Besluit mandaatverlening, machtiging en tekenbevoegdheid Algemene verordening gegevensbescherming 2018

Geraadpleegd op 20-05-2022.
Geldend van 25-05-2018 t/m 11-06-2018

Besluit mandaatverlening, machtiging en tekenbevoegdheid Algemene verordening gegevensbescherming 2018

Gelet op de artikelen 13 en 14 van het Organisatie- en mandaatbesluit Ministerie van Financiën 2015, de artikelen 5 en 6 van het Organisatie- en mandaatbesluit directoraat-generaal Belastingdienst 2016, alsmede artikel 12 van de Algemene verordening gegevensbescherming en artikel 34 van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming;

Besluit:

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2018, 32935, datum inwerkingtreding 12-06-2018, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze aanhef. Deze wijziging werkt terug tot en met 25-05-2018.

Artikel 1

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
  • 2 De functionarissen, genoemd in het eerste lid, kunnen met betrekking tot het nemen van besluiten als bedoeld in het eerste lid ondermandaat verlenen aan door hen aan te wijzen medewerkers van de Belastingdienst.

  • 3 De functionarissen, genoemd in het eerste lid, en de medewerkers, bedoeld in het tweede lid, oefenen de bevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, onderscheidenlijk tweede lid, niet uit voor zover de afhandeling uitdrukkelijk is voorbehouden door een hogergeplaatste functionaris dan wel de afhandeling door een hogergeplaatste functionaris noodzakelijk of gewenst is.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2018, 32935, datum inwerkingtreding 12-06-2018, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 25-05-2018.

Artikel 2

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
  • 1 De functionarissen, genoemd in artikel 1, eerste lid, zijn gemachtigd tot de behandeling van procedures bij de rechtbanken inzake besluiten als bedoeld in artikel 1, eerste lid.

  • 2 De functionarissen, genoemd in het eerste lid, zijn bevoegd aan onder hen ressorterende ambtenaren ondermachtiging te verlenen tot de behandeling van procedures bij de rechtbanken.

  • 3 Indien na een procedure als bedoeld in het eerste lid hoger beroep wordt ingesteld, dan wel de uitspraak van de rechtbank mogelijk aanleiding geeft tot het instellen van hoger beroep, wordt het desbetreffende dossier ter verdere afdoening overgedragen aan het cluster Bedrijf/Juridische zaken van het directoraat-generaal Belastingdienst.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2018, 32935, datum inwerkingtreding 12-06-2018, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 25-05-2018.

Artikel 3

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

De ondertekening door de functionarissen, genoemd in artikel 1, eerste lid, en de medewerkers, bedoeld in artikel 1, tweede lid, zal luiden als volgt:

De Minister van Financiën,

namens deze,

<handtekening>

[naam],

[functie van de (onder)gemandateerde functionaris of medewerker]

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2018, 32935, datum inwerkingtreding 12-06-2018, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 25-05-2018.

Artikel 4

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 25 mei 2018.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2018, 32935, datum inwerkingtreding 12-06-2018, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 25-05-2018.

Artikel 5

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaatverlening, machtiging en tekenbevoegdheid Algemene verordening gegevensbescherming 2018.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2018, 32935, datum inwerkingtreding 12-06-2018, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 25-05-2018.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De directeur-generaal Belastingdienst,

J.J.M. Uijlenbroek

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2018, 32935, datum inwerkingtreding 12-06-2018, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit regeling-sluiting. Deze wijziging werkt terug tot en met 25-05-2018.

Naar boven