Regeling voorwaarden en publicatie stukloonnorm

Geraadpleegd op 25-06-2022.
Geldend van 01-01-2018 t/m heden

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 28 maart 2017, 2017-0000055159, houdende voorwaarden met betrekking tot een voorgestelde stukloonnorm door een werkgeversorganisatie en wijze van publicatie van een stukloonnorm (Regeling voorwaarden en publicatie stukloonnorm)

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 12a, derde lid, onderdeel b, en zevende lid, van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag;

Besluit:

Artikel 1. Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. stukloonnorm: de berekening van de tijd die redelijkerwijs met de uitvoering van de te verrichten arbeid is gemoeid en de elementen die zijn meegewogen in deze berekening, waaronder begrepen de vaststelling van de arbeidsduur ter uitvoering van die arbeid door een gemiddeld productieve werknemer, bedoeld in artikel 12a, derde lid, van de wet.

 • b. wet: Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag.

Artikel 2. Goedkeuring stukloonnorm

 • 1 Een voorgestelde stukloonnorm door een rechtspersoonlijkheid bezittende organisatie of organisaties van werkgevers, bedoeld in artikel 12a, derde lid, onderdeel b, van de wet, dient te worden goedgekeurd door een toetsingscommissie als bedoeld in artikel 3, alvorens deze stukloonnorm overeenkomstig artikel 12a, derde lid, aanhef, van de wet aan de Stichting van de Arbeid wordt verstrekt.

 • 2 Een verzoek van de Stichting van de Arbeid als bedoeld in artikel 12a, eerste lid, van de wet, wordt niet door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in behandeling genomen indien een stukloonnorm niet overeenkomstig het eerste lid is goedgekeurd.

Artikel 3. Toetsingscommissie

 • 1 Een rechtspersoonlijkheid bezittende organisatie of organisaties van werkgevers, bedoeld in artikel 12a, derde lid, onderdeel b, van de wet, brengt het voornemen onderscheidenlijk brengen hun voornemen ten aanzien van specifieke werkzaamheden een stukloonnorm aan de Stichting van de Arbeid te verstrekken, ter kennis aan de Stichting van de Arbeid.

 • 2 De Stichting van de Arbeid stelt binnen vier weken na ontvangst van de kennisgeving, bedoeld in het eerste lid, een toetsingscommissie in, tenzij de partijen vertegenwoordigd in de Stichting van de Arbeid na een marginale beoordeling van een voorgenomen stukloonnorm unaniem van oordeel zijn dat in redelijkheid niet kan worden voldaan aan de voorwaarden, bedoeld in artikel 12a, eerste lid, van de wet.

 • 3 Een toetsingscommissie bestaat uit drie of vijf leden. De Stichting van de Arbeid kan voor ieder lid een plaatsvervanger benoemen.

 • 4 De voorzitter van de toetsingscommissie is onafhankelijk van de werkgeversorganisatie of werkgeversorganisaties, bedoeld in het eerste lid, en de werknemersorganisatie of werknemersorganisaties in de bedrijfstak waarin een stukloonnorm wordt voorgesteld. De overige leden zijn, indien zij niet onafhankelijk zijn, in aantal gelijk verdeeld tussen vertegenwoordigers van één of meerdere werkgeversorganisaties en vertegenwoordigers van één of meerdere werknemersorganisaties in de bedrijfstak waarin een stukloonnorm wordt voorgesteld.

 • 5 Een lid van een toetsingscommissie heeft bewezen kennis en kunde van de bedrijfstak of een onderdeel hiervan en de werkzaamheden waarvoor een stukloonnorm wordt voorgesteld. In afwijking van de eerste zin, kan in het reglement, bedoeld in artikel 5, ten aanzien van een of meerdere leden een andere deskundigheid als bedoeld in de eerste zin worden bepaald.

Artikel 4. Taken toetsingscommissie

Een toetsingscommissie heeft de volgende taken:

 • a. het adviseren over een voorgenomen stukloonnorm waarbij de betrokken werkgeversorganisatie of werkgeversorganisaties en de werknemersorganisatie of werknemersorganisaties in de bedrijfstak waarin deze stukloonnorm gaat gelden, worden gehoord. Indien er geen werknemersorganisatie in de bedrijfstak actief is of deze werknemersorganisatie of werknemersorganisaties geen werknemers die de specifieke werkzaamheden verrichten vertegenwoordigt of vertegenwoordigen, wordt anderszins het werknemersbelang gehoord van de werknemers die de specifieke werkzaamheden verrichten;

 • b. de eventueel naar aanleiding van het advies aangepaste stukloonnorm beoordelen. De beoordeling wordt gemotiveerd en leidt tot een goedkeuring of afkeuring van de voorgenomen stukloonnorm;

 • c. het ter kennis brengen van het resultaat van de beoordeling van de voorgenomen stukloonnorm aan de organisatie of organisaties, bedoeld in artikel 3, eerste lid, en de Stichting van de Arbeid.

Artikel 5. Actualisering en evaluatie

Een stukloonnorm die is voorgesteld door een rechtspersoonlijkheid bezittende organisatie of organisaties van werkgevers, bedoeld in artikel 12a, derde lid, onderdeel b van de wet, bevat een regeling voor actualisering als bedoeld in artikel 12a, zesde lid, van de wet en een termijn waarna de stukloonnorm wordt geëvalueerd.

Artikel 6. Reglement toetsingscommissie

De Stichting van de Arbeid stelt ten behoeve van de instelling van toetsingscommissies een reglement op waarbij in ieder geval een regeling wordt gegeven over:

 • a. de wijze van benoeming van de leden en hun plaatsvervangers;

 • b. de arbeidsvoorwaarden van de leden en de ter beschikking staande faciliteiten voor de leden;

 • c. de mogelijkheid voor de leden om deskundigen in te schakelen en het hiervoor ter beschikking gestelde budget;

 • d. de werkwijze en de planning van de werkzaamheden, gelet op de taken, bedoeld in artikel 4, met inbegrip van de wijze van totstandkoming van besluiten;

 • e. de doorberekening van kosten van de beloning van de leden van een toetsingcommissie, van de ter beschikking staande faciliteiten en de inschakeling van deskundigen aan de organisatie of organisaties, bedoeld in artikel 3, eerste lid.

Artikel 7. Bekendmaking stukloonnorm

 • 1 Een stukloonnorm die wordt toegepast ten aanzien van aangewezen specifieke werkzaamheden als bedoeld in artikel 12a, eerste lid, van de wet, en de geactualiseerde stukloonnorm, bedoeld in artikel 12a, zesde lid, van de wet, worden bekendgemaakt op de internetsite van de Stichting van de Arbeid.

 • 2 De geactualiseerde stukloonnorm, bedoeld in artikel 12a, zesde lid, van de wet, wordt door de Stichting van de Arbeid gepubliceerd voor 1 januari van het volgende kalenderjaar.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 28 maart 2017

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

L.F. Asscher

Naar boven