Regeling subsidie korte scholingstrajecten vo

[Regeling vervalt per 01-01-2023.]
Geraadpleegd op 25-05-2022.
Geldend van 09-11-2018 t/m 31-12-2019

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 2 september 2009, nr. VO/1180268, houdende regels voor het verstrekken van subsidie voor korte scholingstrajecten voor leraren in het voortgezet onderwijs om hun onderwijsbevoegdheid te behalen en houdende wijziging van de Regeling subsidie zij-instroom 2017 in verband met het verruimen van de mogelijkheden voor zij-instromers (Regeling subsidie korte scholingstrajecten vo)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op de artikelen 4 en 5 van de Wet overige OCW-subsidies en de artikelen 1.3 en 2.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS;

Besluit:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1.1. Begripsbepalingen

Artikel 1.2. Te subsidiëren activiteiten

De minister kan in de kalenderjaren 2017 tot en met 2020 aan leraren in het primair en voortgezet onderwijs, of aan personen die zich voornemen als leraar in het voortgezet onderwijs werkzaam te zijn, subsidie verstrekken voor het volgen van een kort scholingstraject dat opleidt tot de bekwaamheid die nodig is om les te geven in het voortgezet onderwijs of onderdelen daarvan. Hiervoor komen in aanmerking korte scholingstrajecten die:

Artikel 1.4. Subsidieplafond en verdeling

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
 • 1 Voor subsidieverstrekking op grond van deze regeling is in 2018 een bedrag van maximaal € 4,4 miljoen en in 2019 een bedrag van maximaal € 7,4 miljoen beschikbaar.

 • 2 De minister verdeelt het ingevolge het subsidieplafond beschikbare bedrag op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

 • 4 Het subsidieplafond voor het kalenderjaar 2020 wordt bekendgemaakt in de Staatscourant.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2019, 64684, datum inwerkingtreding 01-01-2020, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-09-2017.

Het eerste lid komt te luiden:

1 Voor subsidieverstrekking op grond van deze regeling is in 2018 een bedrag van maximaal € 4,4 miljoen, in 2019 een bedrag van maximaal € 7,4 miljoen en in 2020 een bedrag van maximaal € 2,4 miljoen beschikbaar.

Het vierde lid komt te vervallen.

Hoofdstuk 2. Subsidie korte scholingstrajecten voor leraren

Artikel 2.1. Subsidiebedragen en subsidieverlening

 • 1 In de kalenderjaren 2017 en 2018 wordt de subsidie verleend en ambtshalve vastgesteld op een bedrag dat gelijk is aan de kosten voor een kort scholingstraject, zoals die op de factuur van de aanbieder staan vermeld met een maximum van € 6.000 per aanvraag.

 • 2 In de kalenderjaren 2019 en 2020 wordt de subsidie verleend en ambtshalve vastgesteld op een bedrag dat gelijk is aan tachtig procent van de kosten voor een kort scholingstraject, zoals die op de factuur van de aanbieder staan vermeld met een maximum van € 6.000 per aanvraag.

 • 3 In afwijking van het tweede lid wordt de subsidie voor het scholingstraject voor het profielvak produceren, installeren en energie, genoemd in kolom V van de Regeling conversietabel getuigschriften en vakken VO, in de kalenderjaren 2019 en 2020 verleend en ambtshalve vastgesteld op een bedrag dat gelijk is aan de kosten, zoals die op de factuur van de aanbieder staan vermeld met een maximum van € 6.000 per aanvraag.

Artikel 2.2. Subsidieaanvraag

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
 • 1 Voor een subsidieaanvraag wordt het aanvraagformulier gebruikt, dat is bekendgemaakt op de website van de Dienst Uitvoering Onderwijs.

 • 2 Een aanvraag wordt binnen acht weken na de eerste scholingsactiviteit ingediend.

 • 4 De subsidieaanvraag bevat een afschrift van de factuur van het betreffende scholingstraject.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2019, 64684, datum inwerkingtreding 01-01-2020, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-09-2017.

Het tweede lid komt te luiden:

2 Een aanvraag wordt ingediend binnen acht weken na de datum, vermeld op de factuur van het betreffende scholingstraject.

Er wordt een vijfde lid toegevoegd, luidende:

5 Aanvragen ingediend na 15 oktober 2020 worden afgewezen.

Artikel 2.3. Subsidieverplichtingen

 • 1 De subsidieontvanger legt het scholingstraject met goed gevolg af en maakt hiervan uiterlijk zes maanden na de laatste scholingsactiviteit melding van bij de Dienst Uitvoering Onderwijs door een afschrift van het behaalde certificaat in te dienen.

 • 2 De subsidieontvanger maakt er bij de minister in ieder geval melding van, indien hij het scholingstraject voortijdig beëindigt, of dat niet met goed gevolg afrondt.

 • 3 De subsidieontvanger maakt er bij de minister in ieder geval melding van, indien hij het scholingstraject niet kan of vermoedt niet te kunnen afleggen binnen de in de aanvraag opgegeven periode. De subsidieontvanger meldt daarbij in ieder geval op welke datum hij verwacht dat de laatste scholingsactiviteit zal plaatsvinden. De subsidieontvanger kan een melding als hier bedoeld ten hoogste één keer maken.

Artikel 2.4. Subsidievaststelling en verantwoording

 • 2 De subsidieontvanger toont op verzoek van de minister aan dat de activiteiten waarvoor subsidie is verstrekt, zijn verricht en dat is voldaan aan de verplichtingen die aan de subsidie zijn verbonden.

Hoofdstuk 3. Slotbepalingen

Artikel 3.1. Hardheidsclausule

De minister kan deze regeling in bijzondere gevallen buiten toepassing verklaren of daarvan afwijken, voor zover de toepassing, gelet op het belang dat deze regeling beoogt te beschermen, tot een onbillijkheid van overwegende aard zal leiden.

Artikel 3.4. Inwerkingtreding en vervaldatum

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 september 2017, behoudens artikel 3.2 dat in werking treedt met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte in de Staatscourant.

 • 2 Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2021.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

S. Dekker

Naar boven