Regeling bezoldigingscomponenten WNT

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geraadpleegd op 11-08-2022.
Geldend van 01-07-2014 t/m 31-12-2014

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 26 februari 2014, nr. 2014-0000 104920, houdende nadere regels over hetgeen bij de toepassing van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector tot de bezoldiging wordt gerekend en over de toerekening van onderdelen van de bezoldiging aan enig kalenderjaar (Regeling bezoldigingscomponenten WNT)

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikelen 1.9 van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector;

Besluit:

Artikel 2. De bezoldigingscomponenten

[Regeling vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Bij de toepassing van de wet wordt in ieder geval tot de bezoldiging in het desbetreffende kalenderjaar gerekend:

  • a. bruto lonen en salarissen;

  • b. vakantietoeslag;

  • c. de afkoopsom van niet opgenomen vakantiedagen;

  • d. loon doorbetaald bij ziekte of (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid;

  • e. werkgeversbijdrage bij sparen levensloop;

  • f. doorbetaling tijdens een sabbatical;

  • g. loondoorbetaling na beëindiging werkzaamheden;

  • h. terbeschikkingstelling van een auto (mede) voor privégebruik;

  • i. belastbare vergoedingen in natura;

  • j. vergoedingen en verstrekkingen die als eindheffingsbestanddeel als bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel f, van de Wet op de loonbelasting 1964 zijn aangemerkt;

  • k. werkgeversdeel premies van vrijwillige sociale verzekeringen;

  • l. presentiegelden en vacatiegelden;

  • m. tantièmes, bonussen, winstdeling of andere incidentele (variabele) beloningen;

  • n. jubileumuitkering en gratificaties;

  • o. financiële compensatie voor belastingnadelen, zoals in verband met fiscale bijtelling auto;

  • p. doorbetaling van loon tijdens schorsing hangende een onderzoek;

  • q. doorbetaling loon bij non-actiefstelling tijdens verplicht in acht te nemen opzegtermijn;

  • r. cadeaubonnen;

  • s. eindejaarsuitkeringen;

  • t. periodieke en eenmalige toe(s)lagen;

  • u. eenmalige bindingspremie;

  • v. eenmalige mobiliteitstoeslag;

  • w. computers en dergelijke apparatuur die ook buiten de werkplek te gebruiken zijn;

  • x. belaste kilometervergoeding eigen voertuig;

  • y. overige belastbare vergoedingen gebruik eigen motorvoertuig;

  • z. belaste vergoeding verhuiskosten;

  • aa. overige vaste en variabele belastbare vergoedingen ter dekking van zakelijke kosten;

  • bb. werkgeversdeel van premies voor pensioenregelingen;

  • cc. werkgeversdeel van premies voor regelingen voor vervroegde uittreding.

 • 2 Bij de toepassing van het eerste lid wordt niet tot de bezoldiging in het desbetreffende kalenderjaar gerekend:

  • a. reservering vakantietoeslag;

  • b. mutatie reservering niet-opgenomen vakantiedagen;

  • c. uitbetaling afkoop/opname levensloop;

  • d. reservering voor sabbatical;

  • e. crisisheffing loonbelasting;

  • f. communicatiemiddelen zoals mobiele telefoon of smartphone;

  • g. onbelaste kilometervergoeding eigen motorvoertuig;

  • h. onbelaste vergoeding verhuiskosten;

  • i. onbelaste vaste en variabele vergoedingen ter dekking van zakelijke kosten;

  • j. andere vergoedingen en verstrekkingen (loon in natura en kostenvergoedingen) die ingevolge artikel 4, aanhef en onderdeel f, van de Wet op de loonbelasting 1964 als eindheffingsbestanddeel als bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel f, van de Wet op de loonbelasting 1964 zijn aangemerkt (werkkostenregeling).

Artikel 3. Inwerkingtreding

[Regeling vervallen per 01-01-2015]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 januari 2014.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

R.H.A. Plasterk.

Naar boven