Instellingsbesluit Commissie (Model)overeenkomsten Wet DBA

[Regeling vervallen per 16-12-2016.]
Geraadpleegd op 27-02-2024.
Geldend van 17-04-2016 t/m 15-12-2016

Besluit van de Staatssecretaris van Financiën van 7 april 2016, nr. DGB/2016/1378, houdende instelling van de Commissie (Model)overeenkomsten Wet DBA (Instellingsbesluit Commissie (Model)overeenkomsten Wet DBA)

De Staatssecretaris van Financiën,

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Regeling vervallen per 16-12-2016]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. staatssecretaris: de staatssecretaris van Financiën,

 • b. Commissie: de Commissie bedoeld in artikel 2.

Artikel 2. Instelling en taak

[Regeling vervallen per 16-12-2016]

 • 1 Er is een Commissie (Model)overeenkomsten in het kader van de Wet DBA.

 • 2 De Commissie heeft tot taak onderzoek te verrichten naar de juistheid van door de Belastingdienst beoordeelde (model)overeenkomsten. De Commissie toetst de door haar te beoordelen (model)overeenkomsten aan het huidige wettelijk kader. Naar aanleiding van de bevindingen en conclusies kan de Commissie aanbevelingen doen.

  De Commissie krijgt toegang tot alle (model)overeenkomsten die zijn voorgelegd aan de Belastingdienst. De Commissie bepaalt zelf hoeveel (model)overeenkomsten zij wenst te beoordelen om een verantwoorde uitspraak te kunnen doen over de kwaliteit van de beoordelingen door de Belastingdienst. De bevindingen van de Commissie mogen niet herleidbaar zijn tot individuele belastingplichtigen.

Artikel 3. Instellingsduur

[Regeling vervallen per 16-12-2016]

De Commissie wordt ingesteld met ingang van 15 april 2016. De Commissie wordt opgeheven vier weken nadat het eindrapport is uitgebracht, behoudens voor zover de Commissie nog wordt verzocht toelichting te geven op het eindrapport.

Artikel 4. Informatieplicht

[Regeling vervallen per 16-12-2016]

De Commissie verstrekt aan de staatssecretaris desgevraagd de door hem gewenste inlichtingen.

Artikel 5. Leden

[Regeling vervallen per 16-12-2016]

 • 1 Tot leden van de Commissie worden benoemd:

  • a. de heer prof. mr. G. Boot, tevens voorzitter van de commissie

  • b. de heer mr. R.A.A. Duk

  • c. mevrouw. mr. dr. L. van den Berg

  • d. de heer mr. L.J. Verhoeven

  • e. de heer M.E. Slot.

 • 2 De benoeming geschiedt voor de duur van de werkzaamheden van de Commissie.

 • 3 De commissie wordt ambtelijk bijgestaan door de volgende secretarissen:

  • a. de heer mr. drs. J.P.E. de Kock/ Belastingdienst/projectgroep DBA

  • b. mevrouw J.M.C. Zwinkels/ Belastingdienst/ Landelijk Vaktechnisch Coördinator Loonheffingen

  • c. mevrouw mr. L. Porsius/Beleidsadviseur Directoraat-generaal Belastingdienst.

 • 4 Bij tussentijdsvertrek van de voorzitter of een ander lid kan de staatssecretaris een andere voorzitter c.q. een ander lid benoemen.

 • 5 De voorzitter en de overige leden kunnen worden geschorst en ontslagen door de staatssecretaris.

Artikel 6. Werkwijze

[Regeling vervallen per 16-12-2016]

 • 1 De Commissie stelt haar eigen werkwijze vast.

 • 2 De Commissie kan zich door andere personen doen bijstaan voor zover zij dat voor de vervulling van haar taak nodig acht.

Artikel 7. Eindrapport

[Regeling vervallen per 16-12-2016]

De Commissie brengt vóór 31 december 2016 haar eindrapport uit aan de staatssecretaris.

De Commissie kan desgewenst tussenverslagen uitbrengen.

Artikel 8. Vergoeding

[Regeling vervallen per 16-12-2016]

 • 1 De voorzitter en de andere leden van de Commissie ontvangen per vergadering een vergoeding.

 • 3 De vergoeding per vergadering van de voorzitter van de Commissie bedraagt 130% van de hoogte van de vergoeding per vergadering die aan de andere leden van de Commissie is toegekend.

 • 4 De voorzitter en de andere leden van de Commissie ontvangen een vergoeding van reis- en verblijfskosten op basis van het Reisbesluit Binnenland en het Reisbesluit Buitenland. Deze vergoeding wordt door een secretaris van de Commissie afgehandeld.

Artikel 9. Kosten van de commissie

[Regeling vervallen per 16-12-2016]

 • 1 De kosten van de Commissie komen, voor zover goedgekeurd, voor rekening van het ministerie van Financiën. Onder kosten worden in ieder geval verstaan de kosten voor vergaderingen, secretariële ondersteuning en de productie van het rapport.

 • 2 De Commissie biedt zo spoedig mogelijk na haar instelling een begroting en een planning ter goedkeuring aan de staatssecretaris aan.

Artikel 10. Verantwoording

[Regeling vervallen per 16-12-2016]

Bij of in het eindrapport biedt de Commissie ook een overzicht van de verrichte activiteiten aan en legt zij rekening en verantwoording af.

Artikel 11. Openbaarmaking

[Regeling vervallen per 16-12-2016]

De Commissie en de in artikel 6 bedoelde personen zijn gehouden tot geheimhouding van al hetgeen hun blijkt of medegedeeld wordt over de persoon of zaken van een ander.

Rapporten, notities, verslagen en andere producten die door of namens de Commissie worden vervaardigd, worden niet door de Commissie openbaar gemaakt, maar uitsluitend aan de staatssecretaris uitgebracht.

Artikel 12. Archiefbescheiden

[Regeling vervallen per 16-12-2016]

De Commissie draagt zo spoedig mogelijk na beëindiging van haar werkzaamheden de bescheiden betreffende deze werkzaamheden over aan het archief van het ministerie van Financiën.

Artikel 13. Inwerkingtreding

[Regeling vervallen per 16-12-2016]

 • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

 • 2 Dit besluit vervalt vier weken na het uitbrengen van het eindrapport.

Artikel 14. Citeertitel

[Regeling vervallen per 16-12-2016]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Commissie (Model)overeenkomsten Wet DBA.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Financiën,

E.D. Wiebes

Naar boven