Besluit volmacht en machtiging voor de directeur Bureau beheer landbouwgronden 2015

Geldend van 01-03-2015 t/m heden

Besluit van de Minister van Economische Zaken van 24 februari 2015, nr. WJZ / 15025738, houdende regels inzake volmacht en machtiging voor de directeur Bureau beheer landbouwgronden 2015 (Besluit volmacht en machtiging voor de directeur Bureau beheer landbouwgronden 2015)

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 32, tweede lid, van de Wet agrarisch grondverkeer;

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

  • a. bureau: Bureau beheer landbouwgronden;

  • b. dienst: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland van het Ministerie van Economische Zaken;

  • c. directeur: directeur van het Bureau beheer landbouwgronden;

  • d. wet: Wet agrarisch grondverkeer.

Artikel 3

Bij afwezigheid van de directeur wordt aan de plaatsvervangend directeur van de dienst volmacht en machtiging verleend voor het vertegenwoordigen van het bureau in en buiten rechte.

Artikel 4

  • 1 De directeur kan aan de onder zijn verantwoordelijkheid werkzame medewerkers volmacht en machtiging verlenen voor het vertegenwoordigen van het bureau in en buiten rechte.

  • 2 De volmacht en machtiging, bedoeld in het eerste lid, behoeft instemming van de Minister van Economische Zaken en wordt bekendgemaakt in de Staatscourant.

Artikel 5

  • 1 Overeenkomsten tot verkrijging van registergoederen, waarbij de tegenprestatie van het bureau een bedrag van ten minste € 1.000.000 vertegenwoordigt, worden gesloten onder de voorwaarde dat de Minister van Economische Zaken ermee instemt.

  • 2 Bij het verlenen van de instemming, bedoeld in het eerste lid, worden ten minste de prijs van het registergoed, de grondmarkt-politieke situatie, alsmede de budgettaire prioriteitstelling van het bureau betrokken.

Artikel 8

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit volmacht en machtiging voor de directeur Bureau beheer landbouwgronden 2015.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 24 februari 2015

De

Minister

van Economische Zaken,

H.G.J. Kamp

Terug naar begin van de pagina