Besluit aanwijzing toezichthouder artikel 145g Wegenverkeerswet 1994

Geraadpleegd op 07-12-2022.
Geldend van 01-07-2015 t/m heden

Besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 26 maart 2015, nr. IENM/BSK-2015/29854, houdende aanwijzing van ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van artikel 145g van de Wegenverkeerswet 1994 (Besluit aanwijzing toezichthouder artikel 145g Wegenverkeerswet 1994)

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op artikel 158, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994;

Besluit:

Artikel 1

Met het toezicht op de naleving van hetgeen is bepaald bij of krachtens artikel 145g van de Wegenverkeerswet 1994 zijn belast de ambtenaren van de Dienst Wegverkeer die bij besluit van de algemeen directeur van de Dienst Wegverkeer met het toezicht zijn belast.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop de ITS-Regeling in werking treedt.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing toezichthouder artikel 145g Wegenverkeerswet 1994.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Infrastructuur en Milieu,

M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Naar boven