Besluit aanwijzing ANVS-toezichthouders Kernenergiewet

Geraadpleegd op 16-07-2024.
Geldend van 03-03-2021 t/m heden

Besluit van 1 augustus 2017 van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming, nr. ANVS-2017/8563, houdende de aanwijzing van inspecteurs die zijn belast met het toezicht op de naleving van de Kernenergiewet (Besluit aanwijzing ANVS-toezichthouders Kernenergiewet)

De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming,

Gelet op artikel 58, eerste lid, onder a, van de Kernenergiewet;

Besluit:

Artikel 1. Aanwijzing

  • 1 Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Kernenergiewet zijn belast de ambtenaren van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, die overeenkomstig artikel 10 van de Kernenergiewet aan de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming ter beschikking zijn gesteld, voor zover het hun werkterrein betreft.

Artikel 2. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 augustus 2017.

Artikel 3. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing ANVS-toezichthouders Kernenergiewet.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

DE AUTORITEIT NUCLEAIRE VEILIGHEID EN STRALINGSBESCHERMING,

J.H. van den Heuvel,

bestuursvoorzitter

Naar boven