Beleidsregel RCN-unit SZW toepassing arbeidsmarkttoets Wav BES Saba

Geraadpleegd op 23-02-2024.
Geldend van 30-11-2018 t/m 30-06-2021

Beleidsregel RCN-unit SZW toepassing arbeidsmarkttoets Wav BES Saba

Beleidsregel van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 20 november 2018, 2018-0000178490, tot vaststelling van beleidsregels op grond van de Wet arbeid vreemdelingen BES (Beleidsregel RCN-unit SZW toepassing arbeidsmarkttoets Wav BES Saba)

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 5, zevende lid, onderdeel b, van de Wet arbeid vreemdelingen BES en de artikelen 6 en 9, van het Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directie Werknemersregelingen 2015;

Besluit:

Artikel 1. Inleiding

In de Wet arbeid vreemdelingen BES (Wav BES) is bepaald op welke wijze het toelatingsbeleid van vreemdelingen tot de lokale arbeidsmarkt zal plaatsvinden.

Doel van de Wav BES is de bescherming van de lokale arbeidsmarkt, het tegengaan van verdringing van lokale arbeidskrachten en het tegengaan van illegale tewerkstelling. Doordat een tewerkstellingsvergunning (TWV) voor werknemers van buiten de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba alleen wordt afgegeven als geen lokaal aanbod aanwezig is, krijgen lokale arbeidskrachten de kans om te gaan werken en in hun eigen levensonderhoud te voorzien. Daarnaast moet de Wav BES de arbeidsverhoudingen beschermen en oneerlijke concurrentie tegengaan door te borgen dat arbeidsmigranten marktconform beloond worden en ten minste het minimumloon ontvangen.

Artikel 5, zevende lid, onderdeel b, van de Wav BES biedt de mogelijkheid een aanvraag voor tewerkstellingsvergunning onmiddellijk in behandeling te nemen, indien het vanwege het specifieke karakter van de werkzaamheden op voorhand duidelijk is dat voor de desbetreffende arbeidsplaats geen arbeidskrachten beschikbaar zijn op de lokale arbeidsmarkt. Op Saba is evident dat voor bepaalde categorieën functies lokaal aanbod ontbreekt. Omwille van de doelmatigheid en ter onderkenning van de lokale werkelijkheid, zal de arbeidsmarktoets voor bepaalde categorieën functies niet bij elke individuele aanvraag afzonderlijk worden toegepast. De afwezigheid van lokaal aanbod voor deze functies wordt in beginsel verondersteld. Dit betekent dat de aanvraag voor een TWV voor bepaalde functies gelijktijdig met de vacaturemelding bij het openbaar lichaam Saba kan plaatsvinden.

In afwijking van artikel 7 van de Beleidsregels RCN-unit SZW uitvoering Wav BES blijft toetsing van de inspanningen ter verwerving van lokaal aanbod, achterwege.

Indien het openbaar lichaam bij de vacaturemelding echter constateert dat er toch lokaal aanbod voor de betreffende functie aanwezig is en daarvan onverwijld mededeling doet aan de RCN-unit SZW, dan wordt de aanvraag voor een TWV (alsnog) geweigerd, met toepassing van artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel a, van de Wav BES.

Artikel 2. Aanvraag TWV onmiddellijk volgend op de vacaturemelding toegestaan

Voor de volgende categorieën functies geldt op grond van deze beleidsregel dat de aanvraag voor een TWV onmiddellijk volgend op de vacaturemelding bij het openbaar lichaam Saba kan plaatsvinden:

  • 1. Onderwijzers en leerkrachten

  • 2. Duikinstructeurs en dive masters

  • 3. Gediplomeerde chef koks

  • 4. Artsen en academisch opgeleid geneeskundig personeel

  • 5. Functies waarbij het totale jaarsalaris meer dan USD 50.000,– bedraagt.

Artikel 3. Voorwaarden

Alle overige voorwaarden neergelegd in de Wav BES, het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen BES (BuWavBES) en de Beleidsregels RCN-unit SZW uitvoering Wav BES om voor een tewerkstellingsvergunning in aanmerking te komen, blijven onverkort van toepassing.

Indien na controle blijkt dat een aanvrager misbruik of oneigenlijk gebruik heeft gemaakt van de in deze beleidsregel geboden ruimte en de toepasselijke voorwaarden niet heeft nageleefd, dan kan de vrijstelling voor die aanvrager voor toekomstige gevallen worden ingetrokken en zal de aanvrager gedurende twee jaar opnieuw gehouden zijn om conform artikel 5, vijfde lid, onderdeel c, Wav BES de vacature ten minste vijf weken vóór het indienen van de aanvraag bij het openbaar lichaam Saba aan te melden alvorens zijn aanvragen voor een TWV in behandeling te worden genomen.

Artikel 5. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Beleidsregel RCN-unit SZW toepassing arbeidsmarkttoets Wav BES Saba.

Artikel 6. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Kralendijk, 20 november 2018

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

namens deze,

E. Brakke,

Hoofd RCN-unit SZW

Naar boven