Beleidsregel niet op regelmatige wijze afnemen van het centraal examen in beroepsopleidingen

Geraadpleegd op 14-06-2024.
Geldend van 01-10-2014 t/m heden

Beleidsregel van de Inspecteur-generaal van het onderwijs van 4 september 2014, nr. 4389783, betreffende de uitleg van de zinsnede ‘niet volgens de geldende regels is afgenomen’, bedoeld in artikel 11 van het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB, en betreffende de uitoefening van de bevoegdheid om te besluiten dat het centraal examen geheel of gedeeltelijk voor een of meer deelnemers opnieuw wordt afgenomen, bedoeld in artikel 11 van het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB (Beleidsregel niet op regelmatige wijze afnemen van het centraal examen in beroepsopleidingen)

Artikel 1. Definities

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

Artikel 2. Onregelmatigheid

 • 1 Onder het niet volgens de geldende regels afnemen van het centraal examen, bedoeld in artikel 11 van het besluit, wordt in ieder geval verstaan:

  • a. het tijdens het centraal examen onrechtmatig gebruiken van, dan wel beschikken over, op grond van het besluit of examenprotocol niet toegestane informatie of hulpmiddelen, die van invloed kunnen zijn op de prestaties van een of meer deelnemers;

  • b. het tijdens of voorafgaand aan het centraal examen onrechtmatig ter beschikking van een of meer deelnemers komen van niet in het besluit of examenprotocol voorziene informatie of hulpmiddelen dienstbaar aan het beantwoorden van de examenvragen of, geheel of ten dele, de antwoorden op die vragen zelf;

  • c. het tijdens het centraal examen niet of ontoereikend uitoefenen van toezicht, althans, niet het nodige toezicht uitoefenen als bedoeld in artikel 9, onder b, van het besluit of in het examenprotocol, dat tot gevolg heeft dat de onder a of b bedoelde informatie of hulpmiddelen ter beschikking van een of meer deelnemers kunnen komen;

  • d. het tijdens het centraal examen in strijd met het besluit of examenprotocol ter beschikking stellen van meer examentijd;

  • e. het na afloop van het centraal examen zonder rechtsgrond aanbrengen van wijzigingen in het door de deelnemer aangeleverde examenwerk; of

  • f. het in strijd met artikel 10 of hoofdstuk II, paragraaf 4, van het besluit toekennen van een cijfer of examenuitslag.

 • 2 Indien sprake is van een onregelmatigheid die niet op grond van het examenprotocol door de examencommissie kan worden afgehandeld, doet de examencommissie daarvan zo spoedig mogelijk melding aan de inspectie door middel van een Aanvraagformulier opnieuw afnemen centraal examen.

 • 3 Indien sprake is van een onregelmatigheid die door de inspectie wordt afgehandeld en dit een andere onregelmatigheid betreft dan bedoeld in het eerste lid, beoordeelt de directeur Toezicht MBO van de inspectie of het centraal examen niet volgens de geldende regels is afgenomen.

Artikel 3. Behandeling signalen en meldingen examencommissie

Bij een signaal over een onregelmatigheid of bij een melding als bedoeld in artikel twee, tweede lid, handelt de inspectie voor zover mogelijk als volgt:

 • a. het signaal of de melding en de wijze van afhandeling daarvan worden geregistreerd;

 • b. de inspectie beoordeelt of het signaal of de melding duidt op een mogelijke onregelmatigheid;

 • c. bij de beoordeling, bedoeld onder b, vraagt de inspectie de signaalgever en/of de examencommissie om een toelichting op het signaal of de melding, verzoekt de inspectie de examencommissie zo nodig om inzage in het proces-verbaal en bespreekt de inspectie de onregelmatigheid met de examencommissie en het bevoegd gezag van de instelling waar de onregelmatigheid heeft plaatsgevonden.

Artikel 4. Terugverwijzing naar examencommissie, opnieuw afnemen van het examen en ongeldig verklaren van examenwerk

 • 1 Als de inspectie naar aanleiding van het signaal of de melding, bedoeld in artikel 3, oordeelt dat er sprake is van een onregelmatigheid kan de inspectie beslissen dat:

  • a. de onregelmatigheid op grond van het examenprotocol door de examencommissie kan worden afgehandeld, of;

  • b. het centraal examen geheel of gedeeltelijk voor een of meer deelnemers opnieuw moet worden afgenomen.

 • 2 Indien de inspectie beslist dat het centraal examen geheel of gedeeltelijk voor een of meer deelnemers opnieuw moet worden afgenomen, verklaart de inspectie daartoe het door die deelnemer of deelnemers gemaakte centraal examen geheel of gedeeltelijk ongeldig.

Artikel 5. Procedure ongeldig verklaren examenwerk en opnieuw afnemen examen

De inspectie hanteert voor zover mogelijk de volgende procedure bij het geheel of gedeeltelijk voor een of meer deelnemers opnieuw afnemen van het centraal examen:

 • a. de inspectie verzoekt de examencommissie het in de bijlage bij deze beleidsregel opgenomen Aanvraagformulier opnieuw afnemen centraal examen in te vullen en naar de inspectie te sturen;

 • b. de inspectie neemt vervolgens een schriftelijk, met redenen omkleed en tot het bevoegd gezag gericht besluit, inhoudende dat het centraal examen geheel of gedeeltelijk voor een of meer deelnemers opnieuw moet worden afgenomen en dat daartoe het door die deelnemer of deelnemers gemaakte centraal examen geheel of gedeeltelijk ongeldig is verklaard, en tevens inhoudende of al dan niet toepassing wordt gegeven aan artikel 11, tweede lid, van het besluit;

 • c. de inspectie informeert de examencommissie over het besluit als bedoeld onder b en geeft daarbij aan of de examencommissie al dan niet contact met het college dient op te nemen over de toepassing van artikel 11, tweede lid, van het besluit.

Artikel 6. Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel niet op regelmatige wijze afnemen van het centraal examen in beroepsopleidingen.

Artikel 7. Inwerkingtreding beleidsregel

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 1 oktober 2014.

Deze beleidsregel zal met de toelichting op de website van de inspectie worden geplaatst.

De Inspecteur-generaal van het onderwijs,

A.S. Roeters

Bijlage Aanvraagformulier opnieuw afnemen centraal examen

Aanvraagnummer (in te vullen door de Inspectie van het Onderwijs):

Datum:

BRIN-nummer instelling:

Naam instelling:

Examencommissie die aanvraag doet:

Indiener en functie die aanvraag doet:

Telefoonnummer indiener:

E-mailadres indiener:

Datum onregelmatigheid bij afname:

Tijdstip onregelmatigheid bij afname:

Examen: Ned2F / Ned3F / Rek2F / Rek3F

Betrokken examenvarianten:

Afnameperiode:

Beschrijving onregelmatigheid:

 • 1. Wat is er gebeurd?

 • 2. Op hoeveel deelnemers had de onregelmatigheid betrekking?

 • 3. Hoeveel deelnemers hebben deelgenomen aan het desbetreffende examen?

Ik, .............................., verklaar dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld op .............................. te ..............................

Naar boven