Besluit mandaat, volmacht en machtiging LNV 2017

[Regeling vervallen per 01-01-2019.]
Geraadpleegd op 14-07-2024.
Geldend van 15-05-2018 t/m 24-05-2018

Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 13 november 2017, nr. WJZ/17167909, houdende regels inzake de verlening van mandaat, volmacht en machtiging voor het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2017 (Besluit mandaat, volmacht en machtiging LNV 2017)

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3, tweede lid, van het Coördinatiebesluit organisatie en bedrijfsvoering rijksdienst 2011;

Handelende met instemming van de Minister van Economische Zaken en Klimaat;

Gezien de schriftelijke instemming van de plaatsvervangend secretaris-generaal, de directeur Regio, de directeur Algemene Economische Politiek, de directeur Bedrijfsvoering, de directeur Europese en Internationale zaken, de directeur Financieel-Economische zaken, de directeur Wetgeving en Juridische Zaken, de algemeen directeur Dienst ICT Uitvoering, de algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat;

Besluit:

§ 1. Algemene bepalingen

[Regeling vervallen per 01-01-2019]

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2019]

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. de minister: de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

 • b. de secretaris-generaal: de secretaris-generaal van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

 • c. de hoofden van dienst:

  • 1°. de directeur-generaal van Agro en Natuur;

  • 2°. de directeur Bureau Bestuursraad;

  • 3°. de directeur Communicatie;

  • 4°. de directeur Financieel-Economische Zaken;

  • 5°. de inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit;

 • d. de P&O-aangelegenheden: de aangelegenheden op het gebied van personeel, organisatie en formatie en het daarmee samenhangende budget;

 • e. BBRA: Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984;

 • f. het ARAR: het Algemeen Rijksambtenarenreglement.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2018, 38939, datum inwerkingtreding 10-07-2018, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 15-05-2018.

 • a. de minister: de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

 • b. de secretaris-generaal: de secretaris-generaal van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

 • c. de directeur Transitie en aansturing bedrijfsvoering: de directeur Transitie en aansturing bedrijfsvoering van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

 • d. de hoofden van dienst:

  • 1°. de directeur-generaal van Agro en Natuur;

  • 2°. de directeur Bureau Bestuursraad;

  • 3°. de directeur Communicatie;

  • 4°. de directeur Financieel-Economische Zaken;

  • 5°. de inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit;

 • e. de P&O-aangelegenheden: de aangelegenheden op het gebied van personeel, organisatie en formatie en het daarmee samenhangende budget;

 • f. BBRA:Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984;

 • g. het ARAR: het Algemeen Rijksambtenarenreglement.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2019]

De organisatie van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wordt vastgesteld overeenkomstig de bij dit besluit behorende bijlage.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2019]

 • 1 Mandaat, volmacht en machtiging in de zin van dit besluit heeft geen betrekking op:

  • a. bevoegdheden, privaatrechtelijke rechtshandelingen en andere handelingen dan een besluit of een privaatrechtelijke rechtshandeling met betrekking waartoe een wettelijk voorschrift zich tegen verlening van mandaat, volmacht of machtiging verzet;

  • b. bevoegdheden, privaatrechtelijke rechtshandelingen en andere handelingen dan een besluit of een privaatrechtelijke rechtshandeling waarvan de aard zich tegen verlening van mandaat, volmacht of machtiging verzet.

 • 2 Aangelegenheden waarvan de aard zich tegen verlening van mandaat, volmacht of machtiging verzet zijn in ieder geval:

  • a. beslissingen omtrent politieke beleidswijzigingen en omtrent de uitbreiding of beperking van de bemoeienissen van de minister;

  • b. het vaststellen van ministeriële regelingen en beleidsregels, met uitzondering van ministeriële regelingen als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdeel b, en beleidsregels als bedoeld in artikel 5, vierde lid;

  • c. delegatie van bevoegdheden;

  • d. het beslissen op een bezwaarschrift tegen een besluit dat door de minister of namens de minister door de secretaris-generaal is genomen;

  • e. aangelegenheden met betrekking tot de secretaris-generaal.

 • 3 Mandaat, volmacht en machtiging in de zin van dit besluit heeft voorts geen betrekking op het afdoen van stukken bestemd voor:

  • a. de Koning en het Kabinet van de Koning;

  • b. de raad van ministers of de daaruit gevormde vaste colleges;

  • c. een minister of een staatssecretaris;

  • d. de voorzitter van de Eerste of de Tweede Kamer der Staten-Generaal of de voorzitter van een uit een van die kamers gevormde commissie;

  • e. de Raad van State, behoudens voor zover het betreft bestuursrechtelijke procedures of het aanbieden van documenten van louter informatieve aard;

  • f. de Algemene Rekenkamer behoudens voor zover het betreft gevraagde inlichtingen of gedane verzoeken of het aanbieden van documenten van louter informatieve aard;

  • g. een adviescollege in de zin van de Kaderwet adviescolleges;

  • h. autoriteiten in binnen- of buitenland, in rang gelijk aan of hoger dan een minister.

§ 2. Mandaat aan ondergeschikten

[Regeling vervallen per 01-01-2019]

§ 2.1. Mandaat, volmacht en machtiging

[Regeling vervallen per 01-01-2019]

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2019]

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
 • 1 Aan de secretaris-generaal wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend voor:

  • a. aangelegenheden op het gebied van de ambtelijke leiding van al hetgeen het Ministerie betreft, zoals nader omschreven in de toelichting bij het koninklijk besluit van 18 oktober 1988, houdende regeling van de functie en verantwoordelijkheid van de secretaris-generaal (Stb. 1988, 499);

  • b. het vaststellen van ministeriële regelingen als bedoeld in de artikel 31a van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, artikel 5.2 van de Wet dieren en het nemen van besluiten die noodzakelijk zijn ter uitvoering van Europese verordeningen op het gebied van het Europese Visserijbeleid;

  • c. het vaststellen van circulaires, met uitzondering van circulaires die naar het oordeel van de secretaris-generaal door een hoofd van dienst moeten worden vastgesteld;

  • d. het vaststellen van de werkterreinen van de hoofden van dienst;

  • e. aangelegenheden op het werkterrein van de hoofden van dienst:

   • 1°. ten aanzien waarvan de secretaris-generaal in een incidenteel geval aan een hoofd van dienst mededeling heeft gedaan dat zij door hem zullen worden behandeld of;

   • 2°. die door een hoofd van dienst aan de secretaris-generaal ter afhandeling worden voorgelegd, tenzij zij naar het oordeel van de secretaris-generaal door een ander hoofd van dienst moeten worden behandeld;

  • f. het verkennen van de inrichting en de opbouw van nieuwe organisatieonderdelen binnen het ministerie;

  • g. aangelegenheden op het gebied van de Wet openbaarheid van bestuur, voor zover niet behorend tot het werkterrein van een hoofd van dienst;

  • h. het uitoefenen van de bevoegdheden van de minister inzake benoeming, goedkeuring van benoemingen, schorsing, ontslag en vergoeding van ambtenaren en andere personen in organen van rechtspersonen, zelfstandige bestuursorganen en colleges, voor zover daarvoor geen mandaat, volmacht en machtiging is verleend aan een hoofd van dienst;

  • i. aangelegenheden op het gebied van personeel, financiën, organisatie en bedrijfsvoering, voor zover niet vallend onder het werkterrein van een hoofd van dienst;

  • j. aangelegenheden op het gebied van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT), waaronder begrepen het nemen van beslissingen op bezwaarschriften;

  • k. aangelegenheden op het gebied van de Wet hergebruik van overheidsinformatie, waaronder begrepen het nemen van beslissingen op bezwaarschriften, voor zover niet behorend tot het werkterrein van een hoofd van dienst;

  • l. aangelegenheden op het gebied van de Wet bescherming persoonsgegevens, waaronder begrepen het nemen van beslissingen op bezwaarschriften, voor zover niet behorend tot het werkterrein van een hoofd van dienst of voor zover niet binnen een redelijke termijn te achterhalen is welk hoofd van dienst verantwoordelijke is;

  • m. het optreden als Chief Information Officer (CIO) van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit door onder meer het voorzitten van de LNV CIO-raad en het binnen het Ministerie beheren van het portfolio op het gebied van informatievoorziening en sturen op de naleving van (inter)departementale kaders;

  • n. het voeren van de regie over de aanpak van regionale knelpunten en het sluiten van regio deals en de in het kader daarvan aan te wenden financiële middelen;

  • o. het vervullen van de bestuurlijke contactfunctie voor het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit met regionale sleutelfiguren in geval van het uitbreken van een crisis;

  • p. de algemene coördinatie van de belangen, het beleid en de activiteiten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit inzake Caribisch Nederland, inclusief algemeen bestuurlijke taken;

  • q. het in overeenstemming met de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op grond van artikel 3, eerste lid, van de Wet veiligheidsonderzoeken aanwijzen van functies die de mogelijkheid bieden de nationale veiligheid te schaden als vertrouwensfuncties.

 • 2 Tot de aangelegenheden, bedoeld in het eerste lid, onderdeel i, behoren in ieder geval:

  • a. het vaststellen van de organisatie en formatie van de diensten, bedoeld in artikel 1, onderdeel c, subonderdelen 1° tot en met 5°;

  • b. het vaststellen van de apparaatskosten van de diensten;

  • c. het vaststellen van interne circulaires;

  • d. beslissingen op bezwaarschriften inzake personeelsaangelegenheden voor zover daarvoor geen mandaat, volmacht en machtiging is verleend aan de directeur Bedrijfsvoering van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat;

  • e. personeelsaangelegenheden met betrekking tot de hoofden van dienst;

  • f. het nemen van besluiten en het verrichten van overige handelingen ten aanzien van medewerkers voor wie salarisschaal 15 of hoger van bijlage B van het BBRA geldt, respectievelijk kandidaten voor functies waarvoor die salarisschalen gelden, betreffende:

   • 1°. het aanstellen in vaste of tijdelijke dienst en het beëindigen van vaste of tijdelijke aanstellingen;

   • 2°. het bevorderen naar een hogere salarisschaal;

   • 3°. het verlenen van buitengewoon verlof ten behoeve van het vervullen van een functie bij een internationale volkenrechtelijke organisatie op grond van artikel 34 van het ARAR;

   • 4°. het opdragen van een andere functie op basis van artikel 57 van het ARAR;

   • 5°. het opdragen van tijdelijke andere werkzaamheden op basis van artikel 58 van het ARAR;

   • 6°. het toekennen van een terugkeergarantie, al dan niet op grond van sociaal flankerend beleid;

   • 7°. het toekennen van financiële tegemoetkomingen op grond van sociaal flankerend beleid;

   • 8°. het toekennen van schadeloosstellingen boven een bedrag van € 10.000 op grond van artikel 69 van het ARAR;

   • 9°. het opleggen van disciplinaire straffen op grond van artikel 81 van het ARAR;

   • 10°. het schorsen op grond van artikel 91 van het ARAR;

   • 11°. het verminderen van bezoldiging tijdens schorsing op basis van artikel 92 van het ARAR.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2018, 38939, datum inwerkingtreding 10-07-2018, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 26-10-2017.

In het eerste lid, onderdeel h, wordt na ‘zelfstandige bestuursorganen’ ingevoegd ‘, commissies’.

Stcrt. 2018, 38939, datum inwerkingtreding 10-07-2018, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 15-05-2018.

1 Aan de secretaris-generaal wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend voor:

 • a. aangelegenheden op het gebied van de ambtelijke leiding van al hetgeen het Ministerie betreft, zoals nader omschreven in de toelichting bij het koninklijk besluit van 18 oktober 1988, houdende regeling van de functie en verantwoordelijkheid van de secretaris-generaal (Stb. 1988, 499);

 • b. het vaststellen van ministeriële regelingen als bedoeld in de artikel 31a van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, artikel 5.2 van de Wet dieren en het nemen van besluiten die noodzakelijk zijn ter uitvoering van Europese verordeningen op het gebied van het Europese Visserijbeleid;

 • c. het vaststellen van circulaires, met uitzondering van circulaires die naar het oordeel van de secretaris-generaal door een hoofd van dienst moeten worden vastgesteld;

 • d. het vaststellen van de werkterreinen van de hoofden van dienst;

 • e. aangelegenheden op het werkterrein van de hoofden van dienst:

  • 1°. ten aanzien waarvan de secretaris-generaal in een incidenteel geval aan een hoofd van dienst mededeling heeft gedaan dat zij door hem zullen worden behandeld of;

  • 2°. die door een hoofd van dienst aan de secretaris-generaal ter afhandeling worden voorgelegd, tenzij zij naar het oordeel van de secretaris-generaal door een ander hoofd van dienst moeten worden behandeld;

 • f. het verkennen van de inrichting en de opbouw van nieuwe organisatieonderdelen binnen het ministerie;

 • g. aangelegenheden op het gebied van de Wet openbaarheid van bestuur, voor zover niet behorend tot het werkterrein van een hoofd van dienst;

 • h. het uitoefenen van de bevoegdheden van de minister inzake benoeming, goedkeuring van benoemingen, schorsing, ontslag en vergoeding van ambtenaren en andere personen in organen van rechtspersonen, zelfstandige bestuursorganen, commissies en colleges, voor zover daarvoor geen mandaat, volmacht en machtiging is verleend aan een hoofd van dienst;

 • i. aangelegenheden op het gebied van personeel, financiën, organisatie en bedrijfsvoering, voor zover niet vallend onder het werkterrein van een hoofd van dienst;

 • j. aangelegenheden op het gebied van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT), waaronder begrepen het nemen van beslissingen op bezwaarschriften;

 • k. aangelegenheden op het gebied van de Wet hergebruik van overheidsinformatie, waaronder begrepen het nemen van beslissingen op bezwaarschriften, voor zover niet behorend tot het werkterrein van een hoofd van dienst;

 • l. aangelegenheden op het gebied van de Algemene verordening gegevensbescherming, waaronder begrepen het nemen van beslissingen op bezwaarschriften, voor zover niet behorend tot het werkterrein van een hoofd van dienst of voor zover niet binnen een redelijke termijn te achterhalen is welk hoofd van dienst verantwoordelijke is;

 • m. het optreden als Chief Information Officer (CIO) van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit door onder meer het voorzitten van de LNV CIO-raad en het binnen het Ministerie beheren van het portfolio op het gebied van informatievoorziening en sturen op de naleving van (inter)departementale kaders;

 • n. het voeren van de regie over de aanpak van regionale knelpunten en het sluiten van regio deals en de in het kader daarvan aan te wenden financiële middelen;

 • o. het vervullen van de bestuurlijke contactfunctie voor het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit met regionale sleutelfiguren in geval van het uitbreken van een crisis;

 • p. de algemene coördinatie van de belangen, het beleid en de activiteiten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit inzake Caribisch Nederland, inclusief algemeen bestuurlijke taken;

 • q. het in overeenstemming met de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op grond van artikel 3, eerste lid, van de Wet veiligheidsonderzoeken aanwijzen van functies die de mogelijkheid bieden de nationale veiligheid te schaden als vertrouwensfuncties;

 • r. het invulling geven aan de eigenaarsrol van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit richting de Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit.

2

Artikel 4a

[Regeling vervallen per 01-01-2019]

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Aan de directeur Transitie en aansturing bedrijfsvoering wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend voor:

 • a. het sturing geven aan de organisatie en bedrijfsvoeringsaspecten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit waaronder het vaststellen van de begroting op de apparaatskosten en personeelsbudgetten;

 • b. het beslissen over gemeenschappelijke en generieke ICT-vraagstukken van het ministerie;

 • c. het sturing geven aan en bewaken van de uitvoering van departementale taakstellingen;

 • d. het begeleiden van transitie- en organisatietrajecten die voortvloeien uit wijzigingen binnen de organisatie;

 • e. het vervangen van de secretaris-generaal in overleggen met de medezeggenschap en centrales van verenigingen van ambtenaren;

 • f. het optreden als Chief Information Officer (CIO) van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit door onder meer het voorzitten van de LNV CIO-raad en het binnen het ministerie beheren van het portfolio op het gebied van informatievoorziening en sturen op de naleving van (inter)departementale kaders;

 • g. het voorzitten van het Bedrijfsvoeringoverleg van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

 • h. het invulling geven aan de bedrijfsmatige relatie met de aan de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gelieerde organisaties met publieke taken;

 • i. het sturing geven aan inbreng in projecten die voortvloeien uit het overleg tussen secretarissen-generaal;

 • j. het vertegenwoordigen van het ministerie in interdepartementale gremia, waaronder de Interdepartementale Commissie Bedrijfsvoering Rijksdienst en de Interdepartementale Commissie Chief Information Officers;

 • k. het vorderen van opgaven en inlichtingen op grond van artikel 5.3 van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT), het handhaven, bedoeld in de artikelen 5.4, 5.5. en 5.6 van de WNT, ten aanzien van de in artikel 1 van die wet bedoelde rechtspersonen, instellingen en topfunctionarissen en de invordering van verbeurde dwangsommen en van gemaakte kosten voor bestuursdwang als bedoeld in artikel 5:25 van de Algemene wet bestuursrecht, voor zover deze verband houden met de voorgaande bevoegdheid;

 • l. aangelegenheden op het gebied van de Wet openbaarheid van bestuur, voor zover niet behorend tot het werkterrein van een hoofd van dienst;

 • m. aangelegenheden op het gebied van de Wet hergebruik van overheidsinformatie, voor zover niet behorend tot het werkterrein van een hoofd van dienst;

 • n. aangelegenheden op het gebied van de Algemene verordening gegevensbescherming, voor zover niet behorend tot het werkterrein van een hoofd van dienst of voor zover niet binnen een redelijke termijn te achterhalen is welk hoofd van dienst verantwoordelijke is;

 • o. het zorgdragen voor aangelegenheden op het gebied van de Archiefwet 1995, voor zover niet behorend tot een hoofd van dienst, waaronder het voor het gehele ministerie vaststellen van beheersregels en selectielijsten als bedoeld in de artikelen 14 van het Archiefbesluit 1995 en 5, tweede lid, onderdeel b, van de Archiefwet 1995 en het stellen van beperkingen aan de openbaarheid van archiefbescheiden bij de overbrenging als bedoeld in artikel 15 van de Archiefwet 1995.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2018, 38939, datum inwerkingtreding 10-07-2018, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 15-05-2018.

Het artikel is nieuw toegevoegd.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-01-2019]

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
 • 1 Aan de hoofden van dienst wordt, ieder voor zich, mandaat, volmacht en machtiging verleend voor aangelegenheden op zijn werkterrein, als bedoeld in de bijlage van dit besluit, met uitzondering van aangelegenheden waarvoor mandaat, volmacht en machtiging is verleend aan de secretaris-generaal of aan een ander hoofd van dienst.

 • 3 Aan het hoofd van dienst als bedoeld in artikel 1, onderdeel c, subonderdeel 1°, wordt, voor zijn werkterrein, mandaat en machtiging verleend voor aangelegenheden inzake de benoeming, ontslag en vergoeding van leden van adviescommissies ter zake van subsidieverlening.

 • 4 Aan het hoofd van dienst als bedoeld in artikel 1, onderdeel c, subonderdeel 1°, wordt mandaat en machtiging verleend inzake de benoeming, schorsing, ontslag en vergoeding van de leden en de secretaris van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2018, 38939, datum inwerkingtreding 10-07-2018, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 15-05-2018.

2 Aan de hoofden van dienst als bedoeld in artikel 1, onderdeel d, subonderdelen 1° en 5°, wordt, ieder voor zich, mandaat, volmacht en machtiging verleend voor de P&O-aangelegenheden van zijn dienst.

3 Aan het hoofd van dienst als bedoeld in artikel 1, onderdeel d, subonderdeel 1°, wordt, voor zijn werkterrein, mandaat en machtiging verleend voor aangelegenheden inzake de benoeming, ontslag en vergoeding van leden van adviescommissies ter zake van subsidieverlening.

4 Aan het hoofd van dienst als bedoeld in artikel 1, onderdeel d, subonderdeel 1°, wordt mandaat en machtiging verleend inzake de benoeming, schorsing, ontslag en vergoeding van de leden en de secretaris van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden.

5 Aan het hoofd van dienst als bedoeld in artikel 1, onderdeel d, subonderdeel 1°, wordt tevens mandaat en machtiging verleend voor het vaststellen van ministeriële regelingen als bedoeld in de artikel 31a van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, artikel 5.2 van de Wet dieren en het nemen van besluiten die noodzakelijk zijn ter uitvoering van Europese verordeningen op het gebied van het Europese Visserijbeleid.

6 Aan het hoofd van dienst als bedoeld in artikel 1, onderdeel d, subonderdeel 5°, wordt op zijn werkterrein, mandaat en machtiging verleend voor het vaststellen van beleidsregels.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-01-2019]

Aan de inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend voor het behandelen van niet op personeelsaangelegenheden betrekking hebbende bezwaar- en beroepschriften op zijn werkterrein, waaronder begrepen het nemen van beslissingen op bezwaarschriften en het instellen van (hoger) beroep, tegen besluiten die in mandaat zijn genomen of behandeld door hem of door onder hem ressorterende medewerkers.

§ 2.2. Instructies

[Regeling vervallen per 01-01-2019]

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-01-2019]

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Mandaat en volmacht worden uitgeoefend met inachtneming van:

 • a. ter zake geldende algemeen verbindende voorschriften, beleidsregels, de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, Aanwijzingen voor de rijksdienst en andere van toepassing zijnde regelingen, circulaires en instructies;

 • b. de in de beschrijving van de administratieve organisatie voorgeschreven medeparaafprocedures alsmede andere afspraken omtrent afstemming en coördinatie;

 • c. artikel 2, tweede lid, van het Besluit Taak FEZ.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2018, 38939, datum inwerkingtreding 10-07-2018, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2018.

 • a. ter zake geldende algemeen verbindende voorschriften, beleidsregels, de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, Aanwijzingen voor de rijksdienst en andere van toepassing zijnde regelingen, circulaires en instructies;

 • b. de in de beschrijving van de administratieve organisatie voorgeschreven medeparaafprocedures alsmede andere afspraken omtrent afstemming en coördinatie.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-01-2019]

Het krachtens mandaat, volmacht of machtiging ondertekenen van stukken geschiedt als volgt:

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

namens deze:

(handtekening)

(naam functionaris)

(functie)

§ 2.3. Ondermandaat

[Regeling vervallen per 01-01-2019]

Artikel 9

[Regeling vervallen per 01-01-2019]

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
 • 1 De secretaris-generaal kan aan een hoofd van dienst binnen diens werkterrein ondermandaat en machtiging verlenen voor benoeming, schorsing, ontslag en vergoeding van ambtenaren en andere personen in organen van rechtspersonen, zelfstandige bestuursorganen en colleges.

 • 2 De secretaris-generaal kan tevens ondermandaat, volmacht en machtiging verlenen aan functionarissen van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor:

  • a. het verkennen van de inrichting en de opbouw van nieuwe organisatieonderdelen binnen het ministerie;

  • b. het voeren van de regie over de aanpak van regionale knelpunten en het sluiten van regio deals en de in het kader daarvan aan te wenden financiële middelen.

 • 3 De secretaris-generaal kan voorts aan een hoofd van dienst als bedoeld in artikel 1, onderdeel c, subonderdelen 1° en 5°, ondermandaat, volmacht en machtiging verlenen voor P&O-aangelegenheden van zijn dienst, waarvoor de secretaris-generaal krachtens dit besluit mandaat, volmacht en machtiging heeft verkregen.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2018, 38939, datum inwerkingtreding 10-07-2018, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 15-05-2018.

2 De secretaris-generaal kan tevens ondermandaat, volmacht en machtiging verlenen aan functionarissen van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor:

 • a. het verkennen van de inrichting en de opbouw van nieuwe organisatieonderdelen binnen het ministerie;

 • b. het voeren van de regie over de aanpak van regionale knelpunten en het sluiten van regio deals en de in het kader daarvan aan te wenden financiële middelen;

 • c. de taken van de programmamanager Regio Portefeuille LNV.

3 De secretaris-generaal kan voorts aan de directeur Transitie en aansturing bedrijfsvoering en aan een hoofd van dienst als bedoeld in artikel 1, onderdeel d, subonderdelen 1º en 5º, ondermandaat, volmacht en machtiging verlenen voor P&O-aangelegenheden van zijn dienst, waarvoor de secretaris-generaal krachtens dit besluit mandaat, volmacht en machtiging heeft verkregen.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 01-01-2019]

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
 • 1 De hoofden van dienst als bedoeld in artikel 1, onderdeel c, subonderdelen 1° en 5° kunnen, ieder voor zijn werkterrein, voor aangelegenheden als bedoeld in de artikelen 5, eerste lid, en 6, ondermandaat, volmacht en machtiging verlenen aan hun plaatsvervangers, en wat het werkterrein van ondergeschikte organisatieonderdelen of functionarissen betreft, aan de hoofden van die onderdelen of aan die functionarissen en aan hun plaatsvervangers.

 • 2 De hoofden van dienst als bedoeld in artikel 1, onderdeel c, subonderdelen 1° en 5°, kunnen, ieder voor zich, voor P&O-aangelegenheden van hun dienst, ondermandaat, volmacht en machtiging verlenen aan de onder hem ressorterende medewerkers.

 • 3 Voor de hoofden van dienst als bedoeld in artikel 1, onderdeel c, subonderdelen 1° en 5°, geldt tevens dat voor P&O-aangelegenheden, geen ondermandaat, volmacht en machtiging mag worden verleend voor de volgende aangelegenheden:

  • a. het aanstellen in vaste of tijdelijke dienst of het beëindigen van vaste of tijdelijke aanstellingen;

  • b. het verlenen van buitengewoon verlof op grond van artikel 34 van het ARAR;

  • c. het opdragen van een andere functie op grond van artikel 57 van het ARAR;

  • d. het opdragen van tijdelijke andere werkzaamheden op grond van artikel 58 van het ARAR;

  • e. het bevorderen naar een hogere salarisschaal;

  • f. het toekennen van beloningen;

  • g. het toekennen van schadeloosstellingen op grond van artikel 69 van het ARAR;

  • h. het verlenen van ontslag op grond van de artikelen 49l en 96 van het ARAR;

  • i. het schorsen op grond van artikel 91 van het ARAR;

  • j. het toekennen van een terugkeergarantie;

  • k. het afnemen van de eed en belofte.

 • 3 De secretaris-generaal kan aan hoofden van dienst als bedoeld in artikel 1, onderdeel c, subonderdelen 1° en 5° schriftelijk toestemming geven voor het, in afwijking van het derde lid, verlenen van ondermandaat, volmacht en machtiging.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2018, 38939, datum inwerkingtreding 10-07-2018, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2018.

3 Voor de hoofden van dienst als bedoeld in artikel 1, onderdeel d, subonderdelen 1° en 5°, geldt tevens dat voor P&O-aangelegenheden, geen ondermandaat, volmacht en machtiging mag worden verleend voor de volgende aangelegenheden:

 • a. het aanstellen in vaste of tijdelijke dienst of het beëindigen van vaste of tijdelijke aanstellingen;

 • b. het verlenen van buitengewoon verlof op grond van artikel 34 van het ARAR;

 • c. het opdragen van een andere functie op grond van artikel 57 van het ARAR;

 • d. het opdragen van tijdelijke andere werkzaamheden op grond van artikel 58 van het ARAR;

 • e. het bevorderen naar een hogere salarisschaal;

 • f. het toekennen van beloningen;

 • g. het toekennen van schadeloosstellingen op grond van artikel 69 van het ARAR;

 • h. het schorsen op grond van artikel 91 van het ARAR;

 • i. het toekennen van een terugkeergarantie;

 • j. het afnemen van de eed en belofte.

4 De secretaris-generaal kan aan hoofden van dienst als bedoeld in artikel 1, onderdeel d, subonderdelen 1º en 5º schriftelijk toestemming geven voor het, in afwijking van het derde lid, verlenen van ondermandaat, volmacht en machtiging.

Stcrt. 2018, 38939, datum inwerkingtreding 10-07-2018, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 15-05-2018.

1 De hoofden van dienst als bedoeld in artikel 1, onderdeel d, subonderdelen 1° en 5° kunnen, ieder voor zijn werkterrein, voor aangelegenheden als bedoeld in de artikelen 5, eerste lid, en 6, ondermandaat, volmacht en machtiging verlenen aan hun plaatsvervangers, en wat het werkterrein van ondergeschikte organisatieonderdelen of functionarissen betreft, aan de hoofden van die onderdelen of aan die functionarissen en aan hun plaatsvervangers.

2 De hoofden van dienst als bedoeld in artikel 1, onderdeel d, subonderdelen 1° en 5°, kunnen, ieder voor zich, voor P&O-aangelegenheden van hun dienst, ondermandaat, volmacht en machtiging verlenen aan de onder hem ressorterende medewerkers.

3 Voor de hoofden van dienst als bedoeld in artikel 1, onderdeel d, subonderdelen 1° en 5°, geldt tevens dat voor P&O-aangelegenheden, geen ondermandaat, volmacht en machtiging mag worden verleend voor de volgende aangelegenheden:

 • a. het aanstellen in vaste of tijdelijke dienst of het beëindigen van vaste of tijdelijke aanstellingen;

 • b. het verlenen van buitengewoon verlof op grond van artikel 34 van het ARAR;

 • c. het opdragen van een andere functie op grond van artikel 57 van het ARAR;

 • d. het opdragen van tijdelijke andere werkzaamheden op grond van artikel 58 van het ARAR;

 • e. het bevorderen naar een hogere salarisschaal;

 • f. het toekennen van beloningen;

 • g. het toekennen van schadeloosstellingen op grond van artikel 69 van het ARAR;

 • h. het schorsen op grond van artikel 91 van het ARAR;

 • i. het toekennen van een terugkeergarantie;

 • j. het afnemen van de eed en belofte.

4 De secretaris-generaal kan aan hoofden van dienst als bedoeld in artikel 1, onderdeel d, subonderdelen 1º en 5º schriftelijk toestemming geven voor het, in afwijking van het derde lid, verlenen van ondermandaat, volmacht en machtiging.

Artikel 11

[Regeling vervallen per 01-01-2019]

 • 1 Het verlenen van ondermandaat en volmacht alsmede wijziging daarvan, geschiedt schriftelijk en wat de formulering betreft in overeenstemming met de directeur Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

 • 2 Een afschrift van besluiten inzake ondermandaat, volmacht en machtiging als bedoeld in de artikelen 9 en 10 wordt gezonden aan de secretaris-generaal, de directeur Financieel-Economische Zaken, de directeur Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de directeur Bedrijfsvoering van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de Auditdienst Rijk en de Algemene Rekenkamer.

§ 2.4. Vervanging

[Regeling vervallen per 01-01-2019]

Artikel 12

[Regeling vervallen per 01-01-2019]

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
 • 1 De uit dit besluit voor de secretaris-generaal voortvloeiende bevoegdheden gaan in geval van zijn afwezigheid over op de directeur-generaal voor Agro en Natuur. Bij afwezigheid van zowel de secretaris-generaal als de directeur-generaal voor Agro en Natuur gaan de uit dit besluit voortvloeiende bevoegdheden over op een door de secretaris-generaal aangewezen ander hoofd van dienst.

 • 2 De uit dit besluit voor de hoofden van dienst voortvloeiende bevoegdheden gaan in geval van afwezigheid over op hun plaatsvervanger, met uitzondering van de bevoegdheid tot het verlenen van ondermandaat, volmacht en machtiging.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2018, 38939, datum inwerkingtreding 10-07-2018, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 15-05-2018.

1 De uit dit besluit voor de secretaris-generaal voortvloeiende bevoegdheden gaan in geval van zijn afwezigheid over op de directeur Transitie en aansturing bedrijfsvoering. Bij afwezigheid van zowel de secretaris-generaal als de directeur Transitie en aansturing bedrijfsvoering gaan de uit dit besluit voortvloeiende bevoegdheden over op de directeur-generaal voor Agro en Natuur.

§ 2.5. Ondertekening bij afwezigheid minister

[Regeling vervallen per 01-01-2019]

Artikel 13

[Regeling vervallen per 01-01-2019]

 • 1 Indien afwezigheid of ontstentenis van de minister eraan in de weg staat dat een door de minister genomen besluit door hem wordt ondertekend, kan, tenzij een wettelijk voorschrift of de aard van de bevoegdheid zich ertegen verzet, een besluit namens de minister worden ondertekend door de secretaris-generaal.

 • 2 In het geval bedoeld in het eerste lid geschiedt het ondertekenen als volgt:

  De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

  namens deze,

  overeenkomstig het door de minister genomen besluit:

  (handtekening)

  (naam)

  secretaris-generaal

§ 3. Mandaat aan niet-ondergeschikten

[Regeling vervallen per 01-01-2019]

§ 3.1. Mandaat, volmacht en machtiging aan dienstonderdelen van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

[Regeling vervallen per 01-01-2019]

Artikel 14

[Regeling vervallen per 01-01-2019]

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
 • 1 De plaatsvervangend secretaris-generaal, de directie Regio, de directie Algemene Economische Politiek, de directie Bedrijfsvoering, de directie Europese en Internationale Zaken, de directie Financieel-Economische Zaken, de directie Wetgeving en Juridische Zaken, de Dienst ICT Uitvoering en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat oefenen de bevoegdheden uit en verrichten de aan hen opgedragen taken in het Besluit mandaat, volmacht en machtiging EZK 2017 en de bijlage Organisatie van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, voor zover van toepassing, ook voor het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. In deze paragraaf wordt daartoe, voor zover van toepassing, mandaat, volmacht en machtiging voor besluiten, privaatrechtelijke rechtshandelingen en feitelijke handelingen verleend.

 • 2 De directie bureau Bestuursraad, de directie Communicatie en de directie Financieel-Economische Zaken van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat ondersteunen in afstemming met de directeur Bureau Bestuursraad, de directeur Communicatie en de directeur Financieel-Economische Zaken van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, het stafbureau Bestuursraad, het stafbureau Communicatie en het stafbureau Financieel-Economische Zaken van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bij het verrichten van de aan hen opgedragen taken in de bijlage Organisatie van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging LNV 2017. In deze paragraaf wordt daartoe, voor zover van toepassing, mandaat, volmacht en machtiging voor besluiten, privaatrechtelijke rechtshandelingen en feitelijke handelingen verleend.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2018, 38939, datum inwerkingtreding 10-07-2018, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 15-05-2018.

1 De directie Regio, de directie Algemene Economische Politiek, de directie Bedrijfsvoering, de directie Europese en Internationale Zaken, de directie Financieel-Economische Zaken, de directie Wetgeving en Juridische Zaken, de Dienst ICT Uitvoering en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat oefenen de bevoegdheden uit en verrichten de aan hen opgedragen taken in het Besluit mandaat, volmacht en machtiging EZK 2017 en de bijlage Organisatie van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, voor zover van toepassing, ook voor het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. In deze paragraaf wordt daartoe, voor zover van toepassing, mandaat, volmacht en machtiging voor besluiten, privaatrechtelijke rechtshandelingen en feitelijke handelingen verleend.

Artikel 15

[Regeling vervallen per 01-01-2019]

Aan de plaatsvervangend secretaris-generaal van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend voor:

 • a. het sturing geven aan de organisatie en bedrijfsvoeringsaspecten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit waaronder het vaststellen van de begroting op de apparaatskosten en personeelsbudgetten;

 • b. het beslissen over gemeenschappelijke en generieke ICT-vraagstukken van het ministerie;

 • c. het sturing geven aan en bewaken van de uitvoering van departementale taakstellingen;

 • d. het begeleiden van transitie- en organisatietrajecten die voortvloeien uit wijzigingen binnen de organisatie;

 • e. het vervangen van de secretaris-generaal in overleggen met de medezeggenschap en centrales van verenigingen van ambtenaren;

 • f. het optreden als Chief Information Officer (CIO) van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit door onder meer het voorzitten van de LNV CIO-raad en het binnen het ministerie beheren van het portfolio op het gebied van informatievoorziening en sturen op de naleving van (inter)departementale kaders;

 • g. het voorzitten van het Bedrijfsvoeringoverleg van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

 • h. het invulling geven aan de eigenaarsrol van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid richting de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, met uitzondering van de toezichtstaken van de rijksinspectie;

 • i. het invulling geven aan de bedrijfsmatige relatie met de aan de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gelieerde organisaties met publieke taken;

 • j. het sturing geven aan inbreng in projecten die voortvloeien uit het overleg tussen secretarissen-generaal;

 • k. het vertegenwoordigen van het ministerie in interdepartementale gremia, waaronder de Interdepartementale Commissie Bedrijfsvoering Rijksdienst en de Interdepartementale Commissie Chief Information Officers;

 • l. het vorderen van opgaven en inlichtingen op grond van artikel 5.3 van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT), het handhaven, bedoeld in de artikelen 5.4, 5.5. en 5.6 van de WNT, ten aanzien van de in artikel 1 van die wet bedoelde rechtspersonen, instellingen en topfunctionarissen en de invordering van verbeurde dwangsommen en van gemaakte kosten voor bestuursdwang als bedoeld in artikel 5:25 van de Algemene wet bestuursrecht, voor zover deze verband houden met de voorgaande bevoegdheid;

 • m. aangelegenheden op het gebied van de Wet openbaarheid van bestuur, voor zover niet behorend tot het werkterrein van een hoofd van dienst;

 • n. aangelegenheden op het gebied van de Wet hergebruik van overheidsinformatie, voor zover niet behorend tot het werkterrein van een hoofd van dienst;

 • o. aangelegenheden op het gebied van de Wet bescherming persoonsgegevens, voor zover niet behorend tot het werkterrein van een hoofd van dienst of voor zover niet binnen een redelijke termijn te achterhalen is welk hoofd van dienst verantwoordelijke is.

Artikel 16

[Regeling vervallen per 01-01-2019]

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Aan de directeur Regio van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend voor besluiten, privaatrechtelijke rechtshandelingen en feitelijke handelingen die verband houden met:

 • a. het vertegenwoordigen van het gehele ministerie op bestuurlijk niveau in de regio, met name via de regioambassadeurs die bij de directie Regio van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat zijn ondergebracht en het fungeren als bestuurlijke schakel tussen de bewindslieden/ambtelijke top en de regionale en lokale bestuurders, bedrijfsleven en maatschappelijke actoren;

 • b. het onderhouden van een relevant regionaal netwerk en kennis van de regio’s ten behoeve van het gehele departement (horizontale regionale functie) alsmede het inbrengen van dit netwerk en deze kennis in landelijke beleidstrajecten van het directoraat-generaal voor Agro en Natuur;

 • c. het signaleren van ontwikkelingen en stemmingen in de regio die de realisering van het beleid van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit kunnen versnellen dan wel frustreren en het acteren naar aanleiding van deze signalen zoals het agenderen, het interveniëren, het initiëren, het analyseren, het leggen van verbindingen en het formuleren van beleidsconsequenties;

 • d. het vervullen van de bestuurlijk contactfunctie voor het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit met regionale sleutelfiguren in geval van het uitbreken van een crisis;

 • e. de algemene coördinatie van de belangen, het beleid en de activiteiten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit inzake Caribisch Nederland, inclusief algemeen-bestuurlijke zaken.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2018, 38939, datum inwerkingtreding 10-07-2018, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 15-05-2018.

Artikel 16 is vernummerd tot artikel 15.

Artikel 17

[Regeling vervallen per 01-01-2019]

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Aan de directeur Algemene en Economische Politiek van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend voor besluiten, privaatrechtelijke rechtshandelingen en feitelijke handelingen ten behoeven van het versterken van het duurzaam economisch groeivermogen van Nederland en het scheppen van voorwaarden voor een goed functioneren economie en markten door middel van:

 • a. het analyseren van, adviseren over en waar nodig interveniëren op het gebied van macro-economische ontwikkelingen, arbeidsmarkt en sociale zekerheid, collectieve sector, overheidsfinanciën en ordening voor zover de algemeen-economische of budgettaire aspecten leidend zijn;

 • b. het begeleiden en waar nodig initiëren van activiteiten in het kader van het beleid gericht op structurele hervorming van de Nederlandse economie;

 • c. het analyseren van en adviseren over algemeen-economische aspecten van EU-beleid, waaronder macro economische beleidscoördinatie in EU-verband, Europees Semester en Ecofin;

 • d. het verkennen, het agenderen, het aanjagen en het adviseren van ontwikkelingen en vraagstukken in de breedte van het beleidsterrein van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

 • e. het versterken van het strategisch vermogen van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

 • f. het coördineren van het fiscale beleid binnen het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2018, 38939, datum inwerkingtreding 10-07-2018, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 15-05-2018.

Artikel 17 is vernummerd tot artikel 16.

Artikel 18

[Regeling vervallen per 01-01-2019]

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
 • 1 Aan de directeur Bedrijfsvoering van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend voor besluiten, privaatrechtelijke rechtshandelingen en feitelijke handelingen die verband houden met:

  • a. het ontwikkelen van beleid en adviseren van de departementsleiding en het management en het leveren van een bijdrage aan interdepartementale beleidsontwikkeling, op het gebied van de facilitaire diensten, personeel en organisatie, inkoop, ICT-toepassingen, informatievoorziening, huisvesting en ondersteuning van het management bij directoraten-generaal en stafdirecties;

  • b. het adviseren van de departementsleiding en het management over en het implementeren van beleid op het gebied van management development (ABD), mobiliteit, werving, opleiding, de personeelscyclus, leren en ontwikkelen, diversiteit en gezond & veilig werken (of vitaliteit);

  • c. het ondersteunen en adviseren van de departementsleiding en het management inzake medezeggenschap, P-advies en sociaal-juridische zaken;

  • d. het uitvoeren van taken rond personeels- en salarisadministratie voor zover die niet bij P-Direkt zijn ondergebracht en met betrekking tot de personeelsstichting;

  • e. het beschikbaar stellen en houden van ICT-toepassingen, ondersteuning bij het gebruik van toepassingen en het functioneel beheer van concernapplicaties en gegevensbeheer voor Identity Management;

  • f. het uitvoeren van zowel alle operationele taken binnen het spectrum van digitale informatievoorziening als de wettelijke taken die hierover zijn vastgelegd voor het kerndepartement;

  • g. het voorzien in informatiecentra, interne nieuwsvoorziening en intranet;

  • h. het adviseren over en het ontwikkelen van nieuwe informatieproducten, informatiekanalen, toepassingen en functionaliteiten;

  • i. het coördineren van de inkoop van het ministerie en het in opdracht van de plaatsvervangend secretaris-generaal van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de secretaris-generaal of een hoofd van dienst aangaan en ondertekenen van inkoopopdrachten en contracten;

  • j. het aangaan van overeenkomsten op het terrein van roerende goederen en dienstverlening, alsmede het materiele beheer van roerende goederen;

  • k. het voeren van regie en het zorg dragen van uitvoering op het gebied van huisvesting, waaronder begrepen huur, beheer van vastgoed, werkplekinrichting, technisch onderhoud, ruimtebeheer en verhuizingen, de huisvestingspecial`pied-à-terres`van de politieke top;

  • l. het voorzien in overige facilitaire zaken, waaronder begrepen maar niet beperkt tot personenvervoer, vertaaldiensten, telefooncentrale en uitvoering van evenementen;

  • m. het voorzien in de secretariële ondersteuning bij directoraten-generaal en stafdirecties en het standaardiseren van bijbehorende werkprocessen;

  • n. het adviseren van het management bij directoraten-generaal en stafdirecties op bedrijfsvoeringsterreinen en het doorgeleiden van wensen naar het juiste onderdeel binnen de directie Bedrijfsvoering;

  • o. het ondersteunen van concern en bestuur bij organisatieontwikkeling en verandertrajecten door middel van advisering, teamcoaching en procesbegeleiding;

  • p. voorbereiden van (inter)departementaal overleg op het terrein van organisatie en bedrijfsvoering en het zorg dragen voor een integrale afweging;

  • q. het voortouw nemen op bedrijfsvoeringsbrede thema's zoals het nieuwe werken, (informatie)beveiliging, integriteit en programmatisch werken;

  • r. het voorzien in expertise en capaciteit op het terrein van beleid (projectenpool), bedrijfsvoering en interim-management;

  • s. het leveren van diensten en voorzieningen voor een vlot verloop van het dagelijkse werk voor de individuele medewerker van het kerndepartement, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het reserveren van vergaderzalen met catering, het voorzien in toegangspassen en het afhandelen van vragen en storingsmeldingen;

  • t. het behandelen van verzoeken tot het organiseren van evenementen en verzoeken tot interne verhuizingen;

  • u. het verzorgen van de communicatie binnen het kerndepartement inzake bedrijfsvoeringsonderwerpen;

  • v. het leveren van managementinformatie ten behoeve van de departementsleiding en dienstonderdelen op het gebied van bedrijfsvoering;

  • w. de controle op de personele budgetten, processen en formatie van het kerndepartement;

  • x. de financiële controle op materiele budgetten en het bewaken van de kwaliteit van werkprocessen van de directie;

  • y. het in opdracht van een hoofd van dienst autoriseren van medewerkers van de onderdelen van het ministerie genoemd in paragraaf I, tweede lid, onderdeel b en c, en het derde lid, van de bijlage Organisatie van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor het afnemen van digitale overheidsdiensten door middel van het inkopen, uitgeven en beheren van digitale authenticatiemiddelen;

  • z. het zorg dragen voor een actuele inschrijving van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel.

 • 2 Aan de directeur Bedrijfsvoering van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat wordt tevens mandaat, volmacht en machtiging verleend voor het nemen van besluiten en het verrichten van overige handelingen ten aanzien van medewerkers voor wie salarisschaal 1 tot en met 14 van bijlage B van het BBRA geldt, betreffende:

  • a. beslissingen op bezwaarschriften inzake personeelsaangelegenheden met uitzondering van de beslissingen op bezwaarschriften tegen besluiten die in mandaat zijn genomen door hem of door hem aangewezen ambtenaren;

  • b. het verlenen van buitengewoon verlof ten behoeve van het vervullen van een functie bij een internationale volkenrechtelijke organisatie op grond van artikel 34 van het ARAR;

  • c. het toekennen van een terugkeergarantie op grond van sociaal flankerend beleid;

  • d. het toekennen van financiële tegemoetkomingen op grond van sociaal flankerend beleid;

  • e. het toekennen van schadeloosstellingen boven een bedrag van € 10.000 op grond van artikel 69 van het ARAR;

  • f. het opleggen van disciplinaire straffen op grond van artikel 81 van het ARAR;

  • g. het verminderen van bezoldiging tijdens schorsing op basis van artikel 92 van het ARAR;

  • h. het verlenen van ontslag op grond van artikel 99 van het ARAR en het verlenen van ontslag in combinatie met een financiële regeling.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2018, 38939, datum inwerkingtreding 10-07-2018, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 26-10-2017.

Het eerste lid, onderdeel j, komt als volgt te luiden:

 • j. het aangaan van overeenkomsten op het terrein van roerende goederen en dienstverlening, alsmede het materiele beheer van roerende goederen en het in opdracht van de secretaris-generaal, de directeur Transitie en aansturing bedrijfsvoering of een hoofd van dienst aangaan en ondertekenen van inkoopopdrachten en contracten;

Het eerste lid, onderdeel y, komt als volgt te luiden:

 • y. het in opdracht van een hoofd van dienst autoriseren van medewerkers van de onderdelen van het ministerie genoemd in paragraaf I, tweede lid, onderdelen b en c, van de Bijlage Organisatie van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor het afnemen van digitale overheidsdiensten door middel van het inkopen, uitgeven en beheren van digitale authenticatiemiddelen;

Onder vervanging van de punt door een puntkomma aan het slot van het eerste lid, onderdeel z, wordt een onderdeel toegevoegd luidende:

 • aa. het coördineren en het ontwerpen van de selectielijsten zoals bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Archiefwet 1995 voor het gehele ministerie.

Stcrt. 2018, 38939, datum inwerkingtreding 10-07-2018, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 15-05-2018.

Artikel 18 is vernummerd tot artikel 17.

Artikel 19

[Regeling vervallen per 01-01-2019]

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Aan de directeur Europese en Internationale Zaken van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend voor besluiten, privaatrechtelijke rechtshandelingen en feitelijke handelingen die verband houden met:

 • a. het coördineren van en het zorg dragen voor een coherente en daadkrachtige inbreng op Europese dossiers in nationaal en EU-kader waaronder in de Coördinatie Commissie, de BNC en de Landbouw- en Visserijraad;

 • b. verantwoordelijkheid voor de LNV inbreng vanuit de Permanente Vertegenwoordiging bij de EU en in de interdepartementale gremia zoals de Interdepartementale Raad voor Handelspolitiek voor communautaire handelspolitieke zaken en voor de invulling en uitvoering van het Benelux-verdrag;

 • c. het onderhouden van contacten met relevante (kabinetten van) EU-Commissarissen, het EU-voorzitterschap en collega-bewindspersonen uit de Lidstaten van de EU en andere relevante belanghebbenden, waaronder het bedrijfsleven;

 • d. advisering over dossiers op buitenlands beleid aan LNV-bewindspersoon, en het coördineren van en zorg dragen voor een coherente en daadkrachtige LNV inbreng op de internationale beleidsterreinen;

 • e. de beleidsinhoudelijke advisering over de algemene bilaterale relaties met betrekking tot de EU-lidstaten en VS, China, India en Rusland en de strategische advisering over de reisagenda van de LNV-bewindspersoon;

 • f. deelname aan hoogambtelijke voorportalen voor de ministerraad en voorbereiding van (internationale) besluitvorming voor LNV-bewindspersoon in de ministerraad en REA (Raad Europese Aangelegenheden).

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2018, 38939, datum inwerkingtreding 10-07-2018, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 15-05-2018.

Artikel 19 is vernummerd tot artikel 18.

Artikel 20

[Regeling vervallen per 01-01-2019]

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Aan de directeur Financieel-Economische Zaken van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend voor:

 • a. de uitoefening van taken en bevoegdheden in het kader van de verantwoording van de begroting 2017 van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, voor zover betrekking hebbend op het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vanaf 26 oktober 2017;

 • b. de uitoefening van taken en bevoegdheden in het kader van de uitvoering van de begroting 2018 van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, voor zover betrekking hebbend op het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

 • c. het optreden als bevoegde autoriteit voor het Europees Landbouwgarantiefonds en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling voor het jaar 2017 vanaf 26 oktober 2017 en het jaar 2018;

 • d. het verzorgen van aangiften inzake de Wet op de omzetbelasting 1968 (BTW) voor de directeur-generaal van Agro en Natuur, de directeur Bureau Bestuursraad, directeur Communicatie en de directeur Financieel-Economische Zaken van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor de jaren 2017 en 2018;

 • e. het verzorgen van aangiften inzake de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 voor het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor de jaren 2017 en 2018.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2018, 38939, datum inwerkingtreding 10-07-2018, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 15-05-2018.

Artikel 20 is vernummerd tot artikel 19.

Artikel 21

[Regeling vervallen per 01-01-2019]

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
 • 1 Aan de directeur Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend:

 • 2 Aan de directeur Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat wordt tevens volmacht en machtiging verleend voor het aangaan van verplichtingen inzake het verlenen van opdrachten aan externe juridische dienstverleners, met uitzondering van verplichtingen op het werkterrein van het hoofd van dienst, genoemd in artikel 1, onderdeel c, subonderdeel 5° en de algemeen directeur van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2018, 38939, datum inwerkingtreding 10-07-2018, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 15-05-2018.

Artikel 21 is vernummerd tot artikel 20.

1

 • b. voor het behandelen van bezwaar- en beroepschriften, waaronder begrepen het nemen van beslissingen op bezwaarschriften en het instellen van (hoger) beroep op grond van de Wet openbaarheid van bestuur, Wet hergebruik van overheidsinformatie en de Algemene verordening gegevensbescherming, met uitzondering van besluiten behorende tot het werkterrein van het hoofd van dienst als bedoeld in artikel 1, onderdeel d, subonderdeel 5° en de algemeen directeur van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

2 Aan de directeur Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat wordt tevens volmacht en machtiging verleend voor het aangaan van verplichtingen inzake het verlenen van opdrachten aan externe juridische dienstverleners, met uitzondering van verplichtingen op het werkterrein van het hoofd van dienst, genoemd in artikel 1, onderdeel d, subonderdeel 5° en de algemeen directeur van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Artikel 22

[Regeling vervallen per 01-01-2019]

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Aan de algemeen directeur van de Dienst ICT Uitvoering van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend voor besluiten, privaatrechtelijke rechtshandelingen en feitelijke handelingen die verband houden met:

 • a. het zorg dragen voor betrouwbare, gestandaardiseerde en kosten efficiënte ICT-services die de bedrijfsprocessen van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ondersteunen;

 • b. het zorg dragen voor de bewaking van het gebruik van digitale authenticatiemiddelen voor het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

 • c. het in opdracht van een hoofd van dienst autoriseren van medewerkers van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor het afnemen van digitale overheidsdiensten door middel van het inkopen, uitgeven en beheren van digitale authenticatiemiddelen;

 • d. het zorgdragen voor het crypto-beheer van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, waaronder het autoriseren van gebruikers van cryptomiddelen, het registreren van in gebruik zijnde cryptomiddelen en het implementeren van de cryptografische technieken conform vigerende wet- en regelgeving.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2018, 38939, datum inwerkingtreding 10-07-2018, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 15-05-2018.

Artikel 22 is vernummerd tot artikel 21.

Artikel 23

[Regeling vervallen per 01-01-2019]

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
 • 1 Aan de algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend voor besluiten, privaatrechtelijke rechtshandelingen en feitelijke handelingen voor het in opdracht van een hoofd van dienst of de secretaris-generaal uitvoeren van aanbestedingsprocedures en het ondertekenen van contracten en raamovereenkomsten.

 • 2 Aan de algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat wordt tevens mandaat, volmacht en machtiging verleend voor besluiten, privaatrechtelijke rechtshandelingen en feitelijke handelingen voor het in opdracht van de plaatsvervangend secretaris-generaal, de directie Regio, de directie Algemene Economische Politiek, de directie Bedrijfsvoering, de directie Europese en Internationale Zaken, de directie Financieel-Economische Zaken, de directie Wetgeving en Juridische Zaken, de Dienst ICT Uitvoering en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat uitvoeren van aanbestedingsprocedures en het ondertekenen van contracten en raamovereenkomsten.

 • 3 Aan de algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat wordt tevens mandaat, volmacht en machtiging verleend voor aangelegenheden inzake benoeming, schorsing, ontslag en vergoeding van leden van adviescommissies ter zake van subsidieverlening op het terrein van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

 • 4 Aan de algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat wordt voorts mandaat, volmacht en machtiging verleend voor besluiten, privaatrechtelijke rechtshandelingen en feitelijke handelingen voor het in opdracht van een hoofd van dienst voeren van het secretariaat van een adviescollege of adviescommissie, inclusief het betalen van de vergoedingen aan leden daarvan en het regelen van alle benodigde faciliteiten.

 • 5 Aan de algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend voor besluiten, privaatrechtelijke rechtshandelingen en feitelijke handelingen die verband houden met de uitvoering van wet- en regelgeving en andere taken op het terrein van landbouw, natuur en voedselkwaliteit, waaronder begrepen:

  • a. de Wet openbaarheid van bestuur, de Wet hergebruik van overheidsinformatie en de Wet bescherming persoonsgegevens, met uitzondering van die besluiten behorend tot het werkterrein van de plaatsvervangend secretaris- generaal van Economische Zaken en Klimaat of de hoofden van dienst als bedoeld in artikel 1, onderdeel c, subonderdelen 1° tot en met 4°;

  • b. het fungeren als landelijk opererende uitvoeringsorganisatie voor Europese en nationale regelgeving en programma's, onder meer gericht op subsidieverlening, inkomenssteun, vergunningverlening en maatregelen;

  • c. het bieden van ondersteuning bij de administratieve en financiële afwikkeling van crises;

  • d. het fungeren als loket voor burgers en ondernemers;

  • e. de ontwikkeling en het beheer van gegevensregistraties van dieren, percelen, grondgebruik en relaties, en het beschikbaar stellen van gegevens aan andere publieke en private organisaties;

  • f. de registratie en integratie van gegevens gericht op evaluatie en beleidsontwikkeling en de advisering over beleidsontwikkeling met het oog op de uitvoerbaarheid;

  • g. het beschikbaar stellen van haar inhoudelijke expertise, uitvoeringsdeskundigheid en infrastructuur aan andere opdrachtgevers binnen de overheid, nationaal en in EU-verband in de vorm van adviezen of anderszins;

  • h. het vertalen van wet- en regelgeving naar effectief en efficiënt uitvoeringsbeleid;

  • i. het uitvoeren van gebiedsgericht beleid waaronder begrepen de inrichting van het landelijk gebied en het uitvoeren van werkzaamheden op het gebied van Geografische Informatiesystemen (GIS Competence Center).

 • 7 Aan de algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend voor besluiten, privaatrechtelijke rechtshandelingen en feitelijke handelingen die verband houden met het functioneren als erkend betaalorgaan voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, en het toetsen en verantwoorden van de besteding van Europese Fondsen vanuit de rol als Certificeringsautoriteit.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2018, 38939, datum inwerkingtreding 10-07-2018, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 15-05-2018.

Artikel 23is vernummerd tot artikel 22.

Abusievelijk is voor het zesde lid een wijzigingsopdracht geformuleerd die niet geheel juist is.

5

 • a. de Wet openbaarheid van bestuur, de Wet hergebruik van overheidsinformatie en de Algemene verordening gegevensbescherming, met uitzondering van die besluiten behorend tot het werkterrein van de directeur Transitie en aansturing Bedrijfsvoering van Economische Zaken en Klimaat of de hoofden van dienst als bedoeld in artikel 1, onderdeel d, subonderdelen 1° tot en met 4°;

6 Aan de algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend voor het behandelen van bezwaar- en beroepschriften, waaronder begrepen het nemen van beslissingen op bezwaarschriften en het instellen van (hoger) beroep tegen besluiten op het terrein van landbouw, natuur en voedselkwaliteit, met uitzondering van besluiten op grond van de Wet openbaarheid van bestuur, Wet hergebruik van overheidsinformatie en de Algemene verordening gegevensbescherming behorend tot het werkterrein van de directeur Transitie en aansturing Bedrijfsvoering van Economische Zaken en Klimaat of de hoofden van dienst als bedoeld in artikel 1, onderdeel d, subonderdelen 1° tot en met 4°.

§ 3.2. Ondermandaat, volmacht en machtiging aan dienstonderdelen van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

[Regeling vervallen per 01-01-2019]

Artikel 24

[Regeling vervallen per 01-01-2019]

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
 • 1 De directeur Bedrijfsvoering van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de directeur Financieel-Economische Zaken van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de directeur Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de algemeen directeur van de Dienst ICT Uitvoering van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat kunnen, ieder voor zich, voor de in dit besluit genoemde bevoegdheden ondermandaat, volmacht en machtiging verlenen aan functionarissen die werkzaam zijn binnen hun eigen dienstonderdeel.

 • 2 Het verlenen van ondermandaat, volmacht en machtiging alsmede wijziging daarvan, geschiedt schriftelijk en wat de formulering betreft in overeenstemming met de directeur Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

 • 3 Een afschrift van besluiten inzake ondermandaat, volmacht en machtiging als bedoeld in het vorige lid wordt gezonden aan de secretaris-generaal, de directeur Financieel-Economische Zaken, de directeur Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de Auditdienst Rijk en de Algemene Rekenkamer.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2018, 38939, datum inwerkingtreding 10-07-2018, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 15-05-2018.

Artikel 24 is vernummerd tot artikel 23.

§ 3.3. Instructies

[Regeling vervallen per 01-01-2019]

Artikel 25

[Regeling vervallen per 01-01-2019]

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Mandaat en volmacht worden uitgeoefend met inachtneming van:

 • a. ter zake geldende algemeen verbindende voorschriften, beleidsregels, de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, Aanwijzingen voor de rijksdienst en andere van toepassing zijnde regelingen, circulaires en instructies;

 • b. de in de beschrijving van de administratieve organisatie voorgeschreven medeparaafprocedures alsmede andere afspraken omtrent afstemming en coördinatie;

 • c. artikel 2, tweede lid, van het Besluit Taak FEZ.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2018, 38939, datum inwerkingtreding 10-07-2018, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 15-05-2018.

Artikel 25 is vernummerd tot artikel 24.

Artikel 26

[Regeling vervallen per 01-01-2019]

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Het krachtens mandaat, volmacht of machtiging ondertekenen van stukken geschiedt als volgt:

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

namens deze:

(handtekening)

(naam functionaris)

(functie)

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2018, 38939, datum inwerkingtreding 10-07-2018, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 15-05-2018.

Artikel 26 is vernummerd tot artikel 25.

§ 4. Slotbepalingen

[Regeling vervallen per 01-01-2019]

Artikel 27

[Regeling vervallen per 01-01-2019]

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Een afschrift van dit besluit wordt gezonden aan de secretaris-generaal, de hoofden van dienst van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de Algemene Rekenkamer.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2018, 38939, datum inwerkingtreding 10-07-2018, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 15-05-2018.

Artikel 27 is vernummerd tot artikel 26.

Artikel 28

[Regeling vervallen per 01-01-2019]

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 26 oktober 2017.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2018, 38939, datum inwerkingtreding 10-07-2018, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 15-05-2018.

Artikel 28 is vernummerd tot artikel 27.

Artikel 29

[Regeling vervallen per 01-01-2019]

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat, volmacht en machtiging LNV 2017.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2018, 38939, datum inwerkingtreding 10-07-2018, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 15-05-2018.

Artikel 29 is vernummerd tot artikel 28.

Dit besluit zal met de toelichting en de bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 13 november 2017

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

C.J. Schouten

Bijlage Organisatie van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

[Regeling vervallen per 01-01-2019]

Terugwerkende kracht

Voor deze bijlage is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

I. Hoofdstructuur van de organisatie

[Regeling vervallen per 01-01-2019]

 • 1. Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bestaat uit het kernministerie en de buitendienst.

 • 2. Het kernministerie bestaat uit:

  • a. de algemene leiding;

  • b. het beleidsonderdeel: het directoraat-generaal voor Agro en Natuur.

  • c. de stafbureaus:

   • 1°. het stafbureau Bestuursraad;

   • 2°. het stafbureau Communicatie;

   • 3°. het stafbureau Financieel-Economische Zaken;

 • 3. Onder het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ressorteert de volgende buitendienst: de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

II. Algemene leiding

[Regeling vervallen per 01-01-2019]

 • 1. De algemene leiding staat onder leiding van de secretaris-generaal.

 • 2. De secretaris-generaal heeft tot taak de aangelegenheden, genoemd in artikel 4 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging LNV 2017.

III. Het directoraat-generaal voor Agro en Natuur

[Regeling vervallen per 01-01-2019]

A. Algemeen

[Regeling vervallen per 01-01-2019]

 • 1. Het directoraat-generaal voor Agro en Natuur staat onder leiding van een directeur-generaal.

 • 2. Het directoraat-generaal heeft tot taak:

  • a. het versterken van de positie van de Nederlandse agrarische en visserijketen;

  • b. het zorg dragen voor onderzoek in het groene domein en de vakinhoudelijke ontwikkeling van het groen onderwijs ten behoeve van de maatschappelijke opgaven in het agro- en natuurdomein;

  • c. het voeren van adequaat fytosanitair beleid en het zeker stellen van goede gewasbescherming;

  • d. het stimuleren van een duurzame veehouderij en visserij;

  • e. het borgen van diergezondheid en dierenwelzijn;

  • f. het zeker stellen van een adequate en duurzame voedselvoorziening en voedselzekerheid op nationaal, Europees en mondiaal niveau;

  • g. het vormgeven en bewaken van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en gemeenschappelijk visserijbeleid;

  • h. het bewaken en coördineren van een eenduidige en EU-conforme uitvoering van het gemeenschappelijk landbouw- en visserijbeleid;

  • i. het stimuleren van de economische topsectoren Agro-Food, Tuinbouw en Uitgangsmaterialen;

  • j. het zorg dragen dat Nederland aan haar internationale verplichtingen op het gebied van behoud en duurzaam gebruik van biodiversiteit voldoet en soorten en habitats beschermt;

  • k. het zorg dragen voor een natuur-inclusieve samenleving waarin natuur in de kern van de economie en het hart van mensen komt en daarmee automatisch een rol speelt bij afwegingen die in het economisch en maatschappelijk proces worden gemaakt;

  • l. het zorgen voor een doelmatige decentralisatie van natuur- en plattelandsbeleid, onder meer op basis van een herijkt NatuurNetwerk Nederland;

  • m. het zorgen dat een vitale natuur de economie ondersteunt zodat Nederland een interessante vestigingsplaats is voor bedrijven en kenniswerkers;

  • n. het zorg dragen dat rijksbelangen tijdig in regionale netwerken en gebiedsgerichte agenda’s, projecten of programma’s op het gebied van natuur en economie worden ingebracht;

  • o. het invullen en uitvoeren van de eigen inhoudelijke verantwoordelijkheid die het directoraat-generaal voor Agro en Natuur heeft op de beleidsterreinen natuur en landbouw in Caribisch Nederland;

  • p. het zorg dragen voor een goede crisisweerbaarheid van het directoraat-generaal voor Agro en Natuur.

 • 3. Het directoraat-generaal bestaat uit:

  • a. de directie Agro- en Natuurkennis;

  • b. de directie Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn;

  • c. de directie Natuur en Biodiversiteit;

  • d. de directie Plantaardige Agroketens en Voedselkwaliteit;

  • e. de directie Europees Landbouw- en Visserijbeleid en Voedselzekerheid.

B. De directie Agro- en Natuurkennis

[Regeling vervallen per 01-01-2019]

 • 1. De directie Agro- en Natuurkennis staat onder leiding van een directeur.

 • 2. De directie heeft tot taak:

  • a. het zorg dragen voor kennismanagement binnen de groene kennis-, onderwijs- en innovatieketen;

  • b. het zorg dragen voor ontwikkeling van de strategische kennis- en innovatieagenda, programmering van de kennismiddelen van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en borgen kennisinstrumentarium, in overleg met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat;

  • c. het bevorderen van kennisverspreiding en kennisbenutting bij de relevante kennisvragers;

  • d. het zorg dragen voor inhoudelijke aansturing en programmering van benodigd onderzoek op het domein van landbouw, natuur en voedselkwaliteit, in het bijzonder van de Stichting Wageningen Research (WR) en subsidieverlening aan deze stichting. Voor wat betreft WR vindt de uitvoering van deze taken plaats in overleg met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat;

  • e. het bevorderen van de werking van het groen kennisstelsel waaronder de vakinhoudelijke ontwikkeling van het groen onderwijs, aansluitend bij de beleidsdoelen van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

  • f. het zorg dragen voor de ontwikkeling en implementatie van de kennis- en innovatieagenda's van de topsectoren Tuinbouw & Uitgangsmaterialen (TU) en Agri & Food (AF) en deelname in Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI's) en Topteams van beide topsectoren. Dit houdt ook in het zorg dragen voor de verbinding tussen topsectoren AF en TU en de maatschappelijke opgaven van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

  • g. de coördinatie op het gebied van nieuwe technologieën, waaronder biotechnologie;

  • h. de coördinatie van strategische functie binnen het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

  • i. de coördinatie en het zijn van contactpersoon vanuit het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor de relevante planbureaus en adviesraden voor het agro- en natuurdomein.

C. De directie Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn

[Regeling vervallen per 01-01-2019]

 • 1. De directie Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn staat onder leiding van een directeur.

 • 2. De directie heeft tot taak:

  • a. het zorg dragen voor de bewaking en verbetering van het welzijn van productie- en gezelschapsdieren;

  • b. het zorg dragen voor preventie en bestrijding van (bestrijdingsplichtige) dierziekten;

  • c. de bewaking, monitoring en early warning van veterinaire veiligheid;

  • d. het zorg dragen voor en bevorderen van een gelijk speelveld op het gebied van handelsafspraken met betrekking tot veterinaire producten;

  • e. het wegnemen van veterinaire handelsbelemmeringen;

  • f. de regulering van de beroepen in de diergezondheidszorg, waaronder de dierenarts;

  • g. het bevorderen van een duurzame ontwikkeling van de veehouderijketen;

  • h. zorg dragen voor de vormgeving van een duurzame visserij op de kust- en binnenwateren, waarbij inbegrepen een duurzame aquacultuur;

  • i. verantwoordelijk voor het dierproevenbeleid (implementatie Europese verordening en het ontwikkelen van alternatieven voor dierproeven);

  • j. het zorg dragen voor een goede crisisweerbaarheid van het directoraat-generaal voor Agro en Natuur op het gebied van dierziekten.

D. De directie Natuur en Biodiversiteit

[Regeling vervallen per 01-01-2019]

 • 1. De directie Natuur en Biodiversiteit staat onder leiding van een directeur.

 • 2. De directie heeft tot taak:

  • a. de systeemverantwoordelijkheid van en het vormgeven aan internationale biodiversiteitsdoelen;

  • b. het zorg dragen voor een natuur-inclusieve samenleving waarin natuur in de kern van de economie en het hart van mensen komt en daarmee automatisch een rol speelt bij afwegingen die in het economisch en maatschappelijk proces worden gemaakt;

  • c. het borgen van Nederlandse internationale verantwoordelijkheden op het terrein van biodiversiteit, het behoud van natuurlijke hulpbronnen en Natura 2000;

  • d. het invullen van de nationale systeemverantwoordelijkheid na decentralisatie van natuurbeleid;

  • e. het zorg dragen voor natuurwet- en regelgeving en handhaving;

  • f. het stimuleren dat de natuur een rol speelt bij afwegingen in het economisch en maatschappelijk proces (verbinden groen en groei);

  • g. het zorg dragen voor een toekomstbestendige natuur in de grote wateren van Nederland;

  • h. het zorg dragen voor vergunningverlening op grond van de Wet natuurbescherming;

  • i. het invullen en uitvoeren van de eigen inhoudelijke verantwoordelijkheid die het directoraat-generaal voor Agro en Natuur heeft op de beleidsterreinen natuur en landbouw in Caribisch Nederland;

  • j. het leiding geven aan de uitvoering van de Natuurvisie;

  • k. het zorg dragen voor het haalbaar, betaalbaar en maatschappelijk gedragen implementeren van Europese verplichtingen rond Natura 2000;

  • l. het zorg dragen voor aanwijzingsbesluiten voor 166 gebieden;

  • m. het ontwikkelen van kennis van het Natura 2000-systeem;

  • n. het opstellen en overdragen van beheerplannen naar de provincies;

  • o. het zorgen voor een programmatische aanpak van stikstof (PAS).

E. De directie Plantaardige Agroketens en Voedselkwaliteit

[Regeling vervallen per 01-01-2019]

 • 1. De directie Plantaardige Agroketens en Voedselkwaliteit staat onder leiding van een directeur.

 • 2. De directie heeft tot taak:

  • a. het mede vormgeven aan, implementeren en handhaven van Europese regelgeving voor de veiligheid van diervoeders en voedingsmiddelen van plantaardige en dierlijke oorsprong, diergeneesmiddelen en dierlijke bijproducten;

  • b. het bevorderen van transparantie en informatievoorziening over diverse kwaliteitsaspecten van voedsel, zoals duurzaamheid;

  • c. het bevorderen van inzicht in en het voorkomen van voedselverspilling en het benutten van reststromen, stimuleren van duurzame keteninnovaties;

  • d. het zorg dragen voor beleid voor plantaardig (uitgangs)-materiaal van hoogwaardige kwaliteit en een hoog plantgezondheidsniveau ter bevordering van de Nederlandse concurrentiekracht;

  • e. het zorg dragen voor een duurzame gewasbescherming van de plantaardige productie en afzet;

  • f. het aansturen van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb);

  • g. het zorg dragen voor integratie van de thema's rondom de plantaardige productieketen om te komen tot concurrerende en duurzaam opererende sectoren die samenwerken in de keten;

  • h. het zorg dragen voor en bevorderen van een gelijk speelveld op het gebied van handelsafspraken met betrekking tot plantaardige producten en het bevorderen van een gunstige Nederlandse handelspositie;

  • i. het zorg dragen voor totstandkoming en realisatie van Europees en nationaal beleid met betrekking tot de productie, transport, opslag en gebruik van meststoffen;

  • j. het zorg dragen voor en bevorderen van de concurrentiepositie door verduurzaming van de productieketen en het aanpassen aan klimaatverandering in de agrosectoren;

  • k. het bewaken van broeikasemissie afspraken agrosectoren met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat;

  • l. het zorg dragen voor de beleidsontwikkeling op het gebied van nieuwe technologieën ten behoeve van veilig en goed voedsel en het inzicht verkrijgen in mogelijke consequenties voor ons leefsysteem in samenhang met maatschappelijke acceptatie;

  • m. het zorg dragen voor een goede crisisweerbaarheid van het directoraat-generaal voor Agro en Natuur op het gebied van plantenziekten en voedselveiligheid;

  • n. de beleidsmatige verantwoordelijkheid van de Greenport.

F. De directie Europees Landbouw- en Visserijbeleid en Voedselzekerheid

[Regeling vervallen per 01-01-2019]

 • 1. De directie Europees Landbouw- en Visserijbeleid en Voedselzekerheid staat onder leiding van een directeur.

 • 2. De directie heeft tot taak:

  • a. de nationale, Europese en mondiale beleidsvorming rondom voedselzekerheid en agrogrondstoffen;

  • b. analyse en beleidsvorming rondom agro-economie, agroketens en de (inter)nationale agribusiness;

  • c. de beleidsvorming rondom het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), inclusief de onderhandelingen rondom het vernieuwde GLB 2014-2020 en de bijbehorende implementatiekeuzes in Nederland;

  • d. de beleidsvorming rondom het gemeenschappelijk Visserijbeleid en de bijbehorende implementatiekeuzes in Nederland;

  • e. de inhoudelijke voorbereiding van de Landbouw- en Visserijraad, het Speciale Landbouwcomité en bijbehorende parlementaire verantwoording;

  • f. het borgen van een EU-conforme uitvoering van het Gemeenschappelijk Landbouw- en Visserijbeleid met het oog op het voorkomen dan wel het beperken van door de Europese Commissie opgelegde financiële correcties;

  • g. het invulling geven aan het coördinerend opdrachtgeverschap LNV van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en het regiebureau Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP);

  • h. het onderhouden van een adequaat nationaal, Europees en mondiaal netwerk om bovengenoemde taken uit te kunnen oefenen;

  • i. het invulling geven aan het coördinerend opdrachtgeverschap LNV van het netwerk van landbouwattachés en-raden;

  • j. het optreden als managementautoriteit voor het Europees Visserijfonds en het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij.

IV. Het stafbureau Bestuursraad

[Regeling vervallen per 01-01-2019]

 • 1. Het stafbureau Bestuursraad staat onder leiding van een directeur.

 • 2. Het stafbureau heeft tot taak:

  • a. het verkennen van de inrichting en de opbouw van het dienstonderdeel Bureau Bestuursraad;

  • b. het bedienen van bewindslieden en ambtelijke top opdat zij hun politieke, inhoudelijke en bedrijfsmatige eindverantwoordelijkheid voor het functioneren van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ten volle waar kunnen maken;

  • c. het coördineren van contacten met het parlement en de voorbereiding voor de ministerraad;

  • d. het stimuleren en het coördineren van samenwerking tussen de dienstonderdelen waaronder de samenwerking tussen beleid en uitvoering;

  • e. het adviseren over alle stukken die naar de politiek-ambtelijke top en naar buiten gaan, waaronder alle Kamerstukken;

  • f. het voeren van het secretariaat van de bewindspersonenstaf en de bestuursraad;

  • g. het bieden van ondersteuning aan de leden van de Bestuursraad voor hun portefeuilletaken en aangelegenheden die het gehele Ministerie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit betreffen;

  • h. het behandelen van protocollaire aangelegenheden en het coördineren van evenementen die het gehele Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit betreffen;

  • i. het houden van toezicht op de toepassing en naleving van de geldende wet- en regelgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens door een functionaris voor de gegevensbescherming;

  • j. het houden van toezicht op het beleid ten aanzien van financiële belangen (compliance);

  • k. het zorgdragen voor het toezicht en het geven van advies over de integrale beveiliging van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, waaronder begrepen het (laten) onderzoeken van incidenten, het opstellen en onderhouden van de lijst vertrouwensfuncties en de coördinatie van veiligheidsonderzoeken.

  • l. de coördinatie van de departementale crisisbeheersing.

V. Het stafbureau Communicatie

[Regeling vervallen per 01-01-2019]

 • 1. Het stafbureau Communicatie staat onder leiding van een directeur.

 • 2. Het stafbureau heeft tot taak:

  • a. het verkennen van de inrichting en de opbouw van het dienstonderdeel Communicatie;

  • b. het dagelijks anticiperen en reageren op de actualiteit door middel van woordvoering, het schrijven van persberichten en het organiseren van persbijeenkomsten;

  • c. het ontwikkelen, vormgeven en uitvoeren van strategisch communicatieadvies rond de communicatieprioriteiten;

  • d. het schrijven van speeches voor de bewindslieden;

  • e. het volgen, strategisch inzetten en innoveren van online media in de externe en interne communicatie;

  • f. het faciliteren en organiseren van externe optredens, zowel reactief als proactief;

  • g. het ontwikkelen en uitvoeren van het (corporate) communicatiebeleid;

  • h. het realiseren van samenhang in en het bevorderen van kwaliteit van de in- en externe communicatie, zowel in woord als in beeld;

  • i. het bijdragen aan de interdepartementale beleidsvorming en samenwerking op communicatiegebied, onder andere met betrekking tot de kabinetsbrede communicatie;

  • j. het beheer van de Rijkshuisstijl.

VI. Het stafbureau Financieel-Economische Zaken

[Regeling vervallen per 01-01-2019]

 • 1. Het stafbureau Financieel-Economische Zaken staat onder leiding van een directeur.

 • 2. Het stafbureau heeft tot taak:

  • a. het verkennen van de inrichting en de opbouw van het dienstonderdeel Financieel-Economische Zaken en daarmee samenhangende uitoefening van taken en bevoegdheden;

  • b. het voorbereiden en het samenstellen van de jaarlijkse begrotingen en de daarmee samenhangende suppletoire begrotingen van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vanaf het jaar 2019;

  • c. het optreden als bevoegde autoriteit voor het Europees Landbouwgarantiefonds en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling vanaf het jaar 2019;

  • d. het verzorgen van aangiften inzake de Wet op de omzetbelasting 1968 (BTW) voor de hoofden van dienst, met uitzondering van de in artikel 1, onderdeel c, subonderdeel 5° vanaf het jaar 2019;

  • e. het verzorgen van aangiften inzake de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 voor het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vanaf het jaar 2019;

  • f. het opstellen van het jaarverslag van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van het Dier Gezondheids Fonds.

  • g. het voeren van overleg en het adviseren over de uitoefening van taken en bevoegdheden in het kader van de verantwoording van de begroting van 2017 van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, voor zover betrekking hebbend op het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vanaf 26 oktober 2017, met het oog op de verplichting tot afstemming van de directeur Financieel-Economische Zaken van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat met de directeur Financieel-Economische Zaken van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

  • h. het voeren van overleg en het adviseren over de uitoefening van taken en bevoegdheden in het kader van de uitvoering van de begroting van 2018 van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, voor zover betrekking hebbend op het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, met het oog op de verplichting tot afstemming van de directeur Financieel-Economische Zaken van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat met de directeur Financieel-Economische Zaken van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

VII. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

[Regeling vervallen per 01-01-2019]

 • 1. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit staat onder leiding van een inspecteur-generaal.

 • 2. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft tot taak:

  • a. het werken aan de veiligheid van voedsel- en niet-voedsel producten om de gezondheid van mens en dier te beschermen;

  • b. het zorg dragen voor handhaving van wet- en regelgeving waarvoor de minister (mede) verantwoordelijkheid draagt op het terrein van land- en tuinbouw, natuur, visserij, diergezondheid en welzijn, milieu, dierproeven, voedselveiligheid en consumentenproducten;

  • c. het verzamelen en verdelen van inlichtingen en het uitvoeren van analyses ter vergroting van inzicht, aard en omvang van (niet-)naleving;

  • d. het informeren van de buitenwereld over risico's en risicoreductie;

  • e. het fungeren als centraal meldpunt voor consumenten, bedrijven, laboratoria, de Europese Commissie en andere landen op het gebied van voedselveiligheid;

  • f. het samenwerken met de Europese Voedsel Veiligheidsautoriteit;

  • g. het bewaken en bevorderen van de gezondheid van planten waarmee een bijdrage wordt geleverd aan een gezonde groene sector van internationaal aanzien, een gezonde en veilige land- en tuinbouw en een landschap met een hoge biodiversiteit;

  • h. het voorkomen dat ziekten, plagen en ongewenste planten binnen Nederland en over de wereld worden verspreid;

  • i. het bevorderen dat planten, ziekten, plagen en onkruiden op een veilige en duurzame wijze worden beheerst;

  • j. het optreden als coördinerend controle orgaan voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid;

  • k. het uitoefenen van verificaties en controles van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid;

  • l. het verlenen van ontheffingen van maatregelen ter bestrijding van plantenziekten op grond van de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba;

  • m. het verrichten van taken waaronder het verlenen, schorsen en intrekken van ontheffingen, erkenningen, vergunningen, het nemen van maatregelen en het doen van aanwijzingen op het terrein van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden, de Wet dieren, Wet op de dierproeven, de Plantenziektenwet, de Landbouwwet, de Landbouwkwaliteitswet, de Wet natuurbescherming, de Wet implementatie Nagoya Protocol, visserijregelgeving en de daarmee samenhangende besluiten;

  • n. het ontwikkelen van de kennisagenda en ondersteunen divisies bij strategische kennisontwikkeling;

  • o. het verzorgen van opleidingen voor managers en (bij)scholing voor handhavers op het gebied van toezicht en opsporing;

  • p. het voeren van de LNV brede regie en het zorg dragen van de opdrachtverstrekking en de uitvoering op het gebied van ‘specialties’ huisvesting, zoals inspectiekantoren, archiefopslag, laboratoria, waaronder begrepen het bepalen van de huisvestingsbehoefte en het op basis van rijksbeleid sturen van behoeftestellers op regionale vestiging en volume op het gebied van huisvesting en huur van vastgoed met uitzondering van de pied-à-terres van de politieke top.

 • 3. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit bestaat uit:

  • a. de directie Strategie;

  • b. de directie Handhaven;

  • c. de directie Keuren;

  • d. de directie CFO/Financiën;

  • e. de directie Bedrijfsvoering;

  • f. het bureau Risicobeoordeling & Onderzoek (BuRO).

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

C.J. Schouten

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2018, 38939, datum inwerkingtreding 10-07-2018, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze bijlage. Deze wijziging werkt terug tot en met 26-10-2017.

Onder vervanging van de punt door een puntkomma aan het slot van paragraaf III, onderdeel A, tweede lid, subonderdeel p, wordt een subonderdeel toegevoegd luidende:

 • q. het bijdragen aan een Europees meststoffenbeleid en het EU-conform voeren van een adequaat nationaal meststoffenbeleid.

Onder vernummering van het derde lid tot het vierde lid van paragraaf VII wordt na het tweede lid een lid toegevoegd, luidende:

3 De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit verricht de in het tweede lid, onderdeel p, genoemde taken voor het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en ook voor het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Stcrt. 2018, 38939, datum inwerkingtreding 10-07-2018, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze bijlage. Deze wijziging werkt terug tot en met 15-05-2018.

II. Algemene leiding

[Regeling vervallen per 01-01-2019]

 • 1. De algemene leiding staat onder leiding van de secretaris-generaal.

 • 2. De secretaris-generaal heeft tot taak de aangelegenheden, genoemd in artikel 4 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging LNV 2017.

 • 3. Onder de secretaris-generaal ressorteert de directeur Transitie en aansturing bedrijfsvoering.

 • 4. De directeur Transitie en aansturing bedrijfsvoering heeft tot taak de aangelegenheden, genoemd in artikel 4a van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging LNV 2017.

Naar boven