Deelregeling Talentontwikkeling in Internationale Context

[Regeling vervallen per 01-01-2017.]
Geldend van 11-02-2014 t/m 31-12-2016

Deelregeling Talentontwikkeling in Internationale Context

Het bestuur van het Mondriaan Fonds,

Gelet op artikel 10, lid 4 van de Wet op het specifiek cultuurbeleid;

Besluit:

Artikel 1. Toepasselijkheid

[Vervallen per 01-01-2017]

Deze regeling is van toepassing op beeldend kunstenaars en bemiddelaars voor een stage- of leerplek bij een gerenommeerde kunstenaar of instelling in het buitenland om hun artistieke ontwikkeling en cultureel ondernemerschap te bevorderen.

Artikel 2. Doel

[Vervallen per 01-01-2017]

Het stimuleren van talentontwikkeling van veelbelovende kunstenaars en bemiddelaars, zodat talent de mogelijkheid krijgt via hoog gekwalificeerde plekken in het buitenland werk te ontwikkelen dat een betekenisvolle bijdrage kan leveren aan de hedendaagse beeldende kunst en/of cultureel erfgoed in Nederland. De stage of leerplek moet ruimte geven voor de ontwikkeling van het eigen werk van de aanvrager waarbij voldoende plaats is voor een wisselwerking tussen de aanvrager en de partij waarbij de stage of leerplek plaatsvindt. De regeling is van kracht tot 1 januari 2017. Voor de regeling is maximaal € 745.447 euro inclusief overheadkosten beschikbaar.

Artikel 3. Vereisten aanvrager

[Vervallen per 01-01-2017]

 • 1 Een bijdrage op grond van deze deelregeling kan worden toegekend aan beeldend kunstenaars en bemiddelaars.

 • 2 Een kunstenaar dient ten minste vier jaar professioneel werkzaam te zijn geweest als kunstenaar, dan wel ten minste drie jaar een hbo-opleiding aan een opleidingsinstituut voor beeldende kunsten te hebben gevolgd en ten minste één jaar professioneel werkzaam te zijn geweest als beeldend kunstenaar.

 • 3 Een bemiddelaar die een bijdrage aanvraagt, dient ten minste twee jaar professioneel werkzaam te zijn geweest als bemiddelaar op het gebied van de beeldende kunsten of erfgoed, aan te tonen door middel van publicaties, tentoonstellingen, onderzoeken of geïnitieerde projecten.

 • 4 Een bijdrage talentontwikkeling wordt niet toegekend gedurende de periode waarin een aanvrager deelnemer is bij een instelling waarvoor een beurs praktijkverdieping kan worden aangevraagd die door het Mondriaan Fonds verstrekt kan worden.

Artikel 4. Maximale duur bijdrage

[Vervallen per 01-01-2017]

Bijdragen op grond van deze deelregeling talentontwikkeling kunnen aan dezelfde kunstenaar en/of bemiddelaar voor ten hoogste 12 maanden worden verstrekt.

Artikel 5. Aanvraag

[Vervallen per 01-01-2017]

Naast het bepaalde in het Algemeen reglement, in het aanvraagformulier en in de toelichting daarbij dient de aanvraag voor een bijdrage talentontwikkeling in internationale context vergezeld te gaan van een gemotiveerd plan, een toelichting van de ontvangende partij, (visueel) documentatie-materiaal, een cv, een werkplan, een presentatievoorstel en een begroting.

Artikel 6. Inhoudelijke beoordeling

[Vervallen per 01-01-2017]

 • 1 Bij de beoordeling van een aanvraag voor een bijdrage talentontwikkeling in internationale context geeft het bevoegd adviesorgaan een oordeel over het belang van het voorstel voor de hedendaagse beeldende kunst en/of het cultureel erfgoed. Daarbij worden de volgende aspecten gehanteerd in onderlinge samenhang:

  • de kwaliteit van het tot het moment van de aanvraag door de aanvrager opgebouwde oeuvre en de ontwikkeling daarvan naar verwachting van belang voor de hedendaagse beeldende kunst en of cultureel erfgoed,

  • de staat van dienst van de ontvangende partij (gerenommeerde kunstenaar/instelling)

  • de match tussen de aanvrager en de ontvangende partij;

  • de mogelijkheden die de ontvangende partij biedt voor het begeleiden van de aanvrager;

  • de onderzoekende en vernieuwende houding van de aanvrager;

  • de manier waarop deze naar buiten treedt en een publiek voor zijn werk wil vinden en binden,

 • 2 Indien het bevoegde adviesorgaan de in het eerste lid van dit artikel bedoelde functioneren van de aanvrager niet van voldoende belang acht, komt het tot een negatief advies over de aanvraag.

 • 3 Indien het bevoegd adviesorgaan de in het eerste lid van dit artikel bedoelde prestaties van de aanvrager wel van voldoende belang acht, beoordeelt het het bij de aanvraag behorende presentatie- en werkplan.

 • 4 Indien het bevoegd adviesorgaan de in het eerste en derde lid genoemde aspecten in onderlinge samenhang positief beoordeelt brengt het een positief advies uit.

 • 5 Indien het bevoegd adviesorgaan de in het eerste en derde lid genoemde aspecten in onderlinge samenhang negatief beoordeelt, brengt het een negatief advies uit.

 • 6 Het bestuur kan het bevoegd adviesorgaan in verband met het beperkte budget verzoeken de positieve adviezen in volgorde van prioriteit te rangschikken op basis van het oordeel zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel. Alsdan onderbouwt het adviesorgaan zijn prioritering.

Artikel 7. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2017]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2014. Indien de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst wordt uitgegeven na 31 december 2013, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt zij terug tot en met 1 januari 2014. De regeling geldt tot 1 januari 2017.

Artikel 8. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2017]

Deze regeling wordt aangehaald als: Deelregeling Talentontwikkeling in Internationale Context

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De stichting Mondriaan Fonds,

B. Donker,

directeur/bestuurder

Terug naar begin van de pagina