Wijzigingsbesluit Besluit informatievoorziening WPO/WEC, enz. (gegevenslevering voor [...] uit het lerarenregister en het registervoorportaal)

Geldend van 15-03-2019 t/m heden

Besluit van 7 juni 2017 tot wijziging van het Besluit informatievoorziening WPO/WEC, het Besluit informatievoorziening WVO en het Uitvoeringsbesluit WEB in verband met de gegevenslevering voor en de gegevensverstrekking uit het lerarenregister en het registervoorportaal

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 16 februari 2017, nr. WJZ/1146429 (6657), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op de artikelen 38g, tweede lid, 38h, vierde lid, 38q, tweede lid, 38r, tweede lid, en 38t, derde lid, van de Wet op het primair onderwijs, de artikelen 38g, tweede lid, 38h, vierde lid, 38q, tweede lid, 38r, tweede lid, 38t, derde lid, van de Wet op de expertisecentra, de artikelen 41f, tweede lid, 41g, vierde lid, 41p, tweede lid, 41q, derde lid, en 41s, derde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs en de artikelen 4.4.6, tweede lid, 4.4.7, vierde lid, 4.4.16, tweede lid, en 4.4.17, tweede lid, 4.4.19, derde lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 29 maart 2017, nr. W05.17.0046/1);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 2 juni 2017, nr. WJZ/1174229 (6657), directie Wetgeving en Juridische Zaken, uitgebracht mede namens Onze Minister van Economische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel IV. Gegevenslevering invoering lerarenregister en registervoorportaal

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Artikel V. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 7 juni 2017

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

S. Dekker

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M. Bussemaker

Uitgegeven de eenentwintigste juni 2017

De Minister van Veiligheid en Justitie,

S.A. Blok

Terug naar begin van de pagina