Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst

Geraadpleegd op 12-07-2024.
Geldend van 01-01-2021 t/m 31-12-2021

Regeling van de Staatssecretaris van Financiën van 23 oktober 2015, nr. DB/2015/366M houdende regels voor het elektronische berichtenverkeer met de Belastingdienst (Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst)

Hoofdstuk 1. Elektronisch berichtenverkeer

Artikel 2. Van verplichting tot verzending berichten langs elektronische weg uitgezonderde groepen

Voor de volgende groepen kan het berichtenverkeer, bedoeld in de artikelen 3a van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, artikel 7c, van de Invorderingswet 1990 en artikel 13 van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen anders dan langs elektronische weg plaatsvinden:

Artikel 3. De wijze waarop elektronisch berichtenverkeer plaatsvindt en van verplichting tot verzending langs elektronische weg uitgezonderde berichten

  • 1 De wijze waarop het elektronisch berichtenverkeer plaatsvindt en de berichten waarvoor het berichtenverkeer anders dan langs elektronische weg kan plaatsvinden zijn opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage.

  • 2 In afwijking van de bijlage kan de inspecteur een papieren aangiftebiljet uitreiken aan ondernemers indien de aangifte betrekking heeft op een gedeelte van een tijdvak.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Financiën,

E. Wiebes

Bijlage behorende bij de Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst

Terugwerkende kracht

Voor deze bijlage is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

rechtsgrondslag

onderdeel

omschrijving

niet uitsluitend digitaal

wel uitsluitend digitaal

voorziening

authenticatiemiddel

Algemene wet inzake rijksbelastingen

Artikel 5b

verzoek aanmerken ANBI

beschikking aanmerken ANBI

x

     
 

Artikel 6, eerste lid

aangiftebrief inkomstenbelasting (IB)

x

     
 

Artikel 6, eerste lid

aangiftebrief omzetbelasting (OB)

x

     
 

Artikel 6, eerste lid

aangiftebrief vennootschapsbelasting (Vpb)

x

     
 

Artikel 6, tweede lid

verzoek om uitnodiging tot het doen van aangifte

x

     
 

Artikel 8, eerste lid, jo. artikel 9, eerste lid

aangifte IB niet-winst

x

     
 

idem

aangifte IB-winst

 

x

SBR/Digipoort

MijnBelastingdienst

PKI Overheid services certificaat

DigiD

 

idem

aangifte Vpb die betrekking heeft op een boekjaar dat aanvangt vóór 1 januari 2019

 

x

SBR/Digipoort

PKI Overheid services certificaat

MijnBelastingdienst Ondernemers

Door Belastingdienst verstrekte gebruikersnaam en wachtwoord

 

idem

aangifte Vpb die betrekking heeft op een boekjaar dat aanvangt op of na 1 januari 2019, ingediend door een binnenlands belastingplichtige

 

x

SBR/Digipoort

PKI Overheid services certificaat

MijnBelastingdienst Zakelijk

Alle bedrijfs- en organisatiemiddelen die ingevolge Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG, (PbEU 2014, L 257) (Verordening (EU) nr. 910/2014) voldoen aan het beveiligingsniveau ‘substantieel’ en bij de Europese Commissie zijn genotificeerd

 

idem

aangifte Vpb, ingediend door een buitenlands belastingplichtige

x

     
 

Artikel 8, eerste lid, jo. artikel 10, eerste lid

aangifte inzake de Wet op de loonbelasting 1964, met uitzondering van de aangifte voor de pseudo-eindheffing, bedoeld in artikel 32bb van de Wet op de loonbelasting 1964, ingediend door een inhoudingsplichtige met meer dan tien werknemers

 

x

SBR/Digipoort

PKI Overheid services certificaat

 

idem

aangifte inzake de Wet op de loonbelasting 1964, met uitzondering van de aangifte voor de pseudo-eindheffing, bedoeld in artikel 32bb van de Wet op de loonbelasting 1964, ingediend door een inhoudingsplichtige met tien of minder werknemers, voor zover die aangifte een correctie betreft op een aangifte betreffende een tijdvak dat vóór 1 januari 2020 is aangevangen

 

x

SBR/Digipoort

PKI Overheid services certificaat

MijnBelastingdienst Ondernemers

Door Belastingdienst verstrekte gebruikersnaam en wachtwoord

MijnBelastingdienst Zakelijk

Alle bedrijfs- en organisatiemiddelen die ingevolge Verordening (EU) nr. 910/2014 voldoen aan het beveiligingsniveau ‘substantieel’ en bij de Europese Commissie zijn genotificeerd

DigiD

 

idem

aangifte inzake de Wet op de loonbelasting 1964, met uitzondering van de aangifte voor de pseudo-eindheffing, bedoeld in artikel 32bb van de Wet op de loonbelasting 1964, betreffende tijdvakken die aanvangen op of na 1 januari 2020, ingediend door een inhoudingsplichtige, niet zijnde een natuurlijk persoon die een onderneming drijft, met tien of minder werknemers

 

x

SBR/Digipoort

PKI Overheid services certificaat

MijnBelastingdienst Zakelijk

Alle bedrijfs- en organisatiemiddelen die ingevolge Verordening (EU) nr. 910/2014 voldoen aan het beveiligingsniveau ‘substantieel’ en bij de Europese Commissie zijn genotificeerd

   

aangifte inzake de Wet op de loonbelasting 1964, met uitzondering van de aangifte voor de pseudo-eindheffing, bedoeld in artikel 32bb van de Wet op de loonbelasting 1964, betreffende tijdvakken die aanvangen op of na 1 januari 2020, ingediend door een inhoudingsplichtige, zijnde een natuurlijk persoon die een onderneming drijft, met tien of minder werknemers

 

x

SBR/Digipoort

PKI Overheid services certificaat

MijnBelastingdienst Zakelijk

Alle bedrijfs- en organisatiemiddelen die ingevolge Verordening (EU) nr. 910/2014 voldoen aan het beveiligingsniveau ‘substantieel’ en bij de Europese Commissie zijn genotificeerd

DigiD

 

idem

aangifte voor de pseudo-eindheffing, bedoeld in artikel 32bb van de Wet op de loonbelasting 1964

x

     
 

idem

aangifte OB, ingediend door een belastingplichtige, niet zijnde een natuurlijk persoon die een onderneming drijft

 

x

SBR/Digipoort

PKI Overheid services certificaat

MijnBelastingdienst Ondernemers

Door Belastingdienst verstrekte gebruikersnaam en wachtwoord

MijnBelastingdienst Zakelijk

Alle bedrijfs- en organisatiemiddelen die ingevolge Verordening (EU) nr. 910/2014 voldoen aan het beveiligingsniveau ‘substantieel’ en bij de Europese Commissie zijn genotificeerd

   

aangifte OB, ingediend door een belastingplichtige, zijnde een natuurlijk persoon die een onderneming drijft

 

x

SBR/Digipoort

PKI Overheid services certificaat

MijnBelastingdienst Ondernemers

Door Belastingdienst verstrekte gebruikersnaam en wachtwoord

MijnBelastingdienst Zakelijk

Alle bedrijfs- en organisatiemiddelen die ingevolge Verordening (EU) nr. 910/2014 voldoen aan het beveiligingsniveau ‘substantieel’ en bij de Europese Commissie zijn genotificeerd

DigiD

 

Artikel 8, eerste lid

aangifte voor alle andere belastingmiddelen

x

     
 

Artikel 9, tweede lid

verzoek om uitstel aangifte (alle aanslagbelastingen)

verlening uitstel

x

     
 

Artikel 9, derde lid

aanmaning tot het doen van aangifte (alle aanslagbelastingen)

x

     
 

Artikel 10, derde lid

verzoek om uitstel (alle aangiftebelastingen)

verlening uitstel

x

     
 

Artikel10a

informatieplicht (alle middelen), met uitzondering van de ingevolge artikel 15 van het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968 bij wijze van suppletie te verstrekken inlichtingen, gegevens of aanwijzingen

x

     
 

idem

de ingevolge artikel 15 van het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968 bij wijze van suppletie te verstrekken inlichtingen, gegevens of aanwijzingen

 

x

SBR/Digipoort

MijnBelastingdienst Ondernemers

PKI Overheid services certificaat

Door Belastingdienst verstrekte gebruikersnaam en wachtwoord

 

Artikel 12

beschikking geen aanslag (alle aanslagbelastingen)

x

     
 

Artikel 13 jo. artikel 24a van de Uitvoeringsregeling AWR 1994

verzoek om voorlopige aanslag IB winst

 

x

SBR/Digipoort

PKI Overheid services certificaat

MijnBelastingdienst

DigiD

 

idem

verzoek om voorlopige aanslag Vpb die betrekking heeft op een boekjaar dat vóór 1 januari 2020 is aangevangen

 

x

SBR/Digipoort

PKI Overheid services certificaat

MijnBelastingdienst Ondernemers

Door Belastingdienst verstrekte gebruikersnaam en wachtwoord

 

idem

verzoek om voorlopige aanslag Vpb die betrekking heeft op een boekjaar dat aanvangt op of na 1 januari 2020, ingediend door een binnenlands belastingplichtige

 

x

SBR/Digipoort

PKI Overheid services certificaat

MijnBelastingdienst Zakelijk

Alle bedrijfs- en organisatiemiddelen die ingevolge Verordening (EU) nr. 910/2014 voldoen aan het beveiligingsniveau ‘substantieel’ en bij de Europese Commissie zijn genotificeerd

 

idem

verzoek om voorlopige aanslag Vpb, ingediend door een buitenlands belastingplichtige

x

     
 

Artikelen 11, 13, 14 en 15

aanslag, voorlopige aanslag, verzoek om voorlopige aanslag, beschikking inzake verrekening (alle belastingmiddelen)

x

     
 

Artikel 16

navorderingsaanslagen (alle aanslagbelastingen)

x

     
 

Artikel 20

naheffingsaanslag (alle aangiftebelastingen)

x

     
 

Artikel 21k

alle berichten in verband met de aanpassing van een inkomensgegeven als bedoeld in artikel 21

x

     
 

Artikel 24a jo. artikel 6:4 Awb

alle berichten in verband met bezwaar

beslissingen op bezwaar betreffende alle aanslagen en voor bezwaar vatbare beschikkingen

x

     
 

Artikel 32 en artikel 33, eerste lid

berichten in verband met de richtige heffing

x

     
 

Artikelen 47, 48, 53

alle berichten in verband met het voldoen aan de verplichtingen tot informatieverstrekking

x

     
 

Artikel 52, zevende lid

kostenbeschikking

x

     
 

Artikel 52a

informatiebeschikking

x

     
 

Artikel 63

alle berichten in verband met de toepassing van de hardheidsclausule

x

     
 

hoofdstuk VIIIA, afdeling 2 jo. titel 5.4 Awb

alle berichten in verband met het opleggen van bestuurlijke boeten (alle middelen)

x

     
 

Artikel 76

alle berichten in verband met het opleggen van een strafbeschikking

x

     

Invorderingswet 1990

 

alle berichten in verband met de verrekening, betaling en invordering van belastingen

x

     

Wet inkomstenbelasting 2001

 

alle verzoeken voor zover niet gedaan bij de aangifte, en de afgegeven voor bezwaar vatbare beschikkingen

x

     
   

alle voor bezwaar vatbare beschikkingen houdende vaststellingen, voor zover geen onderdeel van de aanslag

x

     
   

alle voor bezwaar vatbare beschikkingen houdende herziening en beslissingen tot algehele toewijzing van verzoeken om herziening

x

     

Wet op de vennootschapsbelasting 1969

Artikel 29c

landenrapport groepsentiteit

 

x

XML/Digipoort

PKI Overheid services certificaat

 

Artikel 29d, eerste en tweede lid

berichten met betrekking tot de notificatieplicht

 

x

Elektronisch formulier op https://www.gegevensportaal.net/cbc/aanmelden/

 
 

Artikel 29d, derde lid

(onvolledig) landenrapport groepsentiteit en berichten met betrekking tot de notificatieplicht

 

x

XML/Digipoort

PKI Overheid services certificaat

   

alle verzoeken voor zover niet gedaan bij de aangifte, en de op grond daarvan in voorkomend geval afgegeven voor bezwaar vatbare beschikkingen

x

     
   

alle voor bezwaar vatbare beschikkingen houdende vaststellingen, voor zover geen onderdeel van de aanslag, alsmede de intrekking daarvan

x

     
   

alle herzieningen van voor bezwaar vatbare beschikkingen en vaststellingen

x

     

Wet op de loonbelasting 1964

Artikel 28

eerstedagsmelding

 

x

SBR/Digipoort

BAPI

FOS

MijnBelastingdienst Ondernemers

PKI Overheid services certificaat

BAPI-certificaat

PKI Overheid services certificaat

Door Belastingdienst verstrekte gebruikersnaam en wachtwoord

   

alle overige verzoeken, verklaringen mededelingen en meldingen voor zover niet gedaan bij de aangifte, en de op grond daarvan in voorkomend geval afgegeven voor bezwaar vatbare beschikkingen

x

     
   

alle voor bezwaar vatbare beschikkingen houdende vaststellingen en verklaringen, alsmede de intrekking daarvan

x

     

Wet op de omzetbelasting 1968

 

alle verzoeken en meldingen voor zover niet gedaan bij de aangifte, en de op grond daarvan in voorkomend geval afgegeven voor bezwaar vatbare beschikkingen

x

     

Wet op de accijns

 

alle berichten in verband met de heffing en voldoening van accijns bij uitslag

x

     
   

alle verzoeken en meldingen voor zover niet gedaan bij de aangifte en de op grond daarvan in voorkomend geval afgegeven voor bezwaar vatbare beschikkingen

x

     

Wet op de verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken

 

alle berichten in verband met de heffing en voldoening van verbruiksbelasting op alcoholvrije dranken

x

     

Successiewet 1956

 

alle berichten in verband met de heffing van erf- en schenkbelasting

x

     

Wet op belastingen van rechtsverkeer

 

alle berichten in verband met de heffing van overdrachts- en assurantiebelasting

x

     

Wet op de dividendbelasting 1965

Artikel 10, eerste tot en met derde lid, en artikel 10a, eerste en tweede lid

verzoek om teruggaaf

x

MijnBelastingdienst Ondernemers

Door Belastingdienst verstrekte gebruikersnaam en wachtwoord

   

overige berichten, niet zijnde de berichten, bedoeld in de volgende rij

x

     

In een door Nederland gesloten verdrag of getroffen regeling ter voorkoming van dubbele belasting opgenomen regeling voor dividenden

 

verzoek om teruggaaf

 

x

MijnBelastingdienst Ondernemers

Door Belastingdienst verstrekte gebruikersnaam en wachtwoord

Wet belastingen op milieugrondslag

 

alle berichten in verband met de heffing van de belasting op leidingwater, de afvalstoffenbelasting, de kolenbelasting en de energiebelasting

x

     
 

Artikel 89, eerste lid

aangifte vliegbelasting

 

xx

MijnBelastingdienst Zakelijk

Alle bedrijfs- en organisatiemiddelen die ingevolge Verordening (EU) nr. 910/2014 voldoen aan het beveiligingsniveau ‘substantieel’ en bij de Europese Commissie zijn genotificeerd

Wet op de kansspelbelasting

 

alle berichten in verband met de heffing van de kansspelbelasting

x

     

Wet maatregelen woningmarkt 2014 II

 

aangifte verhuurderheffing voor zover die aangifte betrekking heeft op een tijdvak dat vóór 1 januari 2020 is aangevangen

x

 

niet-ingezeten natuurlijke personen die niet over DigiD beschikken en niet-ingezeten rechtspersonen die geen toegang hebben tot MijnBelastingdienst Ondernemers

 
   

aangifte verhuurderheffing voor zover die aangifte betrekking heeft op een tijdvak dat vóór 1 januari 2020 is aangevangen

 

x

ingezeten natuurlijke personen en niet-ingezeten natuurlijke personen die over DigiD beschikken:

elektronisch formulier op www.belastingdienst.nl

DigiD

         

ingezeten rechtspersonen en niet-ingezeten rechtspersonen die toegang hebben tot MijnBelastingdienst Ondernemers:

MijnBelastingdienst Ondernemers

Door Belastingdienst verstrekte gebruikersnaam en wachtwoord

   

aangifte verhuurderheffing voor zover die aangifte betrekking heeft op een tijdvak dat op of na 1 januari 2020 is aangevangen

x

 

niet-ingezeten natuurlijke personen die niet over DigiD beschikken en niet-ingezeten rechtspersonen die geen toegang hebben tot MijnBelastingdienst Zakelijk

 
   

aangifte verhuurderheffing voor zover die aangifte betrekking heeft op een tijdvak dat op of na 1 januari 2020 is aangevangen

 

x

ingezeten natuurlijke personen en niet-ingezeten natuurlijke personen die over DigiD beschikken:

MijnBelastingdienst Zakelijk

Alle bedrijfs- en organisatiemiddelen die ingevolge Verordening (EU) nr. 910/2014 voldoen aan het beveiligingsniveau ‘substantieel’ en bij de Europese Commissie zijn genotificeerd

           

DigiD

         

ingezeten rechtspersonen en niet-ingezeten rechtspersonen die toegang hebben tot MijnBelastingdienst Zakelijk:

MijnBelastingdienst Zakelijk

Alle bedrijfs- en organisatiemiddelen die ingevolge Verordening (EU) nr. 910/2014 voldoen aan het beveiligingsniveau ‘substantieel’ en bij de Europese Commissie zijn genotificeerd

Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994

 

alle berichten in verband met de heffing van de motorrijtuigenbelasting

x

     

Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992

Artikel 14 jo. artikel 3a Uitvoeringsbesluit belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992

vrijstelling voor kortstondig gebruik

 

x

elektronisch formulier op www.belastingdienst.nl

n.v.t.

   

alle overige berichten in verband met de heffing en de teruggaaf van de belasting op personenauto’s en motorrijwielen

x

     

Wet belasting zware motorrijtuigen

Artikel 11

aangifte voor de heffing van de belasting zware motorrijtuigen

 

x

elektronisch formulier op www.belastingdienst.nl en vervolgens via Eurovignet

portaal: https://secure.eurovignet.nl; bij de op www.belastingdienst.nl vermelde aangiftepunten langs de snelweg

n.v.t.

Euroklantnummer en wachtwoord

 

Artikelen 14 en 14a

verzoek om teruggaaf belasting zware motorrijtuigen

x

     

Natuurschoonwet 1928

Artikelen 2 en 3

beschikkingen aanmerking onroerende zaak als landgoed

x

     

Mijnbouwwet

 

alle berichten inzake de heffing van oppervlakterecht, cijns en winstaandeel

x

     

Wet inrichting landelijk gebied

Artikel 91

alle berichten inzake de heffing van de omgeslagen kosten

x

     

Waterwet

Artikel 7.10

alle berichten in verband met de heffing en invordering van de verontreinigingsheffing Rijkswateren

x

     

Wet financiering sociale verzekeringen

Artikel 40

beschikking eigenrisicodrager intrekken beschikking eigenrisicodrager

x

     

Zorgverzekeringswet

hoofdstuk 5, paragraaf 5.2 en 5.3

alle berichten in verband met de heffing en invordering van de inkomensafhankelijke bijdrage

x

     

Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen

Artikel 14

beschikkingen inzake de toekenning van een tegemoetkoming vanaf berekeningsjaar 2012

x

     
 

Artikel 16

beschikkingen inzake de verlening van een voorschot op een tegemoetkoming vanaf berekeningsjaar 2012, voor zover gegeven na 20 november 2015, alsmede beschikkingen inzake de herziening van deze voorschotten

 

x

Berichtenbox MijnOverheid

DigiD

   

alle overige berichten in verband met de toekenning, herziening, verrekening, uitbetaling en terugvordering van een tegemoetkoming of van een voorschot op de tegemoetkoming

x

     

Algemene wet bestuursrecht

Artikel 2:1, tweede lid

verzoek om schriftelijke machtiging

x

     
 

Artikel 2:2

alle berichten in verband met het weigeren van bijstand of vertegenwoordiging

x

     
 

Artikel 2:3, tweede lid

terugzending van niet voor de Belastingdienst bestemde berichten

x

     
 

paragraaf 4.1.3.2

alle berichten inzake dwangsom bij niet tijdig beslissen

x

     
 

Artikel 6:4

alle berichten in verband met bezwaar en beslissing op bezwaar betreffende beschikkingen inzake toekenning van een tegemoetkoming of van een voorschot op de tegemoetkoming op grond van de Awir

x

     
 

Artikelen 6:5 en 6:6

weigeren bericht en aanbieden herstel van vormverzuim

x

     
 

Artikel 6:14

ontvangstbevestiging bezwaarschrift be

x

     
 

Artikel 7:7

verslag van horen bij bezwaar

x

     
 

Artikel 7:15

alle berichten in verband met toekenning van proceskostenvergoeding

x

     
 

Artikel 8:90, tweede lid

verzoek om nadeelscompensatie

x

     
 

titel 9.1

alle berichten in verband met klachtbehandeling

x

     

Burgerlijk Wetboek

Boek 6

alle berichten in verband met de vordering en toekenning van schadevergoeding

x

     
 

Boek 7, titel 15

vaststellingsovereenkomst en alle berichten in verband met de totstandkoming daarvan

x

     

Wet openbaarheid van bestuur

 

alle berichten in verband met verzoeken tot openbaarmaking

x

     

Wet bescherming persoonsgegevens

Artikelen 33 en 34

alle berichten in verband met informatieverstrekking over verwerking van persoonsgegevens van belastingplichtigen of toeslaggerechtigden

x

     
 

Artikel 35

verzoeken van belastingplichtigen of toeslaggerechtigden inzake de inzage, aanvulling of verbetering van over hen verwerkte persoonsgegevens

x

     

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2021, 48636, datum inwerkingtreding 01-01-2022, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze bijlage. Deze wijziging werkt terug tot en met 25-05-2018.

Het gedeelte dat ziet op de Wet bescherming persoonsgegevens wordt vervangen door:

rechtsgrondslag

onderdeel

omschrijving

niet uitsluitend digitaal

wel uitsluitend digitaal

voorziening

authenticatiemiddel

Algemene verordening gegevensbescherming

Artikelen 13 en 14

alle berichten in verband met informatieverstrekking over verwerking van persoonsgegevens van een belastingplichtige of toeslaggerechtigde

x

     
 

Artikel 15

verzoeken van een belastingplichtige of toeslaggerechtigde inzake de inzage, aanvulling of verbetering van over die belastingplichtige of toeslaggerechtigde verwerkte persoonsgegevens

x

     
Naar boven