

  • m. het accorderen van IKAP-aanvragen.

 • 3 Indien in het kader van de in het tweede lid te nemen besluiten een bedrag van meer dan € 30.000,– aan de orde is, vindt hierover afstemming plaats met het lid van de Autoriteit Persoonsgegevens dat verantwoordelijk is voor het beheer.

 • 4 Aan de afdelingshoofden van de betreffende afdelingen wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend voor het nemen van besluiten inhoudende:

  • a. het verlenen van verlof;

  • b. het verlenen van zwangerschaps- en bevallingsverlof;

  • c. het accorderen van binnen- en buitenlandse dienstreizen en reiskostendeclaraties binnen de Europese Unie;

  • d. het vaststellen van het functioneren;

  • e. het accorderen van IKAP-aanvragen.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2019, 22146, datum inwerkingtreding 24-04-2019, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 25-05-2018.

Paragraaf 4. Handelingen in het kader van een (tussen)beslissing en vervangingsregeling

Terugwerkende kracht

Voor deze paragraaf is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2019, 22146, datum inwerkingtreding 24-04-2019, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze paragraaf. Deze wijziging werkt terug tot en met 25-05-2018.

Artikel 11

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Ten aanzien van de aangelegenheden die tot het werkterrein van de Autoriteit Persoonsgegevens, de directeur of het afdelingshoofd behoren, kunnen de in de bijlage genoemde functionarissen alle andere handelingen verrichten, die nodig zijn voor het nemen van een (tussen)beslissing.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2019, 22146, datum inwerkingtreding 24-04-2019, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 25-05-2018.

Artikel 12

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
 • 1 Bij afwezigheid of ontstentenis van één van de directeuren zijn de overige directeuren bevoegd.

 • 2 Bij afwezigheid of ontstentenis van één van de afdelingshoofden zijn de overige afdelingshoofden werkzaam binnen hetzelfde organisatieonderdeel als het afwezige afdelingshoofd bevoegd dan wel de betrokken directeur.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2019, 22146, datum inwerkingtreding 24-04-2019, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 25-05-2018.

Paragraaf 5. Klachtencoördinator

Terugwerkende kracht

Voor deze paragraaf is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2019, 22146, datum inwerkingtreding 24-04-2019, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze paragraaf. Deze wijziging werkt terug tot en met 25-05-2018.

Artikel 13

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
 • 2 In geval van afwezigheid of ontstentenis van de klachtencoördinator wordt deze vervangen.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2019, 22146, datum inwerkingtreding 24-04-2019, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 25-05-2018.

Paragraaf 6. Ondertekening

Terugwerkende kracht

Voor deze paragraaf is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2019, 22146, datum inwerkingtreding 24-04-2019, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze paragraaf. Deze wijziging werkt terug tot en met 25-05-2018.

Artikel 14

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
 • 1 De stukken die van de Autoriteit Persoonsgegevens uitgaan, worden door de voorzitter ondertekend.

 • 2 De Autoriteit Persoonsgegevens kan besluiten dat de ondertekening plaatsvindt door een ander lid van de Autoriteit Persoonsgegevens of één van de directeuren.

 • 3 De ondertekening van adviezen bij voorafgaande raadpleging als bedoeld in artikel 7, derde lid, onder f en g, geschiedt door de directeur Systeemtoezicht, Beveiliging en Technologie.

 • 4 De ondertekening van gunningen voor het verwerken van persoonsgegevens van strafrechtelijke aard ten behoeve van derden, als bedoeld in artikel 7, derde lid, onder m, geschiedt door de directeur Systeemtoezicht, Beveiliging en Technologie.

 • 5 De ondertekening van beslissingen op bezwaarschriften als bedoeld in artikel 7, derde lid, onder q, geschiedt door de directeur Juridische Zaken en Wetgevingsadvisering met uitzondering van beslissingen op bezwaarschriften voor zover het bezwaarschrift kennelijk niet-ontvankelijk of kennelijk ongegrond is, voor zover het bezwaarschrift is gericht tegen een besluit in de zin van artikel 4:18 van de Algemene wet bestuursrecht en voor zover het bezwaarschrift is gericht tegen een besluit op verzoek in de zin van de Wet openbaarheid van bestuur. Deze beslissingen op bezwaarschriften worden ondertekend door het afdelingshoofd van de afdeling bezwaar binnen de directie Juridische Zaken en Wetgevingsadvisering.

 • 6 De ondertekening van de aangifte bij het Openbaar Ministerie als bedoeld in artikel 7, derde lid, onder aa, geschiedt door de directeur Juridische Zaken en Wetgevingsadvisering.

 • 7 De ondertekening van documenten als bedoeld in het tweede, derde, vierde, vijfde en zesde lid geschiedt als volgt:

  ‘Autoriteit Persoonsgegevens,

  Overeenkomstig het door de Autoriteit Persoonsgegevens genomen besluit,

  (Gevolgd door de handtekening, de naam en de vermelding van de functie)’.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2019, 22146, datum inwerkingtreding 24-04-2019, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 25-05-2018.

Artikel 15

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

De ondertekening van documenten die krachtens daartoe verleende mandaat, volmacht of machtiging door een functionaris van het secretariaat worden afgedaan, geschiedt als volgt:

‘Autoriteit Persoonsgegevens,

Namens deze,

(Gevolgd door de handtekening, de naam en de vermelding van de functie van de betrokken ambtenaar van het secretariaat)’.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2019, 22146, datum inwerkingtreding 24-04-2019, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 25-05-2018.

Paragraaf 7. Slotbepalingen

Terugwerkende kracht

Voor deze paragraaf is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2019, 22146, datum inwerkingtreding 24-04-2019, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze paragraaf. Deze wijziging werkt terug tot en met 25-05-2018.

Artikel 16

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Besluit mandaat en machtiging Autoriteit Persoonsgegevens (Stcrt. 2016, 39557), laatstelijk gewijzigd bij besluit houdende wijziging van het Besluit mandaat en machtiging Autoriteit Persoonsgegevens (Stcrt. 2017, 70149), wordt ingetrokken.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2019, 22146, datum inwerkingtreding 24-04-2019, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 25-05-2018.

Artikel 17

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Regeling taakverdeling en onderlinge vervanging Autoriteit Persoonsgegevens van 25 mei 2016 met bijbehorende bijlage taakverdeling en vervangingsregeling ten aanzien van de voorzitter en de andere collegeleden van de Autoriteit Persoonsgegevens wordt ingetrokken.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2019, 22146, datum inwerkingtreding 24-04-2019, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 25-05-2018.

Artikel 18

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Regeling mandaat beheer directeur CBP (Stcrt.2006, 72) wordt ingetrokken.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2019, 22146, datum inwerkingtreding 24-04-2019, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 25-05-2018.

Artikel 19

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Besluit volmacht en machtiging beheer functionarissen Autoriteit Persoonsgegevens (Stcrt.2017, 70162) met bijhorende toelichting bevoegdheden beheer functionarissen Autoriteit Persoonsgegevens wordt ingetrokken.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2019, 22146, datum inwerkingtreding 24-04-2019, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 25-05-2018.

Artikel 20

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na publicatie in de Staatscourant en werkt terug tot en met 25 mei 2018.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2019, 22146, datum inwerkingtreding 24-04-2019, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 25-05-2018.

Artikel 21

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Dit besluit wordt aangehaald als Besluit mandaat, volmacht en machtiging Autoriteit Persoonsgegevens.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2019, 22146, datum inwerkingtreding 24-04-2019, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 25-05-2018.

Dit besluit zal, met de toelichting en de bijlage, in de Staatscourant en op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens worden geplaatst.

Den Haag, 11 maart 2019

Autoriteit Persoonsgegevens,

A. Wolfsen

Voorzitter

Bijlage

Terugwerkende kracht

Voor deze bijlage is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Bijlage behorend bij het besluit mandaat, volmacht en machtiging Autoriteit Persoonsgegevens

 • I. Aan de volgende functionarissen, werkzaam bij de genoemde directies van het secretariaat van de Autoriteit Persoonsgegevens, wordt, gelet op de aard van de met hun functie verband houdende werkzaamheden, mandaat en machtiging verleend:

  • 1. de directeur;

  • 2. het afdelingshoofd;

  • 3. de directie Klantcontact en Controlerend Onderzoek en de directie Systeemtoezicht, Beveiliging en Technologie:

   • i. de senior inspecteur;

  • 4. de directie Juridische Zaken en Wetgevingsadvisering:

   • ii. de coördinerend beleidsmedewerker;

   • iii. de senior adviseur;

   • iv. de adviseur

  • 5. de directie Beleid, Internationaal, Strategie en Communicatie:

   • v. de senior inspecteur.

 • II. Aan de volgende functionarissen, werkzaam bij de genoemde directies van het secretariaat van de Autoriteit Persoonsgegevens, wordt, gelet op de aard van de met hun functie verband houdende werkzaamheden, machtiging verleend:

  • 1. de directie Klantcontact en Controlerend Onderzoek:

   • i. de inspecteur/medewerker Toezicht;

   • ii. de medewerker Toezicht;

  • 2. de directie Juridische Zaken en Wetgevingsadvisering:

   • iii. de medewerker advisering;

  • 3. de directie Beleid, Internationaal, Strategie en Communicatie:

   • iv. de coördinerend beleidsmedewerker;

   • v. de senior adviseur;

   • vi. de senior adviseur bedrijfsvoering;

   • vii. de adviseur bedrijfsvoering;

   • viii. de medewerker behandelen en ontwikkelen;

   • ix. de senior medewerker behandelen en ontwikkelen;

   • x. de medewerker ICT.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2019, 22146, datum inwerkingtreding 24-04-2019, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze bijlage. Deze wijziging werkt terug tot en met 25-05-2018.

Naar boven