Wijzigingswet Wetboek van Strafvordering (uitbreiding gronden voorlopige hechtenis)

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2020.]
Geldend van 01-01-2015 t/m heden

Wet van 14 mei 2014 tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de uitbreiding van de gronden voor voorlopige hechtenis

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is voor een voortvarende vervolging en berechting van geweld in de publieke ruimte en geweld tegen personen met een publieke taak de gronden voor voorlopige hechtenis aan te vullen en daartoe het Wetboek van Strafvordering aan te passen;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel Ia

Onze Minister van Veiligheid en Justitie zendt binnen drie jaar na de inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

Wassenaar, 14 mei 2014

Willem-Alexander

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I.W. Opstelten

Uitgegeven de tweeëntwintigste mei 2014

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I.W. Opstelten

Terug naar begin van de pagina