Regeling rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers

Geraadpleegd op 22-07-2024.
Geldend van 04-01-2023 t/m 13-12-2023

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 16 november 2018, nr. 2018-0000893805, houdende nadere regels inzake de rechtspositie van staten- en commissieleden, gedeputeerden, commissarissen van de Koning, raads- en commissieleden, wethouders, burgemeesters en de leden van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur en de voorzitters van de waterschappen (Regeling rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers)

Hoofdstuk 1. Algemeen

Artikel 1.1. Begripsbepaling

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. besluit: Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers;

 • b. openbaar vervoer: voor een ieder openstaand personenvervoer volgens een dienstregeling met een auto, bus, trein, metro, tram of via een geleidesysteem voortbewogen voertuig dan wel met een veerpont of een veerboot.

Artikel 1.2. Wijze van declareren

Indien op grond van deze regeling of het besluit werkelijk gemaakte kosten worden vergoed, geschiedt het declareren van die kosten onder overlegging van bewijsstukken.

Hoofdstuk 2. Provincies

Artikel 2.1. Reis- en verblijfkostenvergoeding staten- en commissieleden

 • 1 Voor het bijwonen van vergaderingen van provinciale staten en commissies alsmede voor reizen, gemaakt voor de uitoefening van de functie, worden of wordt aan een staten- of commissielid vergoed:

  • a. de kosten voor het gebruik van openbaar vervoer;

  • b. bij gebruik van een eigen vervoermiddel het maximum bedrag dat door een werkgever aan een werknemer per afgelegde kilometer onbelast kan worden verstrekt.

 • 2 Voor het bijwonen van vergaderingen van provinciale staten en commissies alsmede voor reizen, gemaakt voor de uitoefening van de functie, worden aan een staten- of commissielid bij gebruik van een eigen vervoermiddel tevens de parkeer- of stallingkosten, veerkosten en tolkosten vergoed.

 • 3 Boetes en naheffingsaanslagen voor parkeren worden niet vergoed.

 • 4 Indien een staten- of commissielid een functionele beperking heeft, kan incidenteel voor reizen voor woon- werkverkeer en voor reizen, gemaakt voor de uitoefening van de functie, een voor de beperking geschikte vervoersvoorziening worden vergoed of ter beschikking gesteld.

 • 5 De noodzakelijke en redelijkerwijs gemaakte werkelijke verblijfkosten die een staten- of commissielid maakt in verband met reizen voor de uitoefening van de functie, worden ten laste van de provincie vergoed.

Artikel 2.2. Verhuiskosten commissaris en gedeputeerden

 • 1 De vergoeding van verhuiskosten, bedoeld in artikel 2.2.7, eerste lid, van het besluit en de vergoeding van de kosten voor verhuizing in verband met ontslag of niet-herbenoeming, bedoeld in artikel 2.2.7, vierde lid, van het besluit betreft:

  • a. de vergoeding van de werkelijke kosten voor het transport van de inboedel van de betrokkene en zijn gezinsleden naar de nieuwe woning, waaronder begrepen de kosten van het in- en uitpakken van die inboedel, en

  • b. een vast bedrag ter hoogte van het maximumbedrag dat door een werkgever onbelast aan een werknemer kan worden verstrekt voor andere uit de verhuizing voortvloeiende kosten.

 • 2 Het recht op vergoeding van verhuiskosten vervalt indien betrokkene niet binnen drie jaar na zijn benoeming is verhuisd.

Artikel 2.3. Vergoeding kosten tijdelijke huisvesting commissaris en gedeputeerden

 • 2 In de gemaakte kosten, bedoeld in het eerste lid, zijn begrepen de kosten voor energie en water, maar niet de kosten voor overige diensten of zaken.

Artikel 2.4. Tegemoetkoming kosten dubbele woonlasten commissaris en gedeputeerden

 • 2 Onder de gemaakte kosten van huisvesting, bedoeld in het eerste lid, worden verstaan:

  • a. het bedrag van de huur van de woning in de provincie waar de commissaris of de gedeputeerde is benoemd, vermeerderd met de kosten voor energie en water;

  • b. de rente van schulden ter verwerving van de woning in de provincie waar betrokkene is benoemd, vermeerderd met de kosten voor energie en water;

  • c. de bijdrage voor het bewonen van een ter beschikking gestelde woning, bedoeld in artikel 2.2.8, eerste lid, van het besluit, in de provincie waar betrokkene is benoemd.

 • 3 De tegemoetkoming, bedoeld in het eerste lid, gaat in op de eerste dag van de maand waarop de dubbele woonlasten ontstaan en eindigt met ingang van de eerste dag van de maand waarin de woning waar betrokkene ten tijde van zijn benoeming woonde, is verkocht, of na afloop van de in 2.2.7, derde lid, van het besluit genoemde termijn van drie jaar. De datum van verkoop wordt bepaald op de dag dat de akte betreffende de overdracht van de woning bij de notaris is gepasseerd.

 • 4 De tegemoetkoming, bedoeld in het eerste lid, wordt slechts verleend indien:

  • a. betrokkene binnen drie jaar na zijn benoeming een woning koopt of huurt in de provincie waarin hij is benoemd dan wel een ter beschikking gestelde woning als bedoeld in artikel 2.2.8 van het besluit betrekt; en

  • b. de woning waar betrokkene ten tijde van zijn benoeming woonde, voor een ieder kenbaar te koop staat en er, nadat eventuele huurinkomsten uit die woning in mindering zijn gebracht op de rente over de schulden ter verwerving van die woning, een bedrag resteert dat voor zijn rekening komt.

 • 5 Indien de commissaris of de gedeputeerde een tegemoetkoming in de kosten voor dubbele woonlasten ontvangt, worden met overeenkomstige toepassing van artikel 2.6, eerste tot en met vierde lid, de reiskosten voor één bezoek per week aan de woning waarin hij ten tijde van zijn benoeming woonde vergoed.

Artikel 2.5. Ter beschikking gestelde woning commissaris en gedeputeerden

 • 2 Indien gedeputeerde staten vaststellen dat de economische huurwaarde van de ter beschikking gestelde woning lager is dan het bedrag, bedoeld in het eerste lid, stellen gedeputeerde staten de eigen bijdrage per maand in afwijking van het eerste lid vast op dat lagere bedrag.

 • 3 Bij het bewonen van een ter beschikking gestelde woning draagt de commissaris of de gedeputeerde de onderhoudskosten welke volgens de wet ten laste van de huurder zijn.

Artikel 2.6. Reis- en verblijfkosten commissaris en gedeputeerden

 • 1 Voor woon-werkverkeer en voor reizen, gemaakt voor de uitoefening van het ambt, worden of wordt aan de commissaris of de gedeputeerde vergoed:

  • a. de kosten voor het gebruik van openbaar vervoer;

  • b. bij gebruik van een eigen vervoermiddel het maximumbedrag dat door een werkgever onbelast per afgelegde kilometer aan de werknemer kan worden verstrekt.

 • 2 Voor woon-werkverkeer alsmede voor reizen, gemaakt voor de uitoefening van het ambt, worden aan de commissaris of de gedeputeerde bij gebruik van een eigen vervoermiddel tevens de parkeer- of stallingkosten, veerkosten en tolkosten vergoed.

 • 3 Boetes en naheffingsaanslagen voor parkeren worden niet vergoed.

 • 4 Indien de commissaris of de gedeputeerde een functionele beperking heeft, kan incidenteel voor reizen voor woon- werkverkeer en voor reizen, gemaakt voor de uitoefening van het ambt, een voor de beperking geschikte vervoersvoorziening worden vergoed of ter beschikking gesteld.

 • 5 Aan de commissaris en gedeputeerde wordt vergoeding van kosten voor woon-werkverkeer uitsluitend toegekend:

  • a. indien hij in de basisregistratie personen is ingeschreven op een woonadres binnen de provincie, waarin hij is benoemd, of

  • b. indien hij nog niet is ingeschreven in de basisregistratie personen op een woonadres binnen de provincie waarin hij is benoemd, voor zolang hem ontheffing is verleend van de verplichting om zijn werkelijke woonplaats in de provincie te hebben.

 • 6 De noodzakelijke en redelijkerwijs gemaakte werkelijke verblijfkosten die de commissaris of de gedeputeerde maakt in verband met reizen voor de uitoefening van het ambt worden aan hem vergoed.

Artikel 2.8. Ter beschikking gestelde auto commissaris en gedeputeerden

 • 1 De eigen bijdrage per maand voor het gebruik, anders dan voor zakelijke of bestuurlijke doeleinden, van een aan de commissaris of de gedeputeerde ter beschikking gestelde auto, bedoeld in artikel 2.2.10, achtste lid, van het besluit, wordt, voor zover nodig op basis van nacalculatie, berekend volgens de formule (a/b)p/12, waarbij:

  • a. ‘a’ staat voor het totaal in het kalenderjaar door betrokkene in de ter beschikking gestelde auto anders dan voor zakelijke of bestuurlijke doeleinden gereden kilometers;

  • b. ‘b’ staat voor het totaal in het kalenderjaar door betrokkene in de ter beschikking gestelde auto gereden kilometers;

  • c. ‘p’ staat voor het totaal bedrag van de kosten van de auto dat in het kalenderjaar ten laste van de provincie komt, daaronder in ieder geval de kosten van afschrijving, onderhoud, brandstof en verzekering.

 • 2 Voor woon-werkverkeer alsmede voor reizen, gemaakt voor de uitoefening van het ambt, worden aan de commissaris of de gedeputeerde bij gebruik van een ter beschikking gestelde auto tevens de parkeer- of stallingkosten, veerkosten en tolkosten vergoed, mits deze kosten niet uit anderen hoofde worden vergoed.

 • 3 Boetes en naheffingsaanslagen voor parkeren worden niet vergoed.

Artikel 2.9. Vergoeding preventieve beveiligingsmaatregelen woonplek commissaris en gedeputeerden

 • 1 Voor het treffen van preventieve beveiligingsmaatregelen ten behoeve van een veilige woonplek als bedoeld in artikel 2.3.1, tweede lid, van het besluit worden aan de commissaris of de gedeputeerde werkelijk gemaakte kosten vergoed tot een bedrag van ten hoogste € 2.400,– inclusief btw.

 • 2 De aanspraak, bedoeld in het eerste lid, geldt enkel voor het gedurende de uitoefening van de functie, of op een moment daarvoor waarop vaststond dat de commissaris of de gedeputeerde de functie zou gaan vervullen, treffen van preventieve beveiligingsmaatregelen aan de woning op het woonadres, bedoeld in artikel 1.1, onder o, van de Wet basisregistratie personen, van de commissaris of de gedeputeerde.

 • 3 Indien het woonadres van de commissaris of de gedeputeerde gedurende de uitoefening van diens functie wijzigt en de commissaris of de gedeputeerde heeft al gebruik gemaakt van de aanspraak, bedoeld in het eerste lid, ontstaat die aanspraak nogmaals voor de woning waar de commissaris of de gedeputeerde diens nieuwe woonadres heeft.

 • 4 De aanspraak, bedoeld in het eerste lid, geldt slechts indien de betreffende woning blijkens een geldig Politiekeurmerk Veilig Wonen-certificaat voldoet aan de eisen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen.

 • 5 Onder preventieve beveiligingsmaatregelen worden enkel de volgende maatregelen begrepen:

  • a. beveiliging van de brievenbus;

  • b. versteviging van de ruiten om braak te beperken;

  • c. installatie van een deurspion of video-intercom;

  • d. installatie van een basissysteem waarop een bewakingssysteem kan worden aangesloten; en

  • e. installatie van een brand- en inbraakwerende kluis.

 • 6 Het bedrag, genoemd in het eerste lid, wordt per 1 januari van elk jaar gewijzigd overeenkomstig de procentuele wijziging van de door het Centraal bureau voor de statistiek vastgestelde consumentenprijsindex, geldend voor de maand september van het tweede kalenderjaar voorafgaand aan die datum ten opzichte van hetzelfde indexcijfer geldend voor de maand september van het daaraan voorafgaande kalenderjaar.

Hoofdstuk 3. Gemeenten

Artikel 3.1. Reis- en verblijfkostenvergoeding raads- en commissieleden

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
 • 1 Voor het bijwonen van vergaderingen van de gemeenteraad en commissies alsmede voor reizen, gemaakt voor de uitoefening van de functie, worden of wordt aan een raads- of commissielid vergoed:

  • a. de kosten voor het gebruik van openbaar vervoer;

  • b. bij gebruik van een eigen vervoermiddel het maximum bedrag dat door een werkgever aan een werknemer per afgelegde kilometer onbelast kan worden verstrekt.

 • 2 Voor het bijwonen van vergaderingen van de gemeenteraad en commissies alsmede voor reizen, gemaakt voor de uitoefening van de functie, worden aan een raads- of commissielid bij gebruik van een eigen vervoermiddel tevens de parkeer- of stallingkosten, veerkosten en tolkosten vergoed.

 • 3 Boetes en naheffingsaanslagen voor parkeren worden niet vergoed.

 • 4 Indien een raads- of commissielid een functionele beperking heeft, kan incidenteel voor reizen voor woon- werkverkeer en voor reizen binnen de gemeente, gemaakt voor de uitoefening van de functie, een voor de beperking geschikte vervoersvoorziening worden vergoed of ter beschikking gesteld.

 • 5 De noodzakelijke en redelijkerwijs gemaakte werkelijke verblijfkosten die een raads- of commissielid maakt in verband met reizen, gemaakt voor de uitoefening van de functie, worden ten laste van de gemeente vergoed.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2023, 33221, datum inwerkingtreding 14-12-2023, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 10-07-2021.

In het vierde lid vervalt ‘binnen de gemeente’.

Artikel 3.2. Verhuiskosten burgemeester en wethouders

 • 1 De vergoeding van verhuiskosten, bedoeld in de artikelen 3.2.7, eerste lid, van het besluit en de vergoeding van de kosten voor verhuizing in verband met ontslag of niet-herbenoeming, bedoeld in artikel 3.2.7, vierde lid, van het besluit betreft:

  • a. de vergoeding van de werkelijke kosten voor het transport van de inboedel van de betrokkene en zijn gezinsleden naar de nieuwe woning, waaronder begrepen de kosten van het in- en uitpakken van die inboedel, en

  • b. een vast bedrag ter hoogte van het maximumbedrag dat door een werkgever onbelast aan een werknemer kan worden verstrekt voor andere uit de verhuizing voortvloeiende kosten.

 • 2 Het recht op vergoeding van verhuiskosten vervalt, indien betrokkene niet binnen drie jaar na zijn benoeming is verhuisd.

Artikel 3.3. Vergoeding kosten tijdelijke huisvesting burgemeester en wethouders

 • 2 In de gemaakte kosten, bedoeld in het eerste lid, zijn begrepen de kosten voor energie en water, maar niet de kosten voor overige diensten of zaken.

Artikel 3.4. Tegemoetkoming kosten dubbele woonlasten burgemeester en wethouders

 • 1 De tegemoetkoming in de kosten van dubbele woonlasten, bedoeld in artikel 3.2.7, derde lid, van het besluit bestaat uit het bedrag van de gemaakte kosten van huisvesting en bedraagt ten hoogste 18% van de bezoldiging van de burgemeester of de wethouder.

 • 2 Onder de gemaakte kosten van huisvesting, bedoeld in het eerste lid, worden verstaan:

  • a. het bedrag van de huur van de woning in de gemeente waar de burgemeester of de wethouder is benoemd, vermeerderd met de kosten voor energie en water;

  • b. de rente van schulden ter verwerving van de woning in de gemeente waar betrokkene is benoemd, vermeerderd met de kosten voor energie en water;

  • c. de bijdrage voor het bewonen van een ter beschikking gestelde woning, bedoeld in artikel 3.2.8, eerste lid, van het besluit, in de gemeente waar betrokkene is benoemd.

 • 3 De tegemoetkoming, bedoeld in het eerste lid, gaat in op de eerste dag van de maand waarop de dubbele woonlasten ontstaan en eindigt met ingang van de eerste dag van de maand waarin de woning waar betrokkene ten tijde van zijn benoeming woonde, is verkocht, of na afloop van de in artikel 3.2.7, derde lid, van het besluit genoemde termijn van drie jaar. De datum van verkoop wordt bepaald op de dag dat de akte betreffende de overdracht van de woning bij de notaris is gepasseerd.

 • 4 De tegemoetkoming, bedoeld in het eerste lid, wordt slechts verleend indien:

  • a. betrokkene binnen drie jaar na zijn benoeming een woning koopt of huurt in de gemeente waarin hij is benoemd dan wel een ter beschikking gestelde woning als bedoeld in artikel 3.2.8 van het besluit betrekt; en

  • b. de woning waar betrokkene ten tijde van zijn benoeming woonde, voor een ieder kenbaar te koop staat en er, nadat eventuele huurinkomsten uit die woning in mindering zijn gebracht op de rente over de schulden ter verwerving van die woning, een bedrag resteert dat voor zijn rekening komt.

 • 5 Indien de burgemeester of de wethouder een tegemoetkoming in de kosten voor dubbele woonlasten ontvangt, worden met overeenkomstige toepassing van artikel 3.6, eerste tot en met vierde lid, de reiskosten voor één bezoek per week aan de woning waarin hij ten tijde van zijn benoeming woonde vergoed.

Artikel 3.5. Ter beschikking gestelde woning burgemeester en wethouders

 • 2 Indien het college van burgemeester en wethouders vaststelt dat de economische huurwaarde van de ter beschikking gestelde woning lager is dan het bedrag, bedoeld in het eerste lid, stelt het college de eigen bijdrage per maand in afwijking van het eerste lid vast op dat lagere bedrag.

 • 3 Bij het bewonen van een ter beschikking gestelde woning draagt de burgemeester of de wethouder de onderhoudskosten welke volgens de wet ten laste van de huurder zijn.

Artikel 3.6. Reis- en verblijfkosten burgemeester en wethouders

 • 1 Voor woon-werkverkeer en voor reizen, gemaakt voor de uitoefening van het ambt, worden of wordt aan de burgemeester of de wethouder vergoed:

  • a. de kosten voor het gebruik van openbaar vervoer;

  • b. bij gebruik van een eigen vervoermiddel het maximumbedrag dat door een werkgever onbelast per afgelegde kilometer aan de werknemer kan worden verstrekt.

 • 2 Voor woon-werkverkeer alsmede voor reizen, gemaakt voor de uitoefening van het ambt, worden aan de burgemeester of de wethouder bij gebruik van een eigen vervoermiddel tevens de parkeer- of stallingkosten, veerkosten en tolkosten vergoed.

 • 3 Boetes en naheffingsaanslagen voor parkeren worden niet vergoed.

 • 4 Indien de burgemeester of de wethouder een functionele beperking heeft, kan incidenteel voor reizen voor woon- werkverkeer en voor reizen, gemaakt voor de uitoefening van het ambt, een voor de beperking geschikte vervoersvoorziening worden vergoed of ter beschikking gesteld.

 • 5 Aan de burgemeester of de wethouder wordt vergoeding van kosten voor woon-werkverkeer uitsluitend toegekend:

  • a. indien hij in de basisregistratie personen is ingeschreven op een woonadres binnen de gemeente, waarin hij is benoemd, en

  • b. indien hij nog niet in de basisregistratie personen is ingeschreven op een woonadres binnen de gemeente, waarin hij is benoemd, voor zolang hem ontheffing is verleend van de verplichting om zijn werkelijke woonplaats in de gemeente te hebben.

 • 6 De noodzakelijke en redelijkerwijs gemaakte werkelijke verblijfkosten die de burgemeester of de wethouder maakt in verband met reizen voor de uitoefening van het ambt worden aan hem vergoed.

Artikel 3.7. Bijzondere bepalingen reiskostenvergoeding burgemeester

 • 1 Indien de burgemeester voor de uitoefening van zijn functie voor vervoer met een bestemming binnen de gemeente, anders dan voor woon-werkverkeer, regelmatig gebruik maakt van de eigen personenauto, kan hem voor dat vervoer op zijn verzoek in plaats van de vergoeding, bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, een vaste vergoeding worden toegekend.

 • 2 De vaste vergoeding, bedoeld in het eerste lid, bedraagt per maand:

  • a. € 31,08 in gemeenten met een oppervlak tot 50 vierkante kilometer;

  • b. € 44,40 in gemeenten met een oppervlak van 50 tot 100 vierkante kilometer;

  • c. € 66,60 in gemeenten met een oppervlak van 100 tot 150 vierkante kilometer;

  • d. € 79,92 in gemeenten met een oppervlak van 150 vierkante kilometer en meer.

 • 3 Een burgemeester die de beschikking heeft over een dienstauto en daarnaast regelmatig gebruik maakt van een eigen personenauto, ontvangt een vergoeding die is gebaseerd op de helft van de in het tweede lid genoemde bedragen.

Artikel 3.8. Ter beschikking gestelde auto burgemeester en wethouders

 • 1 De eigen bijdrage per maand voor het gebruik, anders dan voor zakelijke of bestuurlijke doeleinden, van een aan de burgemeester of de wethouder ter beschikking gestelde auto, bedoeld in artikel 3.2.10, eerste lid, van het besluit, wordt, voor zover nodig op basis van nacalculatie, berekend volgens de formule (a/b)p/12, waarbij:

  • a. ‘a’ staat voor het totaal in het kalenderjaar door betrokkene in de ter beschikking gestelde auto anders dan voor zakelijke of bestuurlijke doeleinden gereden kilometers;

  • b. ‘b’ staat voor het totaal in het kalenderjaar door betrokkene in de ter beschikking gestelde auto gereden kilometers;

  • c. ‘p’ staat voor het totaal bedrag van de kosten van de auto dat in het kalenderjaar ten laste van de gemeente komt, daaronder in ieder geval de kosten van afschrijving, onderhoud, brandstof en verzekering.

 • 2 Voor woon-werkverkeer alsmede voor reizen, gemaakt voor de uitoefening van het ambt, worden aan de burgemeester of de wethouder bij gebruik van een ter beschikking gestelde auto tevens de parkeer- of stallingkosten, veerkosten en tolkosten vergoed, mits deze kosten niet uit anderen hoofde worden vergoed.

 • 3 Boetes en naheffingsaanslagen voor parkeren worden niet vergoed.

Artikel 3.9. Vergoeding preventieve beveiligingsmaatregelen woonplek burgemeester en wethouders

 • 1 Voor het treffen van preventieve beveiligingsmaatregelen ten behoeve van een veilige woonplek als bedoeld in artikel 3.3.1, tweede lid, van het besluit worden aan de burgemeester of de wethouder werkelijk gemaakte kosten vergoed tot een bedrag van ten hoogste € 2.400,– inclusief btw.

 • 2 De aanspraak, bedoeld in het eerste lid, geldt enkel voor het gedurende de uitoefening van de functie, of op een moment daarvoor waarop vaststond dat de burgemeester of de wethouder de functie zou gaan vervullen, treffen van preventieve beveiligingsmaatregelen aan de woning op het woonadres, bedoeld in artikel 1.1, onder o, van de Wet basisregistratie personen, van de burgemeester of de wethouder.

 • 3 Indien het woonadres van de burgemeester of de wethouder gedurende de uitoefening van diens functie wijzigt en de burgemeester of de wethouder heeft al gebruik gemaakt van de aanspraak, bedoeld in het eerste lid, ontstaat die aanspraak nogmaals voor de woning waar de burgemeester of de wethouder diens nieuwe woonadres heeft.

 • 4 De aanspraak, bedoeld in het eerste lid, geldt slechts indien de woning blijkens een geldig Politiekeurmerk Veilig Wonen-certificaat voldoet aan de eisen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen.

 • 5 Onder preventieve beveiligingsmaatregelen worden enkel de volgende maatregelen begrepen:

  • a. beveiliging van de brievenbus;

  • b. versteviging van de ruiten om braak te beperken;

  • c. installatie van een deurspion of video-intercom;

  • d. installatie van een basissysteem waarop een bewakingssysteem kan worden aangesloten; en

  • e. installatie van een brand- en inbraakwerende kluis.

 • 6 Het bedrag, genoemd in het eerste lid, wordt per 1 januari van elk jaar gewijzigd overeenkomstig de procentuele wijziging van de door het Centraal bureau voor de statistiek vastgestelde consumentenprijsindex, geldend voor de maand september van het tweede kalenderjaar voorafgaand aan die datum ten opzichte van hetzelfde indexcijfer geldend voor de maand september van het daaraan voorafgaande kalenderjaar.

Hoofdstuk 4. Waterschappen

Artikel 4.1. Reis- en verblijfkostenvergoeding leden van het algemeen bestuur en commissieleden

 • 1 Voor het bijwonen van vergaderingen van het algemeen bestuur en commissies alsmede voor reizen gemaakt voor de uitoefening van de functie, worden of wordt aan een lid van het algemeen bestuur of een commissielid vergoed:

  • a. de kosten voor het gebruik van openbaar vervoer;

  • b. bij gebruik van een eigen vervoermiddel het maximum bedrag dat door een werkgever aan een werknemer per afgelegde kilometer onbelast kan worden verstrekt.

 • 2 Voor het bijwonen van vergaderingen van het algemeen bestuur en commissies alsmede voor reizen, gemaakt voor de uitoefening van de functie, worden aan een lid van het algemeen bestuur of een commissielid bij gebruik van een eigen vervoermiddel tevens de parkeer- of stallingkosten, veerkosten en tolkosten vergoed.

 • 3 Boetes en naheffingsaanslagen voor parkeren worden niet vergoed.

 • 4 Indien een lid van het algemeen bestuur of een commissielid een functionele beperking heeft, kan incidenteel voor reizen voor woon- werkverkeer en voor reizen, gemaakt voor de uitoefening van de functie, een voor de beperking geschikte vervoersvoorziening worden vergoed of ter beschikking gesteld.

 • 5 De noodzakelijke en redelijkerwijs gemaakte werkelijke verblijfkosten die een lid van het algemeen bestuur maakt in verband met reizen voor de uitoefening van de functie, worden ten laste van het waterschap vergoed.

Artikel 4.2. Verhuiskosten voorzitter

 • 1 De vergoeding van verhuiskosten, bedoeld in de artikelen 4.2.7, eerste lid, van het besluit betreft:

  • a. de vergoeding van de werkelijke kosten voor het transport van de inboedel van de betrokkene en zijn gezinsleden naar de nieuwe woning, waaronder begrepen de kosten van het in- en uitpakken van die inboedel, en

  • b. een vast bedrag ter hoogte van het maximumbedrag dat door een werkgever onbelast aan een werknemer kan worden verstrekt voor andere uit de verhuizing voortvloeiende kosten.

 • 2 Het recht op vergoeding van verhuiskosten vervalt, indien betrokkene niet binnen drie jaar na zijn benoeming is verhuisd.

Artikel 4.3. Vergoeding kosten tijdelijke huisvesting voorzitter en leden dagelijks bestuur

 • 2 In de gemaakte kosten, bedoeld in het eerste lid, zijn begrepen de kosten voor energie en water, maar niet de kosten voor overige diensten of zaken.

Artikel 4.4. Tegemoetkoming kosten dubbele woonlasten voorzitter

 • 2 Onder de gemaakte kosten van huisvesting, bedoeld in het eerste lid, worden verstaan:

  • a. het bedrag van de huur van de woning in de gemeente waar de voorzitter is benoemd, vermeerderd met de kosten voor energie en water;

  • b. de rente van schulden ter verwerving van de woning in het waterschap waar betrokkene is benoemd, vermeerderd met de kosten voor energie en water;

  • c. de bijdrage voor het bewonen van een ter beschikking gestelde woning, bedoeld in artikel 4.2.8, eerste lid, van het besluit, in het waterschap waar betrokkene is benoemd.

 • 3 De tegemoetkoming, bedoeld in het eerste lid, gaat in op de eerste dag van de maand waarop de dubbele woonlasten ontstaan en eindigt met ingang van de eerste dag van de maand waarin de woning waar betrokkene ten tijde van zijn benoeming woonde, is verkocht, of na afloop van de in artikel 4.2.7, derde lid, van het besluit, genoemde termijn van drie jaar. De datum van verkoop wordt bepaald op de dag dat de akte betreffende de overdracht van de woning bij de notaris is gepasseerd.

 • 4 De tegemoetkoming, bedoeld in het eerste lid, wordt slechts verleend indien:

  • a. betrokkene binnen drie jaar na zijn benoeming een woning koopt of huurt in het waterschap waarin hij is benoemd dan wel een ter beschikking gestelde woning als bedoeld in artikel 4.2.8 van het besluit betrekt; en

  • b. de woning waar betrokkene ten tijde van zijn benoeming woonde, voor een ieder kenbaar te koop staat en er, nadat eventuele huurinkomsten uit die woning in mindering zijn gebracht op de rente over de schulden ter verwerving van die woning, een bedrag resteert dat voor zijn rekening komt.

 • 5 Indien de voorzitter een tegemoetkoming in de kosten voor dubbele woonlasten ontvangt, worden met overeenkomstige toepassing van artikel 4.6, eerste tot en met vierde lid, de reiskosten voor één bezoek per week aan de woning waarin hij ten tijde van zijn benoeming woonde vergoed.

Artikel 4.5. Ter beschikking gestelde woning voorzitter

 • 2 Indien het dagelijks bestuur vaststelt dat de economische huurwaarde van de ter beschikking gestelde woning lager is dan het bedrag, bedoeld in het eerste lid, stelt het dagelijks bestuur de eigen bijdrage per maand in afwijking van het eerste lid vast op dat lagere bedrag.

 • 3 Bij het bewonen van een ter beschikking gestelde woning draagt de voorzitter de onderhoudskosten welke volgens de wet ten laste van de huurder zijn.

Artikel 4.6. Reis- en verblijfkosten voorzitter en leden van het dagelijks bestuur

 • 1 Voor woon-werkverkeer en voor reizen, gemaakt voor de uitoefening van het ambt, worden of wordt aan de voorzitter of het lid van het dagelijks bestuur vergoed:

  • a. de kosten voor het gebruik van openbaar vervoer;

  • b. bij gebruik van een eigen vervoermiddel het maximumbedrag dat door een werkgever onbelast per afgelegde kilometer aan de werknemer kan worden verstrekt.

 • 2 Voor woon-werkverkeer alsmede voor reizen, gemaakt voor de uitoefening van het ambt, worden aan de voorzitter of het lid van het dagelijks bestuur bij gebruik van een eigen vervoermiddel tevens de parkeer- of stallingkosten, veerkosten en tolkosten vergoed.

 • 3 Boetes en naheffingsaanslagen voor parkeren worden niet vergoed.

 • 4 Indien de voorzitter of het lid van het dagelijks bestuur een functionele beperking heeft, kan incidenteel voor reizen voor woon- werkverkeer en voor reizen, gemaakt voor de uitoefening van het ambt, een voor de beperking geschikte vervoersvoorziening worden vergoed of ter beschikking gesteld.

 • 5 De noodzakelijke en redelijkerwijs gemaakte werkelijke verblijfkosten die de voorzitter of het lid van het dagelijks bestuur maakt in verband met reizen voor de uitoefening van het ambt worden aan hem vergoed.

Artikel 4.8. Ter beschikking gestelde auto voorzitter en leden van het dagelijks bestuur

 • 1 De eigen bijdrage per maand voor het gebruik, anders dan voor zakelijke of bestuurlijke doeleinden, van een aan de voorzitter of het lid van het dagelijks bestuur ter beschikking gestelde auto, bedoeld in artikel 4.2.10, eerste lid, van het besluit, wordt, voor zover nodig op basis van nacalculatie, berekend volgens de formule (a/b)p/12, waarbij:

  • a. ‘a’ staat voor het totaal in het kalenderjaar door betrokkene in de ter beschikking gestelde auto anders dan voor zakelijke of bestuurlijke doeleinden gereden kilometers;

  • b. ‘b’ staat voor het totaal in het kalenderjaar door betrokkene in de ter beschikking gestelde auto gereden kilometers;

  • c. ‘p’ staat voor het totaal bedrag van de kosten van de auto dat in het kalenderjaar ten laste van de het waterschap, daaronder in ieder geval de kosten van afschrijving, onderhoud, brandstof en verzekering.

 • 2 Voor woon-werkverkeer alsmede voor reizen, gemaakt voor de uitoefening van het ambt, worden aan de voorzitter of het lid van het dagelijks bestuur bij gebruik van een ter beschikking gestelde auto tevens de parkeer- of stallingkosten, veerkosten en tolkosten vergoed, mits deze kosten niet uit anderen hoofde worden vergoed.

 • 3 Boetes en naheffingsaanslagen voor parkeren worden niet vergoed.

Artikel 4.9. Vergoeding preventieve beveiligingsmaatregelen woonplek voorzitter en leden van het dagelijks bestuur

 • 1 Voor het treffen van preventieve beveiligingsmaatregelen ten behoeve van een veilige woonplek als bedoeld in artikel 4.3.1, tweede lid, van het besluit worden aan de voorzitter of het lid van het dagelijks bestuur werkelijk gemaakte kosten vergoed tot een bedrag van ten hoogste € 2.400,– inclusief btw.

 • 2 De aanspraak, bedoeld in het eerste lid, geldt enkel voor het gedurende de uitoefening van de functie, of op een moment daarvoor waarop vaststond dat de voorzitter of het lid van het dagelijks bestuur de functie zou gaan vervullen, treffen van preventieve beveiligingsmaatregelen aan de woning op het woonadres, bedoeld in artikel 1.1, onder o, van de Wet basisregistratie personen, van de voorzitter of het lid van het dagelijks bestuur.

 • 3 Indien het woonadres van de voorzitter of het lid van het dagelijks bestuur gedurende de uitoefening van diens functie wijzigt en de voorzitter of het lid van het dagelijks bestuur heeft al gebruik gemaakt van de aanspraak, bedoeld in het eerste lid, ontstaat die aanspraak nogmaals voor de woning waar de voorzitter of het lid van het dagelijks bestuur diens nieuwe woonadres heeft.

 • 4 De aanspraak, bedoeld in het eerste lid, geldt slechts indien de woning blijkens een geldig Politiekeurmerk Veilig Wonen-certificaat voldoet aan de eisen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen.

 • 5 Onder preventieve beveiligingsmaatregelen worden enkel de volgende maatregelen begrepen:

  • a. beveiliging van de brievenbus;

  • b. versteviging van de ruiten om braak te beperken;

  • c. installatie van een deurspion of video-intercom;

  • d. installatie van een basissysteem waarop een bewakingssysteem kan worden aangesloten; en

  • e. installatie van een brand- en inbraakwerende kluis.

 • 6 Het bedrag, genoemd in het eerste lid, wordt per 1 januari van elk jaar gewijzigd overeenkomstig de procentuele wijziging van de door het Centraal bureau voor de statistiek vastgestelde consumentenprijsindex, geldend voor de maand september van het tweede kalenderjaar voorafgaand aan die datum ten opzichte van hetzelfde indexcijfer geldend voor de maand september van het daaraan voorafgaande kalenderjaar.

Hoofdstuk 5. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 5.1. Overgangsbepalingen

 • 1 Aan de commissaris die op 27 maart 2019 in functie was, wordt op zijn verzoek tot uiterlijk de datum van zijn herbenoeming, bij gebruik van een eigen auto, reiskostenvergoeding verstrekt met toepassing van de Regeling rechtspositie commissarissen van de Koning, zoals die luidde op 27 maart 2019. Een verzoek als bedoeld in de eerste volzin kan slechts eenmaal worden ingediend.

 • 2 De waarnemend burgemeester die op 31 januari 2016 in functie was, heeft zolang hij die functie in die gemeente vervult, aanspraak op vergoeding van kosten voor woon-werkverkeer op basis van artikel 5 van de Regeling rechtspositie burgemeesters, zoals dat luidde op 31 januari 2016.

 • 3 Aan de burgemeester die op de 31 december 2018 in functie was, wordt op zijn verzoek tot uiterlijk de datum van zijn herbenoeming bij gebruik van een eigen auto reiskostenvergoeding verstrekt met toepassing van de Regeling rechtspositie burgemeesters, zoals die luidde op 31 december 2018. Een verzoek als bedoeld in de eerste volzin kan slechts eenmaal worden ingediend.

 • 4 Aan de wethouder die de 31 december 2018 in functie was, wordt op zijn verzoek tot uiterlijk de datum waarop hij op grond van artikel 42 van de Gemeentewet aftreedt bij gebruik van een eigen auto reiskostenvergoeding verstrekt met toepassing van de Regeling rechtspositie wethouders, zoals die luidde op 31 december 2018. Een verzoek als bedoeld in de eerste volzin kan slechts eenmaal worden ingediend.

 • 5 Aan de voorzitter van een waterschap die op 27 maart 2019 in functie was, wordt op zijn verzoek tot uiterlijk de datum van zijn herbenoeming bij gebruik van een eigen auto reiskostenvergoeding verstrekt met toepassing van artikel 3.6 van het Waterschapsbesluit, zoals dat luidde op 27 maart 2019. Een verzoek als bedoeld in de eerste volzin kan slechts eenmaal worden ingediend.

Artikel 5.3. Inwerkingtreding

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2019.

Artikel 5.4. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

K.H. Ollongren

Naar boven