Regeling bezoldiging topfunctionarissen OS-sector

Geraadpleegd op 17-05-2022.
Geldend van 01-01-2015 t/m 31-12-2015

Regeling van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 17 november 2014, MinBuza-2014.665397, houdende een verlaagd bezoldigingsmaximum voor topfunctionarissen in de sector Ontwikkelingssamenwerking (Regeling bezoldiging topfunctionarissen OS-sector)

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,

Gehoord de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Gelet op artikel 2.6, eerste lid, van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector;

Besluit:

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,

E.M.J. Ploumen

Naar boven