Wet modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden

Geraadpleegd op 17-07-2024.
Geldend van 01-04-2016 t/m heden

Wet van 17 december 2014, houdende modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de verlofregelingen van de Wet arbeid en zorg en de bepalingen inzake aanpassing van de arbeidsduur in de Wet aanpassing arbeidsduur te wijzigen opdat daardoor de gebruiksmogelijkheden van deze wetten worden vergroot, alsmede om technische aanpassingen door te voeren in de Arbeidstijdenwet en om het overgangsrecht met betrekking tot de Wet arbeid en zorg te actualiseren;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel V

[Red: Wijzigt de Wijzigingswet Wet arbeid en zorg, enz. (recht op langdurig zorgverlof).]

Artikel VIIA

Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zendt binnen drie jaar na de inwerkingtreding van artikel I, onderdeel C, van deze wet een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van artikel 3:1, zesde, zevende, achtste en negende lid, van de Wet arbeid en zorg in de praktijk.

Artikel VIII

De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden gesteld.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

Wassenaar, 17 december 2014

Willem-Alexander

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

L.F. Asscher

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

R.H.A. Plasterk

De Minister van Defensie,

J.A. Hennis-Plasschaert

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I.W. Opstelten

Uitgegeven de vierentwintigste december 2014

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I.W. Opstelten

Naar boven