Besluit ondermandaat Nederlandse vertegenwoordigingen

Geraadpleegd op 09-12-2023.
Geldend van 25-03-2016 t/m heden

Besluit ondermandaat Nederlandse vertegenwoordigingen

De Directeur-generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 4.12 van het mandaatbesluit BZK 2012 en artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gezien de instemming van de Secretaris-generaal;

Gehoord de directeuren FEZ en P&O;

Besluit:

tot het verlenen van ondermandaat aan:

  • (1) het hoofd van de afdeling Koninkrijksverhoudingen van de directie Koninkrijksrelaties;

  • (2) het hoofd van de afdeling Financieel-Economische verhoudingen van de directie Koninkrijksrelaties;

  • (3) de vertegenwoordiger van Nederland op Aruba, Curaçao en Sint Maarten;

  • (4) het vestigingshoofd van de vertegenwoordiging van Nederland op Aruba;

  • (5) het vestigingshoofd van de vertegenwoordiging van Nederland op Curaçao; en

  • (6) het vestigingshoofd van de vertegenwoordiging van Nederland op Sint Maarten;

met betrekking tot de bevoegdheid van de onder (1) en (2) genoemden:

tot het namens de Directeur-generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties afdoen en tekenen van stukken voor zover deze tot het werkterrein van de betreffend diensteenheid behoren, een organisatorische, procedurele, administratieve of algemeen informatieve strekking hebben, berusten op geldende besluitvorming en beleidsinzichten bij de directie respectievelijk het ministerie, en redelijkerwijs niet behoren to worden voorgelegd aan het hoger gezag.

met betrekking tot de bevoegdheid van de onder (3) genoemde:

tot het namens de Directeur-generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties afdoen en tekenen van stukken voor zover deze tot het werkterrein van de betreffend diensteenheid behoren, een organisatorische, procedurele, administratieve of algemeen informatieve strekking hebben, berusten op geldende besluitvorming en beleidsinzichten bij de directie respectievelijk het ministerie, en redelijkerwijs niet behoren to worden voorgelegd aan het hoger gezag;

alsmede

tot het namens de Directeur-generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties verrichten van werkzaamheden en het nemen van besluiten inzake kiezers woonachtig op Aruba, Curaçao en Sint-Maarten voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, de verkiezing van de leden van het Europees Parlement alsmede het raadgevend referendum op grond van de Wet raadgevend referendum.

De werkzaamheden en besluiten die onder dit mandaat vallen betreffen in elk geval de werkzaamheden en besluiten op grond van de volgende bepalingen in de wetgeving en daarop gebaseerde regelgeving (al dan niet in samenhang gelezen met artikel Y 2 Kieswet):

met betrekking tot de bevoegdheid van de onder (4), (5) en (6) genoemden:

tot het namens de Directeur-generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties verrichten van werkzaamheden en het nemen van besluiten inzake kiezers woonachtig op Aruba, Curaçao en Sint-Maarten voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, de verkiezing van de leden van het Europees Parlement alsmede het raadgevend referendum op grond van de Wet raadgevend referendum.

De werkzaamheden en besluiten die onder dit mandaat vallen betreffen in elk geval de werkzaamheden en besluiten op grond van de volgende bepalingen in de wetgeving en daarop gebaseerde regelgeving (al dan niet in samenhang gelezen met artikel Y 2 Kieswet):

Dit besluit werkt terug tot 18 augustus 2015.

Het besluit tot het verlenen van mandaat en volmacht van 25 oktober 2013, kenmerk 2013-0000542714, komt hiermee te vervallen.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Een afschrift van de dit besluit wordt toegezonden aan de directeuren FEZ en P&O.

Directeur-generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties

G.J. Buitendijk

Naar boven