Regeling AOV en AWW bijdragen aan zorginstellingen BES

Geraadpleegd op 24-07-2024.
Geldend van 01-01-2024 t/m 30-06-2024

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 17 februari 2017, 2017-0000009164, tot vaststelling van het AOV- en AWW-bedrag dat is vrijgesteld van betaling aan de verzorgings- of verplegingsinstelling (Regeling AOV en AWW bijdragen aan zorginstellingen BES)

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op de artikelen 14, eerste lid, Wet algemene ouderdomsverzekering BES en 17, eerste lid, van de Wet algemene weduwen- en wezenverzekering BES;

Besluit:

Artikel 1

Het bedrag, bedoeld in artikel 14, eerste lid, van de Wet algemene ouderdomsverzekering BES en artikel 17, eerste lid, van de Wet algemene weduwen- en wezenverzekering BES bedraagt over een kalendermaand:

  • a. USD 133, indien rechthebbende ingezetene is in het openbaar lichaam Bonaire;

  • b. USD 132, indien rechthebbende ingezetene is in het openbaar lichaam Sint Eustatius;

  • c. USD 141, indien rechthebbende ingezetene is in het openbaar lichaam Saba.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 april 2017 en werkt terug tot en met 1 januari 2017.

Artikel 3

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling AOV en AWW bijdragen aan zorginstellingen BES

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 17 februari 2017

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. Klijnsma

Naar boven