Regeling vaststelling syllabus centraal examen mbo Nederlandse taal referentieniveau 2F

Geraadpleegd op 15-06-2024.
Geldend van 01-08-2019 t/m heden

Regeling van het College voor Toetsen en Examens van 9 februari 2015, nummer CvTE-15.00620, houdende vaststelling van de syllabus centraal examen Nederlandse taal referentieniveau 2F bij centrale examinering in het mbo (Regeling vaststelling syllabus centraal examen mbo Nederlandse taal referentieniveau 2F)

Het College voor Toetsen en Examens,

Gelet op artikel 3 van de Wet College voor toetsen en examens; het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB artikel 6, eerste lid onderdeel a; het Besluit referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen; de Regeling vaststelling kwalificatiedossiers en opleidingsdomeinen 2012 en de Regeling gedeeltelijke centrale examinering Nederlandse taal.

Gezien de goedkeuring van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, gegeven op 5 maart 2015, nummer 734163;

Besluit:

Artikel 2. bekendmaking

  • 1 Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

  • 2 De onder artikel 1 genoemde syllabus wordt gepubliceerd op Examenbladmbo.nl.

Artikel 4. citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling syllabus centraal examen mbo Nederlandse taal referentieniveau 2F.

Het College voor Toetsen en Examens,

de voorzitter,

P.J.J. Hendrikse

Naar boven