Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond Subsidieregeling Ministerie [...] 2006 (Verlenging Humanitaire hulp Syrië via Ngo’s 2014)

[Regeling vervallen per 01-01-2016.]
Geldend van 25-10-2014 t/m 31-12-2015

Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 20 oktober 2014, nr. MinBuZa-2014.10145, tot vaststelling van beleidsregels en een subsidieplafond op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Verlenging Humanitaire hulp Syrië via Ngo’s 2014)

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking;

Gelet op de artikelen 6 en 7 van het Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken;

Gelet op artikel 3.1 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006;

Besluit:

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2016]

Voor subsidieverlening in het kader van de verlenging van Humanitaire hulp Syrië via Ngo’s 2014 geldt voor de periode vanaf de inwerkingtreding van dit besluit tot en met 31 december 2015 een subsidieplafond van € 7.000.000.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2016]

 • 1 Voor subsidieverlening in het kader van de verlenging van Humanitaire hulp Syrië via Ngo’s 2014 komen alleen in aanmerking organisaties aan welke reeds subsidie is verleend in het kader van Humanitaire hulp Syrië via Ngo’s 2014.

 • 2 Aanvragen voor een subsidie in het kader van de verlenging van Humanitaire hulp Syrië via Ngo’s 2014 worden ingediend vanaf de datum van inwerkingtreding van dit besluit tot en met 19 november 2014, 12.00 uur aan de hand van het daartoe door de minister vastgestelde aanvraagformulier en voorzien van de op het aanvraagformulier gevraagde bescheiden.)1

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2016]

De verdeling van het subsidieplafond vindt plaats op grond van een beoordeling overeenkomstig de maatstaven die in de beleidsregels zijn neergelegd, met dien verstande dat uit alle aanvragen die voldoen aan de maatstaven, de aanvragen die het beste voldoen aan de maatstaven het eerst voor subsidie in aanmerking komen, binnen het raam van artikel 8, derde lid, sub c en sub d, van het Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2016]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2016, met dien verstande dat het van toepassing blijft op subsidies die voor die datum zijn verleend.

Dit besluit zal met de bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,
namens deze,

de Directeur-Generaal Internationale Samenwerking,

R. Swartbol

Bijlage Beleidskader Verlenging humanitaire hulp Syrië via Ngo’s 2014

[Vervallen per 01-01-2016]

1. Inleiding

[Vervallen per 01-01-2016]

Voor u ligt het beleidskader Verlenging humanitaire hulp Syrië via Nederlandse Ngo’s 2014. Evenals vorig jaar stelt de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking een bedrag van 7 miljoen euro beschikbaar ten behoeve van door Ngo’s te implementeren projecten voor cross border hulp aan ontheemden in Syrië en hulp aan niet-geregistreerde Syrische vluchtelingen in de buurlanden. Dit beleidskader bevat de criteria aan de hand waaraan voorstellen voor een subsidie in het kader van de Verlenging humanitaire hulp Syrië via Nederlandse Ngo’s 2014 worden beoordeeld.

De optopping van het budget voor noodhulp voor Syrië en daarmee de looptijd van de te subsidiëren activiteiten is bedoeld voor 2015 en dus beperkt tot een periode van maximaal 12 maanden. De looptijd van budget en activiteiten eindigt uiterlijk 31 december 2015.

Evenals het geval was voor het Besluit Humanitaire hulp Syrië via Nederlandse Ngo’s 20142 geldt voor dit besluit tot verlenging daarvan dat de middelen die beschikbaar zijn voor noodhulp 2015 bedoeld zijn voor twee soorten hulp:

 • 1. Cross border hulp aan ontheemden in Syrië en

 • 2. hulp aan niet-geregistreerde Syrische vluchtelingen in de buurlanden.

Cross border hulp

[Vervallen per 01-01-2016]

Onder ‘cross border hulp’ wordt verstaan humanitaire hulp voor groepen ontheemden in Syrië die vanwege de veiligheidssituatie slecht of niet kunnen worden bereikt door de hulpoperatie die wordt gecoördineerd door de VN binnen de Syrische landsgrenzen. Cross border hulp wordt vanuit de buurlanden Turkije, Libanon, Jordanië en Irak over de grens gericht op hulpbehoevenden in Syrië. Voor de hulpbehoeften van bedoelde groepen Syriërs dienen hulporganisaties zich te baseren op deugdelijke assessments. Cross border hulp is uitzonderlijk en dient in dit geval te worden beschouwd als een tijdelijke noodgreep om mensen te voorzien van basisbehoeften, zolang dat strikt genomen noodzakelijk is. Zodra noodhulp via reguliere (VN) kanalen weer volledig mogelijk is dient cross border hulp te worden stopgezet. Cross border hulp is vaak een logistieke uitdaging en in veel gevallen niet zonder risico’s voor de hulpverleners.

Hulp aan niet-geregistreerde vluchtelingen in de buurlanden

[Vervallen per 01-01-2016]

Onder ‘hulp aan niet-geregistreerde vluchtelingen in de buurlanden’ wordt verstaan het voorzien in basisbehoeften van uit Syrië naar de buurlanden gevluchte mensen die (nog) geen hulp ontvangen in het kader van het regionale VN programma. Omdat volgens internationale afspraken registratie bij UNHCR een voorwaarde is om als vluchteling te kunnen worden aangemerkt, gaat het hier uitdrukkelijk niet om hulp aan mensen die zich niet willen registreren of die op basis van de door UNHCR daarvoor gebruikte criteria niet voor registratie in aanmerking komen. Het gaat om mensen die door problemen in het registratieproces (nog) geen hulp ontvangen en dat wel nodig hebben.

Nederlandse hulporganisaties die een voorstel willen indienen voor hulp aan niet-geregistreerde vluchtelingen in buurlanden zullen in het voorstel moeten aantonen dat de geplande activiteiten op de hierboven omschreven doelgroep zijn gericht en dat deze groep inderdaad verstoken is van noodzakelijke hulp. Daarnaast dient duidelijk te zijn dat al het mogelijke wordt gedaan om ervoor te zorgen dat personen in de doelgroep via de reguliere UNHCR kanalen worden geregistreerd.

Aanvragers dienen zich in hun voorstel te richten op ofwel cross border hulp aan ontheemden binnen Syrië ofwel hulp aan niet-geregistreerde vluchtelingen in de buurlanden.

In hoofdstuk 2 vindt u een beschrijving van de context en het belang van humanitaire hulp daarin. In hoofdstuk 3 wordt uitgelegd hoe de beoordelingsprocedure van subsidieaanvragen zal verlopen. In hoofdstuk 4 worden ten slotte de beoordelingscriteria uiteen gezet.

2. Context

[Vervallen per 01-01-2016]

Sinds maart 2011 is er sprake van een conflict tussen de Syrische regering en verschillende oppositiegroepen. Het conflict is sindsdien in hevigheid toegenomen, waarbij in een fluïde situatie sommige gebieden in handen van de regering zijn en andere onder controle van de oppositie staan. Dit conflict heeft tot een steeds sneller toenemend aantal vluchtelingen geleid, voornamelijk naar Jordanië, Libanon, Turkije en Irak, alsook tot ontheemden binnen Syrië. Het aantal vluchtelingen bedraagt thans totaal ruim 3,2 miljoen3; het aantal intern ontheemden wordt geschat op 6,5 miljoen personen4. Daarnaast begint de winter over enkele weken, die zeer koud en bar kan zijn waardoor er in alle genoemde landen met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid een nijpend tekort aan diverse zaken, waaronder winterpakketten (kachels, dekens, kooktoestellen etc.) en winterklare tenten zal zijn. Vluchtelingenaantallen per land zijn gebaseerd op data van UNHCR, maar zijn aan verandering onderhevig vanwege de snel verslechterende situatie.

2.1. Humanitaire situatie

[Vervallen per 01-01-2016]

In Syrië is de humanitaire situatie zeer schrijnend: ca. 6,5 miljoen ontheemden, problemen met humanitaire toegang, crossline hulp die moeizaam en gevaarlijk is door bureaucratische obstakels van het regime en tientallen lokale milities van de oppositie.

De opvang van vluchtelingen in de buurlanden Jordanië, Libanon, Turkije en Irak staat zoals bekend in toenemende mate onder druk. Om een dreigende verslechtering van het toegangsbeleid te voorkomen is van groot belang dat UNHCR en de internationale gemeenschap zo goed mogelijk als ‘burden sharer’ optreden. Voorts is de situatie van de vluchtelingen zeer schrijnend, is de impact op de (tot op heden opvallend gastvrije) bevolking van de gastlanden en de druk op de nutsvoorzieningen bijna ondraaglijk.

Syria Regional Response Plan (SRRP) voor vluchtelingen buiten Syrië

Het SRRP 2014 wordt door de UNHCR gecoördineerd en heeft een omvang van 3,74 miljard USD voor de periode van januari t/m december 2014. Op 1 juli 2014 was dit noodhulpverzoek voor 52% gedekt.

Syria Humanitarian Assistance Response Plan (SHARP) voor hulp binnen Syrië

Het SHARP heeft een omvang van 2.28 miljard USD, eveneens voor de periode van 1 januari t/m 31 december 2014, met als doelgroep behoeftigen, waaronder ontheemden, binnen Syrië. Op 15 oktober 2014 was dit noodhulpverzoek voor 38% gefinancierd.

Uitdagingen humanitaire hulp

[Vervallen per 01-01-2016]

Toegang

Grootste uitdaging vormt het gebrek aan toegang tot de ontheemden (en in het algemeen hulpbehoevenden) binnen Syrië en gebrek aan informatie over de situatie binnen Syrië.

Humanitaire principes

Belangrijke westerse donoren (VS, VK, Duitsland, European Commission Humanitarian Office (ECHO), Zweden, Zwitserland, Denemarken, Finland, Canada en Australië) werken nauw samen om volgens de humanitaire principes van neutraliteit, onafhankelijkheid en onpartijdigheid te werken en het risico van politisering van de humanitaire hulp tegen te gaan. Risico op politisering bestaat echter, doordat onder de noemer van humanitaire hulp sommige Golfstaten oppositiegroeperingen hulp verlenen waaronder wapens, salarissen en strijders. Het is van belang dat, naast de in Zuid-Turkije aanwezige UN-OCHA, ook de Assistence Coordination Unit van de Syrian Opposition Coalition wordt betrokken bij hulp binnen de door de oppositie gecontroleerde gebieden voor facilitatie, informatie en coördinatie.

Tekort aan financiering

[Vervallen per 01-01-2016]

Ook een grote uitdaging is het ernstige tekort aan financiering: ‘the situation is dramatic’, aldus UNHCR. Prioriteit wordt gegeven aan levensreddende hulp. Voor het verbinden van humanitaire hulp aan ‘early recovery/self-help’ activiteiten is echter, momenteel meestal geen geld of staf beschikbaar. Hiervan wordt wel het belang onderschreven, gezien de waarschijnlijkheid dat de crisis nog lang zal aanhouden.

3. De aanvraag- en beoordelingsprocedure

[Vervallen per 01-01-2016]

Organisaties die een subsidie aanvragen in het kader van de verlenging van Humanitaire Hulp Syrië via Ngo’s 2014 moeten aan de hieronder uitgewerkte criteria voldoen om voor subsidie in aanmerking te kunnen komen. De beoordeling zal getrapt plaatsvinden aan de hand van de volgende twee soorten criteria:

 • 1. Drempelcriteria: criteria waaraan elke aanvraag zonder meer moet voldoen. Indien een aanvraag niet voldoet aan één of meerdere drempelcriteria, wordt de aanvraag afgewezen.

 • 2. Criteria met betrekking tot de kwaliteit en beleidsmatige relevantie van het programmavoorstel (programmatoets, P-toets).

Nadere uitwerking van deze criteria is opgenomen in hoofdstuk 4.

De bepalingen van de Algemene Wet Bestuursrecht, het Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken en de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 zijn onverkort van toepassing op de beoordeling van aanvragen en de uiteindelijke subsidieverstrekking. De aanvragen zullen worden beoordeeld met inachtneming van deze regelgeving en in overeenstemming met de maatstaven die in deze beleidsregels zijn neergelegd.

Aanvragen dienen betrekking te hebben op ofwel cross border hulp aan ontheemden in Syrië ofwel hulp aan niet-geregistreerde vluchtelingen in de buurlanden van Syrië.

Aanvragen op basis van dit beleidskader moeten zijn ontvangen voor 19 november 2014, 12.00 uur bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Directie Stabiliteit en Humanitaire Hulp, Afdeling Humanitaire Hulp en Wederopbouw, DSH/HO, o.v.v. Tender Syrië, Bezuidenhoutseweg 67, 2500 EB Den Haag. Aanvragers zijn verplicht het aanvraagstramien te gebruiken dat voor deze beleidsregels is gepubliceerd op www.rijksoverheid.nl.

De beoordeling van aanvragen voor subsidiering zal verlopen via een tenderprocedure. Van alle aanvragen die voldoen aan de drempelcriteria, wordt de kwaliteit beoordeeld volgens ofwel de criteria voor activiteiten gericht op cross border hulp aan ontheemden in Syrië ofwel de criteria voor activiteiten gericht op hulp aan niet-geregistreerde vluchtelingen in de buurlanden van Syrië. De aanvragen die het beste voldoen aan de criteria komen als eerste voor subsidie in aanmerking. Als de beschikbare middelen niet toereikend zijn om alle aanvragen die als voldoende zijn beoordeeld volledig te honoreren, zal de verdeling van de middelen over deze aanvragen vervolgens plaatsvinden aan de hand van een rangschikking van de aanvragen naar aanleiding van de uitkomsten van de beoordeling in de programmatoets. Bij de uiteindelijke verdeling van de middelen zal de mate waarin een aanvraag wordt gehonoreerd gerelateerd zijn aan de mate waarin aan de criteria wordt voldaan.

De beoordeling van de aanvragen vindt ambtelijk plaats door een beoordelingscommissie bestaande uit minimaal twee medewerkers van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Besluitvorming over de ontvangen subsidieaanvragen door de minister vindt plaats uiterlijk op 12 december 2014.

4. Criteria

[Vervallen per 01-01-2016]

Drempeltoets

[Vervallen per 01-01-2016]

Voor de drempelcriteria geldt dat indien een aanvraag niet aan één of meerdere criteria voldoet, deze wordt afgewezen en niet verder beoordeeld. Deze criteria worden hieronder vermeld en indien nodig toegelicht.

Criterium D.1 De aanvrager is een organisatie waaraan een subsidie is verstrekt in het kader van het Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 5 december 2013, nr. DSH-1143/2013, tot vaststelling van beleidsregels en een subsidieplafond op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Humanitaire hulp Syrië via Ngo’s 2014) .

Criterium D.2 De aanvrager maakt aannemelijk dat vanaf 1 januari 2015 tenminste 25% van de jaarlijkse inkomsten afkomstig is uit bronnen anders dan BZ-bijdragen. De aanvrager onderbouwt de aannemelijkheid hiervan aan de hand van de inkomsten over de periode 2011–2013.

Indien de aanvrager penvoerder is voor een alliantie geldt dit criterium voor de gehele alliantie. Dat wil zeggen dat indien één van de deelnemende organisaties minder dan 25% van de jaarlijkse inkomsten uit andere dan BZ bijdragen verwerft, dit kan worden gecompenseerd door een andere partij uit de alliantie. Gelden die direct of indirect worden verkregen ten laste van de begroting van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (bijvoorbeeld een subsidie of bijdrage van een Nederlandse ambassade) tellen niet mee bij het bepalen van de omvang van de eigen inkomsten.

Criterium D.3 De subsidieaanvraag bedraagt minimaal € 1 miljoen en maximaal € 3 miljoen, en heeft een maximale looptijd van 12 maanden. Dit blijkt uit het programmavoorstel en bijbehorende begroting.

Criterium D.4 Het programma betreft:

 • a. Cross border hulp aan ontheemden binnen Syrië zoals omschreven in paragraaf 1 van deze beleidsregels, óf

 • b. Hulp aan niet-geregistreerde vluchtelingen in buurlanden van Syrië zoals omschreven in paragraaf 1 van deze beleidsregels.

Daarbij geldt bovendien dat het programma zich op dezelfde soort hulp dient te richten als het programma waarvoor reeds subsidie is verstrekt in het kader van Humanitaire hulp Syrië via Ngo’s 2014.

Criterium D.5 Het programma betreft geen initiatieven die proselitisme (mede) beogen. Dit blijkt uit het programmavoorstel en bijbehorende begroting.

Criterium D.6 Het programma betreft geen commerciële dienstverlening, investeringen of commerciële activiteiten. Dit blijkt uit het programmavoorstel en bijbehorende begroting.

Criterium D.7 Het programma betreft activiteiten die toe te rekenen zijn aan de ODA-middelen volgens de OESO/DAC-criteria 5 . Dit blijkt uit het programmavoorstel en bijbehorende begroting.

Criterium D.8 De organisatie dient te beschikken over transparant beleid m.b.t. verwerving van goederen en diensten. Dient in de aanvraag te worden omschreven.

Criterium D.9 Kwaliteit en betrouwbaarheid van monitoring. In de aanvraag dient te zijn omschreven hoe de organisatie de resultaten van de hulp volgt en documenteert en of de organisatie de resultaten van monitoring terugkoppelt naar de programma uitvoering. Hiervan dienen tenminste twee voorbeelden te worden gegeven.

Criterium D.10 Veiligheid van hulpverleners. In de aanvraag dient het vastgestelde beleid m.b.t. veiligheid te worden omschreven. Uit het beleid moet blijken wat de organisatie onderneemt om ervoor te zorgen dat de veiligheid van medewerkers of medewerkers van partnerorganisaties wordt gemaximaliseerd.

Programmatoets

[Vervallen per 01-01-2016]

Zoals in het amendement omschreven kunnen organisaties subsidie aanvragen voor de volgende twee soorten hulp:

 • 1. Cross border hulp voor vluchtelingen in Syrië en

 • 2. hulp aan niet-geregistreerde Syrische vluchtelingen in de buurlanden.

Omdat deze twee soorten hulp en de wijze waarop de hulp dient te zijn ingericht sterk van elkaar verschillen, gelden verschillende, op de beide soorten van hulp toegesneden criteria voor de beoordeling van de aanvragen in het kader van de verlenging van Humanitaire Hulp Syrië via Ngo’s 2014.

Ad 1. Programmacriteria Cross border hulp

[Vervallen per 01-01-2016]

Onder ‘cross border hulp’ wordt verstaan humanitaire hulp voor groepen ontheemden in Syrië die vanwege de veiligheidssituatie slecht of niet kunnen worden bereikt door de VN gecoördineerde hulpoperatie binnen de Syrische landsgrenzen. Cross border hulp wordt vanuit de buurlanden Turkije, Libanon, Jordanië en Irak over de grens gericht op hulpbehoevenden in Syrië.

Criterium P.1.1: De mate waarin de aanvrager zich voor het bepalen van de hulpbehoeften van de groepen Syriërs waarvoor cross border hulp is bedoeld baseert op deugdelijke assessments. Dit blijkt uit het programmavoorstel.

Criterium P.1.2: De mate waarin de aanvrager in staat is om de cross border hulp te beëindigen zodra noodhulp via reguliere (VN) kanalen weer mogelijk is. Cross border hulp is een tijdelijke noodgreep om mensen te voorzien van basisbehoeften. Dit blijkt uit het programmavoorstel.

Criterium P.1.3 De mate waarin de aanvrager aantoont aanvullend te werken ten opzichte van de door de VN verleende hulp en samenwerkt met de VN.

Criterium P.1.4: De mate waarin de aanvrager kan aantonen te beschikken over een effectief monitoringsysteem dat onder meer duidelijk maakt dat de humanitaire hulp daadwerkelijk de doelgroep bereikt en niet wordt gebruikt voor andere dan humanitaire doelen.

Criterium P 1.5: De mate waarin de veiligheid van hulpverleners wordt gewaarborgd. In de aanvraag dient het beleid m.b.t. veiligheid te worden omschreven. Tevens dient te worden aangegeven welke acties de organisatie onderneemt om ervoor te zorgen dat de veiligheid van medewerkers of medewerkers van partnerorganisaties wordt gemaximaliseerd.

Criterium P 1.6: De mate waarin inzicht wordt gegeven in risico’s en de mate waarin wordt voorzien in mitigerende maatregelen. In de aanvraag dienen factoren te worden beschreven die bij de uitvoering van de activiteiten van het lopende programma de voortgang bleken te belemmeren en maatregelen waardoor de uitvoering van het nieuwe programma door deze factoren niet of minder wordt gehinderd.

Ad 2. Programmacriteria Hulp aan niet-geregistreerde Syrische vluchtelingen in de buurlanden

[Vervallen per 01-01-2016]

Onder ‘hulp aan niet-geregistreerde Syrische vluchtelingen in de buurlanden’ wordt verstaan het voorzien in basisbehoeften van uit Syrië naar de buurlanden gevluchte mensen die (nog) geen hulp ontvangen in het kader van het regionale VN programma.

Criterium P.2.1: De mate waarin de aanvrager zich voor het bepalen van de hulpbehoeften van niet-geregistreerde groepen Syriërs in de buurlanden baseert op deugdelijke assessments met een duidelijke omschrijving van de doelgroep, redenen voor de speciale aandacht voor deze doelgroep en goed inzicht in de hulpbehoeften. Dit blijkt uit het programmavoorstel.

Criterium P.2.2: De mate waarin de aanvrager eraan bijdraagt de niet-geregistreerde vluchtelingen zo snel mogelijk te registreren via de reguliere (VN) kanalen, en in staat is vervolgens de noodhulp te beëindigen. Hulp aan niet-geregistreerde vluchtelingen is een tijdelijke noodgreep om mensen die gevlucht zijn en nog niet konden worden geregistreerd door UNHCR, te voorzien van basisbehoeften. Dit blijkt uit het programmavoorstel.

Criterium P.2.3: De mate waarin de aanvrager waarborgt dat hij geen hulp verleent aan mensen die weigeren zich via UNHCR te laten registreren, dan wel door UNHCR niet als vluchteling worden aangemerkt. Dit blijkt uit het programmavoorstel.

Criterium P 2.4: De mate waarin inzicht wordt gegeven in risico’s en de mate waarin wordt voorzien in mitigerende maatregelen. In de aanvraag dienen factoren te worden beschreven die bij de uitvoering van de activiteiten van het lopende programma de voortgang bleken te belemmeren en maatregelen waardoor de uitvoering van het nieuwe programma door deze factoren niet of minder wordt gehinderd.

 1. Het aanvraagformulier is geplaatst op http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/subsidies-voor-ontwikkelingssamenwerking-en-europa/subsidies-maatschappelijke-organisaties.

  ^ [1]
 2. Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 5 december 2013, nr. DSH-1143/2013, tot vaststelling van beleidsregels en een subsidieplafond op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Humanitaire hulp Syrië via Ngo’s 2014), Stcrt. 2013, nr. 34909.

  ^ [2]
 3. UN-OCHA website d.d. 14 oktober 2014.

  ^ [3]
 4. UN-OCHA website d.d. 14 oktober 2014.

  ^ [4]
 5. Voor omschrijving ODA criteria zie annex II van de beleidscontouren; http://www.oecd.org/dataoecd/29/21/2754804.pdf

  ^ [5]
Terug naar begin van de pagina