Aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2017

[Regeling materieel uitgewerkt per 24-01-2019.]
Geraadpleegd op 25-03-2023.
Geldend van 24-01-2017 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 13 januari 2017, kenmerk 1046904-158168-Z, houdende de besteedbare middelen ter dekking van de beheerskosten Wlz 201 (Aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2017)

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 4.3 van het Besluit Wfsv;

Besluit:

Artikel 1

De besteedbare middelen ter dekking van de voor de uitvoering van de Wet langdurige zorg te maken beheerskosten bedragen voor het jaar 2017 € 153,753 miljoen.

Artikel 2

Van het in artikel 1 genoemde bedrag is € 74,602 miljoen beschikbaar voor de taken, bedoeld in artikel 4.2.4, tweede lid, van de Wet langdurige zorg en € 79,151 miljoen voor de overige bij of krachtens die wet geregelde taken.

Artikel 3

Uit het bedrag, bedoeld in artikel 2, voor de taken, bedoeld in artikel 4.2.4 tweede lid, van de Wet langdurige zorg, wordt aan zorgkantoren incidenteel in totaal maximaal een bedrag van € 1,500 miljoen beschikbaar gesteld om zorgkantoren te compenseren in de beheerskostenbudgetten voor kosten die gemaakt worden in de zaken tegen frauderende zorgverleners en tegen cliënten die niet te goeder trouw zijn. Het betreft hier zaken die onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten zijn ontstaan, maar in 2017 nog tot kosten hebben geleid. Indien niet alle kosten uit het bedrag kunnen worden vergoed, worden de kosten naar evenredigheid van de in aanmerking komende en goedgekeurde kosten per zorgkantoor vergoed.

Artikel 4

Uit het bedrag, bedoeld in artikel 2, voor de overige bij of krachtens de Wlz geregelde taken wordt structureel per jaar in totaal maximaal een bedrag van € 8,679 miljoen beschikbaar gesteld voor onafhankelijke cliëntondersteuning.

Indien niet alle kosten uit het bedrag kunnen worden vergoed, worden de kosten naar evenredigheid van de in aanmerking komende en goedgekeurde kosten per zorgkantoor vergoed.

Artikel 5

Deze aanwijzing treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2017.

Artikel 6

Deze aanwijzing wordt aangehaald als: Aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2017.

Deze aanwijzing zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M.J. van Rijn

Naar boven