Reglement Piket Raad voor Rechtsbijstand

Geraadpleegd op 25-05-2024.
Geldend van 01-05-2017 t/m heden

Reglement Piket Raad voor Rechtsbijstand

1. Algemeen

 • 1.1 De Raad kan op grond van artikel 37 eerste lid aanhef en onder b van de Wet op de rechtsbijstand nadere regelingen vaststellen met betrekking tot de verlening van rechtsbijstand in piketzaken. Dit reglement dient om daarin te voorzien. Het reglement dient in samenhang met de Inschrijvingsvoorwaarden en het maatregelbeleid van de Raad voor Rechtsbijstand beschouwd te worden. De inschrijvingsvoorwaarden en het maatregelbeleid zijn bij de deelname aan piket onverkort van toepassing.

  Advocaten die deelnemen aan een piketregeling verklaren zich bereid om de daaruit voorvloeiende zaken op toevoegingsbasis af te wikkelen.

 • 1.2 Advocaten worden voor maximaal drie piketsoorten uit onderstaande lijst ingeschreven:

  • 1. planning strafpiket

   • a. Wots-Wets/uitlevering-overleveringspiket

   • b. Militair strafpiket

   • c. Evenementenstrafpiket1

  • 2. planning jeugdstrafpiket

  • 3. planning psychiatrisch patiëntenpiket

  • 4. planning vreemdelingenpiket

  Advocaten die staan ingeschreven op het beschikbaarheidsrooster van het aanmeldcentrum asielzoekers (“het AC-rooster) worden naast die inschrijving op het AC-rooster ingeschreven voor maximaal 2 andere piketsoorten.

  Advocaten worden op maximaal één piketplanning per piketsoort ingeschreven. De vestigingsplaats van het kantoor is hierbij bepalend.

2. Piketplanningen

 • 2.1 Om deel te kunnen nemen aan een piketregeling en om daartoe ingepland te worden dient de advocaat te voldoen aan de inschrijvingsvoorwaarden van de betreffende piketregeling. De betreffende advocaat dient daartoe een schriftelijk verzoek in tot deelname bij de Raad. Als daarop een positieve schriftelijke beslissing is genomen, kan de advocaat zich vervolgens als deelnemer in het geautomatiseerde piketplanningsprogramma aanmelden en daar de beschikbaarheidstijden voor de piketplanning aangeven. De advocaat is zelf verantwoordelijk voor een juiste registratie van de beschikbaarheid.

 • 2.2 De werkwijze voor de opstelling van de piketplanningen is vastgelegd in een programma waarvan de ‘business rules’ na overleg met de Nederlandse orde van advocaten zijn vastgesteld.

  De Raad behoudt zich het recht voor om hier in incidentele gevallen bijvoorbeeld in geval van bijzondere evenementen of gebeurtenissen vanaf te wijken.

  De Raad streeft naar evenredigheid bij de dagelijkse verdeling van meldingen. De Raad kan echter niet garanderen dat deelnemende advocaten een gelijk aantal diensten krijgen, nu het aantal in te plannen diensten mede afhankelijk is van het aantal te verdelen diensten, de beschikbaarheid voor weekenden, feestdagen en vakantieperiodes, het aantal deelnemers en hun respectievelijke beschikbaarheid, ook voor andere piketsoorten en de afgesproken ‘business rules’.

  De toewijzing van een dienst is een feitelijke handeling onder voorbehoud van correctie tot 7 dagen na publicatie, indien onverhoopt blijkt dat planningen onevenredig opgesteld zijn.

3. Beschikbaar- en bereikbaarheid

 • 3.1 Voor deelname aan een piketregeling dient de advocaat op de beschikbaarheidstijden van 07.00 uur tot 20.00 uur door de week, tijdens het weekend en op feestdagen per e-mail en per (mobiele) telefoon adequaat bereikbaar en beschikbaar te zijn.

  Kan een piketadvocaat hieraan niet voldoen dan regelt hij zelf uiterlijk 24 uur voorafgaand aan zijn dienst de ruiling of waarneming. Voor een te ruilen of waar te nemen dienst blijft de advocaat verantwoordelijk totdat deze geslaagd is.

  De advocaat verstrekt aan de Raad het e-mailadres en zijn 06 nummer waaraan piketmeldingen kunnen worden toegezonden door de Raad en draagt zorg voor geschikte apparatuur (mobiele telefoon met internet toegang) om deze meldingen te ontvangen en tijdig te verwerken.

 • 3.2 De advocaat die deelneemt aan de piketregelingen dient te beschikken over een mobiele telefoon met internettoegang ten behoeve van het ontvangen en reageren op piketmeldingen vanuit de Centrale Piketafdeling van de Raad. De advocaat – voorkeur en/of ingepland – moet een (jeugd)strafpiketmelding en een vreemdelingenpiketmelding binnen 45 minuten accepteren. Doet de betreffende advocaat dat niet dan wordt de zaak gemeld aan een andere dienstdoende piketadvocaat, die eveneens binnen 45 minuten moet reageren.

  Bij het psychiatrische patiëntenpiket is de reactietijd gesteld op 180 minuten voor zowel de stamadvocaat als de dienstdoende piketadvocaat.

 • 3.3 Piketmeldingen die tot 20.00 uur naar de Raad worden gestuurd, moeten nog dezelfde dag door de advocaat opgevolgd worden bij (jeugd)strafpiket en vreemdelingenpiket wanneer het een rechtsbijstandverzoek voorafgaand aan verhoor/gehoor betreft. Bij psychiatrisch patiëntenpiket heeft de betreffende stam-/piketadvocaat 180 minuten om een piketmelding te accepteren de tijd tussen 20.00 uur en 7.00 uur wordt niet meegerekend.

 • 3.4 In sporadische gevallen (levensdelicten, gijzelingen, ontvoeringen) kan ook buiten voornoemde tijdstippen op het mobiele nummer van de piketadvocaat een (jeugd)strafpiketmelding worden doorgegeven. In principe wordt hiervoor de advocaat die de volgende dag dienst heeft benaderd.

 • 3.5 De advocaat, die deelneemt aan het (jeugd)strafpiket is op de hoogte van de actuele OM-Aanwijzing rechtsbijstand politieverhoor. De advocaat verleent tijdig rechtsbijstand, dat wil zeggen binnen twee uur nadat deopsporingsdienst de melding consultatiebijstand naar de Raad heeft gezonden. Bij de melding directe verhoorbijstand dient op het aangegeven tijdstip te worden bezocht, tenzij een andere afspraak wordt gemaakt met de opsporingsdienst. Betreft het een melding inverzekeringstelling of huisverbod wordt in beginsel binnen 24 uur rechtsbijstand verleend. Kan de advocaat dit niet waarborgen, dan dient de melding niet geaccepteerd te worden. Het verdient aanbeveling om voorafgaand aan het bezoek aan het politiebureau contact op te nemen met het betreffende bureau, onder meer om bezoek na heenzending van de verdachte te voorkomen. Bezoek na heenzending wordt door de Raad niet vergoed.

 • 3.6 De advocaat, die deelneemt aan het vreemdelingenpiket is op de hoogte van de actuele wet- en regelgeving in het kader van het vreemdelingenrecht. De advocaat verleent tijdig rechtsbijstand, dat wil zeggen voor het ophoudingsverhoor/bewaringsgehoor wanneer de aanwezigheid van een piketadvocaat hierbij wordt verlangd, in andere gevallen binnen 24 uur na de piketmelding. Het verdient aanbeveling om voorafgaand aan het bezoek contact op te nemen met de vreemdelingendienst.

 • 3.7 De advocaat, die deelneemt aan het psychiatrisch patiëntenpiket is op de hoogte van de actuele wet- en regelgeving in het kader van het psychiatrisch patiëntenrecht. De psychiatrisch patiëntenpiketmelding wordt gemeld aan de dienstdoende piketadvocaat in de planningsregio van de gemeente waaruit de melding wordt aangeleverd of aan een stamadvocaat. De advocaat verleent tijdig rechtsbijstand, dat wil zeggen in beginsel binnen 24 uur nadat de melding bijstand in het kader van inbewaringstelling naar de Raad is gezonden, tenzij de omstandigheden van het geval een bezoek binnen deze termijn niet toelaten (bijvoorbeeld wanneer een cliënt gesepareerd zit). Is een bezoek binnen de termijn niet mogelijk dient dit gemotiveerd aangegeven te worden bij de piketdeclaratie. Het verdient aanbeveling om voorafgaand aan het bezoek contact op te nemen met de afdeling waar betrokkene is opgenomen.

4. Persoonlijke dienstverlening

 • 4.1 De advocaat dient de aan hem toebedeelde piketdiensten persoonlijk te verrichten, behoudens gevallen waarin sprake is van overmacht, ziekte of andere zwaarwegende redenen. In dat geval zorgt de advocaat voor adequate en tijdige ruiling met of waarneming door een andere piketadvocaat deelnemend aan de betreffende planning (zie ook 3.1). Bij (jeugd)strafpiket kan het nodig zijn piketmeldingen of piketverrichtingen naar aanleiding van een eerdere piketmelding te laten waarnemen/opvolgen, dit dient te geschieden door een deelnemend piketadvocaat aan de betreffende planning.

5. Ruiling en waarneming

 • 5.1 De deelnemende advocaat dient zelf door middel van het geautomatiseerde piketplanningsprogramma van de Raad te voorzien in ruilingen en waarnemingen van zijn diensten. Voor een te ruilen of waar te nemen dienst blijft de advocaat zelf verantwoordelijk totdat de ruiling of waarneming door een andere advocaat is geaccepteerd.

6. Maximum

 • 6.1 De Raad kan een advocaat die 90% van het voor hem geldende maximum aantal toevoegingen heeft bereikt verwijderen van de piketplanning(en) van het lopende jaar. De advocaat wordt tevens van het AC-rooster verwijderd.

 • 6.2 Wanneer de advocaat is uitgesloten van gesubsidieerde rechtsbijstand wordt hij van het AC-rooster en de piketplanningen verwijderd.

7. Melding inverzekeringstelling (IVS) bij (jeugd)strafpiket en melding huisverbod bij strafpiket

 • 7.1 De Raad streeft ernaar zoveel mogelijk de IVS-melding te koppelen aan de daaraan voorafgaande melding consultatiebijstand of directe verhoorbijstand, tenzij er een (andere) voorkeursadvocaat op het formulier vermeld staat.

 • 7.2 Een piketmelding in het kader van een huisverbod wordt aan de dienstdoende strafpiketadvocaat gemeld.

8. Voorkeursadvocaat

 • 8.1 Van een voorkeursadvocaat is slechts sprake indien betrokken rechtzoekende zelf- of diens wettelijke vertegenwoordiger – uitdrukkelijk aangeeft bij voorkeur door de betreffende advocaat bijgestaan te willen worden. Deze voorkeursadvocaat moet toegelaten zijn tot de planning van de betreffende piketregeling.

  Een voorkeursmelding bij (jeugd)straf- en vreemdelingenzaken dient binnen 45 minuten geaccepteerd te worden en bij psychiatrisch patiëntenpiket binnen 180 minuten. De bereikbaarheid dient zo georganiseerd te worden dat een e-mail met een voorkeursmelding tijdig geaccepteerd kan worden.

  Indien door niet tijdig te reageren een voorkeursmelding is gemeld aan een andere advocaat, neemt de voorkeursadvocaat zelf contact op met deze advocaat over de melding en het vervolg daarop.

 • 8.2 Indien familieleden een voorkeursadvocaat willen benaderen dan dienen de voorkeursadvocaat en de piketadvocaat die de melding heeft geaccepteerd onderling de door de rechtzoekende gewenste te regelen.

 • 8.3 Stamadvocaat (psychiatrisch patiëntenpiket)

  Een stamadvocaat betreft een bij de Raad ingeschreven psychiatrisch patiëntenrechtadvocaat die een bepaalde cliënt eerder in het kader van het psychiatrisch patiëntenrecht heeft bijgestaan. De eerdere rechtsbijstand kan zijn verleend in een psychiatrisch patiëntenpiketzaak of op basis van een last tot toevoeging afgegeven door de rechtbank in een zaak omtrent een rechterlijke machtiging. Er wordt tot 6 jaar teruggekeken naar de laatst verstrekte piketmelding of last tot toevoeging, na welke termijn de koppeling vervalt. Een stamadvocaat is niet planningsregio gebonden.

9. Piketvergoeding

 • 9.1 De advocaat die de piketmelding op de juiste wijze tijdig heeft geaccepteerd, betrokkene heeft bezocht en rechtsbijstand heeft verleend, is gerechtigd tot het vergoed krijgen van de verrichte dienst.

10. Maatregelbeleid

 • 10.1 Bereikbaarheid en beschikbaarheid piketadvocaat

  Incidenteel kan het gebeuren dat een ingeplande advocaat niet of niet tijdig reageert op de piketmelding(en). In dat geval moet door de advocaat contact worden opgenomen met de Centrale Piketafdeling van de Raad om de reden van het niet (tijdig) accepteren van de piketmelding(en) door te geven. De Raad kan dan beoordelen of er sprake is van een verschoonbare reden (bijvoorbeeld overmacht i.v.m. verhoorbijstand of een andere zwaarwichtige reden.

  Als het niet (tijdig) accepteren van de piketmelding(en) meerdere keren zonder verschoonbare reden gebeurt, kan dat gevolgen hebben voor verdere deelname aan de piketplanning. Als de advocaat na een piketdienst waarin zonder verschoonbare reden de piketmeldingen niet (tijdig) zijn geaccepteerd tijdens een volgende piketdienst wederom niet verschoonbaar niet (tijdig) reageert op piketmeldingen, dan stuurt de Raad een schriftelijke waarschuwing. Wanneer dit bij een volgende piketdienst nogmaals (voor een derde keer) gebeurt, verwijdert de Raad de ingeplande advocaat van de nog lopende planning en de daarop volgende planning van een half jaar. Daarna wordt de advocaat pas weer ingepland. Gedurende deze periode mag de betreffende advocaat wel voorkeursmeldingen blijven doen. Voordat de advocaat tijdelijk van de nog lopende en volgende piketplanning wordt verwijderd, neemt de Raad contact op met de advocaat.

  Na tijdelijke verwijdering van de piketplanning leidt een volgend niet (tijdig) accepteren van de piketmelding(en) zonder verschoonbare reden tot definitieve verwijdering van de betreffende piketplanning. Voordat de advocaat definitief van de piketplanning wordt verwijderd, neemt de Raad contact op met de advocaat.

  Bij de beslissing om een schriftelijke waarschuwing te geven ofde advocaat uit te schrijven, kijkt de Raad niet verder terug dan de afgelopen twee jaar.

 • 10.2 Persoonlijke verrichting piketdiensten

  Een advocaat die deelneemt aan de piketplanning behoort in beginsel zijn diensten zelf te verrichten en niet ten behoeve van kantoorgenoten, andere piketadvocaten op de planning te gaan staan. De advocaat die binnen twaalf kalendermaanden twee keer zonder zwaarwichtige reden een dienst heeft gehad zonder zelf zijn meldingen te behandelen, wordt, tenzij hij zich overeenkomstig de regels heeft laten vervangen, uitgesloten van deelname aan de betreffende piketregeling. Datzelfde is van toepassing op de advocaat die op deze wijze piketmeldingen meerdere malen van een andere advocaat verkrijgt. Voordat de advocaat wordt uitgesloten van deelname aan de piketplanning, neemt de Raad contact op met de advocaat.

  Een piketadvocaat stelt zich in beginsel beschikbaar voor piketdiensten, is dit niet het geval zonder zwaarwichtige reden kan worden besloten tot uitsluiting van deelname. Voordat de advocaat wordt uitgesloten van deelname aan de piketplanning, neemt de Raad contact op met de advocaat.

 • 10.3 Misbruik mobiele telefoon

  Indien de politie aan een advocaat die deelneemt aan het (jeugd)strafpiket toestemming geeft om zijn mobiele telefoon in het bureau bij zich te dragen, mag deze telefoon niet misbruiken en een verdachte daarvan geen gebruik laten maken. De Raad zal bij misbruik, indien tuchtrechtelijke maatregelen tegen de advocaat zijn genomen of de omstandigheden van het geval daartoe aanleiding geven, de inschrijving van de advocaat voor het (jeugd)strafpiket (al dan niet tijdelijk) doorhalen.

 • 10.4 Melding aan de deken

  Indien een maatregel wordt opgelegd, zendt de Raad een afschrift van het besluit aan de deken in het arrondissement waar de betreffende advocaat kantoor houdt.

11. Overig

 • 11.1 In wederzijds belang behoren (medewerkers van) de Raad en advocaten te streven naar een onderlinge verhouding die berust op welwillendheid en vertrouwen.

  Een advocaat die zich bij herhaling schuldig maakt aan onbehoorlijk of onheus optreden, zowel jegens medewerkers van de Raad als in bredere zin door zich in strijd met de algemeen geldende normen van fatsoen en redelijkheid in de beroepsuitoefening te gedragen, kan – nadat hij op dit gedrag is aangesproken door een leidinggevende van de Raad – van deelname aan de piketregelingen worden uitgesloten.

Utrecht, 12 april 2017

J.H. Gerritsen

Algemeen directeur/bestuurder

 1. Indien een advocaat die voor de strafpiketplanning staat ingeschreven ook is ingedeeld voor één of meer van de piketsoorten genoemd in de subcategorieën a,b of c dan tellen deze subcategorieën niet mee voor het maximum van 3 piketsoorten. ^ [1]
Naar boven