Besluit vaststelling beleidsregels subsidiëring op grond van de Subsidieregeling [...] Buitenlandse Zaken 2006 (SRGR Partnerschappen 2016–2020)

[Regeling vervallen per 01-01-2021.]
Geldend van 05-05-2015 t/m heden

Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 19 maart 2015 nr. DSO/GA-83/15, tot vaststelling van beleidsregels voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (SRGR Partnerschappen 2016–2020)

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,

Gelet op de artikelen 6 en 7 van het Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken;

Gelet op artikel 5.1 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2021]

Voor subsidieverlening op grond van artikel 5.1 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 op het terrein van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten aan Nederlandse rechtspersonen gelden voor de periode vanaf de inwerkingtreding van dit besluit tot en met 31 december 2020 de als bijlage bij dit besluit gevoegde beleidsregels.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2021]

Aanvragen om in aanmerking te komen voor een partnerschap in het kader van SRGR partnerschappen 2016–2020 worden ingediend in de periode vanaf de inwerkingtreding van dit besluit tot 1 juni 2015, 12.00 uur aan de hand van het daartoe door de minister vastgestelde aanvraagformulier en voorzien van de op het aanvraagformulier gevraagde bescheiden.1

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2021]

De selectie van de SRGR partners vindt plaats op grond van een beoordeling overeenkomstig de maatstaven die in de bijlage bij dit besluit zijn neergelegd, met dien verstande dat uit alle aanvragen die voldoen aan de maatstaven, de aanvragen die het beste daaraan voldoen het eerst voor een SRGR partnerschap in aanmerking komen, binnen het raam van een evenwichtige spreiding als bedoeld in artikel 8, derde lid, sub d, van het Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2021]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2021 met dien verstande dat het van toepassing blijft op subsidies die voor die datum zijn verleend.

Dit besluit zal met de bijlage, met uitzondering van de annexen bij de bijlage, in de Staatscourant worden geplaatst. Annexen bij de bijlage worden via internet bekend gemaakt.

De

Minister

voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,
namens deze,

de plaatsvervangend Directeur-Generaal Internationale Samenwerking,

R.M. Buijs

Bijlage SRGR Partnerschap Fonds

[Vervallen per 01-01-2021]

Een nieuw beleidskader voor SRGR voor de periode 2016–2020

1. Inleiding en achtergrond

[Vervallen per 01-01-2021]

Al meer dan twee decennia, sinds de International Conference on Population and Development van 1994 en de afspraken in VN-verband over de acht millenniumdoelen (2000–2015), behoort het terrein van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten, inclusief hiv/aids (hieronder verder afgekort tot SRGR), tot een prioriteit van het Nederlandse ontwikkelingsbeleid. De IOB beleidsdoorlichting uit 2013 over het SRGR-beleid in de periode 2007 tot en met 2012 concludeerde dat de consistente Nederlandse pleitbezorging voor en investering in SRGR heeft bijgedragen aan de verbetering van kennis over SRGR, met name onder jongeren, grotere beschikbaarheid van voorbehoedsmiddelen en SRGR-gerelateerde medicijnen zoals aidsremmers, een toename in het gebruik van SRGR-diensten en een daling in moedersterfte en sterfte aan hiv/aids2.

Er zijn wereldwijd op de millenniumdoelen voor gezondheid positieve ontwikkelingen te melden, al zullen de doelen niet worden gehaald. Moedersterfte is gedaald met 45% tussen 1990 en 2013, maar dat is nog ver verwijderd van de doelstelling om moedersterfte met 75% te reduceren in 2015. In 2013 overleden nog altijd 289.000 vrouwen als gevolg van zwangerschap en bevalling3. Op het gebied van hiv/aids is er vooruitgang geboekt, vooral in de toegang tot aidsremmers. Het aantal nieuwe hiv-infecties is sinds 2001 met 33% gedaald tot 2,1 miljoen in 2012, terwijl het aantal aids-gerelateerde sterfgevallen sinds 2005 is gedaald met 30% tot 1,6 miljoen4. De vraag naar family planning en anticonceptie stijgt. Toch zijn er nog altijd meer dan 220 miljoen vrouwen die aangeven dat ze niet zwanger willen worden, maar geen toegang hebben tot betrouwbare voorbehoedmiddelen. Het is daarom ook essentieel dat SRGR goed geïntegreerd is in de Sustainable Development Goals die de millenniumdoelen zullen opvolgen in de nieuwe ontwikkelingsagenda na 2015.

In de beleidsnota Wat de wereld verdient: een nieuwe agenda voor hulp, handel en investeringen5, worden SRGR en vrouwenrechten als prioriteit benoemd, waarin Nederland investeert omdat het om fundamentele rechten gaat. Daarnaast zijn er verschillende dwarsverbanden tussen SRGR en de andere speerpunten van het ontwikkelingsbeleid. Investeren in seksuele gezondheid draagt bij aan lagere bevolkingsgroei, omdat vrouwen, als ze echt kunnen kiezen, vaak minder kinderen krijgen. Dit is belangrijk want een te hoge bevolkingsgroei is een rem op ontwikkeling, vooral in landen waar ecosystemen precair zijn en waar de druk op onderwijs- en gezondheidssystemen en op land en water nu al aanzienlijk is. In kleinere gezinnen zijn kinderen gezonder en de vrouwen productiever. Dat draagt bij aan economische productiviteit en grotere voedselzekerheid. Nederland werkt op dit terrein samen met nationale overheden in partnerlanden, multilaterale organisaties, internationale fondsen, maatschappelijke organisaties, onderzoeksinstellingen en bedrijven.

Non-gouvernementele en community-based organisaties zijn van groot belang in het SRGR-veld. Zowel in de bilaterale programma’s in partnerlanden als rechtstreeks vanuit het ministerie wordt nauw samengewerkt met het maatschappelijk middenveld dat effectief is in het aan de kaak stellen van discriminatie en taboes en in het ter verantwoording roepen van overheden. Maatschappelijke organisaties zijn vaak beter in staat dan overheden of grote multilaterale organisaties om nieuwe dingen te bedenken en uit te proberen. Bovendien spelen deze organisaties een cruciale rol bij het bereiken van achtergestelde groepen en bij het aanbieden van diensten die gevoelig liggen, zoals voorlichting en diensten aan jongeren en risicogroepen voor hiv-infectie, of voor een thema als veilige abortus. Dit geeft ze een rol in het bereiken van een meer inclusieve aanpak op het terrein van SRGR.

Binnen het SRGR-werkveld worden Nederlandse organisaties internationaal erkend en gewaardeerd. Dit is deels te danken aan de goede resultaten in eigen land, waarbij de inzet van maatschappelijke organisaties voor seksuele voorlichting op school en beschikbaarheid van voorbehoedsmiddelen hebben geleid tot lage aantallen tienerzwangerschappen en abortussen en ook tot succesvolle aidsbestrijding. Ngo’s hebben een doorslaggevende rol gespeeld bij het aankaarten van taboeonderwerpen als LGBT, drugs of sekswerk, waar Nederland een voortrekkersrol speelt (denk aan het homohuwelijk) en kiest voor pragmatische oplossingen bijv. op het terrein van spuitomruil.

Tegen deze achtergrond heeft de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (hierna te noemen de Minister) besloten tot de financiering van activiteiten van Nederlandse maatschappelijke organisaties op het terrein van SRGR. De vorm die hiervoor is gekozen, is het aangaan van SRGR partnerschappen tussen Nederlandse maatschappelijke organisaties en de Minister, in aansluiting op de toepassing van dit concept in het beleidskader Samenspraak en Tegenspraak6. De te selecteren partners kunnen in aanmerking komen voor een subsidie op het terrein van SRGR. De Minister zal hiervoor een bedrag van € 215.000.000 ter beschikking stellen voor de periode van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2020.

Dit kader is als volgt opgebouwd:

In hoofdstuk 2 worden de beleidsuitgangspunten benoemd die de basis vormen voor de nieuwe samenwerkingsvorm. Naast de inhoudelijke doelstelling treft u een korte beschrijving van de kernbegrippen SRGR partnerschap, Theory of Change en Track Record. Ook gaat dit hoofdstuk in op de vraag wie als partner in aanmerking komen voor het fonds.

Hoofdstuk 3 beschrijft het proces van selectie van partners. Hier wordt onder andere toegelicht op basis van welke kwaliteiten organisaties in aanmerking kunnen komen voor een SRGR partnerschap, hoe het beoordelingsproces eruit ziet en op welke punten organisaties worden beoordeeld om te bepalen of zij kunnen kwalificeren als partner. De uitwerking van de criteria vindt u in het bijgevoegde aanvraagstramien dat onderdeel uitmaakt van dit kader.

Hoofdstuk 4 gaat in op de monitoring en evaluatie van de partnerschappen.

Hoofdstuk 5 beschrijft de financiële middelen en het tijdpad.

2. Beleidsuitgangspunten

[Vervallen per 01-01-2021]

Sinds 2009 heeft de Minister meerdere fondsen in het leven geroepen voor samenwerking met internationale en Nederlandse maatschappelijke organisaties specifiek gericht op SRGR: Fonds Keuzes en Kansen, Key Populations Fund, Opstapfonds (fase I en II), SRGR Fonds en Kindhuwelijkenfonds. Deze fondsen lopen op 31 december 2015 af, met een beperkte uitloop van het SRGR Fonds tot medio 2016. Ook het subsidiebeleidskader MFS-II, van waaruit verschillende programma’s worden gefinancierd op het terrein van SRGR en gezondheid, eindigt per 31 december 2015.

Om samenwerking met maatschappelijke organisaties op het terrein van SRGR voort te zetten, heeft de Minister besloten tot de oprichting van het SRGR Partnerschap Fonds dat financiering biedt voor partnerschappen met Nederlandse maatschappelijke organisaties op het terrein van SRGR, al dan niet in alliantieverband met andere Nederlandse, lokale, regionale en internationale ngo’s, bedrijfsleven en/of kennisinstellingen.

2.1. Doelstelling

[Vervallen per 01-01-2021]

Het Nederlandse SRGR-beleid richt zich op vier resultaatgebieden:

 • 1. Jongeren hebben meer kennis van en zijn daardoor beter in staat gezondere keuzes te maken over hun seksualiteit;

 • 2. Meer mensen hebben toegang tot en kunnen gebruik maken van voorbehoedmiddelen, condooms, aidsremmers en andere essentiële middelen voor seksuele en reproductieve gezondheid;

 • 3. Publieke en private klinieken bieden kwalitatief goede seksuele en reproductieve gezondheidszorg aan die door een stijgend aantal mensen wordt gebruikt;

 • 4. Meer respect voor seksuele en reproductieve rechten van mensen aan wie deze rechten wordt onthouden.

Het SRGR Partnerschap Fonds beoogt Nederlandse organisaties en/of allianties, in samenwerking met hun partners en via hun netwerken op lokaal, nationaal en internationaal niveau, en in partnerschap met het Ministerie van Buitenlandse Zaken, in staat te stellen bij te dragen aan dit beleid, waarbij de nadruk ligt op twee resultaatgebieden waarop Nederland en Nederlandse organisaties goede resultaten en toegevoegde waarde hebben. Voor het SRGR Partnerschap Fonds betreft dit de resultaatgebieden 1 (jongeren) en 4 (rechten).

De focus op de resultaatgebieden 1 en 4 voor dit kader is gekozen vanwege de ervaring en meerwaarde van Nederlandse organisaties op dit terrein, terwijl op de andere resultaatgebieden, meer dan bij de resultaatgebieden 1 en 4, ook nauw wordt samengewerkt met andere actoren, zoals nationale overheden in partnerlanden, multilaterale organisaties, internationale fondsen, maatschappelijke organisaties, onderzoeksinstellingen en bedrijven.

Resultaatgebied 1: Jongeren

Veel jongeren zijn seksueel actief of worden dat op enig moment. Het is belangrijk dat ze daarin verstandige keuzes kunnen maken die bijdragen aan een positieve beleving van seksualiteit. Helaas is seksualiteit van jongeren nog vaak een taboe. Daardoor hebben jongeren veelal te weinig feitelijke kennis over seks en seksuele gezondheid. Bovendien hebben ze vaak geen of onvoldoende toegang tot voorbehoedmiddelen en dienstverlening. Dit heeft ernstige gevolgen, zoals zwangerschap op jonge leeftijd en een hoge infectiegraad van hiv en andere soa’s. Juist nu er wereldwijd nog nooit zo’n groot cohort van jonge mensen is geweest als op dit moment, is het van groot belang te investeren in jongeren. Nederland wil daarom specifiek inzetten op de volgende (sub)thema’s:

 • toegang bieden tot seksuele vorming en voorlichting;

 • toegang vergroten tot kwalitatief goede en jeugdvriendelijke SRGR-diensten, inclusief hiv/aids;

 • kansen bieden aan jongeren om hun stem te laten horen en op te komen voor hun rechten;

 • tegengaan van kindhuwelijken en kinderprostitutie.

Resultaatgebied 4: Seksuele en reproductieve rechten

De wereldwijde oppositie tegen seksuele en reproductieve rechten is aanzienlijk en groeit. Veel landen hebben wet- en regelgeving die toegang van vrouwen en jongeren tot informatie over en dienstverlening voor seksuele gezondheid verhindert. Vooral rond veilige abortus bestaan beperkingen die kunnen leiden tot gevaarlijke praktijken en moedersterfte. Verder zijn er groepen die lijden onder stigma en discriminatie en daardoor geen toegang hebben tot informatie of diensten, zoals key populations (risicogroepen voor hiv-infectie: mannen die seks hebben met mannen, injecterende drugsgebruikers en sekswerkers, maar ook meisjes in Afrika), vluchtelingen of gehandicapten. Nederland wil daarom specifiek inzetten op de volgende (sub)thema’s:

 • aankaarten van naleving van mensenrechten van specifieke groepen, zoals seksuele minderheden, drugsgebruikers en sekswerkers;

 • toegang geven tot SRGR-diensten, inclusief hiv/aids, aan bovengenoemde specifieke groepen;

 • bepleiten van zelfbeschikking van vrouwen en meisjes over hun seksualiteit, inclusief veilige abortus;

 • bevorderen van een rechtenbenadering in beleid en wetgeving in partnerlanden

Voorstellen mogen ook elementen uit de andere twee resultaatgebieden bevatten, maar dienen in ieder geval duidelijk in te zetten op resultaatgebied 1 (jongeren) en/of resultaatgebied 4 (seksuele en reproductieve rechten). Het staat de aanvragende partner vrij binnen deze twee resultaatgebieden zelf thema’s of sub-thema’s te definiëren waarop zij werkzaam willen zijn.

Vanwege de positieve feedback van partners in het huidige SRGR Fonds op de mogelijkheid om operationeel onderzoek uit te voeren en met elkaar te delen in de context van Share-Net, het kennisplatform SRGR, bieden de SRGR partnerschappen onder het nieuwe fonds ook ruimte voor dit type onderzoek als onderdeel van het programmavoorstel.

Het nieuwe fonds onderscheidt zich van eerdere fondsen doordat het zich richt op de selectie van organisaties/allianties waarmee op strategische basis wordt samengewerkt, in plaats van op selectie op van te voren geformuleerde programma’s. Pas na selectie van de SRGR partners wordt in samenspraak met het Ministerie van Buitenlandse een programmavoorstel uitgewerkt.

Een geselecteerde partner ontwikkelt in de 2e helft van 2015 een programmavoorstel op hoofdlijnen. Hiervoor werkt de partner samen met het Ministerie van Buitenlandse Zaken, waarmee afspraken worden gemaakt over doelen, specifieke thema’s, landenkeuze en governance van het partnerschap, op basis van de meerwaarde en complementariteit van de geselecteerde partner in relatie tot multilaterale, bilaterale en andere maatschappelijke partners.

2.2. Kernbegrippen

[Vervallen per 01-01-2021]

2.2.1. Srgr partnerschap

[Vervallen per 01-01-2021]

Een SRGR partnerschap betreft een in een samenwerkingsovereenkomst verankerd samenwerkingsverband van de Minister met een maatschappelijke organisatie, of met meerdere organisaties verenigd in een alliantie, gericht op een gezamenlijke lange-termijndoelstelling op het terrein van SRGR. De partners werken, ieder op eigen wijze en vanuit hun specifieke rol en verantwoordelijkheid, aan het bereiken van dit doel. Dit kan door samen op te trekken, door juist aanvullend te zijn of een combinatie van samenwerking en complementariteit, waarbij partners elkaar kritisch kunnen bevragen. Het partnerschap biedt meerwaarde voor alle partners, omdat het doel waarop het zich richt, moeilijk door de partijen afzonderlijk kan worden behaald. In een SRGR partnerschap wordt overeenstemming gezocht over de wederzijdse verwachtingen ten aanzien van partnerschap, de inhoud, het strategisch doel, de stappen om het doel te bereiken en de te verwachten resultaten. Elk van de partijen heeft hierin een eigen autonome rol.

Dit type partnerschap veronderstelt duidelijke resultaatafspraken op strategisch niveau en de nodige vrijheid op operationeel niveau. Het na selectie als partner te ontwikkelen programmavoorstel vergt daarom geen gedetailleerd activiteitenplan of budget, maar richt zich eerder op de strategie en de doelen en resultaten die de partner met zijn activiteiten wil bereiken. Een partnerschap vraagt om regelmatig, actief en open overleg op basis van actualiteit; dit kan zowel op landenniveau met ambassades als met het departement plaatsvinden. Daarnaast is er jaarlijks een strategisch beleidsoverleg waarin de resultaten worden besproken aan de hand van de Theory of Change van de organisatie/alliantie, het programma en op basis van actuele ontwikkelingen. Partners spreken elkaar aan op behaalde resultaten.

Het uitgangspunt van het SRGR Partnerschap Fonds is de wens maximaal 6 partnerschappen tot stand te brengen tussen maatschappelijke organisaties of allianties van maatschappelijke organisaties en de Minister, gebaseerd op wederzijds vertrouwen en respect voor elkaars identiteit, expertise, ervaring en netwerk. Het SRGR partnerschap is meer dan alleen een subsidierelatie. Daarbij hoort dat de partners zich bewust zijn van elkaars rollen en verantwoordelijkheden en daar ook duidelijke afspraken over maken. Flexibel en snel kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen betekent ook dat gemaakte afspraken kunnen variëren en kunnen worden aangepast. De inspanningen van de partners richten zich op internationaal niveau en het niveau van afzonderlijke lage- en lage-middeninkomenslanden (zie landenlijst in annex 2). In aanvulling op de inzet op bovengenoemde landen, kunnen partners zich ook richten op andere landen met aanzienlijke achterstanden in het bereiken van de doelstellingen van de resultaatgebieden 1 (jongeren) en 4 (rechten) van het SRGR-beleid.

Het maximum van 6 partnerschappen is gekozen om enerzijds recht te doen aan de verschillende (sub)thema’s binnen de resultaatgebieden 1 en 4 en anderzijds te garanderen dat elk partnerschap kwalitatief kan worden ingevuld.

2.2.2. Theory of change7

[Vervallen per 01-01-2021]

De basis voor een partnerschap in het kader van het SRGR Partnerschap Fonds is een veranderstrategie of Theory of Change (of meerdere Theories of Change8). Een Theory of Change is een serie bouwstenen die in hun samenhang beschrijven hoe een lange-termijndoel te behalen. De onderliggende analyse van de probleemstelling, context, actoren, aannames, voorwaarden en beoogde resultaten in termen van outputs, outcomes en impact, worden hierin op een logische wijze gepresenteerd. De Theory of Change dient als basis om per stap in het proces interventies te kunnen definiëren. Hierbij wordt ook inzichtelijk gemaakt welke rollen de verschillende stakeholders spelen. De aannames verklaren waarom bovengenoemde bouwstenen leiden tot het bereiken van de doelstellingen van het geschetste veranderproces.

2.2.3. Track Record

[Vervallen per 01-01-2021]

Om als SRGR partner te worden geselecteerd, is het van belang dat potentiële partners de Minister ervan kunnen overtuigen dat zij daadwerkelijk in staat zijn de veranderstrategie op resultaatgebieden 1 en/of 4, zoals omschreven in de door hen opgestelde Theory (of Theories) of Change, met succes uit te voeren en/of te bewerkstellingen. Hiertoe dient elke aanvrager een Track Record op te stellen, waarin de ervaringen, geboekte resultaten en geleerde lessen van de organisatie, de alliantiepartners en/of de alliantie ten aanzien van de problematiek in de Theory of Change worden gepresenteerd. Het Track Record dient als basis om te kunnen bepalen of de indiener, of in het geval van een alliantie, het samenwerkingsverband van meerdere organisaties, over de vereiste expertise, effectiviteit, lerend vermogen, flexibiliteit en resultaatgerichtheid beschikt om de gewenste veranderingen op het terrein van SRGR teweeg te brengen en/of te bewerkstellingen en als zodanig in aanmerking kan komen voor een SRGR partnerschap met de Minister.

2.3. Wie komen als partner in aanmerking?

[Vervallen per 01-01-2021]

Nederlandse maatschappelijke organisaties, al dan niet in alliantieverband met andere Nederlandse, lokale, regionale en internationale ngo’s, bedrijfsleven en/of kennisinstellingen, met bewezen kwaliteit, een sterke veranderstrategie (Theory of Change) en een aantoonbaar Track Record op het gebied van SRGR en in het bijzonder op het terrein van de veranderingen die zij met dit partnerschap willen bewerkstellingen.

Onder een maatschappelijke organisatie wordt in dit kader verstaan een niet op winst gerichte en niet door een overheidsinstantie opgerichte of aan een overheidsinstantie statutair of feitelijk verbonden organisatie die beschikt over rechtspersoonlijkheid naar burgerlijk recht.

Nederlandse organisaties kunnen zich zelfstandig als partner presenteren of deel uitmaken van een alliantie van organisaties namens welke een penvoerder zich presenteert. Een alliantie is een samenwerkingsverband tussen twee of meer organisaties die een samenwerkingsovereenkomst hebben gesloten. Een penvoerder is één van de partijen in een alliantie die voor de alliantie als aanvrager optreedt. De penvoerder dient een in Nederland gevestigde maatschappelijke organisatie te zijn die beschikt over rechtspersoonlijkheid naar Nederlands recht. Als mede-indiener kunnen in een alliantie participeren andere Nederlandse en/of niet-Nederlandse maatschappelijke organisaties (dus ook lokale, regionale en internationale maatschappelijke organisaties), kennisinstellingen en bedrijven. Alle partijen leveren een bijdrage aan de einddoelstellingen en hebben gezamenlijk en ten opzichte van elkaar aantoonbare meerwaarde.

De aanvragende organisatie (of in het geval van een alliantie de penvoerder) heeft aantoonbaar meerjarige ervaring met activiteiten die zijn gericht op tenminste 1 van de 4 resultaatgebieden van het Nederlandse SRGR-beleid, zoals genoemd onder paragraaf 2.1.

Een maatschappelijke organisatie kan slechts tweemaal in aanmerking komen voor deelname in een partnerschap in het kader van het SRGR Partnerschap Fonds:

 • een organisatie kan eenmaal als partner worden geselecteerd, hetzij als zelfstandige organisatie, het zij als penvoerder voor een alliantie;

 • een organisatie kan daarnaast mede-indiener zijn in nog één andere alliantie.

Het is ook mogelijk dat een organisatie tweemaal mede-indiener is.

Het SRGR Partnerschap Fonds is expliciet gericht op Nederlandse maatschappelijke organisaties. Andere organisaties komen in de rol van zelfstandige aanvrager of penvoerder namens een alliantie niet in aanmerking voor een partnerschap en subsidie in het kader van dit Fonds. Wel kunnen zij als mede-indiener in een alliantie deelnemen aan een partnerschap. Dit geldt dus ook voor internationale maatschappelijke organisatie. Onder een internationale maatschappelijke organisatie wordt verstaan een maatschappelijke organisatie die gevestigd is in een hoog-inkomensland, niet zijnde Nederland, of een hoog-middeninkomensland en die grensoverschrijdend werkt. Een dergelijke organisatie kan niet als penvoerder optreden, maar alleen als mede-indiener deelnemen in een alliantie. In aanvulling op het SRGR Partnerschap Fonds zullen ten behoeve van het aangaan van een beperkt aantal partnerschappen met internationale maatschappelijke organisaties andere middelen beschikbaar worden gesteld.

3. Selectie van partners, proces en criteria

[Vervallen per 01-01-2021]

3.1. Kenmerken van te selecteren partners

[Vervallen per 01-01-2021]

Partners worden geselecteerd op kwaliteit en strategisch potentieel met betrekking tot het bereiken van resultaten op één of meer van de genoemde resultaatgebieden, in het bijzonder resultaatgebieden 1 (jongeren) en nummer 4 (rechten) en (sub)thema’s genoemd onder paragraaf 2.1. Dit vereist dat partners beschikken over relevante ervaring, capaciteiten en expertise. Zij hebben innovatiekracht, visie en lerend vermogen, ook met betrekking tot inclusiviteit, gendermainstreaming en duurzaamheid. In hun werkzaamheden zijn zij professioneel in hun aanpak van SRGR.

Om effectief te kunnen werken moet een maatschappelijke organisatie beschikken over specifieke expertise en ervaring en daarop afgestemde Planning, Monitoring en Evaluatie (PME) instrumenten. Uiteraard beschikt de partner over een adequate administratieve organisatie en is het financieel beheer op orde. Tevens is de organisatie transparant in haar handelen en legt zij verantwoording af aan publiek en financiers. De organisatie baseert zich op feiten bij de realisatie van helder gedefinieerde doelen en draagt bij aan verdere versterking van de evidence base. Ook beschikt de organisatie over een netwerk van relevante contacten.

3.2. Selectieproces

[Vervallen per 01-01-2021]

(Allianties van) maatschappelijke organisaties die in aanmerking willen komen als partner voor een SRGR partnerschap met de Minister moeten voldoen aan een aantal criteria en beschikken over aantoonbare ervaring en strategisch potentieel.

Aanvragen om in aanmerking te komen voor een partnerschap op het terrein van SRGR worden gedaan aan de hand van het bijgevoegde aanvraagstramien dat onderdeel uitmaakt van dit beleidskader.

De beoordeling vindt plaats in twee fasen, resulterend in een besluit over de selectie van partners die in aanmerking komen voor het aangaan van een SRGR partnerschap.

De eerste fase bestaat uit een toets op de drempelcriteria.

De tweede fase bestaat uit de beoordeling van de kwaliteit van de Theory(ies) of Change en van het Track Record van de aanvragende organisatie of van (de leden van) de alliantie.

Nadat de selectie van partners heeft plaatsgevonden, worden zij uitgenodigd om in samenspraak met de Minister op basis van de ingediende Theory(ies) of Change een gezamenlijk strategisch doel te formuleren. Na mededeling van een indicatief budget worden de partners vervolgens uitgenodigd een inhoudelijk en financieel programmavoorstel op hoofdlijnen in te dienen.

De selectie van een organisatie of alliantie betekent niet automatisch dat er subsidie zal worden verleend. Dit hangt ook af van een succesvolle invulling van een door de partner en de Minister te formuleren strategische doelstelling en bijbehorende resultaten, als ook het te presenteren programmavoorstel.

3.3. Selectiecriteria

[Vervallen per 01-01-2021]

3.3.1. Fase 1: toetsing aan drempelcriteria

[Vervallen per 01-01-2021]

De drempelcriteria zijn criteria waaraan de maatschappelijke organisatie of alliantie zonder meer moet voldoen. Bij het niet voldoen aan één van de criteria volgt een afwijzing en wordt de aanvraag niet verder beoordeeld. Dit betreft criteria met betrekking tot het soort organisatie, de ervaring met het thema SRGR, de financiële omvang, de eigen middelen en de bezoldiging van het management en het bestuur. Daarnaast dient de organisatie of alliantie aan te tonen dat zij in staat is een adequaat financieel beheer te voeren. In het geval van een alliantie overlegt de penvoerder een samenwerkingsovereenkomst waarin afspraken zijn vastgelegd over werkverdeling, besluitvorming, risico’s en beheer.

In deel II van het bijgevoegde aanvraagstramien zijn de drempelcriteria opgenomen en van toelichting voorzien.

3.3.2. Fase 2: inhoudelijke beoordeling

[Vervallen per 01-01-2021]

3.3.2(a). Beoordeling van de Theory of Change

[Vervallen per 01-01-2021]

In de Theory of Change laat de organisatie of alliantie overtuigend zien welke bouwstenen nodig zijn om een lange-termijn doestelling te bereiken op de resultaatgebieden 1(jongeren) en/of 4 (rechten) van de SRGR-agenda van de Minister. De Theory of Change is vormvrij, maar omvat in ieder geval:

 • Een context-, actor en genderanalyse;

 • De lange-termijn doelstelling(en);

 • De voorgenomen interventiestrategieën;

 • In het geval van een alliantie een toelichting op de diverse rollen en meerwaarde van de partners binnen de alliantie;

 • Een visie op het partnerschap met de Minister;

 • Meetbare proces- en impactindicatoren ten behoeve van monitoring en bijstelling;

 • Een risicoanalyse;

 • Een beschrijving in welke landen en/or regio’s de meerwaarde ligt van de indiener(s);

 • Geëxpliciteerde aannames ten aanzien van al het bovenstaande.

Van organisaties die zijn geselecteerd als strategisch partner in het kader van het beleidskader Samenspraak en Tegenspraak dat zich richt op capaciteitsversterking voor pleiten en beïnvloeden, wordt verwacht dat zij in hun Theory of Change beschrijven op welke wijze, de Theories of Change in het kader van beide beoogde partnerschappen complementair zullen zijn9. Het al dan niet geselecteerd zijn als partner onder Samenspraak en Tegenspraak heeft overigens als zodanig verder geen invloed op de beoordeling van de Theory of Change in het kader van het SRGR Partnerschap Fonds.

De kwaliteit van de Theory of Change wordt beoordeeld aan de hand van maatstaven die in deel III-1 van het bijgevoegde aanvraagstramien verder zijn uitgewerkt met betrekking tot bovengenoemde elementen.

3.3.2(b). Beoordeling van het Track Record

[Vervallen per 01-01-2021]

Uit het Track Record blijkt de ervaring en het succes van de organisatie, de alliantiepartners en/of de alliantie op het gebied van SRGR en in het bijzonder ten aanzien van de veranderingen die zij met die partnerschap willen bewerkstellingen zoals beschreven in de Theory of Change. Het track record wordt gepresenteerd in de vorm van minstens 3 en maximaal 5 casussen waaruit blijkt:

 • Expertise en effectiviteit;

 • Flexibiliteit en lerend vermogen;

 • Innovatiekracht;

 • Transparantie, verantwoording en draagvlak;

 • Een inclusieve aanpak;

 • Duurzaamheid van de gekozen aanpak;

 • Toegevoegde waarde van organisatie of alliantie.

De kwaliteit van het Track Record wordt beoordeeld aan de hand van maatstaven die in deel III-2 van in het bijgevoegde aanvraagstramien verder zijn uitgewerkt met betrekking tot bovengenoemde factoren.

3.4. Uitvoering en planning van de beoordeling

[Vervallen per 01-01-2021]

De toets op de drempelcriteria vindt plaats door medewerkers van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

De beoordeling van de Theory of Change en het Track Record wordt uitgevoerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken en externe experts.

Er zullen maximaal 6 partners worden geselecteerd. Dit gebeurt aan de hand van de beoordeling van de Theory of Change en het Track Record aan de hand van de maatstaven zoals uitgewerkt in deel III van het aanvraagstramien. Om in aanmerking te kunnen komen als SRGR partner zal de kwaliteit van zowel Theory of Change als het Track Record als voldoende moeten zijn beoordeeld. De organisaties of allianties die daarbij het beste aan de maatstaven voldoen, komen in principe als eerste in aanmerking als SRGR partner, maar er wordt bij de selectie van partners tevens gestreefd naar een evenwichtige spreiding van partnerschappen over verschillende (sub)thema’s van de twee resultaatgebieden 1 (jongeren) en 4 (rechten), zoals genoemd onder paragraaf 2.1.

4. Monitoring en evaluatie

[Vervallen per 01-01-2021]

Het afleggen van verantwoording in het kader van de partnerschappen op het terrein van SRGR vindt plaats op basis van open data conform de IATI-standaarden zoals die vanaf 2016 gelden. Van partners in het SRGR partnerschap wordt verwacht dat zij de IATI-ontwikkelingen volgen en hun verantwoording op basis hiervan in te richten. Daarnaast worden met geselecteerde partners tijdens de uitwerking van het programma afspraken gemaakt over het rapporteren over resultaten die deels kwantitatief (concrete outputs en outcomes) zijn, maar deels ook zijn gebaseerd op narratives en case studies. In aanvulling daarop wordt voor de financiële verantwoording jaarlijks een controlerapport overlegd. Reguliere monitoring van de voortgang vindt plaats op basis van de Theory of Change en het gepresenteerde programma.

Per partnerschap wordt in 2018 in samenspraak met IOB een onafhankelijke Mid-Term Review uitgevoerd. Dit vereist ook de ontwikkeling van een baseline in 2016. Hiervoor wordt in het budget voor het partnerschap een reservering van financiële middelen gemaakt. IOB zal op basis van die individuele Mid-Term Reviews een overkoepelende evaluatie (laten) uitvoeren in 2019.

5. Financiële middelen en tijdpad

[Vervallen per 01-01-2021]

5.1. Financiële middelen

[Vervallen per 01-01-2021]

Per subsidie zal de omvang van de financiële envelop minimaal € 2 miljoen en maximaal € 10 miljoen per jaar bedragen.

Binnen een maand nadat de partners zijn geselecteerd zal het totale subsidieplafond bekend worden gemaakt, evenals de wijze waarop de beschikbare middelen worden verdeeld.

In aansluiting op de motie van Van Laar10 van 20 november 2014, zal het SRGR Partnerschap Fonds in ieder geval aandacht geven aan de strijd tegen kinderprostitutie en hieraan jaarlijks ten minste € 3 miljoen besteden in een of meerdere partnerschappen.

Een beperkt deel (maximaal EUR 1 miljoen per jaar) van het totaal jaarlijks beschikbare budget wordt gereserveerd voor een jaarlijkse flexibele invulling. Deze fondsen kunnen worden ingezet voor onderwerpen die op basis van de actualiteit worden bepaald en een directe respons vragen of voor opschaling van succesvolle of veelbelovende activiteiten en innovaties. Deze middelen worden toegewezen aan de strategische partners die naar het oordeel van de Minister het meest effectief kunnen bijdragen aan deze nieuwe of innovatieve onderwerpen en thematiek.

5.2. Tijdpad

[Vervallen per 01-01-2021]

Tot 1 juni 2015, 12.00 uur, kunnen voorstellen worden ingediend.

Tussen 2 juni en 30 juni 2015 worden de aanvragen voor een SRGR partnerschap op drempelcriteria getoetst. Bij het niet voldoen aan één of meer van deze drempelcriteria volgt na deze datum een afwijzing en wordt de aanvraag niet verder beoordeeld.

De aanvragen van de organisaties of allianties die aan alle drempelcriteria voldoen worden verder beoordeeld aan de hand van de maatstaven voor de kwaliteit van hun Theory of Change en hun Track Record. Besluitvorming over de selectie van de partners vindt plaats op uiterlijk 31 augustus 2015.

Aanvraagstramien Partnerschappen SRGR Partnerschap Fonds

[Vervallen per 01-01-2021]

Inleiding

[Vervallen per 01-01-2021]

Voor u ligt het aanvraagstramien voor de selectie van partners ten behoeve van het aangaan van partnerschappen op het terrein van SRGR.

Ten grondslag aan dit aanvraagstramien liggen de hierboven opgenomen beleidsregels SRGR Partnerschap Fonds waarvan dit aanvraagstramien onderdeel uitmaakt.

Aanvragers zijn verplicht dit aanvraagstramien te gebruiken bij hun aanvraag.

Per aanvraag dient één aanvraagstramien te worden ingevuld en ingediend, voorzien van de in dit stramien genoemde bijlagen.

Opbouw van het aanvraagstramien

[Vervallen per 01-01-2021]

Om in aanmerking te komen voor een partnerschap op het gebied van SRGR dienen de aanvragen ten eerste rechtsgeldig ondertekend te zijn door de daartoe namens de aanvragende organisatie bevoegde persoon, met vermelding van naam en functie. Ten tweede dienen de aanvragen compleet en zonder voorbehoud te worden ingediend. De volgende onderdelen van het aanvraagstramien dienen te zijn ingevuld:

 • I. Algemene informatie: gegevens aanvrager

 • II. Drempelcriteria

 • III. Selectiecriteria partner

 • IV. Afsluiting: ondertekening van het voorstel door de daartoe bevoegde medewerker van de aanvragende organisatie

 • V. Bijlagen: verplichte bijlagen die de aanvrager bij zijn voorstel dient te voegen.

Beoordeling en planning

[Vervallen per 01-01-2021]

Voor de wijze van beoordeling van de ingediende aanvragen en de bijbehorende planning van de uitvoering van de beoordeling wordt verwezen naar de gepubliceerde beleidsregels.

Meer informatie

[Vervallen per 01-01-2021]

Voor meer informatie over deze tender kun u zich uitsluitend per e-mail richten tot de onderstaande postbus: dso-tender@minbuza.nl

Indiening van de aanvragen

[Vervallen per 01-01-2021]

Aanvragen dienen uiterlijk op

1 juni 2015 om 12:00 uur (in Nederland)

te zijn ontvangen.

U dient uw voorstel bij voorkeur in een digitale versie in. Gezien de omvang van de aanvraag met bijlagen en de moeilijkheid om Zip-bestanden te openen, heeft het de voorkeur als u geen losse bestanden stuurt per e-mail, maar gebruik maakt van modaliteiten als WeTransfer, DVD of een USB-stick.

Digitale versies stuurt u aan dso-tender@minbuza.nl o.v.v. SRGR Partnerschap Fonds.

Schriftelijke aanvragen, USB-sticks en DVD’s richt u aan:

Ministerie van Buitenlandse Zaken

t.a.v. DSO/GA

Bezuidenhoutseweg 67,

2594 AC Den Haag

Op de envelop/verpakking dient u het volgende te vermelden:

 • VERTROUWELIJK: NIET OPENEN -

 • DSO/GA: SRGR Partnerschap Fonds

Als u de aanvraag persoonlijk of per koerier wilt aanleveren, dan kunt u de aanvraag (laten) afgeven bij het afgifteloket van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Dit kunt u niet later doen dan 1 juni 2015 om 12:00 uur.

Vereisten aan de aanvragen

[Vervallen per 01-01-2021]

 • Aanvragen dienen compleet en zonder voorbehoud te worden ingediend, rechtsgeldig ondertekend door de daartoe namens de aanvragende organisatie bevoegde persoon met vermelding van naam en functie, bij voorkeur digitaal aan de hand van bovengenoemd adresgegevens.

 • Het is niet mogelijk om een voorlopige aanvraag in te dienen. In het kader van de aanvraagprocedure wordt met nadruk gewezen op artikel 7, derde lid, van het Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken. Hieruit vloeit voort dat er alleen aanvullingen gegeven kunnen worden tot het verstrijken van de indientermijn. Het niet compleet indienen van aanvragen of onvoldoende onderbouwen van antwoorden leidt mogelijk tot afwijzing van de aanvraag op basis van drempel- of kwaliteitscriteria.

 • De aanvraag dient te worden opgesteld in de Nederlandse of de Engelse taal. U wordt vriendelijk verzocht geen informatieve /illustratieve boekwerken of CD-ROM’s van uw organisatie mee te sturen. Deze worden niet meegenomen in de beoordeling.

 • Indien de aanvraag per post wordt ingediend (anders dan met de aanduiding ‘port betaald’) wordt de aanvraag nog als tijdig ingediend beschouwd, als de aanvraag voor het einde van de termijn ter post is bezorgd, waarbij het datumstempel van de post doorslaggevend is, en niet later dan een week na afloop van de termijn is ontvangen.

 • Bij gebruikmaking van een enveloppe met de aanduiding "port betaald" is de datum van ontvangst bepalend bij het vaststellen of de aanvraag tijdig, d.w.z. uiterlijk 1 juni 2015, 12:00 uur, is ingediend. Houd hierbij rekening met de omstandigheid dat de datum van ontvangst wordt vastgesteld aan de hand van het tijdstip van inschrijving en dat op zaterdag en zondag geen post wordt ingeschreven.

 • Indien de aanvraag niet aangetekend wordt verzonden berust het risico dat de aanvraag nimmer of te laat wordt ontvangen bij de verzender.

 • Aanvragen die later dan genoemde datum en tijdstip worden ingediend, worden niet in behandeling genomen. De aanvragende organisatie is de enige verantwoordelijke voor een tijdige en volledige indiening van een aanvraag.

In het kader van de aanvraagprocedure wordt met nadruk gewezen op artikel 7, derde lid, van het Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken. Mocht een aanvraag onvolledig worden ingediend, dan kan de minister vragen om een aanvulling. Als datum van ontvangst van de aanvraag zal vervolgens gelden de datum waarop de aanvraag is aangevuld. Indien een aanvraag pas in de laatste twee weken voor het verstrijken van de deadline van 1 juni 2015, 12:00 uur wordt ingediend, loopt de indiener het risico dat de Minister geen toepassing zal geven aan haar bevoegdheid om de indiener om een aanvulling te vragen aangezien een dergelijke aanvulling niet meer mogelijk is zonder de deadline te overschrijden. In dat geval zal de aanvraag derhalve niet meer kunnen worden aangevuld, maar zal deze worden beoordeeld zoals hij primair was ingediend.

Vragen naar aanleiding van dit document of andere zaken kunt u bespreken op de voorlichtingsbijeenkomst die wordt georganiseerd in week 16 (twee weken na publicatie) op het Ministerie van Buitenlandse Zaken. U kunt zich voor deze bijeenkomst opgeven via dso-tender@minbuza.nl. De exacte datum wordt aangekondigd op http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/subsidies-voor-ontwikkelingssamenwerking-en-europa/subsidies-maatschappelijke-organisaties. Het verslag van deze bijeenkomst wordt gepubliceerd op internet via deze site

Aanvullende vragen kunt u per e-mail indienen via dso-tender@minbuza.nl tot uiterlijk 30 april 2015, waarna de vragen geanonimiseerd beantwoord worden, op 8 mei 2015 door middel van publicatie via bovengenoemde internetsite.

Praktische aanwijzingen ten aanzien van de aanvragen

[Vervallen per 01-01-2021]

Algemene instructies voor het opstellen van de aanvraag

[Vervallen per 01-01-2021]

Bij een aantal onderdelen uit het aanvraagstramien staat het maximale aantal woorden dat de beantwoording kan omvatten.

 • Probeer bij de beantwoording van de onderdelen uit het aanvraagstramien zoveel mogelijk de SMART11-principes te volgen.

 • Bij dit aanvraagformulier dient een aantal bijlagen te worden meegezonden. Bij de betreffende onderdelen in het stramien wordt dit vermeld. Tevens staat aan het eind van dit stramien, in hoofdstuk VI een overzicht van deze verplicht bij uw aanvraag mee te sturen bijlagen. U dient de aangegeven nummering te volgen.

 • Indien aangegeven kan er bij de beantwoording worden verwezen naar externe documenten die als verplichte bijlage moeten worden toegevoegd. U dient steeds op de desbetreffende plek in het aanvraagstramien aan te geven of en zo ja naar welke passage / bladzijde in de tekst van de bijlage wordt verwezen en u dient alle bijlagen separaat te nummeren.

 • Wees bij het invullen van het stramien zo volledig mogelijk. Het is zeer aan te raden uw antwoorden zo veel mogelijk van inhoudelijke argumentatie te voorzien en niet te volstaan met een feitelijke beschrijving.

Inhoudsopgave

[Vervallen per 01-01-2021]

U dient onderstaande volgorde aan te houden met vermelding van eventuele sub-paragrafen en bijbehorende paginanummers.

I.

Algemene informatie aanvrager

II.

Drempelcriteria

III.

Selectiecriteria

 

III.1

Theory(ies) of Change

 

III.2

Track Record

IV.

Afsluiting: ondertekening

V.

Verplichte bijlagen

I. Algemene informatie

[Vervallen per 01-01-2021]

Algemene gegevens van de aanvrager en aanvraag

[Vervallen per 01-01-2021]

a. Naam aanvragende organisatie

 

b. Adres

 

c. Telefoon

 

d. E-mail

 

e. Naam directeur(en) (met vermelding de heer/mevrouw)

 

f. Naam contactpersoon aanvrager (met vermelding de heer/mevrouw), email adres contactpersoon en telefoonnummer waarop contactpersoon bereikbaar is

 

g. Wilt u dat het Ministerie van Buitenlandse Zaken via de e-mail met u correspondeert, inclusief formele documenten zoals beschikkingen? Zo ja, welk e-mail adres moet hiervoor worden gebruikt?

 

h. Indien u penvoerder bent van een alliantie, geef aan welke overige organisaties participeren in deze aanvraag als mede-indieners. Gaarne volledige adresgegevens, naam directeur en naam contactpersoon toevoegen van de mede-indieners. Deze gegevens kunt u eventueel in een bijlage duidelijk vermelden.

 

i. Naam bank + rekeningnummer (IBAN) van de aanvrager.

 

j. Inkomsten aanvrager (totaalbedrag jaarlijkse organisatiebegroting) en in een geval van een alliantie tevens inkomsten van de alliantiepartners (per partner totaalbedrag jaarlijkse organisatiebegroting)

2012

2013

2014

k. Geef aan of en zo ja welke subsidie(s) uw organisatie en eventuele alliantiepartners al ontvangt of ontvangen van het ministerie van Buitenlandse Zaken (inclusief bijdrages en subsidies van Nederlandse ambassades), welk bedrag, welke looptijd en welke activiteit het betreft (activiteitennummer). U kunt deze gegevens in een bijlage opnemen; dit dan duidelijk vermelden.

 

II. Drempelcriteria

[Vervallen per 01-01-2021]

Voor de drempelcriteria geldt dat indien een aanvraag niet aan één of meer criteria voldoet, deze aanvraag wordt afgewezen en niet verder wordt beoordeeld. Deze criteria worden hieronder vermeld en indien nodig toegelicht. De aanvraag bevat (wanneer noodzakelijk) documentatie waaruit blijkt dat aan deze criteria wordt voldaan.

D.1.a De aanvrager, of in het geval van een alliantie, de penvoerder is een Nederlandse maatschappelijke organisatie zonder winstoogmerk en bezit rechtspersoonlijkheid.

 

Onder een maatschappelijke organisatie wordt verstaan een niet op winst gerichte en niet door een overheidsinstantie opgerichte of aan een overheidsinstantie statutair of feitelijk verbonden organisatie die beschikt over een rechtspersoonlijkheid naar burgerlijk recht. Nederlands wil zeggen opgericht in Nederland, volgens Nederlands rechts en statutair in Nederland gevestigd.

 

Toelichting: U toont dit aan door een kopie van de statuten van de organisatie als bijlage 1.1 bij uw aanvraag te voegen. Indien u bent geselecteerd (als penvoerder of zelfstandige organisatie) als strategisch partner in het kader van het beleidskader Samenspraak en Tegenspraak, kunt u volstaan met het verwijzen naar de voor Samenspraak en Tegenspraak ingediende aanvraag en de selectie als strategisch partner. Verwijs hier duidelijk naar bedoelde artikelen.

 

Internationale maatschappelijke organisaties (INGO’s) komen niet in aanmerking als aanvrager en/of penvoerder. Wel kunnen zij in een alliantie deelnemen. Onder een internationale maatschappelijke organisatie wordt verstaan een maatschappelijke organisatie die gevestigd is in een hoog-inkomensland, niet zijnde Nederland, of een hoog-middeninkomensland en die grensoverschrijdend werkt.

D.2.a De aanvrager/penvoerder toont aan dat de uitgaven van de laatste 3 jaren ten minste EUR 5 miljoen per jaar bedragen (peildatum 1 januari 2015).

 

Voor de aanvrager/penvoerder dient onderstaande te worden ingevuld:

 

Jaarlijkse totale uitgaven in 2014: EUR .........

Jaarlijkse totale uitgaven in 2013: EUR .........

Jaarlijkse totale uitgaven in 2012: EUR .........

D.2.b De aanvrager/penvoerder maakt aannemelijk dat vanaf 1 januari 2015 ten minste 25% van de jaarlijkse inkomsten afkomstig is uit bronnen anders dan BZ-bijdragen. De aanvrager onderbouwt de aannemelijkheid hiervan aan de hand van de inkomsten over de periode 2012–2014.

 

Indien de aanvrager penvoerder is voor een alliantie geldt dit criterium voor het gehele samenwerkingsverband. Dat wil zeggen dat indien één van de deelnemende organisaties minder dan 25% van de jaarlijkse inkomsten uit andere dan BZ bijdragen verwerft, dit kan worden gecompenseerd door een andere partij uit het samenwerkingsverband. Gelden die direct of indirect worden verkregen ten laste van de begroting van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (bijvoorbeeld een subsidie of bijdrage van een Nederlandse ambassade) tellen niet mee bij het bepalen van de omvang van de eigen inkomsten.

 

Voor de aanvrager/alliantie dient onderstaande te worden ingevuld.

 

Verwachte inkomsten per 1 januari 2015 exclusief BZ-bijdragen: EUR ...............

Jaarlijkse totale inkomsten in 2014: EUR ......... Waarvan niet BZ: ...............

Jaarlijkse totale inkomsten in 2013: EUR ......... Waarvan niet BZ: ...............

Jaarlijkse totale inkomsten in 2012: EUR ......... Waarvan niet BZ: ...............

D.3 De maximale bezoldiging van de individuele leden van management en bestuur van de aanvrager/penvoerder bedraagt per kalenderjaar ten hoogste EUR 163.000 op grond van een 36-urige werkweek. Genoemd bedrag bestaat naast de beloning (de som van de periodiek betaalde beloningen en winstdelingen en bonusbetalingen) ook uit de belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen en beloningen betaalbaar op termijn, zoals vakantiegeld, 13e maand, werkgeversdeel pensioenbijdrage e.a.

 

Toelichting: De aanvrager/penvoerder specificeert de hoogte van de bezoldiging (beloning, belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen en beloningen betaalbaar op termijn) van de individuele leden van het management en bestuur en geeft daarbij ook de omvang van de aanstelling aan waaraan de bezoldiging is verbonden.

Naam functie

Beloning

Belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen

Beloningen betaalbaar op termijn

Uren per week volgens contract

         
         
 

D.4 De aanvrager/penvoerder, heeft aantoonbaar minimaal 3 jaar ervaring met de implementatie van activiteiten binnen ten minste 1 van de 4 resultaatgebieden van het Nederlandse SRGR-beleid, zoals genoemd in paragraaf 2.1 van de beleidsregels.

 

Toelichting: De aanvrager beschrijft bondig (maximaal 1,5 A4, 12 punts lettergrootte en regelafstand 1,5) de ervaring met activiteiten die zijn gericht op ten minste 1 van de 4 resultaatgebieden van het SRGR-beleid in ontwikkelingslanden in de afgelopen 3 jaar, en kan dit onderbouwen door relevante verwijzingen naar jaarverslagen.

D.5: De aanvrager/penvoerder is in staat tot een adequaat financieel beheer. De aanvrager kan door ervaringsdeskundigheid een doelgerichte en doelmatige uitvoering van programma’s op het terrein van SRGR waarborgen.

 

Toelichting:

a) In het geval dat de aanvrager is geselecteerd (als penvoerder of zelfstandige organisatie) als strategisch partner in het kader van het beleidskader Samenspraak en Tegenspraak wordt de aanvrager geacht te voldoen aan drempelcriterium D.5.

b) In het geval dat de aanvrager PARTOS ISO-9001 gecertificeerd is, wordt de aanvrager geacht te voldoen aan drempelcriterium D.5; indien een dergelijke certificering niet verkregen is, geldt het volgende:

c) Het voldoen aan D.5 blijkt uit een geldige (minder dan vier jaar oude) en positief beoordeelde organisatietoets dan wel COCA (Checklist Organisational Capacity Assessment) die namens de minister is uitgevoerd in het kader van een subsidieaanvraag. De aanvrager kan dit aantonen door te verwijzen naar het activiteitennummer van de subsidie die is verkregen, dan wel naar het subsidiebeleidskader en de door hem ingediende aanvraag, indien de aanvraag uiteindelijk is afgewezen op andere gronden dan de organisatorische capaciteit.

d) Indien feiten en omstandigheden sinds de toets zoals vermeld onder b) zodanig zijn gewijzigd dat de resultaten van de toets geheel of gedeeltelijk achterhaald zijn, dan dient de aanvrager hieronder aan te geven op welke aspecten verandering heeft plaatsgevonden en zo nodig additionele documenten toe te sturen.

e) Indien de aanvrager al een subsidierelatie heeft met het Ministerie van Buitenlandse zaken, maar de positief beoordeelde organisatietoets dan wel COCA die namens de minister is uitgevoerd in het kader van een subsidieaanvraag, ouder is dan 4 jaar, kan gebruik worden gemaakt van het verkorte organisatietoetsformulier (annex 2). De aanvrager kan de subsidierelatie aantonen door te verwijzen naar het activiteitnummer van de subsidie die is verkregen.

f) Indien de aanvrager geen positief beoordeelde organisatietoets dan wel COCA heeft, noch PARTOS ISO-9001 gecertificeerd is, vult de aanvrager de organisatietoets in aan de hand van het bijgevoegde COCA format (annex 3).

 

D.6 In het geval van een alliantie (zie paragraaf 2.3 van het beleidskader), omvat de aanvraag

- een door alle betrokken organisaties getekende samenwerkingsovereenkomst, waarin in ieder geval afspraken zijn neergelegd over (i) de wijze waarop elk van de partijen bijdraagt aan de werkzaamheden van de alliantie, (ii) de wijze waarop de besluitvorming in de alliantie plaatsvindt, (iii) de wijze waarop de kosten en de risico’s worden gedeeld over de deelnemers en (iv) de wijze waarop de naleving van de aan een subsidie verbonden verplichtingen jegens de Minister is gewaarborgd.

 

– een organisatieschema van het samenwerkingsverband voor zover van toepassing.

 

Toelichting: Dit blijkt uit de bijgevoegde samenwerkingsovereenkomst en het organisatieschema, voor zover van toepassing.

III. Selectiecriteria voor een partnerschap

[Vervallen per 01-01-2021]

III.1. Theory of change

[Vervallen per 01-01-2021]

U beschrijft in de Theory of Change welke sociale verandering u wilt bewerkstelligen voor een of beide resultaatgebieden 1 en 4 waarop het beleidskader zich richt (zie paragraaf 2.1 van de beleidsregels)

Een organisatie of alliantie die op meerdere van de in paragraaf 2.1 van de beleidsregels benoemde (sub)thema’s onder de resultaatgebieden 1 en/of 4 werkt, kan voor maximaal 3 (sub)thema’s een Theory of Change inleveren.

De vorm van presentatie van deze Theory (of Theories) of Change is vrij. De kwaliteit van de Theory(ies) of Change wordt bepaald aan de hand van de volgende maatstaven die betrekking hebben op de elementen die elke Theory of Change in ieder geval dient te bevatten:

 • 1. Een context- en actoranalyse

  Onder dit element wordt gekeken naar de mate waarin de Theory of Change een adequate context- en actoranalyse omvat ten aanzien van het thema waarop geïntervenieerd zal worden. De Theory of Change beschrijft helder het sociale, culturele, economische en politieke krachtenveld en benoemt de relevante actoren op internationaal, regionaal, nationaal en lokaal niveau. De probleemstelling komt daarbij logisch voort uit de context- en actoranalyse. U onderbouwt hoe de probleemstelling aansluit bij de resultaatgebieden 1 (jongeren) en/of 4 (rechten), zoals beschreven in paragraaf 2.1 van de beleidsregels.

 • 2. De lange-termijn doelstelling(en)

  Onder dit element wordt gekeken naar de mate waarin de Theory of Change onderbouwt hoe de strategische lange-termijn doelstelling logisch voortvloeit uit de context- en actoranalyse. Daarbij gaat u ook in op de strategieën om deze doelstelling te bereiken en de wijzen waarop die wordt bereikt, met aandacht voor de thema’s inclusiviteit, gendermainstreaming en duurzaamheid.

 • 3. De voorgenomen interventiestrategieën

  Onder dit element wordt gekeken naar de mate waarin de Theory of Change een overtuigende toelichting geeft op de (keuze voor) de voorgenomen interventiestrategieën als logisch uitvloeisel van de analyse en doelstellingen. U gaat in op complementariteit van de gekozen interventiestrategieën ten opzichte van die van andere actoren, zoals overheden, multilaterale organisaties, bilaterale donoren, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven.

 • 4. In het geval van een alliantie een toelichting op de diverse rollen en meerwaarde van de partners binnen de alliantie

  Onder dit element wordt, in het geval van een alliantie, gekeken naar de mate waarin de Theory of Change een adequate toelichting geeft op de diverse rollen en meerwaarde van de partners binnen de alliantie, waarbij u ook ingaat op vormen van samenwerking en de coördinatie tussen de verschillende alliantiepartners. Als de alliantie (deels) uit nieuwe partners bestaat waardoor er nog geen track record van samenwerking is, is het extra belangrijk om de gekozen samenwerking goed te onderbouwen.

 • 5. Een visie op het partnerschap met de Minister

  Onder dit element wordt gekeken naar de mate waarin de Theory of Change een overtuigende visie geeft op zowel de eigen positie binnen het partnerschap als op de rol van de Minister binnen het partnerschap. U geeft blijk van een heldere visie over de invulling die het partnerschap met het ministerie (ambassades, permanente vertegenwoordigingen, regio- en themadirecties) zou kunnen krijgen, inclusief de rollen en verantwoordelijkheden. U maakt een redelijke inschatting van uw verwachtingen ten aanzien van de rol van het ministerie.

 • 6. Meetbare proces- en impactindicatoren ten behoeve van monitoring en bijstelling

  Onder dit element wordt gekeken naar de mate waarin de Theory of Change een adequaat systeem biedt voor de monitoring van outputs, outcomes en impact. Daarbij omschrijft u hoe het Plannings-, Monitorings- en Evaluatiesysteem toegepast wordt en waarom het passend is voor de gekozen strategie. U toont tevens aan over een visie te beschikken over duurzaamheid en over opschaling.

 • 7. Een risicoanalyse

  Onder dit element wordt gekeken naar de mate waarin de Theory of Change een adequate risicoanalyse omvat met daarbij een beschrijving van stappen om de risico’s zoveel mogelijk te beperken.

 • 8. Een beschrijving in welke landen en/or regio’s de meerwaarde ligt van de indiener(s)

  Onder dit element wordt gekeken naar de mate waarin de Theory of Change overtuigend beschrijft in welke landen en/or regio’s de meerwaarde ligt van de aanvrager en eventuele mede-indiener(s) en waar zij haalbare mogelijkheden zien resultaten te boeken.

 • 9. Geëxpliciteerde aannames ten aanzien van al het bovenstaande

  Onder dit element wordt gekeken naar de mate waarin de Theory of Change de aannames en keuzes die ten grondslag liggen aan de gekozen benadering, zijn geëxpliciteerd. Deze aannames kunnen zowel gebaseerd zijn op de beschikbare evidence base als een explicitering vormen van uw eigen ervaringen of veronderstellingen over het veranderingsproces. Daarbij maakt u plausibel dat wat binnen de directe invloedssfeer van de organisatie/alliantie ligt een positief effect heeft op hetgeen daarbuiten ligt.

Voor organisaties die zijn geselecteerd als strategisch partner in het kader van het beleidskader Samenspraak en Tegenspraak wordt verwacht dat zij in hun Theory of Change overtuigend beschrijven op welke wijze, de Theories of Change voor beide (beoogde) partnerschappen elkaar aanvullen12. Het al dan niet geselecteerd zijn als partner onder Samenspraak en Tegenspraak heeft overigens verder geen invloed op de beoordeling van de Theory of Change in het kader van het Speerpunt SRGR Fonds.

Elke Theory of Change is niet langer dan 4.000 woorden (ongeveer 8 pagina’s op basis van een A4 met standaard marge, 12-punts lettergrootte en een regelafstand van 1,5). Voor organisaties die zijn geselecteerd (als penvoerder of zelfstandige organisatie) als strategisch partner in het kader van het beleidskader Samenspraak en Tegenspraak geldt dat zij de beschrijving hoe de Theories of Change voor beide (beoogde) partnerschappen op elkaar aansluiten in een aparte bijlage mogen aanleveren, indien deze niet past in de Theory of Change (dit dan wel duidelijk vermelden).

III.2. Track Record

[Vervallen per 01-01-2021]

U beschrijft aan de hand van casussen (minimaal 3 en maximaal 5) uit de laatste 3 jaar voorafgaand aan 1 januari 2015 de ervaring van de organisatie, de alliantiepartners en/of de alliantie met programma’s die zijn gericht op de vier resultaatgebieden van het Nederlandse SRGR-beleid (paragraaf 2.1 van de beleidsregels). Daarbij geldt dat het een organisatie die onderdeel is van een internationale confederatie is toegestaan om in zijn Track Record resultaten op te nemen die zijn behaald binnen en/of door onderdelen van de confederatie, mits wordt aangetoond dat de eigen organisatie op bijvoorbeeld financiële wijze of anderszins een bijdrage heeft geleverd aan die resultaten. De casussen stelt u zo op dat het beoordelingsteam zich een oordeel kan vormen over de visie, werkwijze en capaciteit van de organisatie, de alliantiepartners en/of de alliantie op het terrein van SRGR en in het bijzonder van de veranderingen die zij met dit partnerschap willen bewerkstellingen en die worden beschreven in de Theory of Change. De vorm van presenteren is vrij. De kwaliteit van het Track Record wordt bepaald aan de hand van de volgende maatstaven die betrekking hebben op de factoren waarop elk Track Record in ieder geval inzicht dient te bieden:

Expertise en effectiviteit

 • Op basis van welke analyse en strategie zijn de interventies uitgevoerd en welke resultaten zijn behaald.

 • Welke inhoudelijke expertise heeft de organisatie/alliantie opgebouwd op het terrein van SRGR, in het bijzonder de resultaatgebieden 1 en 4, en over welke menskracht beschikt de organisatie/alliantie daartoe.

 • Het gebruik van relevante nationale en internationale netwerken om de effectiviteit van de interventie te vergroten.

 • De mate van effectiviteit van de door de organisatie/alliantie uitgevoerde activiteiten op het terrein van SRGR, inclusief de uitdagingen en hoe hiermee is omgegaan.

Flexibiliteit en lerend vermogen

 • Het lerende vermogen van de organisatie/alliantie. Wijze waarop de organisatie op basis van haar PME geleerde lessen heeft gebruikt om met uitdagingen om te gaan, bijv. door processen bij te stellen en/of andere keuzes te maken.

 • Het vermogen van de organisatie/alliantie om flexibel, actief en innovatief (samen) te werken met het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Innovatiekracht

 • Het vermogen van de organisatie/alliantie om innovatief te werken, zowel op het terrein van gehanteerde interventiestrategieën als door efficiencywinst in de uitvoering van de programma’s.

Transparantie, verantwoording en draagvlak

 • De wijze waarop de organisatie/alliantie verantwoording aflegt aan de doelgroep, partnerorganisaties, lokale stakeholders, donoren en het bredere publiek.

 • Het draagvlak van de organisatie bij de doelgroep, maar ook bij leden/donateurs.

Inclusiviteit

 • Of en hoe lokale partners betrokken zijn geweest bij de voorbereiding, planning en uitvoering van de interventies.

 • Hoe de organisatie/ alliantie gender mainstreamt en zich specifiek heeft ingezet voor de verbetering van positie en empowerment van vrouwen en met welke resultaten.

 • Hoe de organisatie/alliantie zich richt op het verbeteren van de kansen en toegang tot basisvoorzieningen van kwetsbare en gemarginaliseerde groepen, en met welke resultaten.

Duurzaamheid

 • Hoe een structurele inbedding van de resultaten heeft plaatsgevonden.

Toegevoegde waarde

 • De toegevoegde waarde van de organisatie/alliantie op het gebied van SRGR ten opzicht van andere actoren: overheden, andere ngo’s, multilaterale organisaties en bedrijfsleven

 • In het geval van een alliantie beschrijven de cases tevens waarom gekozen is voor een alliantie, en wat de meerwaarde is van het werken in deze alliantie en welke ervaring de organisaties hebben in de samenwerking met elkaar.

U onderbouwt de cases met verwijzing naar evaluaties en/of impactstudies en/of ander materiaal. Iedere casus mag niet langer zijn dan 3.000 woorden (ongeveer 6 pagina’s op basis van een A4 met standaard marge, 12-punts lettergrootte en een regelafstand van 1,5).

IV. Afsluiting: ondertekening

[Vervallen per 01-01-2021]

Aanvrager verklaart hierbij dat alle gegevens in het aanvraagformulier en bijhorende bijlagen naar waarheid zijn ingevuld en bijgevoegd.

Naam aanvrager of penvoerder van de alliantie

 

Naam tekeningsbevoegde

 

Datum

 

Plaats

 

Handtekening

 

V. Verplichte Bijlagen

[Vervallen per 01-01-2021]

Bij uw aanvraag voegt u in elk geval de volgende verplichte bijlagen, die u nummert ten behoeve van een juiste verwijzing waar daar om gevraagd wordt in de desbetreffende onderdelen van dit aanvraagstramien.

 

Bijlage

1.1

Kopie van de statuten en oprichtingsakten van de aanvragende organisaties en organisaties die deel uitmaken van een alliantie. Indien er sprake is van een geldende, positieve organisatie toets is het meesturen van deze stukken niet verplicht, tenzij de statuten worden gebruikt om aan te tonen dat aan een drempelcriterium wordt voldaan.

1.2

Overzicht van de contactgegevens van de aanvragende organisatie en mede-indieners (gegevens directeur(en) en contactpersonen, adres, e-mail adres, telefoon- en faxnummer).

1.3

In geval van een alliantie een door de betrokken organisaties getekende samenwerkingsovereenkomst. De samenwerkingsovereenkomst bevat in ieder geval een afspraken over de wijze waarop elk van de partijen bijdraagt aan de werkzaamheden van de alliantie, van de wijze waarop de besluitvorming in de alliantie plaats vindt, de wijze waarop de kosten en risico’s gedeeld worden over de deelnemers en de wijze waarop de naleving van de aan een subsidie verbonden verplichtingen jegens de Minister is gewaarborgd.

1.4

Organisatieschema van de alliantie voor zover van toepassing.

1.5

Het laatst goedgekeurde/vastgestelde jaarverslag van de aanvragende organisatie en organisaties die deel uitmaken van een alliantie. Hierbij volstaat een link. Indien de documenten niet online beschikbaar zijn, dienen de originele documenten te worden meegestuurd.

1.6

De laatst goedgekeurde/vastgestelde jaarrekening van de aanvragende organisatie en organisaties die deel uitmaken van een alliantie.

1.7

De laatste accountantsverklaring en management letter (indien aanwezig) van de aanvragende organisaties en organisaties die deel uitmaken van de alliantie.

1.8

Het bewijs van PARTOS ISO-9001 certificering ofwel een verwijzing naar een geldige en positief beoordeelde COCA of organisatietoets (zie toelichting onder D.5 op p. 18)

1.9

Alleen voor aanvragers/penvoerders waarvan de omstandigheden sinds de laatste organisatietoets/COCA zodanig zijn gewijzigd dat de resultaten van de toets geheel of gedeeltelijk achterhaald zijn: een toelichting op de aspecten die zijn gewijzigd (zie toelichting onder D.5 op p. 18), zo nodig voorzien van additionele documenten.

1.10

Alleen voor aanvragers/penvoerders met een positief beoordeelde COCA die ouder is dan vier jaar: een volledig ingevuld verkort organisatietoetsformulier (annex 2)

1.11

Alleen voor aanvragers/penvoerders die niet over een positief beoordeelde organisatietoets dan wel COCA beschikken, noch PARTOS ISO-9001 gecertificeerd zijn, een volledig ingevulde organisatietoets aan de hand van het COCA-format (annex 3),

1.12

Theory(ies) of Change (maximaal 3)

1.13

Track Record in de vorm van minimaal 3 en maximaal 5 cases.

1.14

De jaarlijkse organisatiebegrotingen van de jaren 2012, 2013 en 2014 van de aanvrager/penvoerder en organisaties die deel uitmaken van een alliantie.

 1. Het aanvraagformulier is met de daarbij behorende annex ook geplaatst op http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/subsidies-voor-ontwikkelingssamenwerking-en-europa/subsidies-maatschappelijke-organisaties

  ^ [1]
 2. IOB (2012): Balancing ideals with practice: Policy evaluation of Dutch involvement in sexual and reproductive health and rights 2007–2012: http://www.iob-evaluatie.nl/sites/iob-evaluatie.nl/files/B85-619492_IOB%20381_WEB.pdf

  ^ [2]
 3. WHO (2014): Trends in maternal mortality: 1990 to 2013. Estimates by WHO, UNFPA, The World Bank and the United Nations Population Division.

  ^ [3]
 4. http://www.unaids.org/sites/default/files/en/media/unaids/contentassets/documents/epidemiology/2013/gr2013/ 20130923_FactSheet_Global_en.pdf

  ^ [4]
 5. http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/notas/2013/04/05/wat-de-wereld-verdient-een-nieuwe-agenda-voor-hulp-handel-en-investeringen.html

  ^ [5]
 6. Besluit van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 7 mei 2014, nr. DSO/MO-113/2014, tot vaststelling van beleidsregels voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Strategische partnerschappen pleiten en beïnvloeden), Stcrt 2014, nr. 13509.

  ^ [6]
 7. https://www.theoryofchange.org

  ^ [7]
 8. Een organisatie of alliantie die op meerdere aan de onder paragraaf 2.1 resultaatgebieden of subthema’s werkt, kan voor maximaal 3 thema’s een Theory of Change inleveren.

  ^ [8]
 9. http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/publicaties/2015/01/30/samenspraak-en-tegenspraak-selectie-van-de-strategische-partnerschappen-op-alfabetische-volgorde.html

  ^ [9]
 10. Kamerstukken 2014–2015, kenmerk 34 000 XVII, nr 22

  ^ [10]
 11. SMART staat voor Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden.

  ^ [11]
 12. http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/publicaties/2015/01/30/samenspraak-en-tegenspraak-selectie-van-de-strategische-partnerschappen-op-alfabetische-volgorde.html

  ^ [12]
Terug naar begin van de pagina