Regeling macrobeheersinstrument zintuiglijk gehandicaptenzorg

Geraadpleegd op 15-06-2024.
Geldend van 01-01-2018 t/m heden

Regeling macrobeheersinstrument zintuiglijk gehandicaptenzorg

Gelet op:

van de Wet marktordening gezondheidszorg (hierna: Wmg),

en op:

heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vastgesteld.

1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

2. Doel van de nadere regel

Deze regeling heeft tot doel de (macro)kosten van de in artikel 1 genoemde zorg te beheersen door middel van een integraal macrobeheersmodel, respectievelijk macrobeheersinstrument (MBI).

Om dit doel te bereiken is deze regeling vastgesteld. Hierin zijn voorschriften opgenomen op het gebied van:

3. Reikwijdte

Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders die zintuiglijk gehandicaptenzorg leveren als bedoeld in artikel 2.5a van het Besluit zorgverzekering.

Deze regeling is voorts van toepassing op zorgverzekeraars als bedoeld in artikel 1, onderdeel h, van deze regeling.

4. Administratievoorschriften

De zorgaanbieder richt haar administratie op een zodanige wijze in dat daaruit de gerealiseerde omzet als bedoeld in artikel 1, onderdeel d, kan worden afgeleid.

5. Gegevensverstrekking

 • 1 De zorgaanbieders bedoeld in artikel 1 verstrekken de NZa de in artikel 7 van de beleidsregel macrobeheersinstrument zintuiglijk gehandicaptenzorg 2018 (met kenmerk: BR/REG-18115) bedoelde omzetgegevens uiterlijk twee maanden na dagtekening van de brief waarmee de NZa het veld informeert over de aanleververplichting. Deze brief wordt per omgaande verstuurd na ontvangst van het bericht van deMinister van VWS, dat de bovengrens als bedoeld in artikel 1, onder a, is overschreden en die overschrijding door middel van toepassing van het macrobeheersinstrument ongedaan dient te worden gemaakt. Indien geen sprake is van een overschrijding van de bovengrens zal de NZa geen verplichting tot gegevensverstrekking opleggen.

 • 2 De gegevensverstrekking bedoeld in het vorige lid geschiedt door middel van een door de NZa – via haar website – beschikbaar te stellen formulier.

 • 3 De gegevensverstrekking bedoeld in het eerste lid bestaat ten minste uit de volgende onderdelen:

  • een rechtsgeldig ondertekend voorblad van het formulier;

  • een Excelversie van het ingediende formulier, waarbij geldt dat het controlegetal op het Excel-voorblad dient overeen te komen met het ondertekende voorblad;

  • een accountantsverklaring als bedoeld in artikel 6.

 • 4 Zorgverzekeraars, die met een brief van de NZa zijn geïnformeerd over de aanleververplichting, dienen uiterlijk twee maanden na dagtekening van de brief een opgave te doen aan de NZa van de zorgaanbieders die bij de betreffende zorgverzekeraar voor het overschreden jaar prestaties zintuiglijk gehandicaptenzorg in rekening hebben gebracht.

 • 5 De opgave bedoeld in het vorige lid geschiedt door middel van een door de NZa – via haar website – beschikbaar te stellen formulier.

6. Accountantscontrole gegevensverstrekking

De zorgaanbieder draagt er zorg voor dat een accountant, als bedoeld in artikel 393 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, de juistheid en volledigheid van de op grond van artikel 5 verstrekte gegevens en inlichtingen vaststelt, overeenkomstig de wijze die in de in artikel 5, tweede lid, genoemde formulier en het daarbij beschikbaar te stellen controleprotocol is aangegeven.

7. Wijze van gegevensverstrekking

De zorgaanbieder, respectievelijk zorgverzekeraar, verzendt de opgave bedoeld in artikel 5 naar de NZa.

8. Afdracht overschrijding

 • 1 Op grond van een aanwijzing als bedoeld in artikel 76, tweede lid, van de Wmg, dient de zorgaanbieder haar op grond van de Beleidsregel macrobeheersinstrument zintuiglijk gehandicaptenzorg 2018 (met kenmerk: BR/REG-18115), vastgestelde aandeel in de overschrijding van de bovengrens binnen een in de aanwijzing genoemde termijn af te dragen aan het Zorgverzekeringsfonds.

 • 2 Een afdracht als bedoeld in het eerste lid blijft achterwege, indien de kosten in verband met de afdracht en inning van het af te dragen bedrag hoger zijn dan de baten. Indien naar het oordeel van de NZa sprake is van een situatie als beschreven in de vorige zin, doet zij daarvan mededeling in de in het eerste lid bedoelde beschikking onder vermelding dat de zorgaanbieder het door de NZa vastgestelde bedrag ter zake zijn aandeel in de overschrijding niet hoeft af te dragen aan het Zorgverzekeringsfonds.

Ingevolge artikel 20, tweede lid, onderdeel a, van de Wmg zal deze regeling in de Staatscourant worden geplaatst.

Deze regeling kan worden aangehaald als Regeling macrobeheersinstrument zintuiglijk gehandicaptenzorg

De Nederlandse Zorgautoriteit,

M.J. Kaljouw

voorzitter Raad van Bestuur

Naar boven