Besluit UWV Onderzoekssubsidie 2016 ‘Verhogen validiteit en betrouwbaarheid van methoden voor loonwaardebepaling'

[Regeling materieel uitgewerkt per 10-02-2018.]
Geldend van 10-02-2016 t/m heden

Besluit UWV Onderzoekssubsidie 2016 ‘Verhogen validiteit en betrouwbaarheid van methoden voor loonwaardebepaling'

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Gelet op de Beleidsregels UWV Onderzoekssubsidies 2013;

Besluit:

Artikel 1

  • 1 UWV stelt als subsidiethema vast: ‘Verhogen validiteit en betrouwbaarheid van methoden voor loonwaardebepaling’, zoals nader uitgewerkt in de bijlage bij dit besluit.

  • 2 Maximaal 2 subsidieaanvragen worden gehonoreerd.

  • 3 Het budget voor het in het eerste lid genoemde thema bedraagt in totaal maximaal € 180.000.

  • 4 Verleende subsidie zal ten laste komen van het Arbeidsongeschiktheidsfonds.

Artikel 2

Beknopte subsidieaanvragen kunnen van 9 februari 2016 tot uiterlijk 1 maart 2016, 17.00 uur worden ingediend. Aangevulde aanvragen kunnen van 21 maart 2016 tot uiterlijk 11 april 2016, 17.00 uur worden ingediend.

Artikel 3

De eisen die UWV stelt aan de subsidieaanvragen en de wijze waarop UWV de subsidieaanvragen beoordeelt zijn beschreven in de ‘Beleidsregels UWV Onderzoekssubsidies 2013’ (Stct 2013 – nr. 29611, 24 oktober 2013) en in de startnotitie die beschikbaar wordt gesteld via UWV Markplaats.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 5

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit UWV Onderzoekssubsidie 2016 ‘Verhogen validiteit en betrouwbaarheid van methoden voor loonwaardebepaling’.

Dit besluit wordt met de toelichting en de bijlage in de Staatscourant geplaatst.

Amsterdam, 29 januari 2016

B.J. Bruins

Voorzitter Raad van bestuur UWV

Bijlage bij themabesluit subsidiethema 2016: Verhogen validiteit en betrouwbaarheid van methoden voor loonwaardebepaling’

1. Aanleiding en context van het subsidiethema

Er zijn werknemers die ondanks arbeidsbeperkingen wel werkzaamheden kunnen uitvoeren, maar die door die beperkingen geen prestatie kunnen leveren die het betreffende functieloon of wettelijk minimum loon (WML) rechtvaardigt. Bij deze groep werknemers zijn er verschillen in arbeidsprestaties oftewel loonwaarde. De ene persoon met een arbeidsbeperking kan relatief veel, de ander relatief weinig. Loonwaarde is de waarde van een arbeidsprestatie van een werknemer in een bepaalde functie op een bepaald moment.

Blik op Werk heeft medio 2014 de opdracht gekregen om een landelijk valideringssysteem op te zetten voor methoden waarmee loonwaarde vastgesteld kan worden. Daarbij moest een maximale bandbreedte vast worden gesteld waarin de uitkomsten van loonwaardebepalingen mochten afwijken van de standaard. Deze bandbreedte is aanvankelijk bepaald op totaal 30% (15% onder en 15% boven de standaard) waarbij 55% van de resultaten van het totaal aantal door professionals beoordeelde casussen binnen deze bandbreedte moest liggen.

De gevalideerde methodieken zijn opgenomen in de Loonwaardegids, inclusief de kenmerken en een korte beschrijving per methodiek. De Loonwaardegids bevat ook toelichting en achtergrond informatie over de validatie van de methodieken en de certificering van professionals die de methodieken uitvoeren.

Bij hervalidatie van methodieken wordt tegen het einde van de eerste geldigheidsperiode een smallere bandbreedte gehanteerd. Namelijk maximaal 20% (10% boven of onder de dan geldende Gouden Standaard) waarbij 70% van de resultaten van het totaal aantal door professionals beoordeelde casussen binnen deze bandbreedte moet liggen. Door deze smallere bandbreedte dienen methoden voor loonwaardebepaling en professionals die deze methoden gebruiken nauwkeuriger te worden. De smallere bandbreedte waaraan methoden voor loonwaardebepaling moeten voldoen gaat voor alle negen al gevalideerde methoden in per 1 januari 2017.

2. Doelstelling van het subsidiethema

Het doel van dit subsidiethema is te onderzoeken hoe de bandbreedte ten opzichte van de gouden standaard methode onafhankelijk versmald wordt en voldaan wordt aan de eisen voor hervalidatie (bandbreedte 20% waaraan 70% van de uitkomsten voldoet). Na dit onderzoek wordt loonwaarde nauwkeuriger bepaald. Met ‘methode onafhankelijk’ bedoelen we dat het onderzoek zich richt op de gemeenschappelijke basissystematiek loonwaardebepaling die voor alle negen gevalideerde methoden voor loonwaardebepaling geldt en niet op de methode gebonden onderdelen van bepaalde methoden voor loonwaardebepaling. De vraagstelling is als volgt:

Hoe kan de validiteit en betrouwbaarheid van methoden voor loonwaardebepaling onafhankelijk verhoogd worden?

Het onderzoek moet in 2016 leiden tot concrete adviezen waarmee de negen methoden voor loonwaardebepaling verbeterd worden en waarmee bereikt wordt dat professionals die deze methoden gebruiken dichter bij de gouden standaard scoren, zodat de loonwaarde van werknemers nauwkeuriger bepaald wordt.

Meer informatie

Gedetailleerde informatie is terug te vinden in de Startnotitie die via UWV Marktplaats is te raadplegen.

Terug naar begin van de pagina